реферат бесплатно, курсовые работы
 

Вплив іноземного перестрахування на платоспроможність вітчизняних страхових компаній на прикладі ЗАТ УАСК "АСКА"

Страховики використовують різні способи керування цим ризиком. З одному боку, страховик може підвищити тарифи, посилити відбір договорів страхування, відмовляючи в страхуванні клієнтам, що характеризуються ви-сокою ймовірністю виникнення збитків по страховому полісі. Такі заходи можуть привести до втрати ринку й до переходу страхувальників в інші стра-хові компанії. Іншим способом керування ризиком є перестрахування дого-ворів, що укладається в передачі частини відповідальності по прийнятих ри-зиках іншим страховим компаніям (перестрахувальникам). Така передача провадиться за певну плату, подібно тому, як страхувальник сплачує внесок страхової компанії за передачу їй власного ризику.

Головна мета формування страхового портфеля складається в досяг-ненні оптимального сполучення між ризиком і доходом для страховика.

Методом зниження ризику втрат служить диверсифікованість, тобто формування структури страхового портфеля по певному типу.

Якщо розглядати тип портфелів залежно від ступеня ризику, то необ-хідно згадати їхню класифікацію, відповідно до якої вони діляться на:

1) спеціалізований тип;

2) класичний тип;

3) комбінований тип.

Зрозуміло, що кожному типу страхового портфеля буде відповідати й рівень доходу: агресивному типу (спеціалізованому) - високий рівень, помір-ному типу (класичному) - стійкий, але низький дохід, комбінованому типу - (диверсифікаційний) дохід.

Таблиця 3.1

Класифікація типів страхового портфеля [59]

Типи страхового портфеля

Ступінь ризику

Види послуг страхового портфеля

Характеристика типів портфелів

Агресивний

Висока

Спеціалізований

Ризикований, але високопри-бутковий, низька стійкість

Консервативний

Низька

Класичний

Стійкий, низька ступінь ризику, низькодоходний

Диверсифікаційний

Середня

Комбінований

Помірковано стійкий, середній ступінь ризику, помірковано дохідний

При розгляді структури страхового портфеля необхідно враховувати такі фактори як галузева особливість, звільнення від податків (обов'язкове страхування), форми страхування, короткострокові й довгострокові догово-ри, тарифна політика, система перестрахування, страхові фонди й страхові резерви. Чим вище ризики страхових послуг, тим більше вимог пред'являєть-ся до керування страховим портфелем. Ця проблема дуже актуальна, тому що ринок страхування прямо залежить від стану фінансового ринку країни.

Під керуванням страхового портфеля розуміється поточне коректуван-ня структури портфеля на основі багатьох факторів, що впливають на струк-туру всього пакета страхового портфеля, а також зміни в складових частинах портфеля. Сукупність застосовуваних до портфелів методів і технологій представляє спосіб керування, що може бути як активним, так і пасивним. Активна модель керування припускає ретельне відстеження й негайну зміна набору страхових ризиків, зміну асортиментів страхових послуг, зміну та-рифної політики й інвестиційної діяльності, а це все є трудомістким дорогим елементом керування.

Вітчизняний ринок страхування характеризується динамічністю проце-сів, високим рівнем ризику, низькою платоспроможністю основних мас насе-лення - все це дозволяє вважати, що стану ринку адекватна активна модель керування, яка робить керування прибутковістю страхового портфеля ефек-тивним.

Андеррайтер, що займається формуванням страхового портфеля, пови-нен не допустити зниження вартості портфеля, уміти зіставляти ризик із при-бутковістю й використовуючи всілякі фінансові інструменти страхового рин-ку, уміло перетворювати в реальність те, що підказує аналіз. Це по кишені лише великим страховикам, що мають великий пакет страхових продуктів і стійке фінансове становище [33].

Активний метод вимагає значних фінансових витрат, тому що пов'яза-ний з інформаційною, аналітичною, експертною й збутовою активністю на ринку страхування, при якій необхідно використовувати базу експертних оцінок, проводити самостійний аналіз, здійснювати прогнози стану ринку страхування й економіки в цілому.

Активний метод керування представляє безперервний процес таким чином, що процес керування страхового портфеля зводиться до його періо-дичної ревізії, частота якої залежить і від «передбачення андеррайтера».

Пасивне керування припускає створення гарно диверсифікованого портфеля страхування з певним рівнем ризику, розрахованим на тривалу перспективу. Тривалість існування такого портфеля припускає стабільність процесів на страховому ринку.

В умовах інфляції, нестабільної кон'юнктури страхового ринку такий підхід невиправданий: адже пасивне керування ефективно лише відносно класичного типу портфеля, що складається з низькоризикованих продуктів страхування, а на вітчизняному ринку їх небагато; страхові продукти при цьому повинні бути довгостроковими, щоб страховий портфель існував у незмінному стані тривалий час, це дозволило б мати низький рівень видатків.

Сигналом до зміни сформованого портфеля страхових продуктів слу-жать не тільки ринкові зміни, але й показники низької прибутковості (ниже-нормативної). Таким чином, прибутковість є індикатором, що змушує пере-глянути страховий портфель. Вибір тактики керування залежить від типу портфеля, від професіоналізму андеррайтера, прогнозування стану ринку.

Головна мета формування портфеля складається в прагненні одержати необхідний рівень очікуваної прибутковості при більш низькому рівні очіку-ваного ризику. Дана мета досягається за рахунок диверсифікованості порт-феля й ретельного підбора фінансових інструментів для забезпечення необ-хідної фінансової стабільності страхового портфеля.

При створенні страхового портфеля страховик або андеррайтер пови-нен ухвалити рішення щодо наступних питань:

1. Який тип портфеля вибрати по ступені ризику:

а) високий ступінь ризику - агресивний тип;

б) невисокий ступінь ризику - помірний тип;

в) низький ступінь ризику - консервативний тип.

2. Оцінити прийнятне сполучення ризику й доходи страхового порт-феля, визначити питому вагу портфеля страхування з різними сполученнями ризику й доходу:

а) класичний (набір традиційних страхових послуг);

б) спеціалізований (набір «нових або вузьконаправленных страхових продуктів»);

в) комбінований (сполучення традиційного й спеціалізованого набору страхових послуг).

Головними параметрами страхового портфеля є величина, структура, динамічність, однорідність, розсіювання середньої страхової суми, а також прибутковість і ризик Формує портфель андеррайтер - висококваліфікова-ний фахівець в області страхування (перестрахування), що має владні повно-важення від керівництва страхових кампаній приймати на страхування (пе-рестрахування) запропоновані страхові ризики й відповідає за формування страхового (перестрахувального) портфеля.

На рис.3.8 - 3.9 наведені характеристики структур валових страхових премій страхового портфелю УАСК «АСКА» по основним видам страху-вання у 2006 -2007 роках [63].

На рис.3.10 наведена динаміка та структура рівней перестрахування валових страхових ризиків страхового портфелю УАСК «АСКА» по основним видам страхування у 2006 - 2007 роках, яка характеризує політику андеррайтинга страхової компанії.

На рис.3.11 - 3.12 наведені хіарактеристики розподілу питомої ваги обся-гів доходів по основним видам страхування до загального доходу страхового портфелю УАСК «АСКА» у 2006 - 2007 роках.

Спільний аналіз графіків рис.3.8 -3.12 дозволяє проаналізувати ефек-тивність роботи андеррайтерів УАСК «АСКА» по оптимальному формуван-ню структури страхового портфелю та його перестрахуванню.

Рис.3.8. Структура валових страхових премій страхового портфелю УАСК «АСКА» по основним видам страхування у 2006 році

Рис.3.9. Структура валових страхових премій страхового портфелю УАСК «АСКА» по основним видам страхування у 2007 році

Як показує аналіз графіків рис.3.8.- 3.12:

За обсягами залучених страхових премій у 2006 -2007 роках страховий портфель має 3 основні складові:

- страхування майна (питома вага 25,5% у 2006 році, яка зростає до 28,5% у 2007 році);

- страхування АвтоКаско (питома вага 28,1% у 2006 році, яка зростає до 31,3% у 2007 році);

- страхування вогневих ризиків (питома вага 27,6% у 2006 році, яка дещо знижується до рівня 25,0% у 2007 році).

2) Рівень перестрахування основних складових валових ризиків у 2006 -2007 роках в страховому портфелі становить:

- страхування майна ( 55,6% у 2006 році, який знижується до 46,2% у 2007 році);

- страхування АвтоКаско ( 12,5% у 2006 році, який знижується до 12,1% у 2007 році);

- страхування вогневих ризиків (питома вага 46,8% у 2006 році, який зростає до рівня 54,1% у 2007 році).

3) Рівень доходності основних складових валових ризиків у 2006 -2007 роках в страховому портфелі становить:

- страхування майна ( питома вага 33,5% у 2006 році від загального доходу страхової компані та питома вага 326,3% від загального доходу страхової компанії у 2007 році);

- страхування АвтоКаско (питома вага 15,4% у 2006 році від загального доходу страхової компані та питома вага 152,0% від доходу ї у 2007 році);

- страхування вогневих ризиків (питома вага 30,5% у 2006 році від загального доходу страхової компані та питома вага збитку - 513,1% від загального доходу страхової компанії у 2007 році).

Таким чином, андеррайтери у 2007 році здійснили значну помилку у прогнозуванні ризиків вогняного страхування, що практично поставило компанію УАСК «АСКА» на межу безприбуткової роботи за 2007 рік.

3.3 Оптимізація частки та структури власного утримання страховика як основа забезпечення платоспроможності страховика

Власне утримання перестрахувальника (нетто-утримання перестраху-вальника) - це визначена конкретним договором перестрахування грошова сума, у межах якої перестрахувальник в обов'язковому порядку залишає на своїй відповідальності частину страхового ризику. Величина нетто-утриман-ня може бути визначена також як відсоток від страхової суми. Якщо в конк-ретному договорі перестрахування не зазначена величина нетто-утримання перестрахувальника, то під нетто-утриманням перестрахувальника розумі-ється власне утримання перестрахувальника, обсяг відповідальності пере-страхувальника, пріоритет і т.п. В конкретному договорі перестрахування може бути зазначено брутто-утримання перестрахувальника, що складається із нетто-утримання перестрахувальника та відповідальності, переданої пере-страхувальником у перестрахування (ретроцесію) згідно з укладеними ним договорами облігаторного перестрахування [58].

Особливістю факультативного перестрахування є можливість регулю-вання страховиком (цедентом) розміру власного утримання.

Власне утримання -- економічно обґрунтована частина страхової су-ми, яку страхова компанія залишає на своїй відповідальності. Цю суму виз-начають:

- окремо за страховим полісом;

- за одним ризиком;

- за групою ризиків.

Власне утримання встановлюється в абсолютній сумі або у відсотках страхової суми об'єкта. Складним питанням для практичного перестраху-вання є визначення частки ризику, яку слід залишати на своєму утриманні. Передавати в перестрахування досить велику частку невигідно, оскільки страховик відраховує і значну частину зібраних ним страхових премій. Вод-ночас досить високий ліміт власного утримання впливає на фінансову стій-кість страховика. Не лише страховик, а й перестраховик має зважати на роз-мір власного утримання. Занижений розмір власного утримання страховика не дає перестраховикові впевненості щодо якості ризику або добропоряд-ності страховика при врегулюванні збитків у разі настання страхових подій.

Отже, визначення оптимального розміру власного утримання є важли-вою ланкою в організації процесу перестрахування. Тому в багатьох країнах світу розмір власного утримання регламентується законодавством або сами-ми учасниками перестрахування [59].

У ст. 30 Закону України Закону України "Про страхування" [1] перед-бачена вимога щодо обов'язкового укладання договору перестрахування в тому разі, коли страхова сума за окремим об'єктом страхування перевищує 10% суми сплаченого статутного фонду і сформованих вільних резервів та страхових резервів.

Існує багато теорій і практичних рекомендацій, які потрібно врахову-вати при визначенні ліміту власного утримання [53]:

А) Обсяг премії. Чим більший обсяг зібраної премії при незначному відхиленні від загальної кількості ризиків, тим вищий ліміт власного утри-мання.

Б) Середня дохідність або середня збитковість за окремими видами страхування, за об'єктами. Чим вищою буде дохідність і нижчою збитко-вість, тим більшим може бути рівень власного утримання.

В) Розмір витрат на ведення справи. Якщо витрати з ведення справи за окремими видами страхування досить великі, страховик (цедент) при встановленні нижньої межі власного утримання може перекласти більшу частину цих витрат на перестраховиків.

Г) Територіальний розподіл застрахованих об'єктів. Чим більший розподіл, тим меншою буде кумуляція збитків і більшим можна встановити власне утримання.

Д) Кваліфікація і практичний досвід спеціалістів страховика (цеден-та). Правильна оцінка ризику, визначення максимально можливого збитку, встановлення адекватного розміру комісії і необхідного розміру передавань впливає на розмір власного утримання.

Для кожного виду ризиків (груп ризиків) страхові компанії складають таблиці лімітів власних утримань, які часто коригуються.

Порядок укладання перестраховувального договору на факультатив-ній основі такий. Спочатку перестрахувальник та перестраховик укладають між собою Договір про співробітництво з факультативного перестрахуван-ня. Цей договір не містить даних про ризики, а лише визначає схему роботи, права та обов'язки сторін. Підписуючи таку угоду, перестраховик не зобо-в'язаний приймати ризики від страховика на перестрахування. Факульта-тивне перестрахування передбачає рішення перестраховика в кожному окремому випадку.

Коли у страховика з'являється ризик, який він бажає перестрахувати згідно з Договором про співробітництво з факультативного перестрахуван-ня, він надсилає перестраховикові коверноту.

Ковер-нота містить таку інформацію: вид страхування; територію страхування; об'єкт страхування; страхову суму; ставку премії: власне утри-мання; премію перестраховика, комісію і т. ін.

Після вивчення інформації щодо ризику перестраховик повідомляє страховика (цедента), яку частку він приймає в факультативне перестраху-вання. Підтвердження робиться по телефону, факсу або відправленням під-писаної копії пропозиції із зазначенням своєї частки.

При розгляді факультативного перестрахування необхідно звернути увагу на недоліки цього методу:

1) без згоди перестраховика перестрахувальник не може змінити умо-ви страхування;

2) великі витрати з оформлення факультативного перестрахування, особливо в разі неодноразової факультативної пропозиції;

3) тривалість оформлення факультативного перестрахування впливає на можливість укладання договору або навіть відмови від нього;

4) вивчення кожного ризику і часте проведення перестрахувань дає певну інформацію конкурентам про андеррайтерську політику компанії-цедента;

5) неможливість автоматичного поновлення факультативного покрит-тя.

Комісія у факультативному перестрахуванні встановлюється не регу-лярно. Факультативні договори перестрахування укладаються на період дії оригінального полісу.

Факультативна цесія здійснюється в усіх галузях страхування. Най-частіше до неї вдаються при покритті великих ризиків (промислові підпри-ємства, вузли та агрегати, що мають високу вартість у майновому страху-ванні), а також при страхуванні цивільної відповідальності, де страхові випадки не поодинокі і більш імовірні.

Зі зростанням обсягу страхових операцій постала потреба прискорити механізм передавання ризиків у перестрахування. А це, у свою чергу, спри-яло появі іншого методу перестрахування, який надав страховикові більших можливостей щодо здійснення страхування, зниження його витрат за ризи-ками. Йдеться про облігаторне (договірне) перестрахування [58].

Облігаторне перестрахування передбачає обов'язкове віддавання пе-рестрахувальником раніше узгодженої частини ризику за всіма покриттями. Перестраховик також обов'язково має приймати ці частини ризиків згідно з умовами договору.

Облігаторне перестрахування дає змогу збільшити обсяги страхових операцій, збирає більшу частину перестраховувальної премії у професіо-нальних перестраховиків світу. Інші переваги цього методу полягають ось у чому:

А) у рівномірному розподілі ризиків (перестраховик упевнений у то-му, що ризики як більш, так і менш сприятливі, будуть розподілені рівно-мірно);

Б) автоматичності приймання ризиків, що потребує значно менших витрат, пов'язаних з обробкою ризиків, скороченні часу на андеррайтинг;

В) можливості розвитку довгострокових відносин між сторонами;

Г) гарантії підтримки перестраховика, яка надає більшої свободи цеденту щодо проведення страхових операцій, розширення бізнесу.

В облігаторному перестрахуванні перестрахувальник має система-тично висилати перестраховикові бордеро-премії і бордерозбитки. У такому разі відпадає потреба надавати додаткову інформацію, що відбиває стан страхового портфеля цедента. Бордеро-премії-- це перелік ризиків, які під-падають під дію облігаторного договору перестрахування.

Зазвичай бордеро-премія містить такі дані: номер оригінального полі-су; назву застрахованого об'єкта; період страхування; страхову суму; власне утримання перестрахувальника; частку перестраховика; перестраховуваль-ну премію.

Стосовно збитків, що сталися, перестрахувальник надсилає перестра-ховикові бордеро-збитки. Цей документ містить таку інформацію: номер оригінального полісу; дату настання збитку; деталі пошкодження об'єкта; повний збиток; сплачений збиток; зарезервований збиток і т. ін.

Зауважимо, проте, що облігаторне перестрахування не позбавлене й недоліків. Основна недосконалість цього методу така: коли ризик, що підля-гає перестрахуванню, не підпадає під умови облігаторного договору або страхова сума за ризиком перевищує ліміт відповідальності за договором, тоді може виникнути потреба в додатковому договорі факультативного пе-рестрахування.

Договір облігаторного перестрахування частіше укладається на невиз-начений термін з правом взаємного розірвання шляхом повідомлення сторін щодо прийнятого рішення. Перестраховики багатьох країн надають перева-гу облігаторному методу. У вітчизняному перестрахуванні поширенішим є факультативне перестрахування, оскільки облігаторна форма технічно складніша.

На рис.3.13 наведені графіки показників динаміки рівней власного утримання валових страхових ризиків страхового портфелю УАСК «АСКА» по основним видам страхування у 2006 - 2007 роках.

На рис.3.14 наведені графіки показників динаміки рівней збитковості страхових ризиків власного утримання страхового портфелю УАСК «АСКА» по основним видам страхування у 2006 - 2007 роках.

На рис.3.15 наведені графіки показників динаміки відсоткових рівней страхових ризиків власного утримання страхового портфелю УАСК «АСКА» по основним видам страхування у 2006 - 2007 роках.

На рис.3.16 наведені графіки показників розподілу питомої ваги обсягів доходів по основним видам страхування до загального доходу страхового портфелю УАСК «АСКА» у 2006 році, відсотка перестрахування та відостка рівня власного утримання страхового ризику у 2006 році.

На рис.3.17 наведені показники розподілу питомої ваги обсягів доходів по основним видам страхування до загального доходу страхового портфелю УАСК «АСКА» у 2007 році, відсотка перестрахування та відостка рівня власного утримання страхового ризику у 2007 році.

Спільний аналіз графіків показників , наведених на рис.3.13 - 3.17, дає можливість провести оцінку ефективності політики власного утримання страхових ризиків в УАСК «АСКА» на прикладі результатів 2006 -2007 років.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.