реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Таблиця 2.6 - Галузева структура кредитів філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області».

Галузь

Сума кредитів, виданих в 2005 році

Питома вага, %

Сума кредитів, виданих в 2006 році

Питома вага, %

Сума кредитів, виданих в 2007 році

Питома вага, %

Промисловість будматеріалів

52472

67,6

70562

61,4

42300,3

58,3

Машинобудівництво

8486

10,9

30385,7

26,4

14870

20,5

Металургія

12297

15,8

9834,6

8,6

11670

16,1

Торгівельні підприємства

1879

2,4

2040,8

1,8

1200,1

1,6

Транспорт та зв'язок

258,8

0,3

125,2

0,1

54,7

0,07

Сільське господарство

1821,4

2,3

1894,3

1,6

2008

2,8

Фізичні особи

425

0,5

115

0,1

487

0,7

Всього

77639,2

100

114957,9

100

72590,1

100

З таблиці 2.6 та рисунку 2.4 можна побачити зміни структури кредитів в залежності від галузей народного господарства.

Рисунок 2.4 - Динаміка змін кредитного портфелю в період 2005 - 2007 рр. за галузевою ознакою.

Основна частка кредитів, які надавались в період з 2005 по 2007 рр. приходиться на промисловість будівельних матеріалів (67,6-58,3%), що пов'язано з реконструкцією, розширенням виробництва й виходом підприємств на нові ринки збуту.

Сума кредитів, наданих підприємствам машинобудівного комплексу в 2006 році зросла на 15,5%, що також пов'язано з нарощуванням обсягів виробництва.

Проте, разом з цим зросли ціни на сировину й матеріали, енергоносії, зросли валові витрати виробництва й збуту продукції, що відповідно визвало потребу в позикових коштах.

Зниження обсягів кредитування металургійних підприємств в 2006 році пов'язано зі зменшенням обсягів випускаємої продукції. Однак, ситуація в 2007 році по кредитам змінилась на кращу сторону.

Зниження обсягів кредитів , наданих торгівельним підприємствам в 2007 році зумовлено тим, що основну долю товару торгівельні підприємства беруть на договірній основі під реалізацію у заводів-виробників, витрачаючи при цьому значно менший обсяг власних коштів.

Помітний спад розмірів кредитів для підприємств транспорту, оскільки вони практично не здійснюють грузоперевозки, продавши (передавши в оренду) транспортні засоби комерційним структурам (з 0,3 до 0,07%).

Зростання кредитування сільськогосподарських підприємств (2,3% в 2005 й 2,8% в 2007 рр.) свідчить про те, що кредити брались ними в періоди активних закупок сільгосптехніки, паливно-мастильних матеріалів, посівного матеріалу тощо.

Незначний відсоток приходиться на надання споживчих кредитів, оскільки заклади Промінвестбанку працюють в основному з крупними промисловими підприємствами, що виробляють продукцію на експорт.

По даним фінансової звітності основну частину доходів філії, отриману в результаті здійснення своєї діяльності займають відсотки за кредити (більш ніж 50%).

Таблиця 2.7 - Темпи зростання доходів, отриманих від відсотків за кредити та їх питома вага в загальних доходах філії.

Рік

Доходи від відсотків по кредитам, тис. грн.

Питома вага в загальних доходах філії (%)

Темпи зростання в порівнянні з попереднім роком (%)

2005

1713,2

50,16

-

2006

2650,2

52,38

54,7

2007

3385,0

53,1

27

Таким чином, можна зробити висновок, що в період з 2005 по 2007 рр. зросли доходи від відсотку за кредити, які надавалися суб'єктам господарської діяльності. Вони являють собою основну частину усіх доходів, отриманих банком в результаті різних видів діяльності, серед яких: продаж кредитних ресурсів, розрахунково-касове обслуговування, вкладні операції, операції з цінними паперами, операції на валютному ринку тощо.

2.2 Аналіз руху кредитів

В основі аналізу руху кредитів покладена балансова модель, яка визначає взаємозалежність між показниками:

Опоч. + Н = П + Окін. (2.1)

де Опоч. та Окін. - залишки кредитних вкладень відповідно на початок та кінець балансового періоду;

Н - сума наданих за період кредитів, грн.;

П - сума погашених за період кредитів, грн.

У відповідності з цією моделлю будь який показник можна визначити за допомогою інших. Частіше всього аналітиків зацікавлюють причини зміни залишків кредитних вкладень, спрямування руху грошових коштів, які призвели до відповідних змін залишків кредитів. Щоб відповісти на це питання балансову модель необхідно перетворити наступним чином:

Окін. = Опоч. + Н - П, (2.2)

З наведеного рівняння видно, що залишки кредитів на кінець періоду знаходяться під прямим впливом залишків на початок періоду й суми наданих кредитів та під зворотнім впливом суми погашення. Це свідчить про те, що збільшення залишків на початок періоду й суми наданих за період кредитів призведе до зростання на цю ж суму залишків на кінець, а збільшення суми погашення призведе до зниження на відповідну суму залишків на кінець періоду.

Виходячи з цього можна визначити вплив елементів кредитного балансу на зміну залишків кредитних вкладень в звітному періоді:

(2.3)

де ДОПОЧ та ДОКІН - абсолютна зміна залишків кредитів відповідно на початок та на кінець звітного періоду, грн;

ДН - абсолютна зміна суми наданих кредитів в порівнянні з базисним періодом, грн;

ДП - абсолютна зміна суми погашених кредитів в порівнянні з базисним періодом, грн.

На основі кредитного балансу можна розрахувати:

1) рівень надання кредитів;

2) рівень погашення кредитів;

3) співвідношення обертів по наданню та погашенню кредитів;

4) оборотність кредитних вкладень.

Рівень надання кредитів (РНАД) характеризує питому вагу наданих кредитів в сумі залишків кредитних вкладень на початок періоду й наданих протягом періоду кредитів та визначається за формулою:

, (2.4)

Рівень погашення кредитів (РПОГ) визначається відношенням суми погашених кредитів до суми залишків кредитних вкладень на початок періоду й наданих протягом року кредитів:

, (2.5)

Співвідношення оборотів по наданню та погашенню кредитів (е) визначається за формулою:

, (2.6)

Оборотність кредитних вкладень (h) в кількості обертів визначається як відношення наданих кредитів до залишків на кінець періоду:

чи , (2.7)

Для аналізу руху кредитів Банку протягом трьох досліджуваних років використані дані таблиць 2.8 та 2.9.

Таблиця 2.8 - Рух кредитів, наданих Банком за 2005-2006 рр.

Показник

2005 рік

2006 рік

Відхилення

Абсолютне

У % до бази

1 Звітні показники

1.1 Залишки кредитних вкладень на початок року, тис. грн.

16073,7

21535,1

+5461,4

134,0

1.2 Кредити, надані протягом року, тис. грн.

76836,4

88295,6

+11459,2

114,9

1.3 Кредити, погашені протягом року, тис. грн.

71375,0

85475,3

+14100,3

119,8

1.4 Залишки кредитних вкладень на кінець року, тис. грн.

21535,1

24355,4

+2820,3

113,1

2 Розрахункові показники

2.1 Рівень надання кредитів, %

82,7

80,4

-2,3

97,2

2.2 Рівень погашення кредитів, %

76,8

77,8

+1,0

101,3

2.3 Співвідношення обертів по наданню та погашенню кредитів, %

107,7

103,3

-4,4

95,9

2.4 Оборотність кредитних вкладень, кількість обертів за рік

3,6

3,6

-0,2

95,1

На основі звітних показників й формул 2.1 - 2.7 розрахуємо розрахункові показники на 2005 та 2006 рр.:

1) Рівень надання кредитів:

2) Рівень погашення кредитів:

3) Співвідношення обертів по наданню та погашенню кредитів:

4) Оборотність кредитних вкладень:

Використовуючи формулу кредитного балансу легко визначити вплив його елементів на зміну залишків кредитних вкладень в звітному році:

Це значить, що зростання кредитних вкладень Банку 2820,3 тис. грн. відбулося внаслідок збільшення залишків кредитів на початок періоду (на 5461,4 тис. грн.) в порівнянні з попереднім роком й збільшення суми наданих кредитів в звітному році (на 11459,2 тис. грн.). збільшення суми погашення кредитів на 14100,3 тис. грн. призвело до зниження залишків на цю суму.

Виходячи з цього можна оцінити рух кредитів позитивно. Кредитна політика Банку в 2006 році призвела до зростання в порівнянні з 2005 роком на 14,9% оберту по наданню кредитів, внаслідок чого збільшились залишки кредитних вкладень на кінець звітного періоду на 13,1%.

Рівень надання кредитів трохи випереджує рівень їх погашення, що можна враховувати нормальним для фінансової ситуації 2006 року, яка характеризується інтенсифікацією діяльності Банку.

Незначне зниження рівня надання кредитів (на 2,8%) при зростанні його обсягу пояснюється випереджаючим ростом залишків кредитних ресурсів на відповідних рахунках, де враховуються кредитні вкладення Банку.

Рівень погашення кредитів в 2006 році виріс на 1,3% та є недостатнім для Банку.

Співвідношення обертів по наданню й погашенню кредитів також характеризує кредитну діяльність як обережну. Зниження цього показника в 2006 році на 103,3% свідчить про те, що в кредитному портфелі Банку високий рівень короткострокових кредитів.

Більш високі темпи приросту залишків кредитних вкладень при зниженні співвідношення обертів по наданню та погашенню кредитів не вплинули на показник оборотності кредитів, який залишився на рівні 3,6 оборотів на рік.

На прикладі проведеного аналізу можна дослідити рух кредитів в 2007 році в порівнянні з 2006 роком.

Таблиця 2.9 - Рух кредитів, наданих Банком за 2006-2007 рр.

Показник

2006 рік

2007 рік

Відхилення

Абсолютне

У % до бази

1 Звітні показники

1.1 Залишки кредитних вкладень на початок року, тис. грн.

21535,1

24355,4

+2820,3

113,1

1.2 Кредити, надані протягом року, тис. грн.

88295,6

95115,3

+6819,7

107,7

1.3 Кредити, погашені протягом року, тис. грн.

85475,3

92576,6

+7101,3

108,3

1.4 Залишки кредитних вкладень на кінець року, тис. грн.

24355,4

26894,1

+2538,7

110,4

2 Розрахункові показники

2.1 Рівень надання кредитів, %

80,4

79,6

-0,8

99,0

2.2 Рівень погашення кредитів, %

77,8

77,5

-0,3

99,6

2.3 Співвідношення обертів по наданню та погашенню кредитів, %

103,3

102,7

-0,6

99,4

2.4 Оборотність кредитних вкладень, кількість обертів за рік

3,6

3,5

-0,1

97,2

На основі звітних показників й формул 2.1 - 2.7 розрахуємо розрахункові показники на 2006 та 2007 рр.:

1) Рівень надання кредитів:

2) Рівень погашення кредитів:

3) Співвідношення оборотів по наданню та погашенню кредитів:

4) Оборотність кредитних вкладень:

Використовуючи формулу кредитного балансу не важко визначити вплив його елементів на зміну залишків кредитних вкладень в звітному році:

Це означає, що збільшення кредитних вкладень Банку на 2538,7 тис. грн. виникло внаслідок збільшення залишків кредитів на початок періоду (на 2820,3 тис. грн) в порівнянні з попереднім роком й збільшення суми наданих в звітному році кредитів (на 6819,7 тис. грн.). Зростання суми погашення кредитів на 7101,3 тис. грн. призвело до зниження залишків на цю суму.

Виходячи з цього можна оцінити рух кредитів позитивно. Кредитна політика Банку в 2007 році призвела до збільшення в порівнянні з 2006 роком на 7,7% обороту по наданню кредитів, наслідком чого є підвищення залишків кредитних вкладень на кінець звітного періоду на 10,4%.

Незначне зниження рівня надання кредитів (на 0,8%) при зростанні його обсягу пояснюється випереджаючим ростом залишків кредитних ресурсів на відповідних рахунках, де враховуються кредитні вкладення Банку.

Рівень погашення кредитів в 2007 році зменшився на 0,6% та є недостатнім для Банку.

Співвідношення обертів по наданню й погашенню кредитів також характеризує кредитну діяльність як обережну. Зниження цього показника в 2007 році на 102,7% свідчить про те, що в кредитному портфелі Банку, як і в 2006 році, високий рівень короткострокових кредитів.

Більш високі темпи приросту залишків кредитних вкладень при зниженні співвідношення обертів по наданню та погашенню кредитів погіршили показник оборотності кредитів, який знизився з 3,6 до 3,5 оборотів на рік.

Відобразимо рух кредитів за 2005-2007 рр.

Рисунок 2.5 - Динаміка розрахункових показників руху кредитів за період з 2005 по 2007 рр.

Таким чином, виходячи з вище перерахованого можна зробити висновок, що в кредитному портфелі банку найбільшу частку займають короткострокові кредити, кредитна політика банку є обережною, що не є негативним фактором, а веде до збільшення прибутку банку за рахунок росту залишків кредитних вкладень.

2.3 Аналіз якості кредитного портфелю

Аналіз та оцінка якості кредитного портфелю базується на розподіленні кредитів за їх класифікаційними видами й ступенями ризику. Умови віднесення кредитів до відповідних груп та рівнів кредитних ризиків для кожної групи встановлюється НБУ та змінюються ним в залежності від ситуацій, які складаються на фінансовому ринку.

Аналіз кредитного портфеля передбачає дослідження його структури в розрізі груп ризику, рівня забезпеченості, галузевої структури, форми власності позичальників, а також вивчення динаміки кожної групи, сегментацію кредитного портфеля.

В розрізі груп ризику кредити поділяють на такі категорії:

Клас «А» - фінансова діяльність позичальника дуже добра і дає змогу погашати основну суму кредиту та відсотків за нею у встановлені строки;

Клас «Б» - фінансова діяльність позичальника дуже добра, але немає можливості підтримувати її на цьому рівні протягом тривалого часу;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.