реферат бесплатно, курсовые работы
 

Банківські операції

 

8.2. Карта самостійної роботи студента з дисципліни „Банківські операції” для студентів, що навчаються за ППП 6.050105 „Банківська справа” на 7 семестр

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

1. Обов'язкові види СРС

1.1. Підготовка до лекційних занять (розгляд законодавчих і нормативних документів)

систематично,

відповідно розкладу аудиторних занять

Відвідування лекцій та ведення конспектів

1,8 бали

(0,2 х 9)

1.2. Підготовка до практичних занять (банківські операції)

систематично,

відповідно розкладу аудиторних занять

1. Виконання домашніх завдань та активна участь у практичних заняттях.

2. Відвідування практичного заняття та правильна відповідь при опитуванні та вірне виконання навчального заняття

9,2 бали

(0,4 х 23)

29,0 балів

(1,26 х 23)

1.3. Підготовка до модульних контрольних робіт (2 модулі)

останнє заняття відповідного модуля (7 та 15 практичні заняття відповідно)

Перевірка правильності виконання модульних робіт

20 балів

(10 балів Ч 2)

Разом балів за обов'язкові види СРС

60

2. Вибіркові види СРС

.1. Конспектування законодавчих та нормативних документів за темами курсу, вказаних вище, а також написання рефератів за заданою тематикою.

VІІ семестр

Захист матеріалів реферату під час індивідуально-консультативної роботи (ІКР).

14 балів

(2 х 7 тем)

2.2. Підготовка доповіді на наукову студентську конференцію

січень - березень року УІ семестру

1. Виступ з доповіддю

2. Зайняття призового місця

15 балів

5 балів

2.3. Виконання курсової роботи з дисципліни „Гроші і кредит”

Під час літньої сесії УІ семестру

Своєчасне виконання та успішний захист курсової роботи

6 балів

Разом балів за вибіркові види СРС

40

9. Порядок і критерії оцінювання знань студентів

9.1. Поточне оцінювання знань

Метою поточного оцінювання знань студентів є виявлення рівня отриманих ними знань.

Завданнями поточного оцінювання знань студентів є:

1) оцінка активності роботи студента протягом УІ та УІІ семестрів з вивчення програмного матеріалу дисципліни;

2) оцінка рівня виконання модульних завдань.

До основних форм поточного контролю відносяться: усне опитування, тестування, розв'язання навчальних завдань і розрахунково-аналітичних задач, захист або презентація індивідуальних навчально-дослідних робіт, модульних завдань.

Об'єктами поточного контролю є: відвідування практичних занять та активність роботи протягом семестру; результати виконання модульних завдань; підготовка та захист індивідуальних навчально-дослідних робіт; участь в наукових конференціях.

Перелік питань з підготовки до поточного модульного контролю

Модуль 1. Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів

(Комплексна контрольна робота за темами 1-5)

Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні

1. Походження, розвиток та функції комерційних банків.

2. Види та класифікація банків. Банківські об'єднання.

3. Створення та державна реєстрація банківських установ.

4. Поняття і завдання реструктуризації та реорганізації банківських установ.

Тема 2. Організація діяльності банку

1. Організаційна структура та управління банком.

2. Сутність, основні принципи організації банківських операцій, їх класифікація. Взаємодія структурних підрозділів банку при виробництві і продажу банківських послуг.

3. Ліцензування банківської діяльності.

4. Концепції управління діяльністю банку.

Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу

1. Економічна характеристика та джерела формування банківських ресурсів, їх класифікація.

2. Власний капітал банку, його структура, джерела формування, функції та значення.

3. Резервні і спеціальні фонди.

4. Роль прибутку у формуванні власного капіталу.

5. Достатність капіталу банку та фактори, що її визначають.

Тема 4. Операції банків із залучення коштів

1. Економічний зміст депозитних операцій, їх класифікація та загальна характеристика.

2. Особливості депозитних рахунків до запитання, строкових та ощадних вкладів.

3. Особливості укладання депозитного договору та встановлення депозитної процентної ставки.

4. Механізм здійснення строкових депозитних операцій з юридичними особами.

5. Система страхування (гарантування) вкладів населення в банках.

6. Класифікація депозитів фізичних осіб, їх загальна характеристика.

7. Правовий режим обслуговування вкладників.

8. Вклади (депозити) до запитання та строкові вклади фізичних осіб.

Тема 5. Операції банків із запозичення коштів

1. Економічний зміст операцій з недепозитного запозичення коштів, їх загальна характеристика.

2. Функції та структура ринку міжбанківських кредитів.

3. Особливості одержання міжбанківських кредитів від НБУ та від інших комерційних банків.

4. Випуск незабезпечених боргових зобов'язань банку як засіб запозичення ресурсів.

Модуль 2. Розрахунково-касові, кредитні операції та операції банків з цінними паперами

(Комплексна контрольна робота за темами 6-11)

Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту

1. Характеристика платіжного обороту.

2. Суть і принципи організації безготівкових розрахунків.

3. Відкриття і ведення банківських рахунків.

4. Загальна характеристика форм та способів безготівкових розрахунків.

5. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень та платіжних вимог-доручень.

6. Порядок здійснення розрахунків чеками та акредитивами.

7. Примусове та договірне стягнення (списання) коштів та особливості розрахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування.

8. Необхідність і види міжбанківських розрахунків.

9. Здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів (СЕП).

10. Особливості застосування внутрішньобанківських платіжних систем та здійснення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини.

Тема 7. Операції банків з готівкою

1. Суть і принципи організації готівкових грошових розрахунків.

2. Касові операції банків з клієнтами.

3. Здійснення касових операцій через банкомати.

4. Особливості регулювання обігу готівки та забезпечення касової роботи банку.

Тема 8. Операції банків з пластиковими картками

1. Поняття, види та характеристика банківських платіжних карток.

2. Порядок видачі та обслуговування платіжних карток.

3. Види операцій банків з платіжними картками та їх характеристика.

4 Національна платіжна система масових електронних платежів.

Тема 9. Кредитні операції банків

1. Сутність, класифікація, принципи та функції кредиту, його роль в економіці.

2. Організація кредитної діяльності банку.

3. Процес банківського кредитування.

4. Ціна банківського кредиту.

5. Кредитний ризик та методи управління ним.

6. Система оцінки кредитоспроможності позичальника банку.

7. Форми забезпечення повернення банківських кредитів, їх поняття та загальна характеристика.

8. Методи управління проблемними кредитами.

Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів

1. Особливості механізму надання та погашення споживчого банківського кредиту.

2. Консорціальні та паралельні кредити.

3. Особливості кредитування у формі овердрафту.

4. Інвестиційне кредитування.

5. Особливості операцій з надання і погашення інших видів кредитів (іпотечних, кредитування малого та середнього бізнесу, підприємств АПК тощо).

Тема 11. Операції банків з цінними паперами

1. Характеристика цінних паперів. Класифікація та види банківських операцій з цінними паперами.

2. Види професійної банківської діяльності на фондовому ринку. .

3. Поняття емісії цінних паперів та емісійної діяльності банків.

4. Розміщення акцій та їх обіг.

5. Операції банків з облігаціями власної емісії.

6. Депозитні (ощадні) сертифікати банків як інструмент емісійних операцій.

7. Економічна характеристика інвестиційних портфелів цінних паперів та загальні принципи оцінки цінних паперів у портфелях банку.

8. Посередницькі операції банків з цінними паперами, їх загальна характеристика.

9. Депозитарні операції комерційних банків та заставні операції банків з цінними паперами.

10. Механізм операцій банків у ролі інфраструктурних (професійних) учасників ринку цінних паперів.

11. Ризики, пов'язані з діяльністю банків на ринку цінних паперів та засоби захисту від них.

Модуль 3. Операції банків в іноземній валюті

(Комплексна контрольна робота за темами 12-15)

Тема 12. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті

1. Економічні та організаційні основи здійснення валютних операцій. Класифікація валютних операцій.

2. Порядок відкриття та ведення валютних рахунків юридичних осіб-резидентів та представництв юридичних осіб-нерезидентів.

3. Відкриття та обслуговування рахунків в іноземній валюті фізичних осіб.

Способи і засоби здійснення міжбанківських операцій в іноземній валюті. Сутність кореспондентських відносин.

Порядок відкриття та режим функціонування кореспондентських рахунків. Електронні системи міжнародних міжбанківських платежів.

Тема 13. Торговельні операції банків в іноземній валюті

1. Сутність торговельних валютних операцій та їх класифікація.

2. Форми міжнародних розрахунків: суть, види, загальна характеристика.

3. Банківське кредитування експортно-імпортних операцій.

4. Контроль уповноважених банків за міжнародними розрахунковими операціями своїх клієнтів

Тема 14. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку

1. Сутність, функції та учасники міжбанківського валютного ринку.

2. Поняття та види валютної позиції банку.

3. Касові торговельні валютні операції. . Особливості купівлі, обміну іноземної валюти за різними операціями.

4. Строкові торговельні валютні операції.

Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті

1. Загальна характеристика неторговельних операцій комерційних банків та їх класифікація. .

2. Особливості конвертації готівкової іноземної валюти різних іноземних держав. Крос-курс.

3. Операції фізичних осіб з дорожніми чеками, кредитними картками та іншими платіжними засобами неторговельного характеру.

4. Перекази готівкової та безготівкової іноземної валюти фізичними особами.

Модуль 3. Операції банків з векселями, з надання банківських послуг та економічні основи забезпечення фінансової стійкості банку

(Комплексна контрольна робота за темами 16-18)

Тема 16. Операції банків з векселями

1. Характеристика сутності векселя та організації вексельного обігу в Україні.

2 Класифікація операцій банку у сфері вексельного обігу.

3. Кредитні операції банків з векселями.

4. Рефінансування НБУ банківських установ за допомогою векселів.

5. Торговельні операції з векселями.

6. Гарантійні операції з векселями.

7. Розрахункові операції банків з векселями.

8. Комісійні та довірчі операції з векселями.

9. Особливості організації роботи з векселями в банку.

Тема 17. Операції з надання банківських послуг.

1. Загальна характеристика та види банківських послуг.

2. Лізингові операції, їх сутність та класифікація.

3. Факторингові операції та механізм їх здійснення.

4. Форфейтинг, механізм його здійснення та вартість операції.

6. Гарантійні послуги банків.

7. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги.

8. Довірчі (трастові) послуги.

9. Операції банку з надання інших послуг: зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням тощо.

Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

1. Сутність фінансової стійкості комерційного банку та способи її забезпечення.

2. Економічні нормативи регулювання діяльності банків та нагляд за їх дотриманням.

3. Ліквідність та платоспроможність банку.

4. Основні підходи щодо управління банківськими ризиками.

5. Порядок формування і використання резервів для покриття можливих втрат банку від активних операцій.

6. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності.

7. Прибутковість банку: поняття та оцінка.

7.1.1. Критерії оцінювання знань та система нарахування балів при поточному оцінюванні знань

1.1. Систематичність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється максимальною оцінкою в 6 семестрі 64 бали із 100.

Критерії оцінювання знань та система нарахування балів в 6 семестрі:

Система нарахування балів базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів у процесі відповіді на питання та розв'язання навчальних завдань під час практичних занять. Бали студент може отримати за:

1) відвідування 100% лекцій - 8,5 балів (0,5 х 17 лекцій);

2) відвідування 100% практичних занять - 3,0 бали (0,2 бали за 15 занять);

3) активність студента та правильні відповіді при опитуванні і тестуванні, в т. ч. отримання позитивних оцінок за вірне виконання навчальних завдань - максимально 30 балів (2б Ч 15 занять). У тому числі з названих 2 балів за заняття - в 1 бал максимально оцінюються теоретичні знання, а 1 бал - практичні навички, пов'язані з розв'язанням задач;

3) виконання студентом протягом семестру самостійної роботи, пов'язаної з виконанням домашніх завдань - 7,5 бала (0,5б. х 15 занять, а також індивідуальних завдань, пов'язаних з конспектуванням законодавчих та нормативних документів - 15 балів (1,36 х 11 тем) (див. табл.7.1, 7.3).

1.2. Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання письмових завдань під час проведення комплексної контрольної роботи та тестових вправ.

З курсу “Банківські операції” у 6 семестрі передбачається виконання 2 модульних завдань. Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить 36 балів із 100, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль.

Модульні завдання передбачають проведення комплексної контрольної роботи за відповідними темами навчального курсу, вказаними вище. Оцінювання першого та другого модульних завдань проходить за шкалою від 0 до 18 балів кожне (5 + 4 + 9 = 18 балів за модульну контрольну роботу максимально).

2.1. Систематичність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється максимальною оцінкою в 7 семестрі 40 балів із 60.

Критерії оцінювання знань та система нарахування балів в 7 семестрі:

Система нарахування балів базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів у процесі відповіді на питання та розв'язання навчальних завдань під час практичних занять. Бали студент може отримати за:

1) відвідування 100% лекцій - 1,8 бали (0,2 х 9 лекцій);

2) відвідування 100% практичних занять - 2,3 бали (0,1 бали за 23 заняття);

3) активність студента та правильні відповіді при опитуванні і тестуванні, в т. ч. отримання позитивних оцінок за вірне виконання навчальних завдань - максимально 26,7 бали (1,16 б. Ч 23 занять). У тому числі з названих 1,16 бали за заняття - в 0,5 бали максимально оцінюються теоретичні знання, а 0,66 бали - практичні навички, пов'язані з розв'язанням задач;

3) виконання студентом протягом семестру самостійної роботи, пов'язаної з виконанням домашніх завдань - 9,2 балів (0,4б. х 23 заняття) (див. табл.7.2, 7.4).

2.2. Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання письмових завдань під час проведення комплексної контрольної роботи та тестових вправ.

З курсу “Банківські операції” у 7 семестрі передбачається виконання 2 модульних завдань. Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить 20 балів із 60, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль.

Модульні завдання передбачають проведення комплексної контрольної роботи за відповідними темами навчального курсу, вказаними вище. Оцінювання третього та четвертого модульних завдань проходить за шкалою від 0 до 10 балів кожне, у тому числі розв'язання задачі 5 балів, та виконання 2 теоретичних завдань по 3 та 2 бали, відповідно за перше і друге (тестове) (5 + 3 + 2 = 10 балів за модульну контрольну роботу максимально).

Порядок і час складання модульних завдань визначається кафедрою, включається до робочої програми.

Студенти, які представляють свої наукові роботи на конференціях та олімпіадах, і за результатами оцінювання не набрали 60 балів, мають право отримати додаткові бали до загальної оцінки поточної успішності (див. табл.7.5).

Приклад побудови завдань для поточного модульного контролю:

1. Розкрити економічний зміст, порядок документообігу та здійснення:

- розрахунків чеками;

- розрахунків акредитивами.

2. Дайте правильну відповідь на наступні тестові завдання:

а) В чому перевага вкладень банків у цінні папери порівняно з вкладеннями в позички?:

1. Забезпечує більш високу диверсифікацію ризиків, можливість підвищити доходність банку та проникнути в капітал інших комерційних структур.

2. В значно вищому рівні доходності.

3. Має незначний рівень ризику.

4. Разом 2+3.

б) Яким чином повязані доходність і ліквідність цінних паперів з ризиком інвестиційної діяльності комерційного банку? 1. Ніяк не повязані.

2. Падіння доходності цінного паперу викликає падіння його ліквідності і не повязане з ризиком.

3. Ризики по цінних паперах викликають падіння їх доходності і ліквідності.

4. Зниження ризиків по цінних паперах зумовлює зростання їх ліквідності і падіння доходності.

в) До похідних цінних паперів відносять:

фінансові ф'ючерси, опціони, векселі банків, свопи;

фінансові ф'ючерси, свопи, опціони;

фінансові ф'ючерси, ощадні сертифікати, векселі банків;

фінансові ф'ючерси, пайові цінні папери, свопи.

г) Непрямими учасниками фондового ринку є:

фінансові компанії, які спеціалізуються на комерційній та комісійній діяльності з цінними паперами, а також на операціях за дорученням емітента в процесі первинного розміщення випусків цінних паперів та надання інших послуг;

інвестиційні компанії, які поєднують в одній особі функції фінансового посередника (брокера, ділера) й інвестиційного інвестора;

комерційні банки, які отримали ліцензію на ведення професійної діяльності на фондовому ринку та здійснюють визначені чинним законодавством операції з цінними паперами;

довірчі товариства, що здійснюють операції на фондовому ринку від імені, за рахунок, в інтересах та на ім'я довірителів.

д) Банківські операції з цінними паперами поділяють на такі групи:

емісійні, клієнтські, кредитні;

інвестиційні, кредитні, емісійні;

клієнтські, інвестиційні, емісійні;

емісійні, інвестиційні, арбітражні.

е) До інвестиційних операцій банку з цінними паперами відносять:

арбітражну, ділерську діяльність;

андеррайтинг;

брокерську діяльність;

клірингову діяльність.

є) до клієнтських операцій банку з цінними паперами відносять:

андеррайтинг;

реєстраторську діяльність;

арбітражну ділерську діяльність;

випуск депозитних та ощадних сертифікатів.

ж) Яке з наведених тверджень є невірним:

номінальна вартість акції - це ціна, за якою здійснюється продаж акцій на первинному фондовому ринку;

балансова вартість - це ціна, що дорівнює частці власного капіталу емітента, яка припадає на одну акцію;

балансова вартість - це ціна, що дорівнює частці залученого капіталу емітента, яка припадає на одну акцію;

ліквідаційна вартість - це ціна, що може бути визначена в момент ліквідації підприємства-емітента.

3. Завдання. На основі вказаних даних розрахуйте показники фінансової стійкості ВАТ “Концерну Нафгогаз” на звітну дату, порівняйте їх з нормативними значеннями та зробіть висновки про вплив отриманих результатів на кредитоспроможність цього підприємства як позичальника. Вкажіть основні заходи щодо покращення фінансової стійкості ВАТ “Концерну Нафгогаз”.

Таблиця 1. Інформація для розв'язання завдання. Баланс ВАТ “Концерну Нафгогаз”, станом на 01.01. п. р. (у тис. грн)

АКТИВ

ПАСИВ

1

Необоротні активи

63100,0

1.

Власний капітал

86890,0

2.

Оборотні активи - усього

57530,0

2.

Забезпече6ння майбутніх витрат і платежів

-

у т. ч.:

-запаси

680,0

3.

Довгострокові зобов'язання

23850,0

-дебіторська заборгованість та розрахунки

36820,0

4.

Поточні зобов'язання - усього,

10200,0

- поточні фінансові інвестиції;

-грошові кошти та їх еквіваленти

18500,0

960,0

у т. ч.:

-кредиторська заборгованість за товари

7430,0

-інші оборотні активи

570,0

- поточні зобов'язання за розрахунками

370,0

3.

Витрати майбутніх періодів

310,0

-інші поточні зобов'язання

2400,0

БАЛАНС

120940,0

БАЛАНС

120940,0

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.