реферат бесплатно, курсовые работы
 

Банківські операції

Банківські операції

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Кафедра грошового обігу і кредиту

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для самостійного вивчення

дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки “Фінанси і кредит” програми професійної підготовки

6.050105 „Банківська справа”

Полтава - 2008

Автори: Прасолова С.П. - доцент кафедри грошового обігу і кредиту Полтавського університету споживчої кооперації України, к. е. н.,

Вовченко О.С. - асистент кафедри грошового обігу і кредиту Полтавського університету споживчої кооперації України.

Рецензенти: Скибенко С.Т. - доцент кафедри фінансів Полтавського університету споживчої кооперації України, доцент, к. е. н.

Чижевська М.Б. - доцент кафедри грошового обігу і кредиту Полтавського університету споживчої кооперації України, к. е. н.

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри грошового обігу і кредиту

„04” листопада 2008 р., протокол № 4

Зав. кафедрою

________________ доц. Прасолова С.П.

«Узгоджено»

Декан факультету фінансів і обліку

_______________ доц. Коросташов О.М.

«Узгоджено»

Керівник науково-методичного центру

управління якістю освітньої діяльності

_______________ проф. Огуй Н.І.

«Узгоджено»

Директор навчального центру

_______________ доц. Герман Н.В.

Зміст

 • 1. Вступ 8
  • 2. Навчальна програма дисципліни 10
   • Модуль №1. „Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів” 10
   • Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні 10
   • Тема 2. Організація діяльності банку 10
   • Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу 11
   • Тема 4. Операції банків із залучення коштів 11
   • Тема 5. Операції банків із запозичення коштів 12
   • Модуль № 2. „Розрахунково-касові, кредитні операції та операції банків з цінними паперами” 12
   • Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту 12
   • Тема 7. Операції банків з готівкою 13
   • Тема 8. Операції банків з пластиковими картками 14
   • Тема 9. Кредитні операції банків 14
   • Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів 15
   • Тема 11. Операції банків з цінними паперами 15
   • Модуль № 3. „Операції банків в іноземній валюті” 16
   • Тема 12. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті 16
   • Тема 13. Торговельні операції банків в іноземній валюті 16
   • Тема 14. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку 17
   • Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті 17
   • Модуль № 4. „Операції банків з векселями, з надання банківських послуг та економічні основи забезпечення фінансової стійкості банку” 18
   • Тема 16. Операції банків з векселями 18
   • Тема 17. Операції з надання банківських послуг.Загальна характеристика та види банківських послуг 19
   • Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку 19
   • 3. Тематичні план дисципліни 21
   • 4. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни семестр УІ 25
   • Модуль 1. Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів 25
   • Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні 25
   • Тема 2. Організація діяльності банку 29
   • Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу 33
   • Тема 4. Операції банків із залучення коштів 38
   • Тема 5. Операції банків із запозичення коштів 42
   • Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту 46
   • Тема 7. Операції банків з готівкою 52
   • Тема 8. Операції банків з пластиковими картками 55
   • Тема 9. Кредитні операції банків 59
   • Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів 71
   • Тема 11. Операції банків з цінними паперами 77
   • Модуль 3. Семестр УІІ. Операції банків в іноземній валюті 82
   • Тема 12. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті 82
   • Тема 13. Торговельні операції банків в іноземній валюті 89
   • Тема 14. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку 96
   • Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті 103
   • Модуль 4. Операції банків з векселями, з надання банківських послуг та економічні основи забезпечення фінансової стійкості банку 108
   • Тема 16. Операції банків з векселями 108
   • Тема 17. Операції з надання банківських послуг 113
   • Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку 117
   • 5. Практичні заняття - тренінги в навчально-тренувальному банку (І-а частина) 124
   • Практичне заняття-тренінг 1 124
   • Практичне заняття-тренінг 2 125
   • Практичне заняття-тренінг 3 126
   • Практичне заняття-тренінг 4 126
   • Практичне заняття-тренінг 5 127
   • Практичне заняття-тренінг 6 127
   • Практичне заняття-тренінг 7 128
   • Практичне заняття-тренінг 8 128
   • 6. Термінологічний словник 130
   • До теми 1 130
   • До теми 2 132
   • До теми 3 135
   • До теми 4 138
   • До теми 5 141
   • До теми 6 144
   • До теми 7 149
   • До теми 8 152
   • До теми 9 152
   • До теми 10 157
   • До теми 12 167
   • До теми 13 170
   • До теми 14 175
   • До теми 15 176
   • До теми 16 178
   • До теми 17 182
   • До теми 18 187
   • 7. Індивідуальні завдання (навчально-дослідні проекти) для самостійної роботи студента та методичні рекомендації до їх виконання 201
   • 8. Карта самостійної роботи студента 203
   • 8.1. Карта самостійної роботи студента з дисципліни „Банківські операції” для студентів, що навчаються за ППП 6.050105 „Банківська справа” на 6 семестр 203
   • 8.2. Карта самостійної роботи студента з дисципліни „Банківські операції” для студентів, що навчаються за ППП 6.050105 „Банківська справа” на 7 семестр 204
   • 9. Порядок і критерії оцінювання знань студентів 206
   • 9.1. Поточне оцінювання знань 206
   • Модуль 1. Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів 206
   • Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні 206
   • Тема 2. Організація діяльності банку 207
   • Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу 207
   • Тема 4. Операції банків із залучення коштів 207
   • Тема 5. Операції банків із запозичення коштів 208
   • Модуль 2. Розрахунково-касові, кредитні операції та операції банків з цінними паперами 208
   • Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту 208
   • Тема 7. Операції банків з готівкою 209
   • Тема 8. Операції банків з пластиковими картками 209
   • Тема 9. Кредитні операції банків 209
   • Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів 210
   • Тема 11. Операції банків з цінними паперами 210
   • Модуль 3. Операції банків в іноземній валюті 211
   • Тема 12. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті 211
   • Тема 13. Торговельні операції банків в іноземній валюті 211
   • Тема 14. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку 211
   • Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті 212
   • Модуль 3. Операції банків з векселями, з надання банківських послуг та економічні основи забезпечення фінансової стійкості банку 212
   • Тема 16. Операції банків з векселями 212
   • Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку 213
   • 9.2. Підсумкове оцінювання знань студентів 3
   • Порядок проведення екзамену 10
   • 9.3. Загальна підсумкова оцінки з дисципліни 11

1. Вступ

Курс „Банківські операції” є базовою спеціальною дисципліною для підготовки студентів за програмою професійної підготовки (ППП) 6.050105 „Банківська справа".

Мета вивчення дисципліни - формування у студентів системи теоретичних знань у сфері організації і технології здійснення комерційними банками пасивних і активних операцій і надання банківських послуг, а також практичних навичок у виконанні банківських операцій, пов'язаних з кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням своїм клієнтам інших послуг, а також при застосуванні механізму регулювання діяльності комерційних банків з боку центрального банку.

Завдання дисципліни “Банківські операції” полягає в тому, щоб довести до студентів зміст завдань і функцій комерційного банку, методів проведення банківських операцій та надання банківських послуг; навчити студентів, користуючись отриманими знаннями, самостійно вирішувати питання організації роботи з основних напрямків банківської діяльності, виконувати конкретні банківські операції, аналізувати стан кредитоспроможності позичальника, рівень фінансової стійкості банку тощо.

Предмет курсу - це діяльність комерційних банків, пов'язана із здійсненням операцій та наданням послуг юридичним і фізичним особам.

Курс “Банківські операції” спирається на власну логіку і зміст та має зв'язок з попередніми дисциплінами, що є базовими для його вивчення, а саме: „Статистика”, „Гроші та кредит”, „Фінанси”, „Економічний аналіз” тощо.

Основні знання, які одержує студент - це опанування загальних питань організації діяльності та функціонування комерційних банків, їх економічної сутності, порядку створення та організацію діяльності, структури активних і пасивних банківських операцій; порядку формування ресурсів комерційних банків; механізму здійснення банківських операцій, пов'язаних з кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням різноманітних послуг, а також економічних основ забезпечення фінансової стійкості банку.

Основні уміння - оцінювати діяльність комерційного банку за різними напрямками, забезпечувати раціональне використання його ресурсів, враховувати фактори впливу на ефективність проведення комерційними банками обслуговування клієнтів; вишукувати резерви зміцнення фінансової стійкості банку.

Основні навички - проведення фінансових розрахунків; визначення оцінки ефективності діяльності комерційного банку в цілому з огляду на виконання вимог з додержання економічних нормативів, визначених центральним банком;

При викладанні дисципліни використовується чинне законодавство України, діючі нормативні акти НБУ, навчальні посібники і підручники, монографічні джерела, матеріали періодичних видань, відомчі документи тощо.

Основними формами вивчення дисципліни є аудиторна робота студентів під керівництвом викладачів та засвоєння програмного матеріалу в процесі самостійної роботи над законодавчими та нормативними актами, навчально-методичною і науковою літературою, періодичними фаховими виданнями.

Для набуття практичних навичок з питань організації діяльності комерційних банків і здійснення ними різноманітних операцій навчальним планом передбачаються практичні заняття з виконанням завдань, у тому числі ситуаційних, із здійсненням фінансових розрахунків по активних і пасивних банківських операціях

Робоча програма складена на основі нормативної навчальної програми з курсу "Банківські операції". Послідовність викладання матеріалу відповідає Галузевому стандарту вищої освіти освітньо-професійної програми за напрямом 6.030508 „Фінанси і кредит”, навчальному плану спеціальності.

2. Навчальна програма дисципліни

Модуль №1. „Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів”

Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні

Походження, розвиток та функції комерційних банків. Банківська діяльність: поняття, процес становлення, функції. Етапи формування сучасної банківської системи України. Становлення, розвиток банківської системи України та основні зовнішні чинники, які на нього впливають.

Банк як головна складова фінансово-кредитної системи. Види та класифікація банків. Банківські об'єднання.

Створення та державна реєстрація банківських установ. Документи, які подаються до територіального управління НБУ для його державної реєстрації. Відокремлені структурні підрозділи банку. Порядок реєстрації представництв іноземного банку. Форми і порядок реорганізації банківських установ.

Тема 2. Організація діяльності банку

Організаційна структура та управління банком. Функціональна, дивізіональна та матрична структура банку. Функції та компетенція загальних зборів учасників банку, наглядової ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії, служби внутрішнього аудиту та постійно діючих комітетів.

Сутність, основні принципи організації банківських операцій, їх класифікація. Взаємодія структурних підрозділів банку при виробництві і продажу банківських послуг.

Концепції управління діяльністю банку. Організація планування і контролю роботи банку. Оптимізація внутрішньобанківського управління.

Ліцензування банківської діяльності. Передумови отримання банківської ліцензії та умови її відкликання.

Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу

Економічна характеристика та джерела формування банківських ресурсів, їх класифікація. Балансові та за балансові джерела формування ресурсів банку. Поняття ресурсного потенціалу банку.

Власний капітал банку, його структура, джерела формування, функції та значення. Структура балансового та регулятивного капіталу банку, його вплив на формування власного капіталу банку. Характеристика фондів, що формують його капітал. Резервні і спеціальні фонди. Роль прибутку у формуванні власного капіталу.

Достатність капіталу банку. Фактори, що визначають достатність капіталу банку. Основні критерії і стандарти оцінки власного капіталу банку згідно вимог Базельської угоди. Показники нормативів капіталу для банків України.

Тема 4. Операції банків із залучення коштів

Економічний зміст депозитних операцій, їх класифікація та загальна характеристика. Особливості депозитних рахунків до запитання, строкових та ощадних вкладів; їх переваги і недоліки. Особливості укладання депозитного договору та встановлення депозитної процентної ставки. Фактори, які впливають на рівень депозитного процента.

Механізм здійснення строкових депозитних операцій з юридичними особами. Система страхування (гарантування) вкладів населення в банках.

Класифікація депозитів фізичних осіб, їх загальна характеристика. Права вкладників. Правовий режим вкладників. Вклади (депозити) до запитання фізичних осіб у банківських установах. Строкові вклади фізичних осіб до банківської установи. Довіреність на розпорядження вкладами. Порядок складання і використання заповітів. Порядок видачі вкладу після смерті вкладника. Порядок розпорядження рахунками неповнолітніх та інших клієнтів, визнаних недієздатними.

Тема 5. Операції банків із запозичення коштів

Економічний зміст операцій з недепозитного запозичення коштів, їх загальна характеристика.

Міжбанківська торгівля ресурсами. Роль міжбанківського кредитування, функції та структура ринку міжбанківських кредитів. Практика здійснення операцій з міжбанківського кредитування. Особливості одержання централізованих кредитів від НБУ. Механізми рефінансування комерційних банків. Операції, пов'язані з отриманням (наданням) кредитів від інших банків. Відмінність міжбанківських кредитів та депозитів.

Випуск незабезпечених боргових зобов'язань банку як засіб запозичення ресурсів. Поняття субординованого боргу. Випуск банківських облігацій та депозитних сертифікатів.

Модуль № 2. „Розрахунково-касові, кредитні операції та операції банків з цінними паперами”

Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту

Характеристика платіжного обороту. Суть і принципи організації безготівкових розрахунків. Системи і законодавча база розрахунків в Україні. Відкриття і ведення банківських рахунків. Характеристика різних видів рахунків.

Форми та способи безготівкових розрахунків, сфера використання і порядок проведення розрахункових операцій. Особливості оформлення розрахункових документів та порядок їх приймання і виконання банками: розрахунки із застосуванням платіжних доручень та платіжних вимог-доручень; порядок здійснення розрахунків чеками та акредитивами; примусове та договірне стягнення (списання) коштів. Особливості розрахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування.

Міжбанківські розрахунки в Україні. Необхідність і види міжбанківських розрахунків. Здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів (СЕП). Основні завдання, функції та принципи організації роботи СЕП. Програмно-технологічна структура СЕП. Особливості застосування внутрішньобанківських платіжних систем. Здійснення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини.

Тема 7. Операції банків з готівкою

Організація готівкових грошових розрахунків. Суть і принципи організації готівкових грошових розрахунків.

Загальна характеристика касових операцій банку. Загальні положення та вимоги щодо касових операцій банку.

Касові операції банків з клієнтами. Види та порядок оформлення касових операцій. Приймання та видача готівки з каси банку. Здійснення касових операцій через банкомати. Загальні вимоги до організації діяльності банків з перевезення готівки та інших цінностей. Особливості зберігання грошових коштів у банку. Порядок вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот та монет.

Забезпечення касової роботи банку. Забезпечення банків зразками банкнот та їх зберігання. Передавання готівки банками своїм філіям (відділенням), а також між банками. Особливості формування та пакування банкнот та монет національної валюти.

Регулювання обігу готівки банківськими установами та контроль за веденням касових операцій. Визначення касових оборотів банків та емісійного результату. Здавання та отримання банками підкріплень готівкою національної валюти через територіальні управління НБУ.

Тема 8. Операції банків з пластиковими картками

Поняття, види та характеристика банківських платіжних карток. Переваги та недоліки застосування пластикових карток у масових платежах. Особливості впровадження Національної платіжної системи масових електронних платежів.

Основні учасники системи карткових розрахунків, їх права та обов'язки.

Порядок видачі та обслуговування платіжних карток.

Здійснення касових операцій із застосуванням платіжних карток. Здійснення касових операцій через банкомати. Особливості виплати заробітної плати з використанням платіжних карток.

Технологія безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток. Механізм здійснення розрахунків при купівлі товару з використанням платіжних карток. Порядок операцій еквайрінгу при розрахунках платіжними картками за товари (послуги). Порядок розрахунків платіжними картками за кліринговою схемою міжбанківських розрахунків.

Тема 9. Кредитні операції банків

Сутність, принципи та функції кредиту, його роль в економіці. Форми та види банківського кредиту. Організація кредитної діяльності банку. Особливості укладення кредитних договорів. Поняття кредитного портфеля банку та його якісна характеристика.

Організація банківського кредитування. Поняття і складові кредитної політики банку. Методи надання та способи погашення кредиту. Етапи процесу банківського кредитування. Плата за кредит та фактори, що на неї впливають. Методи ціноутворення на банківські позики.

Кредитний ризик та методи управління ним. Методи розрахунку величини кредитного ризику. Система оцінки кредитоспроможності позичальника банку. Основні засади проведення оцінки кредитоспроможності позичальників зарубіжними банками. Форми забезпечення повернення банківських кредитів, їх поняття та загальна характеристика. Застава як вид забезпечення. Порука та гарантія. Страхування. Особливості нарахування неустойки, пені та штрафів. Особливості формування резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями банку.

Методи управління проблемними кредитами.

Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів

Особливості механізму надання та погашення споживчого банківського кредиту. Консорціальний кредит. Особливості кредитування у формі овердрафту.

Особливості кредитування малого та середнього бізнесу. Особливості кредитування підприємств АПК. Система пільгового кредитування підприємств АПК.

Інвестиційне кредитування. Методи оцінки доцільності та ефективності інвестиційного проекту. Іпотечне кредитування та перспективи його розвитку в Україні. Особливості операцій з надання і погашення інших видів кредитів.

Тема 11. Операції банків з цінними паперами

Поняття інвестиційних операцій банків. Характеристика цінних паперів та видів банківської діяльності на фондовому ринку. Класифікація та види банківських операцій з цінними паперами. Операції з цінними паперами, що підлягають ліцензуванню.

Емісійні операції банків. Поняття емісії цінних паперів та емісійної діяльності банків. Розміщення акцій та їх обіг. Операції банків з облігаціями власної емісії. Депозитні (ощадні) сертифікати банків як інструмент емісійних операцій.

Інвестиційні операції банків з цінними паперами. Економічна характеристика інвестиційних портфелів цінних паперів. Загальні принципи оцінки цінних паперів у портфелях банку.

Посередницькі (комісійні, клієнтські) операції банків з цінними паперами, їх загальна характеристика. Депозитарні операції комерційних банків. Заставні операції банків з цінними паперами. Механізм проведення брокерських операцій. Операції у ролі інфраструктурних (професійних) учасників ринку цінних паперів.

Ризики, пов'язані з діяльністю банків на ринку цінних паперів та засоби захисту від них.

Модуль № 3. „Операції банків в іноземній валюті”

Тема 12. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті

Економічні та організаційні основи здійснення валютних операцій. Валютні цінності та валютний ринок. Види та учасники валютного ринку. Класифікація валютних операцій.

Порядок відкриття та ведення валютних рахунків юридичних осіб-резидентів та представництв юридичних осіб-нерезидентів в уповноважених банках. Відкриття та обслуговування рахунків в іноземній валюті фізичних осіб.

Способи і засоби здійснення міжбанківських операцій в іноземній валюті. Сутність кореспондентських відносин. Основний зміст та мета встановлення кореспондентських відносин. Критерії вибору банку-кореспондента. Порядок відкриття та режим функціонування кореспондентських рахунків. Електронні системи міжнародних міжбанківських платежів.

Тема 13. Торговельні операції банків в іноземній валюті

Сутність торговельних валютних операцій та їх класифікація.

Економічні основи міжнародних розрахунків. Форми міжнародних розрахунків: суть, види, загальна характеристика. Банківський переказ. Інкасова форма розрахунків. Документарний акредитив. Оплата товарів (робіт, послуг) з використанням пластикових карток, чеків та векселів.

Банківське кредитування експортно-імпортних операцій. Загальна характеристика та класифікація міжнародних кредитів. Типи і виплати відсотків за міжнародним кредитом. Особливості банківського кредитування міжнародної діяльності.

Контроль уповноважених банків за міжнародними розрахунковими операціями своїх клієнтів.

Тема 14. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку

Сутність, функції та учасники міжбанківського валютного ринку. Права та обов'язки суб'єктів ринку. Поняття та види валютної позиції банку.

Касові торговельні валютні операції. Угоди типу тод, том та спот.д.окументи, що є підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку. Особливості купівлі, обміну іноземної валюти за торговельними, неторговельними та за операціями, пов'язаними з рухом капіталу.

Строкові торговельні валютні операції. Форвардні угоди. Валютні ф'ючерси. Валютні опціони. Валютні угоди „своп”. Валютний арбітраж: види і техніка здійснення.

Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті

Загальна характеристика неторговельних операцій комерційних банків. Нормативні правила здійснення неторговельних валютних операцій.

Загальні умови здійснення та класифікація операцій уповноважених банків з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти. Етапи проведення обмінних операцій. Особливості конвертації готівкової іноземної валюти різних іноземних держав. Крос-курс.

Операції фізичних осіб з дорожніми чеками, що номіновані в іноземній валюті. Операції з кредитними картками. Операції з приймання на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків. Перекази готівкової та безготівкової іноземної валюти фізичними особами. Відправлення переказів в іноземній валюті.

Модуль № 4. „Операції банків з векселями, з надання банківських послуг та економічні основи забезпечення фінансової стійкості банку”

Тема 16. Операції банків з векселями

Характеристика сутності векселя та організації вексельного обігу в Україні. Класифікація операцій банку у сфері вексельного обігу.

Кредитні операції банків з векселями. Урахування векселів. Вексельне переврахування та вексельна перезастава. Рефінансування НБУ банківських установ за допомогою векселів. Особливості кредитування під заставу векселів. Онкольний кредит.

Торговельні операції з векселями.

Гарантійні операції з векселями. Авалювання векселів. Видача гарантій під забезпечення оплати векселів.

Розрахункові операції банків з векселями. Оформлення заборгованості векселями. Розрахунки з використанням векселів.

Комісійні та довірчі операції з векселями. Інкасування векселів. Оплата векселів, у яких банк виступає особливим платником (доміциліантом). Зберігання векселів. Купівля, продаж і обмін векселів за дорученням.

Організація роботи з векселями в банку. Особливості проведення експертизи векселів.

Тема 17. Операції з надання банківських послуг.Загальна характеристика та види банківських послуг

Лізингові операції. Сутність та економічне значення лізингу. Класифікація видів лізингу та принципи розвитку лізингового бізнесу. Види лізингових платежів та методика їх розрахунку. Ризики лізингових операцій.

Факторингові операції. Основні поняття та елементи факторингу. Класифікаційна характеристика видів та форм факторингу. Механізм здійснення факторингової операції. Факторинг у зовнішньоекономічній діяльності. Вартість факторингової послуги. Ризики, що виникають при здійсненні факторингової операції.

Форфейтинг. Основні поняття та елементи форфейтингу. Механізм здійснення та вартість форфейтингової операції. Ризики, пов'язані зі здійсненням форфейтингової операції.

Гарантійні послуги банків. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги.

Довірчі (трастові) послуги.

Організація послуг щодо зберігання цінностей у банку.

Операції банку з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням. Банки як суб'єкти ринку дорогоцінних металів. Загальна характеристика банківських операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

Фінансовий інжиніринг.

Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

Сутність фінансової стійкості комерційного банку та способи її забезпечення.

Економічні нормативи регулювання діяльності банків та нагляд за їх дотриманням.

Ліквідність та платоспроможність банку. Оцінка ресурсної бази банку з позицій ліквідності та забезпеченості потреб банку в ліквідних засобах.

Основні підходи щодо управління банківськими ризиками. Поняття та мета процесу управління банківськими ризиками. Етапи процесу управління банківськими ризиками. Організаційна структура ризик-менеджменту банку.

Порядок формування і використання резервів для покриття можливих втрат банку від активних операцій. Резервний фонд комерційного банку. Резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку. Порядок формування і використання резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості і від операцій з цінними паперами.

Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності.

Прибутковість банку: поняття та оцінка. Засоби підвищення продуктивності діяльності банку.

3. Тематичні план дисципліни

„БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ” для студентів спеціальності 6.050105 „Банківська справа”

НАЗВА ТЕМИ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ

Усього

Аудиторні

Позааудиторні

лекції

прак-

тичні

Індивіду-ально-консультативна робота

самостійна робота студентів

1

2

3

4

5

6

Модуль 1. Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів (теми 1 - 5)

Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні

15

2

2

2

9

Тема 2. Організація діяльності банку

15

2

2

2

9

Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу

17

2

2

3

10

Тема 4. Операції банків із залучення коштів

21

4

4

3

10

Тема 5. Операції банків із запозичення коштів

16

2

2

2

10

Модульна контрольна робота

8

-

-

-

8

Разом по модулю 1

92

12

12

12

56

Модуль 2. Розрахунково-касові, кредитні операції та операції банків з цінними паперами (теми 6 - 11)

Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту

23

6

4

3

10

Тема 7. Операції банків з готівкою

17

2

2

3

10

Тема 8. Операції банків з пластиковими картками

15

2

2

2

9

Тема 9. Кредитні операції банків

21

4

4

3

10

Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів

15

2

2

2

9

Тема 11. Операції банків з цінними паперами

23

6

4

3

10

Модульна контрольна робота

10

-

-

-

10

Разом по модулю 2

124

22

18

16

68

Разом за УІ семестр

216

34

30

28

124

Модуль 3. Операції банків в іноземній валюті (теми 12 - 15)

Тема 12. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті

12

2

2

3

5

Тема 13. Торговельні операції банків в іноземній валюті

14

2

4

3

5

Тема 14. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку

14

2

4

3

5

Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті

13

2

4

2

5

Модульна контрольна робота

8

-

-

-

8

Разом по модулю 3

61

8

14

11

28

Модуль 4. Операції банків з векселями, з надання банківських послуг та економічні основи забезпечення фінансової стійкості банку (теми 16 - 18)

Тема 16. Операції банків з векселями

14

2

4

3

5

Тема 17. Операції з надання банківських послуг.

18

4

6

3

5

Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

18

4

6

3

5

Модульна контрольна робота та підготовка до екзамену

8

-

-

-

8

Разом по модулю 4

58

10

16

9

23

Практичні заняття - тренінги в навчально-тренувальному банку

25

-

16

-

9

Разом за УІІ семестр

144

18

46

20

60

Разом по дисципліні

360

52

76

48

184

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.