реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

· перегляд та визначення нормативних значень основних показників, за якими проводиться оцінка позичальника;

· перегляд методів та підходів до оцінки фінансового стану позичальника, його грошових потоків, аналізу попередньої кредитної історії, факторів (економічних та політичних), які впливають на господарську діяльність позичальника, а також забезпеченості повернення кредиту та якості застави;

· перегляд підходів до кредитного моніторингу.

Протягом 2004 року підвищувалася якість стосунків з позичальниками за рахунок реалізації інвестиційних проектів, в тому числі з ЗАТ «Миколаївнафтопродукт». Розширено спектр послуг з кредитування для постійних клієнтів -- ТОВ «НК Альфа-Нафта», ЗАТ «Федкомінвест-Україна», ТОВ «Інвестпроект», ЗАТ «ТД «Сумські добрива» та ін. На обслуговування залучено нових клієнтів -- ВАТ «Суднобудівний завод «Залів», Група компаній «Верес», ЗАТ «ВТК «Немирів-Цукор», ЗАТ «СК «Укргаз», Севастопольський рибоконсервний завод та ін.

Продовжувалася робота по розвитку та вдосконаленню кредитних продуктів, які пропонуються клієнтам Банку.

Пріоритетними галузями кредитування у 2004 році були нафтовидобувна та нафтопереробна промисловості, виробництво та харчова промисловість, оптова та роздрібна торгівля.

У 2005 році Банк планує продовжити запровадження стратегії розвитку кредитної політики завдяки раціоналізації кредитних операцій, спрямуванню коштів у пріоритетні галузі економіки, планомірному поступовому збільшенню обсягів кредитування у національній та іноземній валюті при оптимальному рівні кредитного ризику.

2.2 Аналіз вкладень фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк”

Одним з етапів управління депозитами фізичних осіб є аналіз операцій по залученню вкладів. Саме інформація яка поступає до менеджерів різних рівнів банку, в результаті проведеного аналізу, дозволяє визначити рівень виконання планових завдань стосовно залучення коштів населення, визначити фактори які посприяли тим чи іншим способом на відхилення від плану та сформувати рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та використання існуючих резервів, визначити місце банку в конкурентному середовищі та обсяг ринку який займає банк.

При аналізі депозитних вкладень використовуються різні методи аналізу:

1. Метод порівняння. Припускає зіставлення невідомого (досліджуваного) явища, предметів із відомими, вивченими раніше, з метою визначення їх загальних рис або розходжень. За допомогою даного методу визначаються загальне і специфічне в економічних явищах, вивчаються зміни досліджуваних об'єктів, тенденції і закономірності їх розвитку. Можна виділити такі найбільш типові ситуації, коли використовується порівняння, і цілі, що при цьому досягаються:

зіставлення планових і фактичних показників для оцінки ступеня виконання плану;

порівняння фактичних показників з показниками минулих років (звітних періодів) для визначення тенденцій розвитку як банку, так і економічних процесів, що впливають на його діяльність;

зіставлення показників банку, що аналізуються з показниками інших банків-конкурентів для визначення позицій банку на фінансовому ринку за різними показниками діяльності;

зіставлення паралельних динамічних рядів для вивчення взаємозв'язків досліджуваних показників;

зіставлення різних варіантів управлінських рішень з метою вибору найбільш оптимального з них, наприклад, при встановленні процентної ставки за депозитами населення вибирають такий її рівень, який забезпечив би необхідний обсяг даного виду банківського ресурсу з урахуванням наявності достатніх можливостей для обслуговування вкладників;

зіставлення результатів діяльності до і після впровадження нововведення.

2. Метод використання абсолютних і відносних показників. Абсолютні показники характеризують кількісні розміри вкладень, а відносні відображають співвідношення будь-яких абсолютних показників шляхом одного на іншій. Відносні показники виражаються в формі коефіцієнтів (при базі 1) або відсотків (при базі 100). До них відносяться показники виконання плану, динаміки, структури (питома вага), ефективності тощо.

3. Метод групування дозволяє досліджувати економічні явища в взаємозв'язку, виявляти вплив на досліджуючий показник окремих факторів, виявити прояв тих чи інших закономірностей. Метод групування дозволяє шляхом систематизації даних розібратись в суті аналізуємих явищ та процесів.

Вкладення населення в банках групуються за строками вкладення, валюти вкладів, ціни вкладів (% ставки), групи вкладників та за строками використання (строкові та до запитання).

4. Балансовий метод. Служить головним способом для відображення співвідношень, пропорцій двох груп взаємозалежних і врівноважених економічних показників, підсумки яких повинні бути тотожними. Даний метод допомагає зрозуміти економічний зміст функціонування банку.

5. Графічний метод. Графіки представляють собою масштабне зображення показників за допомогою геометричних знаків (ліній, прямокутників, кіл) або умовно художніх фігур і мають велике ілюстративне значення. Завдяки їм досліджуваний матеріал стає більш зрозумілим.

6. Метод табличного відображення аналітичних даних. Результати аналізу, як правило, подаються у вигляді таблиць. Це найбільш раціональна і зручна для сприйняття форма уявлення аналітичної інформації про досліджувані явища за допомогою цифр, розташованих у визначеному порядку. Аналітична таблиця представляє собою систему суджень, виражених мовою цифр. Така мова є більш виразнішою й наглядною, ніж словесний текст. Показники в ній розташовуються в більш логічній і послідовній формі в порівнянні з текстовим викладом, займають менше місця, а пізнавальний ефект досягається набагато швидше. Табличний матеріал дозволяє охопити аналітичні дані в цілому, як єдину систему. За допомогою таблиць легше простежуються зв'язки між показниками, що досліджуються.

Для чіткого уявлення про місце ТОВ “Укрпромбанк” на депозитному ринку фізичних осіб в України, треба співставити обсяги депозитних портфелів по залученню коштів населення різних комерційних банків.

Згідно даних взяти з сайта Internet Асоціації українських банків побудуємо таблиці показників діяльності банків (Див.табл. 2.6. і 2.7.)

Таблиця 2.6

Обсяги депозитів населення деяких банків України

Банк

Депозити фізичних осіб (млн. грн.)

01.01.2003

01.01.2004

1.01.2005

До запитання

Строкові

До запитання

Строкові

До запитання

Строкові

Приватбанк

668,314

1947,176

1064,092

3506,320

1147,210

4731,888

Аваль

716,259

1566,904

1161,173

3286,173

1265,919

3905,356

Укрсоцбанк

118,550

740,249

183,993

1571,705

252,010

1937,359

Укрсиббанк

54,823

399,485

87,811

846,042

109,349

1448,900

Надра

48,314

662,673

83,376

876,851

121,178

1510,063

Укрпромбанк

2,037

57,836

16,604

487,168

54,364

1049,709

Правекс-Банк

71,085

293,522

100,278

662,595

93,173

966,574

Мрія

21,215

145,287

21,330

267,651

22,657

363,868

Вабанк

25,238

121,002

31,354

212,168

34,974

279,528

БІГ Енергія

5,195

145,159

9,791

198,906

12,839

285,635

Таблиця 2.7

Депозити фізичних осіб ТОВ „Укрпромбанк” (млн.грн.)

На 01.01.2003р.

На 01.01.2004р.

На 01.01.2005р.

Сума, всього (млн.грн.)

59,873

503,772

1101,073

Питома вага (%)

0,40

1,679

2,789

Частка в зобов'язаннях (%)

37,89

49,08

59,049

Кошти до запитання (млн.грн.)

2,037

16,604

51,364

Строкові депозити (млн.грн.)

57,836

487,168

1049,709

Для більш поглибленого аналізу вкладень депозитів населення в ТОВ “Укрпромбанк” розраховується показник темпу зростання вкладів, який розраховується за формулою:

Тзр = Y1 : Y0, (2.1)

де: Y1, Y0 - рівень показника у періоді відповідно звітному та базовому.

Показує, наскільки показник змінився у звітному періоді порівняно з базисним. Помноживши значення цього показника на 100%, дістанемо процентну величину показника звітного періоду відносно базисного.

Цей показник за 2002-2003рр. становить за вкладами до запитання 815,1%, а за строковими вкладами 842,3%. За період 2003-2004рр. темп зростання за вкладами до запитання дорівнює 309,4%, а за строковими 215,5%. Також можна разрахувати такий показник як темпу приросту депозитів фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк” за формулою:

Тпр = [(Y1 : Y0)-1]*100 (2.2)

Показує на скільки показник (обсяг депозитів фізичних осіб) у звітному періоді збільшився/зменшився порівняно з базисним.

Виходячи з розрахунку темпу приросту обсягів депозитів фізичних осіб можна відмітити, що за період 2002-2003рр. спостерігалося збільшення вкладів до запитання на 715%, а строкових вкладів на 742,3%. За період 2003-2004рр. спостерігалося збільшення вкладів до запитання на 209,3%, а строкових на 115,5%.

Аналізуючи результати розрахунку показників темпу росту та приросту депозитів населення в ТОВ “Укрпромбанк” за період 2002-2004рр. можна зробити наступні висновки: банк за останні три роки постійно збільшує обсяги вкладів населення зокрема депозитів до запитання та строкових вкладів, проте прослідковується значне збільшення строкових вкладів фізичних осіб. Виходячи з цього можна сказати, що банк у своїй політиці стосовно залучення коштів фізичних осіб більш орієнтується на залучення строкових вкладів ніж до запитання. Це ж може підтвердити результати розрахунку коєфіцієнта строкових депозитів який розраховується за формулою:

Ксд = Сд / Пз, (2.3)

де:

Ксд - коєфіцієнт строкових депозитів який вказує на частку строкових

коштів населення в загальному обсязі залучених коштів фізичних осіб;

Сд - строкові депозити фіз. осіб;

Пз - поточні зобов'язання перед населенням .

За цим показником коефіцієнт строкових коштів населення дорівнює у 2002р. - 0.966 (або 96,6%), 2003р. - 0,967 (або 96,7%), а за 2004р. - 0,953 (або 95,3%).

Одним з основних чинників при аналізі залучення депозитів фізичних осіб банку є розгляд та аналіз цінової політики банку. Як вже відмічалося раніше ціна депозиту це процентна ставка за вкладами.

ТОВ “Укрпромбанк” встановлює диференційовані ставки за строковими депозитами для фізичних осіб з огляду на умови залучення коштів. Зміни процентних ставок за вкладами за останні три роки можна прослідкувати за даними табл. 2.8.

Таблиця 2.8

Процентні ставки за строковими депозитами фізичних осіб в ТОВ “Укрпромбанк” ( % річних )

Сума вкладу

2002р

2003р

2004р.

Термін депозиту (міс.)

Термін депозиту (міс.)

Термін депозиту

(міс.)

1

3

6

12

1

3

6

12

1

3

6

12

від 500 до 5000 грн,

-

-

19%

23%

-

15%

18%

22%

-

13%

17%

19%

від 5000 грн,

-

-

21%

24%

-

16%

20%

23%

-

14%

18%

20%

від 300 USD

-

7%

8%

9%

-

6%

8%

9%

-

5%

6%

7%

від 300 DEM(EUR)

-

7%

8%

9%

-

6%

8%

9%

-

5%

6%

7%

Процентні ставки за вкладами до запитання дорівнюють :

- у національній валюті України (грн.) - 5% річних.

- в іноземній валюті(USD, EUR) - 2% річних.

Аналізуючи дані таблиці 2.8 треба відзначити, що за останні три роки роботи банку на ринку депозитів прослідкується зменшення відсоткових ставок за строковими депозитами в середньому на 5%. Але при цьому (табл.2.7) обсяги вкладів населення не зменшилися, а навпаки збільшилися.

Зменшення процентів за вкладами в ТОВ “Укрпромбанк” можна пояснити тим, що банк прагне зменшити витрати на залучення коштів і отримати більшого прибутку від розміщення даних ресурсів.

У своєї діяльності ТОВ “Укрпромбанк” використовує як прості відсотки за строковими вкладами населення так і складні. Якщо в умовах депозитного договору сказано, що проценти за вкладом прості, то сума процентів яка сплачується депоненту нараховується на номінал депозиту. При цьому нараховані проценти можуть сплачуватися клієнту щомісячно, або у кінці строку депозитного договору.

Якщо умовами договору вказано, що проценти нараховуються за складною процентною ставкою, то нараховані відсотки додаються до суми вкладу щомісячно і нарахування процентів в наступному періоді (місяць) проходить на суму депозиту + раніш нарахованих відсотків.

Аналізуючи клієнську базу ТОВ “Укрпромбанк” за останні три роки треба звернутися до даних табл. 2.9.

Аналізуючи обсяги вкладень населення за групами вкладників треба відзначити, що клієнти яким за 50 років є найбільш активними клієнтами банку. Це можна пояснити тим, що ТОВ “Укрпромбанк” тісно співпрацює з Пенсійним фондом України і тому основними напрямками в розробці нових депозитних продуктів, останніми роками, направлені на задоволення потреб саме цієї вікової групи населення.

Таблиця 2.9

Обсяги вкладів в ТОВ “Укрпромбанк” за групами населення, (млн. грн.)

Група населення

(вік)

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2005

До запитання

Строкові

До запитання

Строкові

До запитання

Строкові

21- 30

0,12

5,8%

7,11

12,3%

1,3

7,8%

34,1

7%

6,68

13%

33,59

3,2%

31- 40

0,2

9,6%

13,99

24,2%

2,84

17,1%

141,28

29%

11,81

23%

170,1

16,2%

41- 51

0,49

24,1%

12,26

21,2%

4,37

26,3%

133,48

27,4%

13,87

27%

305,47

29,1%

52 та більше

1,23

60,5%

24,47

42,3%

8,1

48,8%

178,3

36,6%

19

37%

540,6

51,5%

Сума

2,037

100%

57,836

100%

16,604

100%

487,168

100%

51,364

100%

1049,709

100%

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.