реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

55

Міністерство освіти та науки україни

донбаська державна машинобудівна академія

Кафедра «Фінанси»

Курсова работа

на тему:

«Аналіз кредитних операцій філії та організаційно-економічний механізм їх поліпшення»

Донецьк 2008

ЗМІСТ

 • ВСТУП
 • РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА.
  • 1.1 Характеристика Промінвестбанку: історія виникнення й розвитку в умовах ринкової економіки.
  • 1.2 Організація роботи відділу інвестицій та кредитування суб'єктів господарської діяльності.
  • 1.3 Характеристика документообігу.
 • РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ФІЛІЇ «ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІНВЕСТБАНКУ В М. ДОНЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» ЗА 2005-2007 РОКИ.
  • 2.1 Аналіз формування кредитного портфелю.
  • 2.2 Аналіз руху кредитів.
  • 2.3 Аналіз якості кредитного портфелю.
  • 2.4 Аналіз доходності та ефективності кредитних операцій.
  • 2.5 Аналіз депозитної політики
 • РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ.
 • ВИСНОВОК
 • ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ
 • ДОДАТОК А
 • ДОДАТОК Б
 • ДОДАТОК В
 • ДОДАТОК Г
 • АНОТАЦІЯ
 • В першому розділі «Загальна характеристика» розглядається характеристика Промінвестбанку, організація роботи та документообігу відділу інвестицій та кредитування суб'єктів господарської діяльності.
 • В другому розділі «Комплексний аналіз кредитних операцій філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області» за 2005-2007 рр.» запропонована методика та проведено аналіз формування кредитного портфелю, руху кредитів, якості кредитного портфелю та доходності й ефективності кредитних операцій.
 • В третьому розділі «Організаційно-економічний механізм поліпшення якості кредитних операцій банку» запропоновані рекомендації та шляхи вдосконалення кредитних операцій банку, що аналізується.
 • Задачами звіту є:
 • · дослідити історію створення, галузеву приналежність, організаційну структуру, місце на ринку, тенденцію розвитку Промінвестбанку;
 • · вивчити роботу Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області та відділу Інвестицій і кредитування суб'єктів господарської діяльності;
 • · виявлення сутності кредитних операцій та кредитного портфелю банку, їх аналіз за три попередні періоди;
 • · запропонувати шляхи поліпшення якості кредитних операцій Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області.
 • ВСТУП

Успіх державної політики України в більшому ступені залежить від фінансової стабільності. В умовах трансформації економіки України цю стабільність призвана забезпечити досконала банківська система. Важливу роль в виконанні цього завдання відіграють банки, тому, що до них залучається більша частина депозитів з суспільних зберігань. Мають місце випадки банкрутства вже не тільки малих банків с низьким потенціалом, але й тих, які ще не так давно входили в перелік найбільших банків України. Проблема полягає в істотному погіршенні кредитоспроможності банків в умовах перехідної ринкової економіки.

Економічна реформа, що проводиться в Україні відкрила новий етап в розвитку банківської справи. Особливу актуальність в умовах переходу до ринку набирають питання перспектив розвитку банків та інших кредитних установ в нашій країні. Вирішення поставленої задачі можливе лише на основі вивчення, практичного осмислення функціонування українських, а також іноземних банків та впровадження найбільш прогресивних, раціональних форм та методів роботи на практиці.

Метою банків при обслуговуванні позичальників та вкладників є отримання прибутку, і в цьому вони схожі з будь-якою іншою комерційною організацією. Конфлікт вимог прибутковості й ліквідності може розглядатися як прямий результат зіткнення бажань двох груп, що надають банку його фінансові ресурси: акціонерів та вкладників. Акціонери сумісно володіють банком та зацікавлені в отриманні доходу на вкладений капітал. Вкладники забезпечили основну масу фондів, що використовуються банком, й вимагають безпечності й можливості зняти свої гроші з вкладів практично без повідомлення. Гарний банк повинен вміти враховувати інтереси цих груп, в інакшому випадку від втратить чи вкладників, чи акціонерів.

Світовий досвід свідчить про те, що в умовах достатньо високого інфляційного ризику слід ширше використовувати різноманітні форми забезпечення поверненості кредиту, включаючи гарантії, страхування, матеріальне забезпечення, хеджирування за допомогою таких фінансових інструментів, як фінансові ф'ючерси, опціони й свопи. Аналіз різноманітних прийомів й методів нецінової міжбанківської конкуренції свідчить про необхідність підвищення якості банківських послуг, надання додаткових послуг клієнтам поряд з основними, закріплення престижу, репутації банку, довіри до нього зі сторони клієнтури. В зв'язку з вказаними змінами в економічній реальності істотно зростає роль та значення аналізу фінансового стану банку, як для нього самого, так і для його партнерів, власників, органів надзору тощо.

Мета дослідження полягає в розробці системи регулювання ефективності кредитної діяльності банку, спрямовану на підвищення фінансової стійкості банку в умовах нестабільної економічної середи.

У таких умовах значна роль відводиться аналізу діяльності банку, за допомогою якого обґрунтовуються стратегія й тактика його розвитку, уточнюються плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються фінансові резерви, оцінюються результати діяльності управлінського персоналу, окремих підрозділів і 6анку в цілому.

Основними особливостями сучасного аналізу є всебічне вивчення фінансово-господарської діяльності банків, використання системного підходу до різних видів аналізу та виявлення резервів розвитку суб'єкта господарювання з метою ефективного використання наявних ресурсів.

Механізм функціонування кредитної системи постійно змінюється під впливом змін її організаційної структури, організаційно-правових норм здійснення кредитних операцій, форм та методів кредитування та кредитно-розрахункових операцій.

Методи, що використовуються та рекомендуються в теперішній час спираються в основному на аналіз діяльності позичальника за попередній період з використанням даних бухгалтерської та фінансової звітності підприємства.

Кредитна справа, чи операції з надання кредитів є одним з основних видів банківської діяльності. Кредитування, як правило, визначає головну сферу діяльності комерційних банків й приносить значну частину прибутків.

Саме активні банківські операції й аналіз кредитного портфелю вивчались мною за матеріалами філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області».

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Характеристика Промінвестбанку: історія виникнення й розвитку в умовах ринкової економіки

Практика короткострокового банківського кредитування вивчалась мною за матеріалами Філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області».

В 1932 р. комерційні банки, в тому числі Промбанк, були реорганізовані в державні спеціалізовані банки.

В 1961 р. Промбанк було реорганізовано в Стройбанк й в 1988 р. - в Промстройбанк.

З проголошенням незалежності України банк увійшов в склад Промстройбанку України й спочатку функціонував як державно-комерційний.

26.08.1992 року на його базі було створено й зареєстровано Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк.

За 11 років існування банку, рівень його капіталу зріс з 0,2 до 995,3 млн. грн., тобто майже в 5 тисяч разів.

За рейтингами всесвітньовідомого англійського журналу «The Banker» (банкір), Промінвестбанк в 2005 році визнано кращім банком України й він увійшов до 1000 найкрупніших банків світу, серед яких займає 47 місце з капіталізації та 79 з прибутковості активів.

Серед найбільших банків країн Центральної та Східної Європи Промінвестбанк займає 20 місце.

Таблиця 1.1 - Основні показники діяльності Промінвестбанку (млн. грн.)

Показники

2003

2004

2005

2006

2007

Валюта балансу

1988,3

2487,4

4312,6

5121,6

7625,6

Балансовий капітал

682,7

725,8

774,0

828,3

1044,7

Чисті активи

2487,1

3377,0

3896,5

5121,6

7625,6

Залучені кошти

1804,4

2651,2

3122,5

4293,3

6580,9

Кредитний портфель

1511,8

2207,1

2820,0

4404,6

5735,6

Основні засоби й нематеріальні активи

428,0

442,9

490,5

515,1

684,1

Вклади населення

560,0

677,9

1238,1

1761,5

2776,3

Кредитні вклади в економіку України

10624

11437

14182

20754

32120

Дохід

854,3

917,5

961,2

1046,4

1243,4

З вузькоспеціалізованого банку по фінансуванню й кредитуванню державних капіталовкладень Промінвестбанк стає універсальним, що надає весь спектр банківських послуг: кредитування, розрахунково-касове обслуговування клієнтів, валютні операції, залучення вкладів від населення та багато іншого.

Основним напрямком діяльності Промінвестбанку є: інвестування машинобудівництва, металургії, паливно-енергетичного комплексу, сільського господарства. Значна частка кредитних вкладень банку має інвестиційний характер.

Кредитні вклади банку в металургійний комплекс за останні 5 років склали 24,5 млрд. грн.

Паливно-енергетичному комплексу за період з 2003 року надано кредитів на суму 20,6 млрд. грн., в тому числі атомній промисловості - 730 млн. грн.

В Промінвестбанку впроваджені нові технології й сучасне програмне забезпечення. Зовсім змінилася технологія ведення банківської справи, особливо розрахунки й обробка інформації. Сучасні системи дозволяють щорічно обробляти більш ніж 40 млн. платіжних документів клієнтів на суму 400-500 млрд. грн.

В Промінвестбанку розроблені та впроваджені технологічні системи, які не мають аналогів в Україні: власна розрахункова палата, міжфілійна біржа кредитних ресурсів, валютна біржа, резервний центр для проведення розрахунків в умовах непередбачених обставин. Створена єдина в Україні наукова система керування грошовими потоками.

Універсальний характер банку, що підтверджено ліцензією №1 НБУ, дає можливість надавати клієнтам приблизно 300 видів банківських послуг на грошовому, фондовому, валютному ринках.

Промінвестбанк проводить активну роботу з залучення вкладів фізичних осіб, розглядаючи кошти населення як одне з перспективних джерел інвестування економіки.

Завдяки надійності та стабільності банку обсяг вкладів досягає майже трьохмільярдної межі.

Основні напрямки кредитної політики банку визначає Правління та Кредитний комітет Промінвестбанку.

1.2 Організація роботи відділу інвестицій та кредитування суб'єктів господарської діяльності

Даний відділ є структурним підрозділом філії, працює під керівництвом управляючого філією й в своїй діяльності спирається на чинне законодавство України, Устав Промінвестбанку, нормативні акти та вказівки НБУ, положення «Про порядок кредитування в філіях Промінвестбанку» й на інші нормативні акти. Відділ очолює начальник, що призначається (звільнюється) наказом керуючого. Штат відділу визначається штатним розкладом філії.

Відділ організує, контролює й забезпечує фінансування капіталовкладень, кредитно-розрахункове обслуговування підприємств, вексельне обслуговування, займається питаннями акціонування Промінвестбанку, вивченням грошових потоків клієнтів, купівлею-продажем кредитних ресурсів для забезпечення роботи кореспондентського рахунку філії, операціями з цінними паперами в межах встановлених повноважень, забезпечує нерозповсюдження банківської та комерційної таємниці. Відділ вивчає основні задачі, економіку, фінанси по клієнтурі, що обслуговується, перспективу розвитку господарських органів з метою економічно обґрунтованого здійснення кредитно-розрахункових операцій й інвестицій, здійснює фінансування централізованих капіталовкладень за рахунок коштів держбюджету, а також може надавати, при підтримці держбюджету, пільгове кредитування важливих програм загальнодержавного значення.

Свою роботу відділ веде при взаємодії з іншими відділами.

Основними задачами відділу є:

1) забезпечення рентабельної роботи;

2) нарощування ресурсної бази й ефективне розміщення кредитних ресурсів;

3) якісне, своєчасне обслуговування клієнтів;

4) забезпечення економічної безпеки операцій, що проводяться відділом.

Основними функціями відділу є:

1) поточне обслуговування позичальників;

2) збір, необхідних для надання кредиту документів, їх аналіз, складання обґрунтованого висновку про відповідність документів правилам й вимогам по кредитуванню, про можливість й доцільність його надання та своєчасності погашення;

3) здійснення контролю за цільовим використанням кредиту;

4) забезпечення достатності суми залогу для розрахунку страхового резерву за кредитними операціями й цінним паперам в портфелі банку;

5) контроль за вірним нарахуванням відсотків за кредитами, забезпечення своєчасної сплати;

6) аналіз фінансово-господарської діяльності позичальників, розробка й реалізація платіжної схеми по реалізації дебіторської та кредиторської заборгованості клієнтів;

7) щомісячний перегляд категорії ризику позичальників у відповідності з методичними вказівками керівництва Промінвестбанку;

8) виконання операцій, пов'язаних з обігом, купівлею-продажем цінних паперів.

Проведення роботи по залученню клієнтури, наданню нових видів послуг й банківських операцій (факторинг, лізинг).

1.3 Характеристика документообігу

До складу документообігу філії входять такі види договорів:

а) Кредитний договір.

б) Договір про порядок внесення змін й додатків до договору.

в) Договір застави.

г) Договір страхування.

д) Договір про іпотечний кредит.

е) Іпотечний договір.

Кредитний договір укладається в письмовій формі, у випадку невиконання чого він враховується неукладеним.

Даний договір повинен включати в себе: мету кредиту, умови та порядок його надання та погашення, а також:

1) назву та номер договору;

2) дату й місце його укладання;

3) офіційну назву (ім'я) сторін;

4) посилання на документи, що затверджують повноваження посадової особи філії Банку й засвідчують фізичну особу-позичальника, його ідентифікаційний номер й місце проживання;

5) предмет договору (надання кредиту чи відкриття кредитної лінії);

6) суму кредиту (кредитної лінії);

7) строк користування кредитом;

8) розмір процентної ставки, комісійної винагороди;

9) дата (число, місяць, рік) повернення кредиту;

10) дата нарахування й сплати відсотків;

11) права й обов'язки сторін;

12) зазначення видів забезпечення;

13) відповідальність сторін;

14) порядок розглядання спорів;

15) строк чинності договору;

16) інші умови;

17) реквізити й підписи сторін.

Зміни й додатки до договору оформлюються у вигляді договору про внесення змін і додатків до нього в тій самій формі, в якій укладено сам договір.

Оформлення договору про зміни чи розривання нотаріально засвідченого договору здійснюється за правилами п.48 Інструкції про порядок виконання нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 р. №20/5.

Договір застави повинен укладатися в письмовій формі й нотаріально засвідчуватися у випадках, передбачених законодавством (ст.577 Цивільного кодексу України; ст.13 ЗУ «Про заставу»).

У відповідності зі ст.12 ЗУ «Про заставу» зміст договору повинен включати сутність, розмір і строк виконання основного зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмету застави, а також інші умови, у відповідності з якими за заявою однієї з сторін повинно буди досягнуто згоди. При заставі рухомого майна опис предмету майна повинно відповідати вимогам ст. 7 ЗУ «Про забезпечення вимог кредиторів й реєстрацію тяжб».

В договорі застави повинно бути:

1) детальне посилання на кредитний договір, який забезпечується заставою (дата й номер договору, його сторони, сума кредиту чи ліміту кредитної лінії);

2) умови про те, що цим договором забезпечується не лише повернення кредиту, але й сплата відсотків за користування ним, штрафних санкцій в розмірах й у випадках, передбачених кредитним договором й договором застави;

3) в випадку страхування майна зобов'язання заставодавця протягом дії кредитного договору щорічно укладати договір страхування майна на новий термін, а також своєчасно й в повному обсязі вносить страхові платежі на користь страхової компанії;

4) у випадку невиконання заставодавцем вказаного зобов'язання передбачити сплату ним штрафу.

Договір страхування укладається в простій письмовій формі. Від може укладатися шляхом видачі страховику страхового свідоцтва (полісу, сертифікату).

Для укладання відповідного страхового договору необхідно:

1) ознайомитись з правилами відповідного виду страхування, затвердженими страховою компанією, з якою банк уклав договір про співробітництво;

2) перевірити наявність у страхової компанії ліцензії на право здійснення відповідних видів страхування, договір за якими філія банку збирається укладати.

Істотними умовами договору страхування є предмет договору, страховий випадок, розмір грошової суми, в межах якої страховик зобов'язаний провести виплату в разі настання страхового випадку (страхова сума), розмір страхового платежу й строки його сплати, строк договору й інші умови, передбачені актами цивільного законодавства. Крім того, зміст договору страхування повинен мати положення, передбачені ст. 16 ЗУ «Про страхування».

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.