реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Клас «В» - фінансова діяльність позичальника задовільна, але спостерігається чітка тенденція до погіршення;

Клас «Г» - фінансова діяльність погана;

Клас «Д» - фінансова діяльність свідчить про збитки, і, очевидно, ні основна сума боргу, ні відсотки за ним не будуть сплачені.

Виходячи з погашення позичальником кредитної заборгованості за основним боргом та відсотків за нею, погашення є:

o добрим - якщо заборгованість за кредитом та відсотки за ним сплачуються у встановлені строки, та за кредитом, пролонгованим 1 раз на строк не більше 90 днів;

o слабким - якщо термін прострочення заборгованості за кредитами та відсотками становить не більше 90 днів, чи заборгованість за кредитом, пролонгованим на строк понад 90 днів, якщо відсотки сплачуються;

o недостатнім - якщо термін прострочення заборгованості за кредитом та відсотками становить понад 90 днів, чи заборгованість за пролонгованим кредитом понад 90 днів та відсотки не сплачуються.

Відповідно до перелічених критеріїв кредитний портфель банків класифікується за такими групами:

Фінансовий стан позичальника (клас)

Погашення заборгованості

Добре

Слабке

Недостатнє

А

стандартний

під контролем

субстандартний

Б

під контролем

субстандартний

субстандартний

В

субстандартний

субстандартний

сумнівний

Г

сумнівний

сумнівний

безнадійний

Д

сумнівний

безнадійний

безнадійний

В відповідності з прийнятою НБУ класифікацією кредитів мінімальна норма відрахувань до резерву:

Кількість календарних днів прострочення

Категорія заборгованості

Коефіцієнт резервування

0

"стандартна"

1%

д 30

"під контролем"

5%

31-60

"субстандартна"

20%

61-90

"сумнівна"

50%

від 90 днів і більше

"безнадійна"

100%

Проаналізуємо якість кредитного портфелю філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області» шляхом розподілення кредитів за класифікаційними видами та ступенями ризику на основі таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 - Кредити Промінвестбанку в 2005-2007 рр.

Види кредитів

Залишки кредитів у відповідності з балансом

2005р.

2006р.

2007р.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Стандартні

18455,6

85,7

20921,3

85,9

22563,2

83,9

Під контролем

1636,6

7,6

1899,7

7,8

2045,2

7,6

Субстандартні

818,3

3,8

1022,9

4,2

1942,3

7,2

Сумнівні

366,1

1,7

267,9

1,1

189,2

0,7

Безнадійні

258,5

1,2

243,6

1,0

154,2

0,6

Всього

21535,1

100,0

24355,4

100,0

26894,1

100,0

Рисунок 2.6 - Динаміка кредитів Промінвестбанку за 2005-2007 рр.

Як видно з таблиці 2.10 та рисунку 2.6 якість кредитного портфелю зросла, т.я. зросла доля стандартних, субстандартних і кредитів під контролем, а величина сумнівних та безнадійних кредитів знизилась з 1,7% та 1,2% в 2005році до 0,7% та 0,6% в 2007 році відповідно.

Слід помітити, що темпи приросту стандартних кредитів вище, чім безнадійних та сумнівних. Це дозволить банку підвищити ефективність кредитної політики.

Також можна проаналізувати якість кредитного портфелю філії за допомогою класифікації кредитів за ознакою забезпеченості.

Розглянемо динаміку кредитів за ознакою забезпеченості за допомогою таблиці 2.11.

Таблиця 2.11

Динаміка кредитів Промінвестбанку за ознакою забезпеченості.

Вид забезпечення

Залишки позик згідно балансу

2005 р.

2006 р.

2007 р.

сума, тис. грн.

%

сума, тис. грн.

%

сума, тис. грн.

%

1 Залог, в т.ч.

9346,2

43,4

11106,1

45,6

12054,5

44,8

1.1 ТМЦ

8226,4

38,2

9471,7

39,3

9954,1

37,0

1.2 Інші види залогу

1119,8

5,2

1634,4

6,3

2100,4

7,8

2 Гарантія

3359,5

15,6

3921,2

16,1

5005,3

18,6

3 Страховий поліс

5491,5

25,5

6283,7

25,8

7680,1

28,6

4 Без забезпечення

3337,9

15,5

3044,4

12,5

2154,2

8,0

4.1 Позичальники 1 класу кредитоспроможності

1916,6

8,9

2192,0

9,0

1431

5,3

4.2 Інші позичальники

1206,0

5,6

730,6

3,0

621,1

2,3

4.3 Внаслідок зміни якості залогів

215,3

1,0

121,8

0,5

102,1

0,4

Всього

21535,1

100,0

24355,4

100,0

26894,1

100,0

Рисунок 2.7 - Динаміка кредитів Промінвестбанку за ступенем забезпеченості за 2005-2007 рр.

З таблиці 2.11 та рисунка 2.7 ми можемо побачити, що в 2007 році в порівнянні з 2005 роком доля кредитів, забезпечених залогом, гарантією та страховими полісами збільшилась, а кредитів без забезпечення знизилась.

Результати аналізу дають можливість визначити на майбутнє основні напрями політики банку відносно забезпеченості позик, а саме: забезпечення росту долі забезпечених кредитів в загальному обсязі позик й підвищення ліквідності забезпечення позик.

З даного підрозділу можна зробити висновок, що в 2005 році якість кредитного портфелю Промінвестбанку залишала бажати кращого, але за період з 2005 по 2007 рр. покращення кредитної політики банку, скорочення частки безнадійних кредитів та кредитів без забезпечення позитивно вплинуло на кредитний портфель.

2.4 Аналіз доходності та ефективності кредитних операцій

Аналіз будь-яких операцій повинен завершуватись оцінюванням їх ефективності, тобто аналізом їх дохідності та рентабельності.

Ефективність кредитної діяльності банку аналізується за допомогою системи показників:

- дохідність кредитних операцій;

- дохідність активів за рахунок кредитних операцій;

- питома вага доходів від надання кредитів в загальній сумі доходів;

- рентабельність кредитних операцій;

- прибутковість кредитних операцій;

- дохід на одного працівника кредитного відділу.

Дохідність кредитних операцій може бути розрахована за допомогою таких показників:

1. Дохідність кредитних вкладень - розраховується діленням доходу від кредитних операцій на середню суму кредитних вкладень за досліджуваний період:

(2.8)

Даний коефіцієнт є універсальним показником, що характеризує ефективність вкладень у кредитні операції і показує, скільки банк отримує: доходів з кожної гривні, вкладеної саме в кредиті операції. Його застосування дає змогу зробити порівняльний аналіз ефективності різних видів банківських операцій (операцій з цінними паперами, з валютою, лізингові операції тощо) і оптимізувати напрями використання банківських ресурсів, віддаючи пріоритети найдохіднішим видам діяльності. За умови ідеальної фінансової дисципліни позичальників, коли виконуються всі умови договорів і всі кредити та проценти за ними повертаються повністю, цей коефіцієнт дорівнюватиме середньозваженій процентній ставці за кредитами. Під час розрахунку даного коефіцієнта у чисельник береться фактична сума отриманого доходу від процентів за кредитами. Для точнішого розрахунку вона може бути скоригована на суму витрат від списання безнадійних кредитів за аналізований період.

2. Дохідність активів за рахунок кредитних операцій - розраховується діленням доходу від кредитних операцій на середню суму активів:

(2.9)

Використання даного коефіцієнта менш поширене, ніж попереднього показника. Він характеризує внесок кредитних операцій у загальну дохідність активів. Різновидом цього показника може бути коефіцієнт, у знаменнику якого замість загальних активів беруться тільки дохідні активи. За високої частки кредитів у загальних активах його значення наближатиметься до значення першого коефіцієнта - дохідності кредитних вкладень.

3. Питома вага (частка) доходів від надання кредитів у загальній сумі доходів розраховується діленням доходу від кредитних операцій на загальну суму доходів банку

(2.10)

Цей коефіцієнт характеризує частку доходів, отриманих банком від надання кредитів у загальних доходах банку від інших активних операцій. Аналізуючи його, доцільно порівняти значення даного показника із значенням коефіцієнта кредитної активності. Якщо коефіцієнт питомої ваги кредитних доходів вищій коефіцієнта питомої ваги кредитів у дохідних активах, це свідчить про те, що ефективність кредитних операцій вища, ніж ефективність інших банківських операцій.

4. Рентабельність кредитних операцій може бути проаналізована за допомогою низки показників, які доповнюють один одного. Рентабельність кредитних операцій (Р1) розраховується діленням прибутку від кредитних операцій на втрати, пов'язані із залученням ресурсів та функціонуванням кредитного відділу:

(2.11)

Різновидом показника рентабельності може бути також відношення процентних доходів від кредитів до процентних витрат, пов'язаних із залученням ресурсів.

(2.12)

Цей показник характеризує ефективність обраної політики щодо регулювання співвідношення між ціною ресурсної бази та ціною розміщення ресурсів. Зростання даного коефіцієнту характеризує високу якість менеджменту в банку.

5. Про ефективність процентної політики може свідчити і зворотній показник - відношення процентних витрат на залучення ресурсів до процентних доходів від кредитних операцій:

(2.13)

Зниження даного показника є, безумовно, позитивним явищем, проте аналіз слід доповнити оцінкою абсолютної суми прибутку, яка в результаті жорсткої процентної політики не повинна призводити до зменшення обсягу залучених ресурсів та зниження попиту на дорогі кредити.

6. Прибутковість кредитних операцій розраховується діленням прибутку від кредитних операцій на середні кредитні вкладення:

(2.14)

Даний коефіцієнт показує, скільки отримано прибутку від кредитних операцій на кожну гривню, вкладену в кредитні операції. Зростання показника прибутковості кредитних операцій вищими темпами порівняно зі зростанням показника дохідності кредитних операцій свідчить про підвищення ефективності кредитних вкладень.

Відобразимо в таблиці 2.12 результати, отримані за формулами 2.8 - 2.14.

Таблиця 2.12 - Аналіз ефективності кредитних операцій.

Показник

Попередній період

Звітний період

Абсолютне відхилення

Звітні показники

1. Дохід від кредитних операцій

15 313

30 475

+15 162

2. Середні активи

132 013

236 710

+104 697

3. Середні кредитні вкладення

38 283

92 317

+54 034

4. Витрати на залучення ресурсів

10 624

23 364

+12 740

5. Прибуток від кредитних операцій

4 689

7 111

+2 422

6. Всього доходів банку

43 751

78 141

+34 390

7. Витрати на функціонування кредитного відділу

1 056

1 330

+274

Розрахункові показники

8. Дохідність кредитних операцій (КДОХ)

0,40

0,33

-0,07

9. Дохідність активів за рахунок кредитних операцій (КДОХ.АКТ.)

0,12

0,13

+0,01

10. Питома вага доходів від наданих кредитів у загальній сумі доходів (ЧДОХ.КР.)

0,35

0,39

+0,04

11. Рентабельність кредитних операцій (Р1)

0,311

0,234

-0,077

12. Рентабельність кредитних операцій (Р2)

1,441

1,304

-0,137

13. Процентні витрати на 1 грн. процентних доходів (В)

0,694

0,767

+0,073

14. Прибутковість кредитних операцій (П)

0,095

0,063

-0,032

Як свідчать дані таблиці 2.12, дохід від надання кредитів у звітному періоді підвищився на 15 162 тис. грн. проти попереднього періоду. Це обумовлено, насамперед, збільшенням масштабів кредитної діяльності. Проте, як свідчать розрахункові показники, ефективність кредитних операцій дещо погіршилась із 40% до 33%, тобто на 7%. Це пов'язано передусім зі зниженням середньої процентної ставки за наданими кредитами. Основною причиною такої ситуації було зниження ставки рефінансування НБУ та зниження попиту на кредити на ринку капіталів в цілому. Водночас, кредитні операції були й залишаються основними, що формують дохід банку в цілому. Більш того, їх частка в загальних доходах зросла з 35 до 39%, тобто на 4%. Це свідчить про загальну тенденцію зниження рентабельності інших банківських операцій.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.