реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

Спори, що виникають між банком і вкладником, вирішують у судовому порядку. Строкові вклади не використовуються для здійснення поточних платежів. Якщо вкладник бажає змінити суму внеску, то він може розірвати депозитну угоду і переоформити свій строковий вклад на нових умовах. При достроковому вилученні коштів з термінового депозиту власник, як правило, позбавляється передбачених угодою процентів. У цьому разі проценти знижуються до рівня, передбаченого за вкладами до запитання.

Комерційні банки у своїй діяльності використовують різні форми термінових вкладів (депозитів). Однією з найпоширеніших є сертифікати, які поділяються на депозитні та ощадні.

Депозитні сертифікати - документ, що видається тільки юридичній особі у вигляді письмового свідоцтва банку про внесення грошових коштів, яке надає право власнику сертифіката після закінчення встановленого терміну отримувати суму внеску та відповідні відсотки. [30]

Ощадний сертифікат - документ, що видається тільки фізичній особі як свідоцтво про внесення нею грошей на банківський вклад та надає право власнику на отримання відповідної суми внеску і відсотків. [30]

Депозитні та ощадні сертифікати випускаються банками як на обумовлений термін, так і до запитання. Вони можуть бути іменними та на пред'явника. Банківський сертифікат - цінний папір, який може вільно продаватись / купуватись на фондовому ринку, виступати засобом платежу, застави тощо. У разі виникнення необхідності в наявних коштах власник сертифіката може його продати безпосередньо банку або на вторинному ринку цінних паперів без загрози значної втрати від зниження відсоткової ставки, але з урахуванням терміну, що залишився до моменту погашення сертифіката.

Депозитна політика комерційного банку - це стратегія і тактика банку щодо залучення грошових коштів вкладників і визначення найефективнішої комбінації їх джерел. Депозитна політика підпорядковується загальним банківським вимогам, тобто поєднанню ліквідності, доходності і ризику.[19]

В банківській практиці існують такі загальні критерії оптимальності депозитної політики:

- зв'язок депозитних, кредитних та інших операцій банку між собою для підтримки його стабільності, надійності, фінансової стійкості;

- диверсифікація ресурсів банку з метою мінімізації ризику;

- сегментування депозитного портфеля(за клієнтами, послугами, ринками);

- диференційований підхід до різних груп клієнтів;

- конкурентоздатність банківських депозитних продуктів.

У роботі комерційних банків із залучення депозитів (вкладів) важливу роль відіграє процентна політика, оскільки одержання доходів від вкладених коштів є для клієнтів суттєвим стимулом до активізації внесків. Процентна політика є одним з показників надійності і стабільності ресурсної бази комерційного банку і повинна вкладатися в рамки двох протилежних граничних вимог: по-перше, процентна ставка за депозитами повинна бути достатньо привабливою для потенційних вкладників; по-друге, процентна ставка не повинна різко перевищувати нижню межу процентної маржі між активними і пасивними операціями банку

1.3 Законодавча база проведення операцій з депозитами фізичних осіб

При відкритті і веденні поточних та строкових депозитних (вкладних) рахунків фізичних осіб в національній та іноземній валютах, при розробці та проведенні своєї депозитної політики банки України керуються Законом України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000р. № 2121-Ш та іншими законодавчими актами України.

Банки при відкритті та веденні рахунків своїх клієнтів-фізичних осіб керується “Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затвердженою постановою Правління НБУ від 18.12.98р. №527, а також зміни до цієї інструкції затверджені постановою Правління НБУ від 14.04.2000р. №146, “Інструкцією про касові операції в банках України”, затвердженою постановою Правління НБУ від 14.08.03.№337, “Положення про ведення касових операцій у національній валюті України “ від 19.02.01 №72, затверджене постановою Правління НБУ та зміни до положення від 1 серпня 2001р. та “Правилами організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями НБУ та комерційними банками в національній валюті”, від 05.02.2001р. №44 затвердженими постановою Правління НБУ.

При проведенні бухгалтерського обліку операцій з депозитами фізичних осіб банки керуються “Інструкцією з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України”, затвердженою постановою Правління НБУ від 15.09.2004 №435, “Правил бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків”, затверджених постановою Правління НБУ від 25 вересня 1997 року №316 та зміни до них.

Для страхування вкладів фізичних осіб банки керуються постановою Правління НБУ “Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів вкладникам банків у разі їх ліквідації ” від 11.01.01. №8, а також зміни до положення затвердженими постановою Правління НБУ від 26 червня 2001р. №239.

Також банки України в процесі проведення своєї депозитної політики керуються рішеннями Ради і Правління банків і не повинні суперечити загальним стратегічним планам банка у проведенні їх діяльності. Для більш чіткого опису своєї політики стосовно залучення депозитів фізичних осіб та операцій з ними Правліннями банків затверджується положення про порядок здійснення операцій за поточними та строковими депозитними (вкладними) рахунками фізичних осіб у національній та іноземній валютах.

1.4 Відкриття поточних рахунків фізичним особам

Фізичним особам для зберігання коштів та проведення розрахунків у національній валюті з іншими фізичними та юридичними особами відкриваються поточні рахунки, що мають назву вклади «до запитання». Їх відкриття проводиться на підставі заяви фізичної особи і документа, що засвідчує особу; угоди на відкриття та обслуговування рахунку між установою банку та громадянином; картки із зразком підпису, який вчиняється у присутності працівника банку, що відкриває рахунок та засвідчується цим працівником і головним бухгалтером банку. (Див. рис.1.1.)

В угоді зазначаються дані документа, що засвідчує фізичну особу, адреса постійного місця проживання і ідентифікаційний номер фізичної особи -- платника податку. За дорученням власника рахунку-резидента, операції за рахунком може здійснювати інша особа -- резидент.

Схема відкриття депозитного рахунку фізичній особі.

Працівник банку

ознайомлює клієнта з умовами

а) мінімальний розмір вкладу;

б) режим користування вкладом;

в) % ставка по вкладу.

v

Клієнт

заповнює документи:

- ф № 51/36 прихідний касовий ордер (додаток №5)

- ф № 13 алфавітна картка (додаток №6)

v

Контролер

відкриває вкладникові особовий рахунок №1 (додаток №7)

а) виписує картку особового рахунку,

в якій клієнт ставить зразок свого підпису;

б) прізвище, ім'я по батькові, рік народження,

домашня адреса, МФО банку, порядковий номер

особового рахунку;

v

Контролер

1. оформлює алфавітну картку ф №13 ( назва установи банку, порядковий номер особового рахунку)

2. оформлюється ф №1 (дата, сума і залишок відсотків, підпис)

3. оформляються ф №51/36 (сума нарахованих %, сума вкладу

(цифрами), залишок вкладу, залишок %, підпис)

4. оформлює вкладну книжку (дата, сума вкладу, залишок

вкладу прописом і цифрами, підпис)

5. передає документи внутрішнім порядковим (ф №51/36

вкладна книжка)

Касир

1. перевіряє документи (правильність розрахунків, відповідність

записів)

2. приймає гроші від клієнта (після прийняття розписується

у вкладній книжці та ф №51/36)

3. видає клієнту вкладну книжку.

Рис.1.1. Схема відкриття депозитного рахунку фізичній особі

На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:

- кошти на оплату праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за літературні праці, музичні твори, витвори образотворчого мистецтва, за артистичну діяльність, наукові праці та винаходи;

- виплати страхових та викупних сум, позичок з особистого страхування, страхове відшкодування за майновим страхуванням;

- орендна плата за найм житлових помешкань, рухомого і нерухомого майна;

- відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом або у разі втрати годувальника;

- кошти в національній валюті за продану іноземну валюту;

- кошти за реалізоване власне майно та за здану сільгосппродукцію;

- інші надходження у випадках, що не суперечать чинному законодавству України.

З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-резидентів за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:

- розрахунки за надані послуги юридичними та фізичними особами;

- розрахунки за придбані в підприємствах торгівлі товари;

- відрахування до державного й місцевих бюджетів обов'язкових та інших платежів;

- розрахунки за участь у створенні підприємств різної форми власності;

- розрахунки за купівлю та продаж цінних паперів на біржовому або позабіржовому ринку;

- розрахунки за куплену іноземну валюту;

- інші операції у випадках, що не суперечать чинному законодавству України.

Забороняється перерахування коштів на будь-який рахунок фізичних осіб -- нерезидентів.

На поточні рахунки фізичних осіб-нерезидентів зараховуються:

- кошти, одержані як оплата праці, допомога, авторські гонорари;

- кошти, одержані як відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом;

- кошти від продажу власного майна;

- успадковані кошти;

- кошти, отримані внаслідок здійснення іноземної інвестиції в Україну (за наявності протоколу зборів засновників про розподіл прибутку та довідки податкової адміністрації про сплату податків згідно з чинним законодавством);

- виплата страхових сум;

- кошти, що були раніше зняті власником з рахунку, але не використані або використані не повністю;

- інші надходження, що не суперечать чинному законодавству України.

З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-нерезидентів за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться операції у грошовій одиниці України:

- видача коштів готівкою;

- видача платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків;

- розрахунки у безготівковій формі за послуги, надані юридичними та фізичними особами на території України;

- сплата мита, податків та інших обов'язкових платежів;

- сплата страхових та членських внесків;

- здійснення платежів з відшкодування витрат судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим органам;

- перерахування на рахунок іншої фізичної особи;

- перерахування на інший власний поточний рахунок в іншому банку України чи на вкладний рахунок;

- перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як внесок до її статутного фонду у випадках, передбачених чинним законодавством;

- перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як реінвестицію в об'єкт первинного інвестування чи в інші об'єкти інвестування відповідно до чинного законодавства України за умови сплати податку на прибуток (дохід);

- перерахування за купівлю іноземної валюти (купівля іноземної валюти за кошти у грошовій одиниці України з урахуванням нарахованих відсотків за залишками коштів на рахунку);

- інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.

Крім поточних рахунків «до запитання», фізичним особам-резидентам -- громадянам України, резидентам -- іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні, а також нерезидентам -- громадянам України, які постійно проживають за межами України та нерезидентам -- іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно до візи, відкритої строком до 1 року відкриваються в національній валюті вкладні рахунки на підставі договору про його відкриття з видачею вкладнику вкладного документа (скажімо, ощадної книжки -- іменної чи на пред'явника).

Фізичній особі-нерезиденту -- надається іменна ощадна книжка. В угоді обумовлюється сума, що вноситься або перераховується на вкладний рахунок; термін зберігання та порядок повернення; розмір відсотків та умови перегляду відсотків, а також умови розірвання угоди.

У разі відкриття вкладного рахунку фізичній особі-резиденту у договорі на підставі довідки податкового органу вказується ідентифікаційний номер фізичної особи -- платника податку.

Вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб-резидентів призначені для обліку коштів, внесених на визначений угодою термін. Кошти на вкладні рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з власного вкладного рахунку в іншому банку чи з поточного рахунку в національній чи іноземній валюті.

Розділ 2. Організація депозитних операцій з фізичними особами в комерційному банку ТОВ “Укрпромбанк”

2.1 Загальна характеристика економічної діяльності ТОВ “Укрпромбанк”

2.1.1 Короткі відомості про банк

У 1989 році рішенням загальних зборів пайщиків Київського кооперативного союзу «Ліра» був створений кооперативний банк «Демосбанк», що увійшов в історію розвитку банківської системи України як перший у Києві кооперативний банк (Статут банку зареєстрований Державним банком СРСР за № 127).

Банк стояв у витоків банківської справи в Україні, брав участь у формуванні фінансової системи країни як один з засновників Асоціації українських банків (1989 рік) та Української фондової біржі (1991рік).

У 1993 році «Демосбанк» з кооперативного банку був перереєстрований в товариство з обмеженою відповідальністю.

У жовтні 1993 року Міністерством фінансів України банку було надано Дозвіл № 163 на здійснення діяльності по випуску і обігу цінних паперів. Восени 1995 року Банк отримав

Ліцензію НБУ на право здійснення операцій з валютними цінностями, а у 1996 році, в зв'язку з введенням обов'язкового ліцензування всієї банківської діяльності, банку надано Ліцензію на право здійснення банківських операцій під № 67.

Знаменним для банку, як учасника фінансового ринку України, став 1997 рік, коли ним було отримано членство в Українській міжбанківській валютній біржі та Першій фондовій торгівельній системі, що дало змогу вести активну діяльність на ринку цінних паперів.

У 1999 році банк був перейменований на «Арч-банк», а з 2000 року отримав назву -- Товариство з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» (ТОВ «Укрпромбанк»), під якою здійснює діяльність і досі.

У вересні 1999 року Банк став учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Свідоцтво № 30).

Наступні роки відзначилися для Банку формуванням розгалуженої системи кореспондентських відносин, в тому числі з передовими світовими банками; впровадженням сучасних комп'ютерних та телекомунікаційних технологій, системи електронних платежів «Клієнт -Банк»; приєднанням до інформаційно-дилінгової системи «Reuters Domestic Dialing 3000» («Рейтерз Доместік Ділинг 3000»), що дозволило Банку зміцнити конкурентну позицію та покращити рівень обслуговування клієнтів.

У липні 2001 року Банк став субагем-том міжнародної платіжної системи «Western Union» («Вестерн Юніон») та почав здійснювати грошові перекази в цій системі. В серпні цього ж року Банк отримав ліцензії на емісію платіжних карток ВАТ «Укркарт» під номером LI № 00012 та на їх еквайрінг -- під номером LA № 00012. Вже з листопада 2001 року Укрпромбанк став членом платіжної системи «Укркарт».

З 2000 року Укрпромбанк почав розширювати свою географію з метою здійснення операцій на регіональних ринках. На сьогоднішній день активно проводять обслуговування клієнтів 125 установ у містах Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кіровоград, Луцьк, Луганськ, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Севастополь, Сімферополь, Суми, Тернопіль, Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Чернівці, Ялта.

У березні 2001 року Укрпромбанк розширив ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та отримав можливість вести депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

Наприкінці 2001 року у зв'язку з набуттям чинності нового закону України «Про банки та банківську діяльність» Банк отримав Ліцензію та письмовий Дозвіл Національного банку України № 67 на здійснення банківських операцій.

У грудні 2001 року Укрпромбанк вперше звернувся до Національного банку України з проханням розглянути його кандидатуру для участі у Другій кредитній лінії Європейського банку реконструкції та розвитку. В процесі розгляду заяви було проаналізовано фінансову звітність Банку (в тому числі і визнаними міжнародними аудиторськими компаніями), в результаті чого група управління проектами Міжнародних кредитних ліній при Національному банку України рекомендувала Укрпромбанк як кандидата для набуття статусу Банку-учасника Кредитної лінії МСП-2, що в майбутньому дасть змогу Банку активно підтримувати розвиток малого та середнього бізнесу.

У червні 2002 року Радою директорів Eurocard International (Євро-кард Інтернешнл) схвалено вступ Укрпромбанку в якості афілятивного члена до Міжнародної платіжної системи Eurocard International (Євро-кард Інтернешнл), після чого Банк розпочинає емісію всіх видів платіжних карт Eurocard/MasterCard (Єврокард /Мастркард).

У результаті аудиторських перевірок Укрпромбанку в 2002 році незалежною аудиторською компанією «Deloitte & Touche» («Делойд єнд Туш) і в 2003 році Аудиторською фірмою «IGK-Україна Аудит» відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку отримано позитивний Висновок щодо фінансової звітності Банку.

Наприкінці 2004 року Укрпромбанк збільшив статутний капітал до 110 млн. грн., про що 3 грудня Головне управління Національного банку України зробило запис у Державному реєстрі банків України.

2.1.2 Оцінка фінансового стану і результату діяльності банку

У 2004 році Укрпромбанк здійснював успішну діяльність, що підтверджується збільшенням обсягу чистих активів Банку в 5,4 рази -- до 1006,81 млн. грн. та збільшенням прибутку до 2,45 млн. гри., тобто практично в 2,5 рази. Таке стрімке економічне зростання свідчить про постійне розширення ринкової ніші, зміцнення конкурентоспроможності та ефективності діяльності Банку.

Укрпромбанк впевнено крокує вперед, підвищуючи якість обслуговування клієнтів, розширюючи власну регіональну мережу, впроваджуючи нові види банківських послуг і продуктів, зміцнюючи свою конкурентоспроможність. Ефективна фінансова політика Банку щодо залучення та розміщення ресурсів, диверсифікація активних і пасивних операцій, впровадження та стрімкий розвиток нових видів банківських послуг (зокрема, пенсійне обслуговування населення, інкасація торгової виручки і а операції з дорогоцінними металами) є запорукою подальшого успішного розвитку Банку.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.