реферат бесплатно, курсовые работы
 

Вплив іноземного перестрахування на платоспроможність вітчизняних страхових компаній на прикладі ЗАТ УАСК "АСКА"

Перестрахування - це інтернаціональний бізнес. Його міжнародне значення, без перебільшення, вже не раз відзначалось при відшкодуванні збитків у світових катастрофах.

В Україні, на жаль, при інтернаціоналізації страхового бізнесу і наближенні українського страхового ринку до світових стандартів, поки що відсутнє повне розуміння всієї глибинної сутності перестрахування і його великого значення як на мікро-, так і на макроекономічному рівні.

Варто назвати головні проблеми, які підтверджують викладене.

1. Перестрахувальна діяльність в Україні, як вид діяльності, не до кінця визначена і врегульована законодавчо. Закон України «Про страхування» визначає перестрахування, як «страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно з законодавством країни, в якій він зареєстрований». Питання відшкодування збитків у перестрахуванні, питання ретроцесії, стосунків між ретроцедентом і ретроцесіонарієм і т.д. залишаються не виначеними законом і діють на основі звичаєвого та договірного права.

2. Перестрахуванням займаються всі суб'єкти страхового ринку, які отримали ліцензію на той чи інший вид страхування. Такий підхід породив невиправдану ніякими економічними законами взаємність, демпінгові страхові та перестрахувальні тарифи, відсутність єдиних стандартів і вимог до договорів перестрахування.

3. Перестрахувальні діяльність в Україні не визначена законом як окремий вид діяльності і не ліцензована. Тобто, в державі практично не існує законодавчого середовища для роботи професійної перестрахувальної компанії з відповідною ліцензією.

Такі законодавчі прогалини приводять до неоднозначного сприйняття сьогодні учасниками страхового ринку України доморощених українських перестрахувальних товариств, які позиціонують себе, як професійні перестраховики.

Поява професійного перестраховика на страховому ринку України сьо-годні є логічногю закономірністю і необхідністю розвитку української страхо-вої індустрії вцілому. Прийшов час, коли всі учасники страхового ринку повин-ні зрозуміти, що перестрахування - це важлива, окрема складова страхового бізнесу, це окремий елемент страхової інфраструктури.

Лише професійні перестраховики, які ніколи не були конкурентами для страхових компаній, надають послуги останнім з метою захисту їх інтересів, портфелю та страхувальника. Саме в цьому і є головна філософія діяльності професійного перестраховика.

Усвідомивши таку філософську сутність, стає зрозумілим, що перестра-ховик це перш за все партнер, з яким ідучи поруч, можна вирішити багато зав-дань.

По-перше, на етапі укладання прямого договору страхування можуть по-годжувати умови страхування, розробляти спільно прямі програми страхування від одиничних до комплексних, що спрощує процедуру перестрахування, яка починає діяти майже автоматично.

По-друге, існування професійного перестраховика дає можливість страхо-вим компаніям підписувати портфельні (облігаторні) перестрахувальні програ-ми. Фактично це визначення умов співпраці страховика і перестраховика по ще не існуючим договорам страхування.

По-третє, існування на ринку професійного перестраховика поступово приводить до утвердження в страховому середовищі єдиних правил, стандартів, визначень, обмежень і т.д. Враховуючи, що перестрахування по своїй суті ін-тернаціональний бізнес, саме перестрахування, представлене професійним пе-рестраховиком «підтягує» ринок в цілому до світових стандартів.

По-четверте, саме внутрішній професійний перестраховик, працюючи в умовах одного ринку, знаючи особливості цього ринку, його специфіку і струк-туру, може запропонувати страховим компаніям індивідуальні програми пере-страхування.

По-п'яте. Сьогодні всі констатують факт, що міжнародний ринок пере-страхування характеризується достатньо високими тарифами та жорсткими андеррайтинговими вимогами . Відповідно, за таких умов більшості українсь-ким страховим компаніям не під силу отримати професійний перестрахуваль-ний захист у перестраховиків-нерезидентів. Але альтернативні і професійні умови перестрахування може запропонувати український перестраховик за умови підтримки його страховиками.

Перестраховик, як професійний гравець на внутрішньому страховому ринку, формує свій перестрахувальний портфель з урахування як міжнародного досвіду так і з урахуванням специфіки українського ринку, підтягуючи його до світових стандартів. Такий підхід дає можливість отримати достатню облігатор-ну ємкість на світовому ринку перестрахування по різних класах бізнесу для забезпечення потреб українських страховиків з однієї сторони і наростити фі-нансові можливості внутрішнього перестраховика, розширивши ємкість україн-ського ринку перестрахування в цілому, з іншого боку. Тобто, викладений ва-ріант співпраці учасників внутрішнього страхового ринку в галузі перестраху-вання сприятиме його професійному формуванню та розвитку, адаптації його до міжнародних стандартів та підходів, а також плавному входженню у світове перестрахувальне бізнес-середовище.

Варто зазначити, що ретроцесійна діяльність перестраховика є його про-фесійною діяльністю, а не є ознакою його слабкості або фінансової нестабіль-ності. Така діяльність характерна для всіх рейтингових перестраховиків і є підтвердженням постійного контролю за своїм портфелем і диверсифікацєю прийнятих на перестрахування ризиків.

Так ретроцесійна програма (2006 рік) рейтингових перестраховиків склала: Munich Re 6,6%, Swiss Re - 6,5%, Lloyd's - 33,7%, Hannover Re - 43,2%, Allians AG - 32,4%, Transatlantic Re - 29,1%, Converium - 15,1%, SCOR - 28,6%, American Re - 65,6% [62].

Окремо розглянемо основні тенденції українського локального ринку.

Стан іноземного перестрахування в Україні не можна розглядати відкремлено від загальної ситуації на вітчизняному ринку перестрахування. Для повного розуміння процесів, що відбуваються на ринку пропоную, по-перше, розглянути стан та можливості внутрішнього українського ринку перестрахування, а вже, по-друге, перейти до більш детального розгляду іноземного перестрахування.

Насамперед слід зазначити, що в Україні на спеціалізовані перестраховувальні компанії, тобто компанії, які займаються виключно перестрахувальними операціями, припадає невелика частка у загальному обсязі перестраховувальних премій по країні (у 2007 році - 12%), тоді як у страхових компаній, які займаються страховими і перестраховувальними операціями, цей показник становить у 2007 році - 76%. Отже, переважна частина перестраховувальних операцій в країні здійснюється прямими страховиками.

За відсутності ліцензування перестрахувальної діяльності на ринку працює значна кількість фронтуючих компаній, які приймають ризики в перестрахування. За даними Держфінпослуг, в 2007 році 9 страховиків отримали 1,1 млрд. грн. перестрахувальної премії, окрім цього, у 23 компаніях ці платежі перевищили 90% від портфеля (в сумі вони досягли 2,3 млрд. грн). За підсумками 2007 року, з обсягу ринку внутрішнього перестрахування, який складав 5,65 млрд. грн, на згадану групу страховиків припадає практично 2/3 операції (це при тому, що в Україні працює лише декілька офіційних перестрахувальних компаній) [68].

Так на 18.02.2008 року в Україні зареєстровано 8 перестраховувальних компаній, але лише компанія ЗАТ «VAB Re» (з 2004 по 2006 рр. - «Лидер Ре», фінансова група VAB Group) є єдиним професійним українським перестрахувальником, що визначає її унікальний статус. Обсяг перестрахувальної премії цієї компанії в 2007р. склав 38 млн.грн., коефіціент збитковості - 56,72%.

Конкурентами компанії «VAB Re» виступають лише прямі страховики, які диверсифікують свою діяльність за рахунок залучення перестрахувальних премій. Найбільш активними гравцями на українському ринку перестрахування є: НАСК «Оранта» (21 млн.грн.), СК «ВЕСКО» (9 млн.грн.), АСК «ИНГО Україна» (9 млн.грн.), УАСК «АСКА» (6 млн.грн.), СК «Провідна» (4 млн.грн.), а також представництва російських перестрахувальних товариств «Москва Ре» (6 млн.грн.), «Российское перестраховочное общество» (5 млн.грн.) і «Транссиб Ре» (2 млн.грн.). Останні, враховуючи особливості українського податкового законодавства на операції з перестрахування, є лише ситуаційними конкурентами і не в змозі претендувати на значну частину ринку [28].

На сьогодні існує безліч різних підходів до розрахунку ємності українського перестрахового ринку. Найчастіше використовується розрахунок на основі законодавчого нормативу - максимального власного утримання за одиничним ризиком, який складає 10% величин статутного капіталу і сформованих резервів. За наслідками роботи українських компаній за 2007 рік нетто-ємність ринку складала $393,6 млн. або 1909,10 млн. грн.

Проте необхідно враховувати, що кожна ємність повинна характеризуватися певними критеріями, зокрема надійністю, якістю, доступністю і зручністю використання. При обліку цих критеріїв власна надійна (робоча) нетто-ємність українського ринку, яка доступна і зручна для перестрахувальника, представляє сумарну величину 380 млн. грн., тобто складає близько 20% від потенційних можливостей [28].

Брутто-ємність українського ринку включає автоматичний облігаторний захист, наданий українським компаніям перестраховиками-нерезидентами. За основними класами бізнесу ми маємо такі ємності: майнові та будівельно-монтажні ризики - $3-10 млн., вантажі - $1-4 млн., автокаско - $100-200 тис., авіакаско - $500 тис - $3 млн. тощо.

Динаміка розвитку внутрішнього українського ринку перестрахування характеризується наступною інформацією:

1) про надходження страхових премій в 2005 - 2008 роках (рис. 1.5);

Рис.1.5. Динаміка обсягів надходження валових і чистих страхових премій у 2005-2008 рр. [29]

2) про співвідношення валових і чистих страхових премій до ВВП України в 1997-2007 роках (рис.1.6):

Рис.1.6. Співвідношення валових і чистих страхових премій до ВВП України в 1997-2007 рр. [29]

3) про рівень чистих виплат в 2005 - 2008 роках, як відношення обсягу валових виплат за вирахуванням виплат, здійснених перестрахувальникам-резидентам, до обсягу валових премій за вирахуванням премій, що належать перестрахувальникам-резидентам (рис. 1.7). Цей показник вільний від подвійного обліку операцій внутрішнього перестрахування і за 6 місяців 2008 року складав в середньому по всьому страховому ринку 22,7%, причому по видах страхування: "nonlіfe" - 22,5%, страхування життя - 3,8%.

Рис.1.7 Рівень валових та чистих виплат у 2005-2008 рр. [29]

Коротко підсумуємо результати проведеного аналізу:

внутрішній ринок перестрахування в Україні має тенденцію до зростання (+240% за чотири роки)

перестрахувальні премії страховикам-резидентам становлять 30-40% від загальних страхових премій на ринку

зниження рівня виплат по операціях внутрішнього перестрахування говорить про підвищення професіоналізму вітчизняних перестраховиків.

Висновок: внутрішній ринок перестрахування має великий потенціал, але з огляду на числені недоліки українського перестрахувального бізнесу, такі як низька якість, надійність і доступність, реальні можливості сучасного внутрішнього перестрахувального ринку досить низкі (20% від потенційних). Обсяг зобов'язань по виплатах не відповідає рівню платоспроможності наших компаній. У зв'язку з цим відбувається перенасичення ринку.

Розглянемо показники іноземного перестрахування та його місце на українському ринку.

Говорячи про іноземне перестрахування в Україні, розуміють, в основному, вихідне іноземне перестрахування, тобто передачу українських ризиків перестраховикам-нерезидентам.

За договорами перестрахування ризиків на кінець 2007 року українські страховики (цеденти, перестрахувальники) передали в перестрахування страхових премій у розмірі 6,424 млрд. грн. (у 2006 р. - 5,622 млрд. грн.), з них [28]:

перестрахувальникам-нерезидентам - 769,5 млн. грн. (у 2006 р. - 561,07 млн. грн.);

перестрахувальникам-резидентам - 5,654 млрд. грн. (у 2006 р. - 5,061 млрд. грн.).

Динаміка перестрахування характеризується даними, приведеними на рис. 1.8 [29]:

Рис.1.8 Перестрахові премії, в тому числі нерезидентам у 2005-2008 рр.

Переломним для іноземного перестрахування став 2004 рік, коли частка внутрішнього перестрахування в валових преміях перевищіла частку перестрахування у нерезидентів.

У 2007р іноземне перестрахування становило 12% від загального рівня вихідного перестрахування, що вказує на зростання цього показника на 38% порівняно з 2006р.

За наслідками 1 півріччя 2008 року порівняно з аналогічним періодом 2007 року обсяги перестрахування за кордон ще трохи зросли (в абсолютних показниках +165,75 млн. грн. або 40 %). Але, як бачимо, перше півріччя показую значно завищену активність перестрахування, в тому числі іноземного, порівняно із другим півріччам.

Загальна тенденція перестрахування ризиків у нерезидентів залишається в межах 5% з початку 2005 року. Це дуже мало в порівнянні з тими обсягами ризиків, які приймають українські страховики.

Загальна сума страхових виплат, отриманих від перестрахувальників у 2007 році складала 654,7 млн. грн. (у 2006 р. - 396,3 млн. грн.), в т.ч. отримано від перестрахувальників-нерезидентів - 325,7 млн. грн. (у 2006 р. - 122,9 млн. грн.), перестрахувальників-резидентів - 329,0 млн. грн. (у 2006 р. - 273,4 млн. грн.) [28].

Динаміка виплат з іноземного перестрахування у 2007 році знову ж таки демонструє позитивну тенденцію: українські страховики і перестрахувальники більш професійно стали підходити до диверсифікації своїх ризиків, в наслідок чого частка виплат перестраховиків-нерезидентів в цьому році зросла на 80% і майже зрівнялася з рівнем виплат перестраховиків-резидентів.

Розглянемо структуру перестрахування ризиків за видами страхування:

Таблиця 1.6

Структура перестрахування ризиків українськими страховими компаніями у 2006 і 2007 рр.[28]

Передано в перестрахування

Зокрема перестраховикам- нерезидентам

2006 (млн.грн.)

2007 (млн.грн.)

Темпи приросту

2006 (млн.грн.)

2007 (млн.грн.)

Темпи приросту

Страхування життя

26,85

38,55

43,6%

22,9

36,7

60,3%

Види страхування, окрім страхування життя, зокрема:

5595,75

6385,75

14,12%

538,17

732,8

36,16%

Добровільне особисте страхування

602,25

332,1

-44,86%

24,21

17,4

-28,13%

Добровільне страхування майна

4603,4

5734,25

24,56%

439,9

511,2

16,21%

в т.ч. страхування фінансових ризиків

1854,6

2913,5

57,09%

97,4

110,8

13,76%

Добровільне страхування відповідальності

236,4

195,6

-17,26%

33,08

27,7

-16,26%

Недержавне обов'язкове страхування

153,7

123,8

-19,45%

89,4

65,7

-26,51%

ВСЬОГО

5622,6

6424,3

14,26%

561,07

769,5

37,15%

З таблиці 1.6 видно, що ризики, пов'язані із страхуванням життя передаються в перестрахування в основному нерезидентам (іноземне перестрахування - 95%). По видах страхування окрім страхування життя набагато більша частина ризиків перестраховується на внутрішньому ринку (іноземне перестрахування - 11%). Знову вважаю доречним підкреслити, що обсяг зобов'язань по виплатах не відповідає рівню платоспроможності наших компаній, особливо з таких видів страхування як страхування майна та фінансових ризиків, а темпи росту частки перестрахування з цих видів за кордоном є недостатніми з огладу на стрімкий зріст вартості об'єктів, що передаються у страхування.

Можна виділити 7 напрямків іноземного перестрахування в Україні:

1) Перестрахування авіаційних ризиків, організація яких висуває підвищені вимоги до надійності перестраховиків. Це пояснюється і значними лімітами відповідальності і наявністю міжнародної складової авіаційного бізнесу. Авіаційне перестрахування здійснюється переважно через перестрахувальних брокерів «Ллойдс»

2) «Зелена карта». З 1 січня 2005 року Україна стала повноправним членом договора «Зелена карта» - системи міжнародного страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту в Європі.

3) Перестрахування морських ризиків. Взяти на себе відповідальність за цей ризик не може дозволити собі жодна вітчизняна страхова компанія як з точки зору фінансових можливостей та безпеки компанії, так і з точки зору міжнародних вимог і стандартів відносно перестрахування подібних договорів.

4) Перестрахування промислових ризиків. Цей вид страхування потребує від страховиків високого професіоналізму, серйозного андерайтингу та надійного перестрахування, тому досі занчною частиною перестраховується за кордоном.

5) «Автокаско» - це найзбитковіший вид страхування і потребує значної диверсифікації, а це означає, що акумулювати цей ризик на вітчизняному ринку не варто.

6) Перестрахування вантажів. Україна - держава в центрі Європи, обсяги перевезення та вартість вантажобагажу великі, тому потребують перестрахування. Треба відзначити, що в цьому різновиді перестрахування Україна може і повинна конкурувати з іноземними перестраховиками з прийняття ризику на страхування.

7) Перестрахування відповідальності перед третіми особами як обов`язкова (15 видів), так і добровільна (4 вида) форми. Не всі страхові і, тим паче, перестрахові компанії України мають повний набір ліцензій з обов`язкових видів страхування відповідальності, тому коло потенційних перестраховиків звужується, відбувається кумуляція ризиків в Україні. Як наслідок - необхідність перестрахування у нерезидентів.

Висновки розділу 1 щодо проведеного аналізу іноземного перестрахування в Україні:

1) українські страховики все менше прагнуть перестраховувати ризики за кордоном, де-факто це перший сигнал, який демонструє зниження схемності ринку та стійкої тенденції класичного перестрахування;

2) сьогодні в Україні вихідне іноземне перестрахування розвинуте значно більше ніж вхідне, а це означає, що вітчизняна економіка недоотримує фінансових надходжень, в тому числі в іноземній валюті.

Розділ 2. Вплив перестрахування на платоспроможність страхової компанії на прикладі ЗАТ «УАСК АСКА»

2.1 Характеристика діяльності ЗАТ «УАСК АСКА»

Українська акціонерна страхова компанія “АСКА” заснована 20 червня 1990 року і є першою недержавною страховою компанією України [63]. Вже у 1992 році починається формування мережі філій; у 1993 році засновується представництво ЗАТ “УАСК АСКА” в м. Києві. У 1996 році компанія удостоєна Першого всеукраїнського конкурсу якості в номінації “За кращу споживчу послугу вітчизняної фірми”. ЗАТ “УАСК АСКА” перемагає в тендерах на страхування кількох великих інвестиційних проектів, зокрема, компанією визнано страховиком проекту “Чорнобильське укриття” і все це у 1999 році. У 2000 році “АСКА” визначається найпрофесійнішою страховою компанією України за рейтингом газети “Бізнес”, а її керівники - О.Й. Сосіс та Г.М. Третьякова - за результатами цього рейтингу визнані “Особистостями страхового ринку України”.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.