реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

Найбільшими темпами серед активів Банку зростали процентні активи, які широко диверсифіковані як за територіальною, так і за галузевою ознаками. Середній розмір кредитів клієнтам Банку протягом 2004 року збільшився з 154,9 до 790,4 млн. грн., тобто в 5,1 раз.

Найбільшу питому вагу в структурі активів займають процентні активи, на які на кінець 2004 року припадало 90,64%. Суворе дотримання Банком економічних нормативів, зокрема рівня ліквідності, стало можливим завдяки збільшенню коштів на кореспондентських рахунках та в касі Банку до 29,7 млн. грн.

За 2004 рік значно підвищилася увага Банку до активних операцій з фізичними особами, що знайшла своє втілення у стрімкому зростанні кредитування населення (споживчі кредити, цільові програми «Автомобіль у кредит», «Товари в кредит», іпотечне кредитування на придбання житла), а саме: на 31.12.04 кредитний портфель фізичних осіб збільшився порівняно з початком 2004 року майже в 6 разів.

Розширення активних операцій кредитування з формуванням у повному розмірі страхових резервів, високий рівень забезпеченості кредитів, мінімізація банківських ризиків шляхом диверсифікації кредитно-інвестиційного портфеля Банку забезпечують високу якість та ліквідність його активів.

Для наочності аналізу активів побудуємо графіки (Див. рис.2.1. і 2.2.), використовуючи дані таблиць 2.1. і 2.2.

Таблиця 2.1.

Аналіз активів ТОВ „Укрпромбанку” в 2001-2004 pp. (тис.грн)

Активи (тис.грн)

2001р.

2002р.

2003р.

2004р.

Грошові кошти та рахунок в НБУ

4265

10494

13761

29735

Позики та аванси, надані банкам

5303

16652

9827

122079

Позики та аванси, надані клієнтам

51628

68803

154858

790431

Основні засоби та нематеріальні активи, нетто

564

605

2818

43765

Інші активи, нетто

3958

4517

5313

20802

Таблиця 2.2.

Аналіз структури активів ТОВ „Укрпромбанку” на 31.12.2004р. (%)

Грошові кошти та рахунок в НБУ

2,95%

Позики та аванси, надані банкам

12,13%

Позики та аванси, надані клієнтам

78,51%

Основні засоби та нематеріальні активи, нетто

4,35%

Інші активи, нетто

2,07%

Динаміка активів в 2001-2004 pp.

а)

б)

в)

г)

д)

Рис. 2.1. Динаміка активів ТОВ „Укрпромбанк” в 2001-2004р.р.

а) Грошові кошти та рахунок в НБУ

б) Позики та аванси, надані банкам

в) Позики та аванси, надані клієнтам

г) Основні засоби та нематеріальні активи, нетто

д) Інші активи, нетто

Рис.2.2. Структура активів ТОВ „Укрпромбанк” на 31.12.2004р.

Грошові кошти та рахунок в НБУ - 2,95 %

Позики та аванси, надані банкам - 12,13 %

Позики та аванси, надані клієнтам - 78,51 %

Основні засоби та нематеріальні активи, нетто - 4,35 %

Інші активи, нетто - 2,07 %

Надаючи повний спектр сучасних банківських послуг та продуктів, Банк постійно здійснює активну роботу в напрямку максимального задоволення потреб клієнтів. З метою підвищення якості та комфорту обслуговування населення та корпоративних клієнтів керівництвом Банку зроблено ставку на розвиток мережі філій та відділень у різних регіонах України. Це дозволило за рік збільшити ресурсну базу Укрпромбанку до 890 млн. гри. або в 5,64 рази.

Правильно обрана стратегія залучення коштів від фізичних та юридичних осіб, правильне позиціонування Банку на ринку банківських послуг обумовили суттєве збільшення залишків коштів па рахунках до запитання та строкових депозитів, які в 2004 році зросли в 6,6 раза: з 107,52 до 708,80 млн. грн.

Пріоритетні задачі фінансової політики Банку щодо формування ресурсної бази -- формування стійкого ресурсного потенціалу для проведення кредитних операцій, з одного боку, та забезпечення фінансової стійкості та прибутковості діяльності -- з іншого, знаходять своє відображення у структурі зобов'язань Банку: на кошти клієнтів на початок 2005 року припадало 88,26 % ресурсів.

Різноманітні види депозитних вкладів, індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє задовольнити потреби найвимогливіших вкладників. Залучаючи кошти від клієнтів на взаємовигідних умовах (за умов дотримання безпеки та ліквідності), Банк не лише зміцнює власні позиції на вітчизняному банківському ринку, але й проводить швидкий перерозподіл коштів в економіці України, гнучко реагуючи па потреби клієнтів у фінансових ресурсах.

Для наочності аналізу пасивів побудуємо графіки (Див. рис.2.3. і 2.4.), використовуючи дані таблиць 2.3. і 2.4.

Таблиця 2.3.

Аналіз пасивів ТОВ „Укрпромбанку” в 2001-2004 pp. (тис.грн)

Пасиви (тис.грн)

2001р.

2002р.

2003р.

2004р.

Позики та аванси, отримані від банків

6935

24654

4002

82319

Кошті клієнтів

19046

35813

138868

786130

Субординована позика

12450

12450

12798

12797

Інші зобов'язання

345

561

2330

9435

Таблиця 2.4.

Аналіз структури зобов'язань ТОВ „Укрпромбанку” на 31.12.2004р. (%)

Грошові кошти та рахунок в НБУ

2,95%

Позики та аванси, надані банкам

12,13%

Позики та аванси, надані клієнтам

78,51%

Основні засоби та нематеріальні активи, нетто

4,35%

Інші активи, нетто

2,07%

Динаміка пасивів в 2001-2003 pp.

а)

б)

г)

г)

Рис.2.3. Динаміка пасивів в 2001-2004 pp. ТОВ „Укрпромбанк”

а) Позики та аванси, отримані від банків

б) Кошти клієнтів

в) Субординована позика

г) Інші зобов'язання

Структура зобов'язань на 31.12.2004р.

Рис.2.4. Структура зобов'язань на 31.12.2004р. ТОВ „Укрпромбанк”

Позики та аванси, отримані від банків - 9,24 %

Кошти клієнтів - 88,26 %

Субординована позика - 1,44 %

Інші зобов'язання - 1,06 %

Укрпромбанк є добре капіталізованим Банком середній розмір капіталу на 31.12.04 становив 19,70 млн. євро, що значно перевищує вимоги Національного банку України Для реалізації плану стратегічного розвитку Банку, отримання можливості збільшення максимального розміру кредиту, що може бути наданий одному позичальнику, наприкінці 2004 року Банком було доведено статутний фонд до 110 млн. грн., тобто він виріс у 2,45 рази Рухаючись в цьому напрямку, в 2005 році розмір статутного капіталу передбачається довести до 250 млн. грн. , що, з одного боку, підвищить фінансову стійкість Банку, а з іншого -- забезпечить додаткові можливості збільшення кредитно-інвестиційного портфеля.

Найбільшу питому вагу в капіталі Банку займає статутний капітал 86% та субординований борг, абсолютний розмір якого на 31.12.04 становив 12,79 млн. грн. (Див. рис.2.5.)

Структура регулятивного капіталу Укрпромбанку на 31.12.04

Рис.2.5. Структура регулятивного капіталу „Укрпромбанку” на 31.12.04

84 % - капітал 1-го рівня

16 % - капітал 1-го рівня

Якісне управління активами та пасивами Банку, ефективна політика щодо залучення та розміщення ресурсів позитивно вплинули на фінансові результати діяльності Укрпромбанку отриманий в 2004 році чистий прибуток збільшився порівняно з 2003 роком на 1467 тис. грн. або на 148,93% і становить 2452 тис. грн.

Основним джерелом формування операційного доходу та прибутку Банку є процентний дохід, який протягом трьох останніх років збільшувався наростаючим підсумком. В 2004 році процентні доходи Банку збільшились на 309,75% та досягли при цьому значення 82 569 тис. грн.

Внаслідок ефективної політики Банку з управління розміщенням залучених коштів, збільшення процентних доходів відбувалося значно швидшими темпами, що дало змогу отримати на 118,99% процентного прибутку більше, ніж в 2003 році, його розмір становив 34,05 млн. грн.

У зв'язку з активним розвитком регіональної мережі Банку, що дозволило розширити як дохідну, так і клієнтську базу Банку, в 2004 році спостерігалося підвищення комісійного прибутку на 5,35 млн. грн., або на 272,01% в порівнянні з минулим роком. Впродовж року Укрпромбанк отримав письмові дозволи НБУ, що дали право проводити операції з дорогоцінними металами та здійснювати інкасацію торгової виручки на валютному ринку України В перспективі планується подальше розширення спектру банківських послуг з метою гнучкого задоволення потреб клієнтів.

В результаті залучення Банком нових клієнтів, освоєння нових фінансових ринків чистий торгівельний дохід Банку від проведення валютних операцій збільшився на 195,89% та склав 1 080 тис. грн. При цьому, протягом 2004 року зменшилась його частка у структурі операційних доходів -- з 1,6% до 1,2%.

У цілому протягом 2004 року структура доходів Банку була добре диверсифікована, а їх загальним обсяг збільшувався більш швидкими темпами в порівнянні з підвищенням рівня витрат, що свідчить про ефективну роботу Банку.

Суттєве нарощування обсягів діяльності, збільшення штату працівників, розширення філейної мережі Банку (лише в 2004 році було відкрито 15 філій у різних регіонах України і близько 100 відділень), його регіональна диверсифікація привели до певного збільшення небанківських операційних витрат. Але темпи приросту витрат Банку був значно нижчим від зростання доходів, тобто ефективність операційної діяльності в 2004 році підвищилась.

У відповідності до вимог Національного банку України Укрпромбанк своєчасно та у повному обсягу формував страхові резерви під активні операції.

Для наочності аналізу фінансових результатів побудуємо графіки (Див. рис.2.6.), використовуючи дані таблиці 2.5.

Таблиця 2.5.

Аналіз фінансових результатів ТОВ „Укрпромбанку” в 2001-2004 pp. (тис.грн)

2001р.

2002р.

2003р.

2004р.

Процентний дохід

9433

12598

20151

82569

Комісійний дохід

5660

2037

2170

7876

Чистий торгівельний дохід

34

105

365

1080

Інші доходи

5

6

172

28

Серед основних напрямків стратегічного розвитку банку у 2004 році було збільшення обсягів та покращення якості послуг, що надаються клієнтам -- фізичним особам.

Динаміка операційних доходів банку

а)

б)

в)

г)

Рис.2.6. Динаміка операційних доходів ТОВ „Укрпромбанк” за 2001-2004рр.

а) Процентний дохід

б) Комісійний дохід

в) Чистий торгівельний дохід

г) Інші доходи

З цією метою населенню було запропоновано широкий спектр послуг, серед яких:

· відкриття та обслуговування поточних рахунків в національній та іноземній валюті;

· залучення коштів на депозитні вклади;

· виплата пенсій та грошової допомоги;

· операції з відправки та отримання грошових переказів;

· купівля та продаж дорожніх чеків American Express (Амерікан Експрес);

· прийом комунальних платежів;

· прийом платежів за товари

· та послуги від фізичних осіб на користь юридичних осіб;

· реалізація пам'ятних та ювілейних монет України;

· здійснення операцій з обміну валют;

· обмін зношених купюр;

· видача довідок на вивіз валютних цінностей;

· надання у тимчасове користування індивідуальних сейфів.

Зростання довіри до Банку з боку населення відобразилось у збільшенні депозитного портфеля фізичних осіб. Обсяг залучених коштів від фізичних осіб на депозитні вклади виріс за 2004 рік у порівнянні з 2003 роком майже у 8 разів та станом на 31.12.04 склав більше ніж 430 млн. гри. При цьому, частка довгострокових залучень коштів в структурі депозитів населення зросла. Так, станом на 31.12.04 сума довгострокових вкладів фізичних осіб складала 89 % від загальної суми.

Банк постійно розробляє нові депозитні програми для вкладників. У 2004 році було реалізовано декілька успішних акцій, в результаті яких вкладники мали можливість вигідно розмістити власні заощадження і а взяти участь у розіграшах цінних призів від партнерів Банку.

У цьому році Банк став переможцем тендеру, який проводився Пенсійним фондом України серед вітчизняних банків, та здобув право на виплату пенсій та грошової допомоги населенню по всій території України. Банк розробив та запропонував населенню Банківську програму підвищення пенсій, основною рисою якої с комплексне обслуговування пенсіонерів У рамках програми пенсіонери, які відкрили поточний або картковий рахунок у Банку, мали можливість оформити депозитний вклад на вигідних умовах, отримати у подарунок міжнародну платіжну картку з безкоштовним обслуговуванням протягом року, дисконтну картку на купівлю медикаментів зі знижкою у мережі аптек свого міста, страховий поліс від нещасного випадку на 1000 грн.

Пенсійна програма, що стартувала у вересні 2004 року, дозволила значно наростити клієнтську базу: кількість пенсіонерів, що відкрили рахунки в банку станом на 31.12.04 склала 5 610 чоловік.

Банк активно розвиває операції грошових переказів за системою Western Union (Вестерн Юніон) та «Anelik» («Анелік»). За 2004 рік кількість пунктів WU (ВЮ) збільшилась у 8 разів та склала станом на 31.12.04 116 пунктів. Обсяг виплат збільшився у 24 рази, а обсяг відправлень збільшився майже у 20 разів.

У квітні 2004 року Банк розпочав роботу в системі грошових переказів «Anelik» («Анелік»). Кількість пунктів динамічно зростала протягом року та склала 95 пунктів станом на 31.12.04. Обсяг виплат за період з квітня 2004 року по грудень 2004 року збільшився майже у 600 разів, а обсяг відправлень збільшився у 85 разів.

Банк здійснює приймання комунальних платежів від населення, в тому числі: за квартплату, водопостачання, електроенергію, газ, кабельне телебачення, користування телефоном, міжміські та міжнародні розмови, послуги мобільного зв'язку. Банк запропонував програму, завдяки якій клієнти мають можливість сплачувати комунальні платежі через банкомати.

Банк активно розвиває прийом платежів від фізичних осіб на користь юридичних осіб за договорами та без договорів, а саме: за товари та послуги, страхування, навчання, придбання нерухомості, послуги Інтернет-зв'язку тощо. Приймання платежів також здійснюється з наданням карток: за мобільний зв'язок; за Інтернет-зв'язок; за IP-телефонію, приймання платежів до бюджету.

У 2004 році діяльність Укрпромбанку в сфері кредитування різних галузей економіки була спрямована на їх розвиток. Як і у попередньому році, Банк прагнув не лише максимально задовольнити потреби клієнтів, надаючи послуги високої якості, а й сформувати кредитний портфель з оптимальним розподілом кредитного ризику, враховуючи вимоги безпеки та ліквідності. Темпи росту клієнтської бази у 2004 році дозволили збільшити обсяг кредитного портфеля до 805,89 млн. грн. При цьому, якісні характеристики кредитного портфеля покращилися, доля безнадійної до повернення заборгованості склала 0,02%. Диверсифікація кредитного портфеля дозволила оптимізувати кредитний ризик, у тому числі за галузями економіки.

Укрпромбанк постійно вдосконалює методи і форми кредитування. Так, стратегія розвитку Банку у 2004 році передбачала пошук нових моделей та інструментів у роботі з позичальниками. Основою процесу розширення клієнтської бази стало послідовне впровадження Банком моделі Раціонального кредитування, яка поєднує у собі ліквідність забезпечення кредиту, мінімізацію кредитного ризику, доходність кредитної операції та інтереси позичальника, для чого в кредитних підрозділах Банку постійно проводиться робота по підвищенню кваліфікації персоналу з подальшим контролем -- атестацією працівників. Інтереси позичальників забезпечуються наявністю у Банку різноманітних кредитних інструментів, таких як кредитні лінії (прості та револьверні), строкові кредити (в тому числі з графіками надання та погашення), овердрафти, гарантії тощо.

Галузева структура кредитного портфеля Банку на 31.12.04:

10% -- кредити промисловим підприємствам;

77% -- кредити підприємствам торгівлі та приватним підприємцям;

13% -- кредити підприємствам інших галузей економіки.

Протягом 2004 року Банк продовжував розвивати кредитування фізичних осіб. По системі було впроваджено банківські продукти «Автомобіль у кредит» та «Товари в кредит» для фізичних осіб. Станом на 31.12.04 кредитний портфель фізичних осіб у гривневому еквіваленті склав 7,96 млн. грн.

Стратегією розвитку кредитної роботи у 2004 році передбачалося визначення реальних фінансових потреб позичальників та проведення ефективної оцінки кредитного ризику. З метою реалізації стратегічних завдань було вжито заходів:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.