реферат бесплатно, курсовые работы
 

Банківські операції

Рейтинг студента за дисципліною - сума балів за семестр, закруглена до цілого балу.

Таблиця 6. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення дисципліни „Банківські операції”

Форма роботи

Вид роботи

Бали

Навчальна

Виконання індивідуальних навчальних завдань, пошук та огляд нормативних та літературних джерел за заданою тематикою, з веденням конспектів (передбачено у УІІ семестрі за 7 темами, по 2 бали максимально за кожною темою)

14,0

Науково - дослідна

1. Проведення науково-дослідницької роботи та виступ з доповіддю на науково-практичній студентській конференції

2. Зайняття призового місця на науково-практичній студентській конференції

15,0

5,0

Кафедральна

Своєчасне виконання та успішний захист курсової роботи з курсу „Гроші та кредит” не пізніше, ніж у УІ семестрі

6,0

Всього

40,0

9.2. Підсумкове оцінювання знань студентів

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни та які виносяться на екзамен:

Походження, розвиток та функції комерційних банків.

Види та класифікація банків. Банківські об'єднання.

Створення та державна реєстрація банківських установ.

Поняття і завдання реструктуризації та реорганізації банківських установ.

Організаційна структура та управління банком.

Сутність, основні принципи організації банківських операцій, їх класифікація. Взаємодія структурних підрозділів банку при виробництві і продажу банківських послуг.

Ліцензування банківської діяльності.

Концепції управління діяльністю банку.

Економічна характеристика та джерела формування банківських ресурсів, їх класифікація.

Власний капітал банку, його структура, джерела формування, функції та значення.

Резервні і спеціальні фонди.

Роль прибутку у формуванні власного капіталу.

Достатність капіталу банку та фактори, що її визначають.

Економічний зміст депозитних операцій, їх класифікація та загальна характеристика.

Особливості депозитних рахунків до запитання, строкових та ощадних вкладів.

Особливості укладання депозитного договору та встановлення депозитної процентної ставки.

Механізм здійснення строкових депозитних операцій з юридичними особами.

Система страхування (гарантування) вкладів населення в банках.

Класифікація депозитів фізичних осіб, їх загальна характеристика.

Правовий режим обслуговування вкладників.

Вклади (депозити) до запитання та строкові вклади фізичних осіб.

Економічний зміст операцій з недепозитного запозичення коштів, їх загальна характеристика.

Функції та структура ринку міжбанківських кредитів.

Особливості одержання міжбанківських кредитів від НБУ та від інших комерційних банків.

Випуск незабезпечених боргових зобов'язань банку як засіб запозичення ресурсів.

Характеристика платіжного обороту.

Суть і принципи організації безготівкових розрахунків.

Відкриття і ведення банківських рахунків.

Загальна характеристика форм та способів безготівкових розрахунків.

Розрахунки із застосуванням платіжних доручень та платіжних вимог-доручень.

Порядок здійснення розрахунків чеками та акредитивами.

Примусове та договірне стягнення (списання) коштів та особливості розрахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування.

Необхідність і види міжбанківських розрахунків.

Здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів (СЕП).

Особливості застосування внутрішньобанківських платіжних систем та здійснення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини.

Суть і принципи організації готівкових грошових розрахунків.

Касові операції банків з клієнтами.

Здійснення касових операцій через банкомати.

Особливості регулювання обігу готівки та забезпечення касової роботи банку.

Поняття, види та характеристика банківських платіжних карток.

Порядок видачі та обслуговування платіжних карток.

Види операцій банків з платіжними картками та їх характеристика.

Національна платіжна система масових електронних платежів.

Сутність, класифікація, принципи та функції кредиту, його роль в економіці.

Організація кредитної діяльності банку.

Процес банківського кредитування.

Ціна банківського кредиту та фактори, що її визначають.

Кредитний ризик та методи управління ним.

Система оцінки кредитоспроможності позичальника банку.

Форми забезпечення повернення банківських кредитів, їх поняття та загальна характеристика.

Методи управління проблемними кредитами.

Особливості механізму надання та погашення споживчого банківського кредиту.

Консорціальні та паралельні кредити.

Особливості кредитування у формі овердрафту.

Інвестиційне кредитування.

Особливості операцій з надання і погашення інших видів кредитів (іпотечних, кредитування малого та середнього бізнесу, підприємств АПК тощо).

Характеристика цінних паперів. Класифікація та види банківських операцій з цінними паперами.

Види професійної банківської діяльності на фондовому ринку.

Поняття емісії цінних паперів та емісійної діяльності банків.

Розміщення акцій та їх обіг.

Операції банків з облігаціями власної емісії.

Депозитні (ощадні) сертифікати банків як інструмент емісійних операцій.

Економічна характеристика інвестиційних портфелів цінних паперів та загальні принципи оцінки цінних паперів у портфелях банку.

Посередницькі операції банків з цінними паперами, їх загальна характеристика.

Депозитарні операції комерційних банків та заставні операції банків з цінними паперами.

Механізм операцій банків у ролі інфраструктурних (професійних) учасників ринку цінних паперів.

Ризики, пов'язані з діяльністю банків на ринку цінних паперів та засоби захисту від них.

Економічні та організаційні основи здійснення валютних операцій. Класифікація валютних операцій.

Порядок відкриття та ведення валютних рахунків юридичних осіб-резидентів та представництв юридичних осіб-нерезидентів.

Відкриття та обслуговування рахунків в іноземній валюті фізичних осіб.

Способи і засоби здійснення міжбанківських операцій в іноземній валюті. Сутність кореспондентських відносин.

Порядок відкриття та режим функціонування кореспондентських рахунків. Електронні системи міжнародних міжбанківських платежів.

Сутність торговельних валютних операцій та їх класифікація.

Форми міжнародних розрахунків: суть, види, загальна характеристика.

Банківське кредитування експортно-імпортних операцій.

Контроль уповноважених банків за міжнародними розрахунковими операціями своїх клієнтів

Сутність, функції та учасники міжбанківського валютного ринку.

Поняття та види валютної позиції банку.

Касові торговельні валютні операції. . Особливості купівлі, обміну іноземної валюти за різними операціями.

Строкові торговельні валютні операції.

Загальна характеристика неторговельних операцій комерційних банків та їх класифікація.

Особливості конвертації готівкової іноземної валюти різних іноземних держав. Крос-курс.

Операції фізичних осіб з дорожніми чеками, кредитними картками та іншими платіжними засобами неторговельного характеру.

Перекази готівкової та безготівкової іноземної валюти фізичними особами.

Характеристика сутності векселя та організації вексельного обігу в Україні.

Класифікація операцій банку у сфері вексельного обігу.

Кредитні операції банків з векселями.

Рефінансування НБУ банківських установ за допомогою векселів.

Торговельні операції з векселями.

Гарантійні операції з векселями.

Розрахункові операції банків з векселями.

Комісійні та довірчі операції з векселями.

Особливості організації роботи з векселями в банку.

Загальна характеристика та види банківських послуг.

Лізингові операції, їх сутність та класифікація.

Факторингові операції та механізм їх здійснення.

Форфейтинг, механізм його здійснення та вартість операції.

Гарантійні послуги банків.

Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги.

Довірчі (трастові) послуги.

Операції банку з надання інших послуг: зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням тощо.

Сутність фінансової стійкості комерційного банку та способи її забезпечення.

Економічні нормативи регулювання діяльності банків та нагляд за їх дотриманням.

Ліквідність та платоспроможність банку.

Основні підходи щодо управління банківськими ризиками.

Порядок формування і використання резервів для покриття можливих втрат банку від активних операцій.

Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності.

Прибутковість банку: поняття та оцінка.

Приклад побудови екзаменаційного білета

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКООПСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра грошового обігу і кредиту

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1

з дисципліни „Банківські операції” для студентів, що навчаються за ППП

6.050105 „Банківська справа”

1. Розкрити економічний зміст:

- депозитних рахунків до запитання;

- строкових та ощадних вкладів.

2. Назвати:

- структуру кредитних операцій банків з векселями;

- сутність та порядок проведення кредитних операцій банків з векселями.

3. Завдання. На основі вказаних даних розрахуйте показники фінансової стійкості ВАТ “Концерну Нафгогаз” на звітну дату, порівняйте їх з нормативними значеннями та зробіть висновки про вплив отриманих результатів на кредитоспроможність цього підприємства як позичальника. Вкажіть основні заходи щодо покращення фінансової стійкості ВАТ “Концерну Нафгогаз”.

Таблиця 1.

Інформація для розв'язання завдання.

Баланс ВАТ “Концерну Нафгогаз”, станом на 01.01. п. р. (у тис. грн)

АКТИВ

ПАСИВ

1.

Необоротні активи

63100,0

1.

Власний капітал

86890,0

2.

Оборотні активи - усього

57530,0

2.

Забезпече6ння майбутніх витрат і платежів

-

у т. ч.:

-запаси

680,0

3.

Довгострокові зобов'язання

23850,0

-дебіторська заборгованість та розрахунки

36820,0

4.

Поточні зобов'язання - усього,

10200,0

- поточні фінансові інвестиції;

-грошові кошти та їх еквіваленти

18500,0

960,0

у т. ч.:

-кредиторська заборгованість за товари

7430,0

-інші оборотні активи

570,0

- поточні зобов'язання за розрахунками

370,0

3.

Витрати майбутніх періодів

310,0

-інші поточні зобов'язання

2400,0

БАЛАНС

120940,0

БАЛАНС

120940,0

Зав. кафедри ______________ Екзаменатор

Порядок проведення екзамену

Критерії оцінки знань під час екзамену

Екзамен з дисципліни “Банківські операції” проводиться виключно в межах екзаменаційної сесії в процесі підсумкового оцінювання знань студентів з дисциплін навчального плану.

Екзамен проводиться за завданнями, складеними в повній відповідності до програми дисципліни, які доводяться до студентів на початку навчального року.

Екзамен проводиться в письмовій формі за розкладом, що доводиться до студентів до початку екзаменаційної сесії.

Тривалість екзамену - три академічні години.

Екзамен проводиться комісією, до складу якої входять лектор потоку, викладачі, які проводять заняття. Екзаменаційний білет, як правило, містить 3 завдання, кожне з яких оцінюється за шкалою 10, 10 та 20 балів максимально.

Для оцінювання відповідей студентів з програмних дисциплін використовуються такі критерії:

відмінному рівню (10 балів за теоретичне завдання та 20 балів за практичне) відповідає правильна й вичерпна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких передбачене програмами дисциплін; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ; правильне розв'язання завдання та наведення обґрунтованих висновків та рекомендацій;

задовільному рівню (5 балів за теоретичне та 10 балів за практичне) відповідає у цілому правильна відповідь на поставлене запитання, в якій студент показав достатній рівень знань з основного програмного матеріалу, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарата, показав недостатні знання літературних джерел; у розв'язанні завдань є окремі помилки;

незадовільному рівню (0 балів) відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини в знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарата і спеціальної літератури або взагалі нічого не відповів та не розв'язав задачі.

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів (включно).

В разі, коли відповіді студента менше, ніж 20 балів (0, 5, 10, 15), він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену (тобто 0 балів).

9.3. Загальна підсумкова оцінки з дисципліни

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що студент набрав на іспиті 11 балів і вище).

В разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж в 11 балів, він отримає незадовільну оцінку за результатами іспиту (тобто 0 балів) і загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю.

До залікової екзаменаційної відомості вносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту (загальна підсумкова оцінка).

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у ПУСКУ з обов'язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS в такому порядку:

______________

Оцінка та критерії оцінки підсумкового контролю результатів навчання студента шляхом складання іспиту з дисципліни „Банківські операції”.

Оцінка за шкалою

ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в

ПУСКУ

Оцінка за 4-х бальною шкалою

Критерії оцінки навчальної діяльності студентів

1

2

3

4

F

0-34

„незадовільно” з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

виставляється студентові, який не орієнтується в програмному матеріалі, має суттєве нерозуміння фінансово-кредитних понять і методик; за незнання базових понять і показників; за несамостійну відповідь на питання та невірне рішення практичних завдань.

FX

35-59

„незадовільно” з можливістю повторного складання

виставляється студентові, що має прогалини в розумінні основних фінансово-економічних понять і методик, допускає принципові помилки в застосуванні методик рішення конкретних ситуаційних задач з банківських операцій.

E

60-65

„задовільно достатньо”

виставляється студентові, який знає сутність основних банківських операцій, в основному вірно розуміє стан і розвиток банківської діяльності, орієнтується при певній допомозі викладача в методах дослідження фінансово-економічних даних банку, орієнтується в основній літературі, рекомендованій програмою. Не завжди виявляє працелюбність і активність на лекційних та практичних заняттях.

D

66 - 70

„задовільно”

виставляється студентові, який знає базові поняття і показники, сутність основних банківських операцій, при певній допомозі викладача орієнтується в методах розрахунків за банківськими операціями, орієнтується в основній літературі, рекомендованій програмою; за самостійну відповідь на питання в обсязі конспекту; вірне, в основному, вирішує практичні завдання.

C

71-78

„добре”

заслуговує студент, що виявив повне знання навчального програмного матеріалу, засвоїв основні теоретичні та практичні фінансово-економічні поняття і положення, володіє прийомами розрахунків за основними банківськими операціями. При деяких невідповідностях у розв'язанні задач швидко орієнтується і за допомогою навідних питань викладача легко їх виправляє.

B

79-85

„дуже добре”

заслуговує студент, що виявив системні знання з дисципліни; засвоїв теоретичні та практичні фінансово-економічні положення, володіє прийомами фінансових розрахунків за банківськими операціями; може самостійно поповнювати і відновлювати знання у ході подальшого навчання; за самостійну відповідь на питання з використанням більшого матеріалу, ніж у конспекті; вірно вирішує практичні завдання.

А

86-100

„відмінно”

заслуговує студент, який має широкі і системні знання з дисципліни і економічної практики господарювання; розуміє і логічно пояснює з точки зору економічної теорії та методології явища, закони; вміє застосовувати їх до рішення конкретних задач, знає методи дослідження сукупності фінансово-економічних даних банків, а також засвоїв методи вивчення взаємозв'язків між показниками і має творчі здібності у розумінні і викладенні програмного матеріалу, самостійно робить висновки. Студент опрацював основну і знайомий з додатковою літературою. Вільно спілкується з викладачем та дає самостійну логічну відповідь на питання з використанням матеріалів підручників, монографій, преси; вірно вирішує практичні завдання.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.