реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

- з другого кварталу 2005 року банк мінімізував міжбанківське кредитування, зменшивши його обсяги в 5 разів;

- зростання кредитно-інвестиційного портфелю банка з другого кварталу 2005 року забезпечується послідовним нарощуванням обсягів кредитів пропорційно юридичним та фізичним особам;

3) Аналіз портфелю залучених та запозичених коштів в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 2001 - 2005 роки показав:

- загальний обсяг валюти балансу зріс з рівня 156,9 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 490,57 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 312,7% а відповідно темп приросту - 212,7%;

- обсяг залучених коштів юридичних осіб на поточних рахунках пасиву балансу зріс з рівня 26,83 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 35,39 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 131,9% а відповідно темп приросту - 31,9%;

- обсяг залучених коштів юридичних осіб на строкові депозитні рахунки пасиву балансу зріс з рівня 16,72 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 95,04 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 568,4% а відповідно темп приросту - 468,4%;

- обсяг залучених коштів фізичних осіб на поточних рахунках пасиву балансу зріс з рівня 0,764 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 14,88 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 1947,6% а відповідно темп приросту - 1847,6%;

- обсяг залучених коштів фізичних осіб на строкові депозитні рахунки пасиву балансу зріс з рівня 19,2 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 246,91 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 1286,0% а відповідно темп приросту - 1186,0%;

Враховуючи наведену зміну структури залучених коштів, ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2006 році практично став ощадним банком, оскільки строкові депозити фізичних осіб перевищили частку у 50% (50,3% валюти балансу у 1 кварталі 2006 року).

Аналіз даних розрахунків проведених в курсовій роботі показав, що:

- динаміка рівня рентабельності роботи банка є негативною;

- за 2004 - 2005 рік частка процентних доходів в операційних доходах знизилась з 53,0% до 44,2%, в той же час частка комісійних доходів зросла з 30% до 40%;

- частка низькопроцентних активів (готівка, коррахунок в НБУ) зросла за 2004 -2005 роки з рівня 9,9% до 15,0%;

- рівень чистого процентного спреда знизився з 8,02% до 5,99%;

- рівень чистої операційної маржі знизився з 12% до 8,9%;

Таким чином, за класифікацією CAMEL Національного банку України по показникам фінансових результатів діяльності у 2005 році ВАТ “Міжнародний комерційний банк” відноситься до низькорентабельних банків, у яких рентабельність активів ROA нижче порогу достатньої рентабельності в 1% (фактично - 0,823% за 2005 рік), а рентабельність власного капіталу ROE нижче порогу достатньої рентабельності у 10% (фактично - 6,336% за 2005 рік). У 1 кварталі 2006 року показники ROA та ROE ще знизились, тобто у банка є проблеми з підвищенням фактичної рентабельності роботи.

Проведене маркетингове дослідження сильних та слабких позицій ВАТ „Міжнародного комерційного банку” показало:

1. Банк після останньої додаткової емісії акцій ВАТ у 2005 році має рівень власного статутного капіталу в євро - 7,22 млн.євро та рівень регулятивного капітала в євро - 9,13 млн.грн., що на мінімальному рівні задовільняє вимогам НБУ(рівень регулятивного капіталу для роботи на зовнішніх ринках повинен бути на менше 8,0 млн.євро).

2. Весь обсяг статутний капітал банку 44,1 млн. грн. імобілізований (вкладений) в основні засоби (залишкова балансова вартість яких дорівнює 43,68 млн.грн. станом на 01.01.2006 та 44,595 млн.грн. станом на 01.04.2006 року).Таким чином, рівень власного оборотного капіталу банка за рахунок капіталізованих фондів прибутку минулих років становить 17,68 млн.грн. станом на 01.01.2006 та 17,44 млн.грн. станом на 01.04.2006 року.

Але власний оборотний капітал банку також імобілізований в довгострокових державних цінних паперах - 15,84 млн. грн. станом на 01.01.2006 року та 15,82 млн.грн. станом на 01.04 2006 року, а також у страховому запасі різниці між нарахованими витратами до сплати - 6,48 млн.грн. станом на 01.04.2006 та чистими нарахованими доходами до отримання - 5,33 млн.грн. станом на 01.04.2006 року.

Тобто, фактично у банка немає вільних власних оборотних коштів для проведення самостійних операцій на зовншніх міжнародних фінансових ринках.

Оскільки основою ресурсної бази ВАТ “МКБ” є залучені строкові вклади фізичних осіб (50,6%), використання коштів клієнтів в міжнародних операціях також різко обмежене, оскільки на коррахунки в іноземних банках валюта строкових вкладів не надходить, а використовується банком для проведення готівкових валютообмінних операцій на території України.

3. Враховуючи вищенаведене, найбільш привабливим сегментом ринку для банка на міжнародних фінансових ринках є залучення валютних ресурсів закордонних банків та інвестиційне кредитування малих та середніх підприємств в Україні за рахунок залучених валютних кредитів, в основному, по програмі цільового кредитування Европейського банку реконструкції та розвитку(ЕБРР) для України.

4. Економічна доцільність та можливість залучення еврокредитів банком, як відкритим акціонерним товариством, виникає внаслідок можливості використання акцій ВАТ, як цінних паперів вторинного ринку в якості застави в ЕБРР.

Оскільки досліджений рівень доходності акцій за результатами 2005 року становить ROE = 6,3%, а статутний капітал імобілізований в основних засобах і, відповідно, акції МКБ мають природу іпотечних цінних паперів, для ЕБРР це є достатнім рівнем дохідності та забезпеченості цінних паперів, які можуть бути використані в якості застави, а ліміт максимального обсягу лінії кредитування встановлюється на рівні 70% від обсягу акцій в заставі, тобто на рівні 5 млн.євро.

3. Враховуючи різницю рівнів плати за залучені еврокредити - 5,7 - 6,0 % на рік та рівень відсотків внутрішнього кредитування 20-22% річних в Україні, ВАТ „Міжнародний комерційний банк” має можливість отримати свою частину чистого прибутку на рівні 7 - 9% від суми кредиту в рік.

Таким чином, використовуючи акції ВАТ, як титул власності, банк може залучити під ці цінні папери низькопроцентні ресурси на міжнародному ринку банківського кредитування, тобто тимчасово рефінансувати кошти статутного капіталу, вкладені в основні фонди банку

На основі виконаного стратегічного маркетингового аналізу привабливості та доходності операцій в якості концентрованого цільового сегменту зовнішніх фінансових ринків (“ніші”) для банківських продуктів ВАТ “Міжнародний комерційний банк” в дипломному проекті обгрунтовується доцільність та економічна ефективність банківського продукту(послуги) - “КРЕДИТНА ЛІНІЯ ЄБРР ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМТВ (МСП2)”.

Пропонуємий банківський продукт(послуга) передбачає залучення ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх фінансових ринках кредитів під ставку LIBOR у Європейського банку реконструкції та розвитку та надання залучених кредитних коштів вітчизняним підприємствам на умовах захисту їми бізнес-плану кредитуємого проекту розвитку підприємництва в Україні.

Проведена в дипломному проекті оцінка ефективності залучення кредитів ЕБРР на зовнішньому фінпансовому ринку показала:

- при зростанні Х1(Процентна частка залучених кредитів ЕБРР в загальному обсязі залучених коштів, %) - дивідендна дохідність збільшується на 0,38% на кожний процент зростання Х1;

- при зростанні Х2(Процентна частка кошів на поточних рахунках фізичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %)- дивідендна дохідність збільшується на 0,0329% на кожний процент зростання Х2;

- при зростанні Х3(Процентна частка строкових депозитів фізичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %) - дивідендна дохідність зменшується на -0,95% на кожний процент зростання Х3;

- при зростанні Х4(Процентна частка кошів на поточних рахунках юридичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %) -дивідендна дохідність зменшується на -1,16% на кожний процент зростання Х4;

- при зростанні Х5(Процентна частка строкових депозитів юридичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %) - дивідендна дохідність зменшується на -0,058% на кожний процент зростання Х5;

Практичне значення отриманих результатів дипломної роботи - в наданні ВАТ “Міжнародний комерційний банк” рекомендацій та практичних пропозицій по стратегії концентрації зовнішньоекономічних послуг банку в посередницькій діяльності по залученню на міжнародних фінансових ринках та наданню кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку(ЄБРР) національним суб'єктам господарської діяльності під гарантію ВАТ “Міжнародний комерційний банк”.

Перелік використаної літератури

1. ЗАКОН УКРАЇНИ N 2121-III „Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 22 грудня 2005 року N 3273-IV // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

2. Закон України N 679-XIV “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 10.01. 2002 року N 2922-III)// Законодавчо-довід-кова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

3. Закон України N 959-XII “ Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 8 червня 2000 року N 1807-III) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

4. ЗАКОН УКРАЇНИ N 2374-III «Про обіг векселів в Україні» від 5 квітня 2001 року // Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 25 грудня 2002 року N 364-IV // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

5. КОНВЕНЦІЯ, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі //ДАТА ПІДПИСАННЯ: 07.06.30 р., ДАТА ПРИЄД-НАННЯ УКРАЇНОЮ: 06.07.99 р.,ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ УКРАЇ-НОЮ: 06.01.2000 р. // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

6. Декрет Кабміну України № 15-93 “ Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.1993 // В редакції змін від від 16 січня 2003 року N 436-IV // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

7. МТП “Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів” (редакція 1993 р., публікація Міжнародної Торговельної Палати N 500) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА ПО ИНКАССО* (редакция 1995 года, публикация Международной торговой палаті № 522 // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

9. Положення про міжбанківські розрахунки за операції, що здійснюються із застосуванням банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи VISA International //Постанова Правління Національного банку України від 20.11.98 р. N 490 // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

10. Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки // Постанова Правління Національного банку України від 24 лютого 1997 р. N 37 / від 27 грудня 2000 року N 508 // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

11. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 1 грудня 2005 року N 457) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA- ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

12. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 1 листопада 2005 року N 407) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

13. Правила торгівлі іноземною валютою // Постанова Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 р. N 281 // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

14. Положення “Про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України” // Постанова Правління НБУ № 520 від 29.12.2000 // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

15. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками опера-цій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями // Постанова Правління Національного банку України від 3 грудня 2003 року N 514 // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

16. Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями //Постанова Правління Національного банку України від 30 грудня 2003 року N 597 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

17. Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання //Постанова Правління Національного банку України від 5 березня 2003 року N 82 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом на 12 листопада 2003 року N 493) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

18. Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях // Постанова Правління Національного банку України від 26 березня 1998 року N 118 (в редакції змін Постанови НБУ станом на 10 листопада 2003 року N 485) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

19. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоеконо-мічними операціями // Постанова Правління Національного банку України від 3 грудня 2003 року N 514 // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA, квітень 2006 року

20. Аналіз діяльності комерційного банку: Навчальний посібник / за ред. Ф.Ф. Бутинця та А.М. Герасимовича. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 384 с.

21. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А.М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2003. - 599 с.

22. Банковское дело: Учебник /Под ред. О.И.Лаврушина - Москва, «Финансы и статистика», 1998 - 576 с.

23. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп./ А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.

24. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф.Жукова.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 471 с.

25. Банківські операції:Підручник/За ред.Міщенка В.І., Слав"янської Н.Г.- Київ:Знання-Прес,2006.-727 с.

26. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Пархоменко В.М.: Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-ге вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП “Рута”, 2002. - 544 с.

27. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. - 4-те вид., перероблене і доповнене - Київ: Знання, 2004. - 324 с.

28. Васюренко Л.В., Федосік І.М. Ресурси комерційного банку: теоре-тичний та прикладний аналіз: Монографія. - Харків: ПП Яковлєва, 2003. - 88 с.

29. Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. - 216 с.

30. Гофман Н.А., Маховикова Г.А. Основы внешнеэкономической деятельности. - С.Пб.: Питер,2001. - 208 с.

31. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики: Учебное пособие. - Москва: Финансы и статистика, 2000. - 257 с.

32. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.

33. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп'як Я.С. Зовнішньоекономічні комер-ційні операції та контракти. Навч. посіб. - Л.: Оксарт, 1998. - 256 с.

34. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов / Л.Г. Гиляровская, С.Н. Паневина. - СПб.: Питер, 2003. - 240 с.

35. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч.посібник. - К.: КНЕУ,1998. - 202 с.

36. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми - Київ, КНЕУ, 2002. - 245 с.

37. Литвин Н.Б. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності комерційних банків: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003. - 362 с.

38. Рогач О.І., Філіпенко А.С., Шемет Т.С. Міжнародні фінанси. Підручник.- Київ: Либідь, 2003. - 784 с.

39. Синки, Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ. 4-го переработанного изд. / под ред. Р.Я.Левиты, Б.С.Пинкерса. -- М.: 1994, Catallaxy.-- 820 c.

40. Офіційний сайт Асоціації банків України // WWW.AUB.COM.UA

41. Офіційний сайт НБУ // www.bank.gov.ua

42. Офіційний сайт ВАТ “Міжнародний комерційний банк” // WWW.ICB.COM.UA

Додатки

Таблиця А.1.Баланси ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 2003 - 2005 роки, тис.грн.

Таблиця А.2.

Звіти про фінансові результати ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 2003 - 2005 роки, тис.грн.

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.