реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Наступний етап аналізу кредитних операцій - визначення факторів та причин, що вплинули на зміну абсолютного розміру прибутку від кредитних операцій.

На прибуток від кредитних операцій впливають такі чинники:

- обсяг наданих кредитів;

- зміна структури наданих кредитів;

- зміна процентної ставки за кредит (ціна кредиту);

- зміна процентної ставки за депозитами (собівартість залучених ресурсів).

Крім того, ефективність управління прибутковістю визначається за допомогою показників:

1. Чистий спред =

(2.15)

Цей показник виражає різницю між відсотковою ставкою по виданих позиках та відсотковою ставкою за залучені кошти. За допомогою спреду оцінюється ефективність банку у виконанні функції посередника між вкладниками і позичальниками, а також рівень конкуренції на ринку, який обслуговується банком. Посилення конкуренції призводить до зменшення різниці між середніми доходами та середніми витратами. По мірі загострення конкуренції на ринку банківських послуг спред банку зменшується і вимагає від менеджерів банку шукати інші шляхи одержання прибутку. Цей коефіцієнт включає тільки ті активи та пасиви, до яких застосовуються відсоткові ставки. Таким чином, він виключає вплив безвідсоткових депозитів до запитання, капіталу невиконання вимог резервування на чисті отримані відсотки, а відтак і на прибуток банку. Він ізолює вплив відсоткової ставки на прибуток банку і надає можливість більш глибокого розуміння джерел отримання прибутку.

2. Чиста процентна маржа =

(2.16)

При розрахунку цього показника беруться дохідні активи, припускаючи, що відсоткова маржа стосується тих дохідних активів, що задіяні в процесі отримання доходу від відсотків. Дохідні, або робочі, активи -- це активи, що приносять дохід у формі відсотку чи комісії, утворюють прибуток банку (кошти на коррахунку, в касі, вкладені в майно, розміщені в інших банках, цінних паперах тощо).

Однак ті активи, відсотки за якими не отримуються, і пасиви, відсотки за якими не сплачуються, мають значний вплив на чисту процентну маржу.

Відобразимо в таблиці 2.13 результати, отримані за формулами 2.15 - 2.16.

Таблиця 2.13 - Основні коефіцієнти ефективності управління банком.

Показник

Попередній період

Звітний період

Абсолютне відхилення

Звітні показники

1. Процентні доходи

60 348,0

59 049,0

97,8

2. Процентні витрати

17 100,0

22 044,0

128,9

3. Середньорічні активи загальні

254 211,0

286 722,0

112,8

4. Надані кредити середньорічні

153 573,0

139 122,0

90,6

5. Підпроцентні зобов'язання

58 803,0

66 426,0

113,0

Розрахункові показники

6. Чиста процентна маржа (рівень доходності активів)

17,0

12,9

-4,1

7. Чистий спред (рівень доходності процентних операцій)

10,2

9,2

-1,0

Чиста процентна маржа, яка мала в зазначені роки відповідно рівні 17,0% і 12,9%, розкриває не тільки рівень дохідності активів від процентної різниці, а й характеризує ефективність контролю банку за дохідними активами і дешевими ресурсами. Ця різниця є головним видом надходжень для підтримання ліквідності, платою за ризики за кредитними, інвестиційними та лізинговими операціями. Зниження рівня процентної маржі підвищує ризикованість банківських операцій і одночасно знижує ефективність управління.

Чистий спред, що перебував на рівні 10,2% і 9,2%, показує не тільки зниження рівня доходності від процентних операцій, а й характеризує, яка різниця склалася між ціною придбаних ресурсів і ціною від розміщення їх в активи (переважно в кредитний портфель).

Запропонована методика аналізу кредитних операцій передбачає комплексний підхід до вивчення цього напряму діяльності банку, дає змогу оцінити їх ефективність, намітити основні шляхи удосконалення управління активами банку та підвищити результативність банківського менеджменту.

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

Сучасний етап розвитку економіки України ставить перед банками нові складні задачі, особливо в сфері інвестиційного забезпечення економічного зростання.

Вирішення цих задач потребує нових підходів до розробки та реалізації грошово-кредитної політики, організації та функціонування самих банків, та насамперед їх кредитної діяльності.

Підвищення банком якості кредитних операцій неможливо без проведення активної маркетингової політики, вивчення в повному обсязі потенціалу клієнтів, регіональних ринків.

Проведення маркетингових досліджень є обов'язковою умовою прийняття рішення за основними питаннями банківської діяльності: наданням кредитів, в тому числі на інноваційні цілі, залученню клієнтів, розширенню спектру банківських послуг.

Проведення маркетингових досліджень економічного розвитку та інноваційної діяльності полягає в виявленні нових груп споживачів банківських послуг з динамічним потенціалом розвитку. Ці дослідження є основою для підвищення якості кредитних операцій, привабливості банку, підвищення обсягів інвестиційного кредитування.

Основними задачами маркетингових досліджень є:

1) Розробка методології та інструментів маркетингової діяльності в банку;

2) Проведення постійних комплексних досліджень ринку, підприємств, населення, конкурентів, інвестиційного клімату та інших складових ринку;

3) Розробка маркетингових стратегій діяльності банку в залежності від умов ринку;

4) Максимальне задоволення попиту клієнтів на банківські продукти, підвищення їх асортименту, обсягів та підвищення якості;

5) Залучення нових клієнтів в банк.

У відповідності з цими задачами банківський маркетинг спрямований на досягнення високих якісних та кількісних показників діяльності: кількості клієнтів та рахунків, обсягів залучених депозитів та кредитних вкладень, обсягів проведених банком операцій та наданих послуг, нарощення обсягів та підвищення ефективності діяльності.

Задачами маркетингових досліджень на рівні регіонів, міст та районів є:

а) вивчення потенційного попиту на банківські продукти;

б) визначення власної частки ринку та частки конкурентів, дослідження стратегії та тактики їх діяльності;

в) визначення категорій споживачів банківських продуктів, на які повинен буди орієнтований банк в коротко- та середньостроковій перспективі;

г) визначення тактики вкладень банку на місцевий ринок з метою відкриття нових відділів;

д) пошук найбільш ефективних форм співпраці з підприємствами та населенням.

Кінцевими результатами маркетингових досліджень повинні бути:

1) розробка комплексів заходів маркетингу та менеджменту, а також процедур їх реалізації, орієнтованих на підвищення якості кредитних операцій;

2) підготовка пропозицій підвищення ефективності діяльності;

3) визначення методів стимулювання збуту, каналів реклами та інформування споживачів відносно послуг, що надає банк.

З метою удосконалення процесу кредитування та підвищення якості кредитних операцій та враховуючі зміни в Цивільному та Господарському кодексах, а також інших законодавчих актах слід приділити особливу увагу Керуванню Кредитним ризиком та організації кредитного процесу в банку.

Якість та склад кредитного портфелю, якість кредитних операцій, вчасне повернення наданих кредитів істотно залежать від ефективності організації кредитного процесу в банку, достатності розроблених процедур з управління кредитним ризиком на всіх його рівнях.

До методів керування кредитним ризиком відносять:

1) На рівні кредитного портфелю - диверсифікація, лімітування, створення резервів;

2) На рівні окремого кредиту - аналіз кредитоспроможності позичальника, аналіз та оцінка кредитного проекту, визначення оптимальних умов кредитування, документування кредитних операцій, контроль за наданим кредитом та джерелами погашення боргу.

Диверсифікація кредитних вкладень - процес розподілу кредитних вкладень банку між різними групами позичальників, які безпосередньо не пов'язані між собою.

Для мінімізації можливих втрат банку внаслідок спрямування значних сум кредитних коштів в рискові проекти, філії банку здійснюють кредитні операції з врахуванням вимог до обмеження концентрації кредитних вкладень банку.

Процес керування ризиками та концентрації кредитних вкладень в банку складається з наступних етапів:

а) визначення обсягів концентрації кредитних вкладень за групами позичальників шляхом здійснення моніторингу кредитного портфелю та підготовки відповідної інформації Керуванню банку;

б) мінімізація або обмеження ризику шляхом диверсифікації кредитного портфелю за визначеними напрямками концентрації кредитних вкладень;

в) здійснення контролю за виконанням допустимих ризиків концентрації кредитних вкладень.

Класифікація та керування концентрацією кредитних вкладень в банку здійснюється за наступними напрямками:

1) галузева концентрація;

2) географічна концентрація;

3) концентрація кредитних вкладень на одного позичальника;

4) концентрація кредитних вкладень за східним позичальникам;

5) концентрація кредитних вкладень за інсайдерами;

6) концентрація кредитних вкладень під гарантію однієї особи та кредитів, наданих по врахованим векселям.

Обмеження концентрації кредитних вкладень здійснюється у відповідності з вимогами НБУ (Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою НБУ від 28.08.01 №368, зі змінами та доповненнями), а також шляхом встановлення лімітів концентрації кредитних вкладень на одного позичальника.

Для врахування впливу галузевого фактору при кредитуванні окремих позичальників необхідно здійснювати рейтингову оцінку галузей, визначати їх рівень ризику - «низький», «середній», «високий».

Розрахунок рейтингової оцінки здійснюється на основі показників фінансової звітності підприємств, позичальників банку й кредитного портфелю банку. До числа галузей, по яким здійснюється рейтингова оцінка, в обов'язковому порядку необхідно включати галузі промисловості, в яких сконцентровано більш ніж 50% кредитного портфелю банку.

Для оцінки ризику кредитування галузі використовуються якісні та кількісні показники:

1) Темп приросту виручки від реалізації продукції;

2) Рівень рентабельності;

3) Платоспроможність (коефіцієнт ліквідності);

4) Оборотність кредитних вкладень в банку (співвідношення обсягу погашених кредитів та середнього розміру заборгованості за звітний період);

5) Доля строкової заборгованості в загальній заборгованості за кредитами банку;

6) Динаміка простроченої заборгованості по кредитам банку;

7) Співвідношення заборгованості за кредитами та розрахунковій сумі резерву в банку;

8) Коефіцієнт категорії заборгованості.

Керування ризиком географічної концентрації кредитних вкладень в банку полягає в обмеженні кредитування нерезидентів та недопущенні спрямування кредитних вкладень в значних обсягах за межі України.

З метою забезпечення якісного моніторингу позичальника переваги при кредитуванні повинні надаватися позичальникам, що знаходяться в тому ж регіоні, де розташовується філія банку, що надає кредит.

При аналізі фінансового стану клієнту, оцінка кредитного проекту повинна здійснюватися не лише з врахуванням існуючого фінансового стану позичальника, а й з прогнозуванням майбутніх змін, керуючись принципом «середніх» очікувань, тобто розраховується «оптимістичний» прогноз, коли обставини складаються в найкращому варіанті, потім «песимістичний» прогноз та приймається середнє значення.

При наданні кредиту під поруку чи гарантію необхідно здійснювати також аналіз фінансового стану поручителя або гаранта.

Мета банку в роботі з підприємствами, яким надається кредитна підтримка - забезпечити успішне виконання проекту, що кредитується, в тому числі за рахунок концентрації коштів на рахунках його партнерів в банку. Це дозволить виключити ризик нестабільності інших банків, що були задіяні в розрахунках.

Умовою надання кредиту повинна бути наявність в позичальника поточних рахунків у банку, що надає кредит. Зазначені рахунки повинні бути задіяні для проходження через них основних грошових потоків клієнту та перерахунок позикових коштів переважно контрагентам, що обслуговуються в закладах даного банку.

При розгляданні та супроводі кредитного проекту необхідно відсліджувати грошові потоки між позичальниками та дочірніми й посередницькими структурами.

З метою недопущення відволікання коштів позичальника через дочірні та посередницькі структури, робітник банку, обслуговуючи позичальника повинен постійно контролювати грошові відносини між ним та банком.

Кредитний працівник разом з кредитною службою й службою безпеки банку повинні бути впевненими в можливості реалізації забезпечення як основного, так і додаткового шляху погашення кредиту та процентів.

Вартість залогу повинна перевищувати суму кредиту не менш ніж в 2 рази. Залогова ціна визначається банком з врахуванням ринкових факторів й витрат, пов'язаних з реалізацією й повинна враховувати можливі зміни вартості предмету залогу на протязі терміну кредитування. Якщо суми залогу недостатньо для покриття ризиків банку, використовуються додаткові види забезпечення.

З метою мінімізації кредитного ризику внаслідок погіршення фінансового стану позичальника та зниження ліквідності предмету залогу, у випадку прийняття в залог готової продукції або товарів в обороті рекомендується, щоб залогова ціна не перевищувала 80% балансової вартості, при оформленні в залог іншого майна - вище балансової вартості. Залогову ціну доцільно визначати за експертною оцінкою методом аналогів продажів з врахуванням терміну кредитування.

З метою мінімізації ризиків, пов'язаних з втратою, пошкодженням майна - предмету залогу доцільно здійснювати його страхування.

Страхування повинно здійснюватись в страховій компанії, з якою банк заключив Генеральний договір про надання страхових послуг, від ризиків, що найбільш ймовірно можуть призвести до зниження чи втрати ліквідності предмету залогу.

Для виявлення джерел кредитного ризику й оперативного впровадження заходів, спрямованих на недопущення можливих втрат банку, на протязі всього терміну кредитування до повного виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором. Працівники банку повинні контролювати виконання позичальником вимог та умов кредитного договору.

Щоб запобігти можливих труднощів при погашенні кредиту, відсотків та інших зобов'язань позичальника за кредитним договором, працівник кредитного відділу повинен відсліджувати та фіксувати зміни фінансового стану позичальника шляхом:

1) Проведення щоквартального аналізу бухгалтерської та фінансової звітності;

2) Відстежування грошових потоків по рахункам позичальника (аналіз притоку та відтоку грошових коштів, вивчення динаміки надходжень та перерахувань по банківським рахункам). Зі сторони банку повинен бути постійний контроль за грошовими потоками позичальника, оскільки кредитним договором передбачається право банку контролювати ці потоки у відповідності з запланованими самим позичальником напрямами й узятими зобов'язаннями з підвищення концентрації власних та кредитних коштів в системі банку. У випадку виявлення тих чи інших відхилень необхідно вимагати від позичальника відповідних коректировок в запланованих показниках;

3) Контролю за нарахуванням відсотків та їх сплатою позичальником, виконанням інших зобов'язань за кредитним договором.

Кредитний працівник повинен відсліджувати виникнення негативних сигналів можливості погашення кредитів, а саме:

а) порушення графіка погашення кредиту;

б) несвоєчасної оплати відсотків;

в) погіршення фінансових розрахункових коефіцієнтів, стан розрахунків з контрагентами, зменшення питомої ваги власних оборотних коштів;

г) рівня концентрації власних та кредитних коштів позичальника або його структурних підрозділів на власних рахунках й рахунках його партнерів в банку;

д) зростання питомої ваги бартерних розрахунків (порівнюються обсяги реалізації з обсягами грошових коштів, що надходять на поточні рахунки, а також з врахуванням інформації, отриманої від позичальника);

е) надання невірної інформації або несвоєчасного надання інформації про фінансовий стан;

ж) отримання негативної інформації від служби банківської безпеки (від третьої особи) відносно стану справ у клієнта.

Якщо були виявлені вищезазначені ознаки, кредитний працівник повинен проінформувати керівництво банку й визначити можливі дії для своєчасного погашення кредиту й відсотків.

У випадку необхідності на основі отриманої інформації кредитний комітет банку затверджує заходи, спрямовані на підвищення ефективності кредитування, мінімізації ризиків, шляхів втискання боргів за зобов'язаннями позичальника перед банком й встановлює контроль за їх виконанням.

Вдосконалення процесу кредитування в багатьох випадках визначає успішну діяльність банку в цілому.

Оскільки кредитні ресурси в основному формуються з залучених коштів, важливе значення має керування кредитним ризиком й організація кредитного процесу в банку.

При безуспішно проведеній кредитній політиці банк не лише ризикує не повернути надані позичальникам кошти та відсотки, не отримавши при цьому дохід, але й несе велику відповідальність перед вкладниками, що не може не відобразитись на рейтингу банку.

Проведення маркетингових досліджень банком, вивчення потенціалу клієнтів, оцінка перспектив розвитку галузей та підприємств, ефективне керування процесом кредитування є основними рушіями успішного ведення кредитної політики банку та його діяльності в цілому.

В епоху сучасного розвитку науки та техніки, появи нових технологій, важливе значення в удосконаленні банківських технологій мають: подальша комп'ютеризація роботи банку, використання нових видів електронного зв'язку, розширення мережі банкоматів та терміналів, удосконалення пластикових технологій.

Велике значення повинне відводитись й кадровому забезпеченню діяльності банку. В нових умовах й з новими технологіями необхідно залучення висококваліфікованих кадрів - спеціалістів банківської справи: фінансистів, бухгалтерів, юристів, програмістів.

В умовах жорсткої конкуренції між банками на ринку банківських послуг реклама в засобах масової інформації є потужним рушієм для підвищення якості кредитування.

ВИСНОВОК

В теперішній час в діяльності банків України помітні серйозні проблеми. Насамперед, це невиконання економічних нормативів, проведення занадто ризикової кредитної політики, що призводить до збитків та банкрутства банків. Таке становище визвано причинами фінансового неблагополуччя в банківській системі, яке залежить від загального стану економіки держави. Однак, внутрішні чинники, пов'язані з організацією роботи банку в не меншому ступені впливають на результати діяльності банків другого рівня. Існуючі проблеми та відсутність достатнього досвіду в сфері управління кредитними операціями зумовлює об'єктивну необхідність вдосконалення цих процесів, що так необхідні для нормальної діяльності банку.

Виходячи з проведеного в роботі дослідження, можна зробити висновок, що аналіз фінансової стійкості банку в розрізі аналізу доходності кредитних операцій має для українських банкірів важливе значення в умовах загальної економічної, політичної та соціальної нестабільності.

В загалі, поняття «дохідність кредитних операцій» є відносним та базується на ствердженні, що вкладники не стануть знімати кошти зі своїх рахунків одночасно. Однак ситуація в країні може статися такою, що ймовірність виконання водночас значної кількості вимог стане реальною, банки в такому випадку просто розоряться. А так як розорені банки пов'язані з багатьма іншими через міжбанківський ринок, то це спричинить мережу банкротств, результатом яких може бути порушення грошового обігу з ризиком переходу до кризисної ситуації всієї грошово-кредитної системи країни, а потім й економіки країни, а потім й економіки в цілому.

Таким чином, високий рівень ефективності кредитної політики є одночасно й умовою, й в якійсь мірі слідством високого рівня розвитку економіки країни.

Національний банк України регулює рівень кредитної політики банків через систему нормативів, виконання яких є обов'язковим. Однак порушення, які регулярно фіксуються в даній сфері, введення режимів оздоровлення й навіть відзив ліцензій на здійснення банківської діяльності свідчить про неблагополуччя кредитної системи.

Методологія розрахунку коефіцієнтів якості кредитного портфелю, що використовувалась в радянській банківській практиці, потребує серйозного доопрацювання. Викликає сумніви введення постійних нормативів кредитної політики банку. Для оперативного регулювання рівня ефективності кредитної діяльності банків необхідно періодично переглядати встановлені нормативи в залежності від стану економіки в цілому, сезонних та кон'юнктурних коливань.

Для збереження дохідності кредитних операцій на потрібному рівні банк повинен спрямовуватись до максимального зниження ризику неповернення кредиту й регулювання відсоткової ставки, що є невід'ємною умовою підтримки стійкості його фінансового стану. Банкам, орієнтованим на комерційний успіх, потрібний постійний пошук нових форм роботи на ринку капіталів, нових форм обслуговування підприємств та населення, що потребує створення стійкої й в той самий час гнучкої банківської системи.

Концепція системи регулювання кредитної політики банку розроблена на основі дотримання принципів строковості, платності, забезпеченості, поверненості та цільового спрямування. Її реалізація дозволить покращити стійкість на основі удосконалення методів регулювання якості кредитного портфелю банку. Досягнення цієї мети потребує вирішення наступних задач:

- вдосконалення системи економічних нормативів оцінки кредитного портфелю банку;

- детальний аналіз методів регулювання якості кредитного портфелю банку;

- розробка додаткових методів регулювання дохідності кредитних операцій банку.

Аналіз кредитних вкладень філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області» показав, що кількість кредитуємих підприємств за період 2005-2007рр. зросла на 40%, що пояснюється появою нових суб'єктів господарської діяльності на ринку, а також успішним веденням кредитної політики по відношенню до постійних клієнтів.

Зростання споживчого попиту залежить від нестачі у підприємств власних коштів для підтримки рентабельного рівня виробництва (підвищення цін на сировину, матеріали, комплектуючі, енергоносії), чи від зростання попиту на продукцію й виходу підприємств на нові масштаби виробництва.

Зменшення споживчого попиту на кредитні ресурси пояснюється відсутністю в підприємств необхідності залучення позикових коштів:

а) підприємство в результаті ефективного ведення господарської діяльності отримало достатній обсяг прибутку для здійснення подальшої господарської діяльності без залучення позикових коштів;

б) спад виробництва за причини зменшення попиту на продукцію;

в) підвищення банком відсоткової ставки за кредитами.

Підбиваючи підсумки, необхідно зробити наступні висновки:

1) Керуючись нормативними актам НБУ, Промінвестбанк розробляє власну політику своєї кредитної діяльності;

2) Активні кредитні операції є основним видом діяльності Промінвестбанку;

3) Від того, на скільки ефективна кредитна діяльність банку залежить його фінансовий стан;

4) Кредитні відносини між банком та позичальником будуються на договірній основі, зі складанням кредитного договору;

5) Надання кредитів суб'єктам господарювання здійснюється в безготівковій формі як в національній, так і в іноземній валюті, як правило, шляхом оплати платіжних документів з розрахункового рахунку;

6) Кредити надаються при дотриманні принципів строковості, платності, поверненості, цільового характеру використання, а також належного забезпечення.

Проаналізувавши склад кредитного портфелю філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області» можна зробити висновок, що більшу частину в ньому займають короткострокові кредити, так як банк веде обережну кредитну політику. У відповідності з класифікацією портфеля за галузями виходить, що банк кредитує практично всі галузі народного господарства й досить успішно. Розглянувши рух кредитів за період 2005-2007 рр. можна зробити висновок, що кредитні вкладення зросли на 23,8%.

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

1 Аналіз банківської діяльності. Підручник/ А. М. Герасимович, М. Д. Алексієнко, І. М. Парасій-Вергуленко; за ред.. А. М. Герасимовича. - К.: КНЕУ,2006. - 600с.

2 Любунь О.С., Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничій дім «Слово», 2004 - 296 с.

3 Положение Правления Проминвестбанка «О филиале «Отделение Проминвестбанка в г. Краматорск Донецкой области» от 22.01.2004. протокол №28/2.

4 Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы - К.: Эльга: Инна-Центр, 2004.-216 с.

5 Положение «О порядке кредитования в филиалах Проминвестбанка». Утверждено решением Правления Проминвестбанка. Протокол №25 от 24.01.2005.

6 Протокол заседания Правления Проминвестбанка «Об утверждении мероприятий по активизации кредитования» №584 от 17.07.2006.

7 Банківські операції: Підручник. - 2ге вид., випр і доп. /А.М.Мороз, М.І.Савлук М.Ф. Пуховкіна та ін.; за ред д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. -К.:.КНЕУ,2002.-476с.

8 Положение о порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных убытков по кредитным операциям № 279 от 06.07.2000 // Законодательные и нормативные акты по банковской деятельности.- 2000г. - №9.-С. 10-65.

9 1нструція про порядок регулювання діяльності банків в Україні/ Постанова Правління Національного банку України 28.08.2001. №368.

10 Коваленко Т.В., Билинский А.С. Операции современного коммерческого банка: Учеб. пособие. - К.: КНЭУ, 2004. - 366 с.

11 Петрук О.М. Банковское дело: Учеб.. пособие. / Под ред. Ф.Ф. Бутинца. - К.: КОНДОР, 2004.- 461 с.

12 Закон Украины «О банках и банковской деятельности» Ведомости Верховной Рады №39, 2006 г.

ДОДАТОК А

Структура ліквідних активів філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області»

Ліквідні активи

Період, тис. грн

2005

2006

2007

Банкноти й монети в касі банку

904,89

1115,35

1325,12

Банкноти й монети в касі безбалансових відділень банку

19,80

21,50

23,80

Банкноти й монети в обмінних пунктах

93,96

99,76

110,30

Дорожні чеки в касі

93,06

95,45

99,54

Дорожні чеки в дорозі

4,12

4,90

5,54

Облігації внут-рішнього державного займу

917,10

1154,57

1254,43

Неамортизований дисконт по борговим цінним паперам

152,46

168,50

184,21

Всього активів

2185,39

2660,03

3002,94

ДОДАТОК Б

Галузева структура кредитів філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області»

Галузь

Сума кредитів, виданих в 2005 році

Сума кредитів, виданих в 2006 році

Сума кредитів, виданих в 2007 році

Промисловість будматеріалів

52472

70562

42300,3

Машинобудівництво

8486

30385,7

14870

Металургія

12297

9834,6

11670

Торгівельні підприємства

1879

2040,8

1200,1

Транспорт та зв'язок

258,8

125,2

54,7

Сільське господарство

1821,4

1894,3

2008

Фізичні особи

425

115

487

Всього

77639,2

114957,9

72590,1

ДОДАТОК В

Кредити, надані філією «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк
Донецької області»

Показник

2005 рік

2006 рік

2007 рік

Залишки кредитних вкладень на початок року, тис. грн.

16073,7

21535,1

24355,4

Кредити, надані протягом року, тис. грн.

76836,4

88295,6

95115,3

Кредити, погашені протягом року, тис. грн.

71375,0

85475,3

92576,6

Залишки кредитних вкладень на кінець року, тис. грн.

21535,1

24355,4

26894,1

Види кредитів

Залишки кредитних вкладень на кінець року у відповідності з балансом

2005р.

2006р.

2007р.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

Стандартні

18455,6

20921,3

22563,2

Під контролем

1636,6

1899,7

2045,2

Субстандартні

818,3

1022,9

1942,3

Сумнівні

366,1

267,9

189,2

Безнадійні

258,5

243,6

154,2

Всього

21535,1

24355,4

26894,1

Вид забезпечення

Залишки позик згідно балансу

2005 р.

2006 р.

2007 р.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

Залог

9346,2

11106,1

12054,5

Гарантія

3359,5

3921,2

5005,3

Страховий поліс

5491,5

6283,7

7680,1

Без забезпечення

3337,9

3044,4

2154,2

Всього

21535,1

24355,4

26894,1

ДОДАТОК Г

Вихідні дані для аналізу ефективності кредитних операцій філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області»

Показник

2006

2007

Дохід від кредитних операцій

15 313

30 475

Середні активи

132 013

236 710

Середні кредитні вкладення

38 283

92 317

Витрати на залучення ресурсів

10 624

23 364

Прибуток від кредитних операцій

4 689

7 111

Всього доходів банку

43 751

78 141

Витрати на функціонування кредитного відділу

1 056

1 330

Процентні доходи

60 348,0

59 049,0

Процентні витрати

17 100,0

22 044,0

Середньорічні активи загальні

254 211,0

286 722,0

Надані кредити середньорічні

153 573,0

139 122,0

Підпроцентні зобов'язання

58 803,0

66 426,0

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.