реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

Але при цьому, також, спостерігається постійно зростання активності і інших верств населення стосовно вкладень в ТОВ “Укрпромбанк”. Це може свідчить про зростання довіри до банку. Так темпи приросту вкладів за різними віковими групами депонентів (населення) склали:

- за період 2002-2003, на рахунках до запитання вкладників в віці 21-30 років - 1083%, 31-40 років - 1420%, 41-51 років - 892%, 52 та більше років - 659%;

- на строкових рахунках вкладників в віці 21-30 років - 479%, 31-40 років - 1010%, 41-51років - 1088%, 52 та більше років - 729%.

Цей же показник за період 2003-2004рр. становив: на рахунках до запитання вкладників у віці 21-30 років - 514%, 31-40 році - 416%, 41-51 років - 317%, 52 та більше років - 235%; на строкових рахунках вкладників у віці 21-30 років - 98%, 31-40 років - 120%, 41-51 років - 229%, 52 та більше років - 303%.

Розрахувавши цей показник можна відмітити, що за останній звітний період спостерігалося значне збільшення вкладів на строкові депозити саме з боку населення у пенсійному віці. За останній рік в ТОВ “Укрпромбанк” спостерігалася активізація банку на ринку вкладів по роботі з населенням у віці 52 та більше років. Про це може свідчить той факт, що банком було розроблено окрему програму з розширення асортименту видів вкладів саме для пенсіонерів.

Умовами за вкладами (як строковими так і до запитання) для пенсіонерів передбачено більш вигідні умови (більш високі процентні ставки за вкладами, можливість поповнення рахунків, виплата відсотків щомісяця, отримання пенсій по пластикових картках “Онікс-пенсійний”, та інше) ніж для інших клієнтів банку.

Треба також відзначити зростання уваги банку саме на строкові вклади фізичних осіб. Про це свідчить дані рис. 2.7.

Рис.2.7. Динаміка депозитів до запитання та строкових депозитів населення в ТОВ “Укрпромбанк”.

Хоча строкові кошти більш дорогі для ТОВ “Укрпромбанк” ніж до запитання але вони є більш прогнозованими та стабільними для банку і саме ці кошти використовуються для проведення активних операцій та отримання прибутку.

Аналіз вкладень фізичних осіб ми проводимо на підставі статистичних спостережень за 2002, 2003 та 2004 роки з метою визначення внутрішніх банківських резервів для досягнення оптимальних витрат по використанню цих ресурсів.

Обсяги і структура вкладень фізичних осіб характеризується такими даними таблиці 2.10. по банку „Укрпромбанк” та банківській системі України.

Таблиця 2.10.

Обсяги і структура вкладень фізичних осіб

Дата балансу

УПБ - Укрпромбанк, БС - банківська система

Сума, всього

Питома вага вкладень фізичних осіб у загальному обсязі вкладів банків України, %

Частка в зобов`язаннях, %

В тому числі

Кошти до запитання (рахунок 262 - 2628)

Питома вага, %

Строкові депозити (рахунок 263 - 2638)

Питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

На 01.01.02

УПБ

50,531

0,35

36,17

1,7703

3,50

48,761

96,50

БС

12110,0

100,0

34,01

2385,67

19,70

9724,330

80,30

На 01.01.03

УПБ

59,873

0,40

37,89

2,037

3,40

57,836

96,60

БС

14883,612

100,0

34,48

2735,828

18,38

12147,784

81,62

На 01.01.04

УПБ

444,548

1,679

49,91

14,415

3,24

430,133

96,76

БС

29996,64

100,0

39,36

6441,505

21,47

23555,135

78,53

На 01.01.05

УПБ

1042,475

2,797

58,903

44,976

4,31

997,499

95,69

БС

37277,050

100,0

36,165

7118,172

19,10

30158,879

80,90

1. Для застосування методів аналізу абсолютних і відносних величин та порівняння розраховуємо середні залишки залучених коштів по банку „Укрпромбанк” за формулою середньої арифметичної простої

(2.4)

Бачимо збільшення величини показника за два роки на один порядок, що свідчить про перегляд грошово-кредитної політики банку в бік активного залучення коштів громадян для проведення активних операцій, що має подвійний як соціальний, так і економічний ефект: заощаджуються кошти населення, зберігається їх купівельна спроможність, значні ресурси надходять для розвитку і інвестування економіки України.

Розраховуємо базисні і ланцюгові абсолютні зміни обсягів вкладень за формулою

, . (2.5)

Базисні показники

Ланцюгові показники

По базисним показникам бачимо зростання обсягів вкладень, а по ланцюговим - що це зростання має прискорений характер.

Для визначення швидкості досліджуємих процесів в часі розраховуємо темпи зростання показника за формулою

(2.6)

,

розраховуємо темпи приросту показника за формулою

(2.7)

,

розраховуємо абсолютні значення одного проценту приросту вкладень за формулою

(2.8)

Бачимо, що на один процент приросту припадає майже одна кількість грошових одиниць як за перший рік, так і за два роки разом, тобто тенденція прискорення зростання величини обсягу залучених коштів має стабільний і систематичний характер (показник не зменшується), що є позитивною ознакою діяльності банку.

Результати аналізу відобразимо на графіку ряду динаміки (Див.рис.2.8)

Рис.2.8. Графік ряду динаміки

Із поточної фінансової звітності маємо такі дані про вклади фізичних осіб станом на 01.02.2005, які засвідчують збереження виявленої тенденції розвитку. (Див. тибл.2.11)

Таблиця 2.11

Вклади фізичних осіб ТОВ „Укрпромбанк” на 01.02.2005р.

Дата балансу

УПБ - Укрпромбанк

Сума, всього

Питома вага вкладень фізичних осіб у загальному обсязі вкладів банків України, %

Частка в зобов`язаннях, %

В тому числі

Кошти до запитання (рахунок 262 - 2628)

Питома вага, %

Строкові депозити (рахунок 263 - 2638)

Питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

На 01.02.05

УПБ

1101,073

2,789

59,049

51,364

4,64

1049,709

95,34

Для розрахунку прогнозних показників на 2005 рік обсягів вкладів фізичних осіб визначимо середній темп зростання вкладень за 2002 - 2004 роки за формулою

: (2.9)

,

а також середні залишки вкладень за три роки (2002 - 2004)

Тоді очікуваний за 2005 рік обсяг вкладів фізичних осіб становитиме в середньому за формулою

: (2.10)

Знання очікуваних надходжень дозволяє раціонально і оптимально розподілити залучені кошти для здійснення кредитних і інших активних операцій банку.

Позитивну тенденцію зростання довіри з боку громадян - вкладників коштів до депозитної політики банку ілюструє зростання питомої ваги вкладів фізичних осіб „Укрпромбанку” у загальному обсязі вкладів по банкам України (графа 4 таблиці 2.10) з 0,35% на початок 2002 року до 2,789% на початок 2005 року, що означає зростання як кількості вкладів, так і кількості вкладників.

Цікавим є дослідження динаміки зміни частки вкладів фізичних осіб в зобов`язаннях пасиву балансу банку (графа 4 таблиці 2.10.). Якщо в цілому по комерційним банкам України цей показник тяжіє до стабільності і коливається біля значення в 36%, то для банку „Укрпромбанк” картина зовсім інша. Станом на 01.01.2002 і 01.01.2003 частка вкладів фізичних осіб в зобов`язаннях банку приблизно дорівнювала середньо галузевому показнику, а вже станом на 01.01.2004 відбувся значний зріст показника до 49,91%, який станом на 01.01.2005 досяг значення 58,9%, тобто менеджери банку за відносно невеликий час 1 - 2 роки підняли ресурсну базу банку на новий, більш високий рівень. Про це ж свідчить восьмий (рейтинговий) номер „Укрпромбанку” в списку всіх комерційних банків України по показнику „Депозити фізичних осіб станом на 01.01.2005”.

Наведені дані в таблиці 2.10. дають змогу проаналізувати структуру (склад) вкладень фізичних осіб в динаміці. Для цього визначимо середні величини приведених даних за методикою наведеною в першій частині дослідження. Отримані результати зведені в таблицю 2.12.

Таблиця 2.12.

Аналіз структури (складу) вкладень фізичних осіб в динаміці

Період, рік

Середні залишки вкладень, всього

В тому числі

Кошти до запитання

Питома вага, %

Строкові депозити

Питома вага, %

1

2

3

4

5

6

2002

55,2020

1,9035

3,45

53,2985

96,55

2003

252,2105

8,2260

3,26

243,9845

96,74

2004

743,5115

29,6955

3,98

713,8160

96,02

Із таблиці 2.12. видно, що основним джерелом здійснення кредитних і інших активних операцій в теперішній час є строкові депозити населення, одночасно вони же є основним джерелом процентних витрат банку. Крім того із показників структури (питомої ваги) можна зробити висновок, що зрушень у структурі вкладів не відбулося (величини питомої ваги видів вкладів коливаються неістотно). Кошти до запитання складають 3 - 4%, в строкові депозити (короткострокові, довгострокові) - 96 - 97% загального обсягу вкладень населення на протязі останніх трьох років. Тому логічно зробити висновок, що значне збільшення обсягів вкладень до запитання пов`язане з зростанням купівельної спроможності населення та відкладанням доходів для споживання, а істотне збільшення термінових вкладів пов`язане з правильно обраною стратегією банку по залученню коштів фізичних осіб, вірним позиціонуванням на ринку банківських послуг, а також урізноманітнюванням видів депозитних вкладів і індивідуальним підходом до кожного клієнта банку.

Прикладом успішної реалізації нових депозитних програм є виграш „Укрпромбанком” тендеру, який проводився в 2003 році Пенсійним фондом України серед вітчизняних банків. Банк здобув право на виплату пенсій та грошової допомоги населенню на всій території України, розробив та запропонував населенню програму підвищення пенсій, основною рисою якої є комплексне обслуговування пенсіонерів. У рамках програми пенсіонери, які відкрили поточний або картковий рахунок у банку, мали можливість оформити депозитний вклад „Пенсійний” на вигідних умовах, отримати у подарунок міжнародну платіжну картку з безкоштовним обслуговуванням протягом року, дисконтну картку на купівлю медикаментів зі знижкою у мережі аптек свого міста, страховий поліс від нещасного випадку на 1000 грн.

Для наочності зіставлення обсягів видів вкладів населення побудуємо діаграму (див. Рис.2.9).

Рис.2.9. Обсяги видів вкладів населення

Висновок: Зростання довіри до „Укрпромбанку” з боку населення відобразилось у істотному збільшенні депозитного портфеля фізичних осіб. Обсяг залучених коштів від фізичних осіб на депозитні вклади виріс за 2003 рік у порівнянні з 2002 роком майже у 8 разів, а за 2004 рік - майже у 14 разів. При цьому частка довгострокових залучень коштів у структурі депозитів населення зросла і становила станом на 01.01.2005 року 95,7% від загальної суми вкладів.

2.3 Механізм залучення коштів фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк”

При проведенні ТОВ “Укрпромбанк” операцій по залученню коштів фізичних осіб банк кирується положенням ТОВ “Укрпромбанк” про порядок здійснення операцій за поточними та строковими депозитними рахунками фізичних осіб у національній та іноземній валютах, яке затверджене Правлінням ТОВ “Укрпромбанк” 05.10.2003р. Крім цього банк керується у своїй діяльності по залученню коштів вкладників Законом України “Про банки та банківську діяльність” від 7 грудня 2000р. № 2121-Ш, “Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затвердженою постановою Правління НБУ від 18.12.98р. №527, а також зміни до цієї інструкції затверджені постановою Правління НБУ від 14.04.2000р. №146, “Правилами здіснення депозитних операцій для банківських депозитів”, затверджених постановою Правління НБУ від 07.07.97р. за №216 з урахуванням змін і доповнень, “Інструкцією з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України”, затвердженою постановою Правління НБУ від 20.08.99 №418, “Правил бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків”, затверджених постановою Правління НБУ від 25 вересня 1997 року №316 та зміни до них та іншими нормативними актами України, Інструкцією «Про касові операції в банках України», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 за №337

ТОВ “Укрпромбанк” проводить операції по залученню коштів населення згідно розробленої депозитної політики банку та загальних стратегічних планів банку на ринку банківськіх послуг.

Для більш єффективного проведення операцій по залученню депозитів Правлінням ТОВ “Укрпромбанк” було затверджене рішення про створення спеціального підрозділу в Депортаменті неторгівельних операцій та платіжних карток - Управління неторгівельних операцій та роботи з населенням. Основні завдання які виконує це Управління - забезпечення банка ресурсами, робота з населенням, щодо ведення депозитних рахунків клієнтів, нагляд за тим як проходить залучення коштів населення по філіальній мережі банку, розробка стратегічних та тактичних планів щодо залучення коштів та методи за допомогою яких будуть досягатись поставлені цілі, контроль за дотриманням підрозділами банку цих планів та методів у ході своєї діяльності.

Для збільшення кредитних ресурсів “Укрпромбанк” залучає депозити фізичних та юридичних осіб. Банк пропонує фізичним особам такі види депозитів:

В національній валюті:

Строковий вклад, Авансовий-відпускний, Вклад ”Депозитний”, Накопичуваний, Пенсійний вклад, Депозитний (ощадний) сертифікат на пред'явника, Вклад “До запитання”, Вклад“ До запитання”(пенсійний).

В іноземній валюті:

“До запитання”, Депозитний вклад, Вклад депозитний, який виступає як застава по кредитному договору, “Накопичуваний вклад”.

Депозити до запитання ТОВ “Укрпромбанк” залучає від фізичних осіб найчастіше у вигляді поточних рахунків, картрахунків, ощадних вкладів до запитання. До строкових депозитів відносяться різні види строкових ощадних і цільових вкладів.

ТОВ “Укрпромбанк” відкриває поточні рахунки фізичним особам у національній валюті для проведення розрахунків між собою та з юридичними особами.

Банк та його філії чи відокремлені підрозділи банку відкривають поточні рахунки:

а) резидентам - громадянам України;

б) резидентам-іноземцям та особам без громадянства, що отримали посвідку на проживання в Україні;

в) нерезидентам - громадянам України, що постійно проживають за межами України;

г) нерезидентам - іноземцям та особам без громадянства.

Поточні (строкові) рахунки відкриваються на підставі:

- заяви;

- паспорта;

- договору на відкриття та обслуговування рахунків між установою банка і вкладника;

- картки із зразком підпису, що надається в присутності працівника банка;

Уповноважений працівник банку в присутності осіб, які відкривають рахунки, знімає копії з чотирьох сторінок паспорту і потім зберігаються в справі з юридичного оформлення.

Уповноважений працівник операційного підрозділу ТОВ “Укрпромбанк” перевіряє отримані від депонента документи на відкриття рахунку, оформляє договір на розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку фізичної особи та передає перелічені документи на підпис керівництву банка.

На підставі отриманих з дозволяючими підписами керівника та головного бухгалтера документів, операціоніст банка вносить в систему “ОДБ” необхідні параметри контрагенту, відкриває рахунок та реєструє його в журналі реєстрації відкритих особових рахунків.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.