реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Аналіз банківської діяльності”

на тему

“Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку ВАТ «Міжнародний комерційний банк»

Зміст

Вступ

Розділ 1. Аналіз діяльності комерційного банку ВАТ «Міжнародний комерційний банк» на зовнішніх ринках

1.1 Теоретична сутність банківських операцій на зовнішніх ринках

1.2 Загальна характеристика ВАТ „Міжнародний комерційний банк”

1.3 Портфельний аналіз банківських продуктів ВАТ „Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках

1.3.1 Активні банківські операції на зовнішніх ринках

1.3.2 Пасивні банківські операції з іноземною валютою

1.4 Економічна діагностика ефективності діяльності ВАТ „Міжнародний комерційний банк”

Розділ 2. Основні напрямки розвитку бізнесу ВАТ «Міжнародний комерційний банк» на зовнішніх ринках

2.1 SWOT- аналіз та матриця привабливості сегментів міжнародного бізнесу ВАТ «Міжнародний комерційний банк»

2.2 Основні напрямки розвитку бізнесу ВАТ „Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках

2.3 Оцінка економічного ефекту розширення міжнародного кредитування по лінії ЕБРР на підвищення рентабельності роботи ВАТ “Міжнародний комерційний банк”

Висновки

Перелік використаної літератури

Додатки

Вступ

В число основних видів зовнішньоекономічної діяльності(ЗЕД), обслуговуємих комерційними банками, можна включити:

- міжнародну торгівлю;

- міжнародний лізинг;

- використання активів з-за кордону;

- контрактні форми ЗЕД;

- міжнародні інвестиції.

Актуальність дослідження діяльності фінансових установ на зовнішніх ринках полягає в тому, що основний принцип взаємовигідності ЗЕД, на перший погляд, не має особливих ускладнень і виглядає очевидним: кожний партнер, що бере участь у міжнародних операціях, одержує свій прибуток. Проте дотримуватися цього принципу не просто через значну кількість часу, необхідного для виконання угод, зміни валютних курсів, наявності різноманітних зв'язків між окремими зовнішньоекономічними угодами, використання бартерних операцій та ін. Тому дотримання принципу взаємовигідності потребує ретельного аналізу і врахування, розмежування різноманітних потоків прибутків і витрат.

Мета курсової роботи полягає в проведенні аналізу діяльності в комерційному банку ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках та розробці перспективної стратегії розширення обсягів його діяльності на зовнішніх ринках.

Предметом дослідження є портфель банківських продуктів та послуг комерційних банків, призначених для обслуговування ЗЕД суб'єктів господарської діяльності та приватних осіб, а також для власних операцій банку на зовнішніх ринках.

Об'єктом дослідження є діяльність ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх фінансових ринках.

Методи дослідження, застосовані в курсовій роботі - кількісні та якісні методи оцінки ефективності роботи комерційних банків, методи ретроспективного економічного аналізу результатів діяльності банку (горизонтально-вертикальні статистичні розрізи), методи побудування економетричних регресійних моделей на ПЕОМ.

Інформаційно-методологічна база досліджень курсової роботи -- звітні документи ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 2001-2006 роки, інформаційні аналітичні бази Національного банку України та Асоціації українських банків, розташовані в глобальній мережі Інтернет, Закони України та нормативні документи Національного банку України з довідкової комп'ютерної бази “Ліга-Закон”.

Практичне значення отриманих результатів курсової роботи - в наданні ВАТ “Міжнародний комерційний банк” рекомендацій та практичних пропозицій по стратегії концентрації зовнішньоекономічних послуг банку в посередницькій діяльності по залученню на міжнародних фінансових ринках та наданню кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку(ЄБРР) національним суб'єктам господарської діяльності під гарантію ВАТ “Міжнародний комерційний банк”.

Розділ 1. Аналіз діяльності комерційного банку ВАТ «Міжнародний комерційний банк» на зовнішніх ринках

1.1 Теоретична сутність банківських операцій на зовнішніх ринках

Основні види зовнішньоекономічної діяльності передбачені Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [3] і до них в банківській діяльності можна віднести:

- міжнародні фінансові операції й операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;

- кредитні і розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономіч-ної діяльності й іноземних суб'єктів господарської діяльності;

- створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, страхових і кредитних установ за межами України;

- операції по покупці, продажу й обміну валюти на валютних аукціонах, орендні, у тому числі лізингові, операції;

- операції на валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку;

Міжнародні розрахунки - це регулювання платежів за грошовими зобов'язаннями та вимогами, які виникають між юридичними особами та громадянами різних країн на підставі економічних, політичних, науково-технічних, культурних та інших відносин [22]. Серед міжнародних розрахунків переважають платежі з зовнішньої торгівлі, кредитів та інвестицій. Міжнародні розрахунки в основному провадяться через банки за допомогою кореспондентських відносин, що обумовлюють ведення кредитними установами кореспондентських рахунків. Ці рахунки провадяться переважно у безготівковому порядку.

Кореспондентськими відносинами [23] називається традиційна форма банківських зв'язків, яка використовується в основному при обслуговуванні зовнішньої торгівлі і включає в себе сукупність усіх можливих форм співробітництва між банками. Встановлення кореспондентських відносин між двома банками припускає заключення кореспондентської угоди, що у свою чергу означає, що банки, обмінявшися контрольними документами (альбомами зразків підписів осіб, уповноважених підписувати банківську документацію і ключем для ідентифікації телеграфного переписування), виконують різні операції з доручення один одного в межах встановлених один одному лімітів на проведення тих чи інших операцій.

До форм розрахунків, які використовуються у міжнародній торгівлі, належать такі:

- 100%-ний авансовий платіж;

- оплата після відвантаження;

- оплата після отримання товару(торгівля по відкритому рахунку)

- документарний акредитив;

- документарне інкасо;

- міжнародний факторинг;

- міжнародний форфейтинг;

Оформлення оформлення платіжних доручень в іноземній валюті виконується у вигляді структурованих документів згідно положенням Національного банку України [17].

Використання акредитивів у міжнародних розрахунках регулюється спеціальним документом - "Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів", що розроблений Міжнародної Торгової Палатою (ICC) [7, c.5]. Ці правила періодично доповнюються і змінюються виходячи з тенденцій розвитку міжнародної торгівлі і розрахунків. У сьогоденній час діє редакція Правил від 1993 р.

Застосування інкасової форми розрахунків регулюється спеціальним документом - "Уніфіковані правила по інкасо", що розроблений Міжнародною Торговельною Палатою (ICC) [8, c.5]. В теперішній час діє редакція Правил 1995 р.

Банківський факторинг - це придбання права на стягнення боргів, на перепродаж товарів і послуг з наступним одержанням платежів по них. При цьому мова йде, як правило, про короткострокові вимоги. Міжнародний факторинг дозволяє імпортеру на постійній основі одержувати товар з відстрочкою платежу (звичайно до трьох місяців). Зобов'язання оплати покладається на імпортера після приймання товарного постачання по якості і кількості. Факторинг відкриває унікальні можливості для підприємств, що імпортують товари, будучи не чим іншим, як товарним кредитом.

Форфейтингові операції банка [26, c.302] - це покупка боргу, вираженого в оборотному документі, у кредитора на безобіговій основі. Це означає, що покупець боргу (форфейтер) приймає на себе зобов'язання про відмовлення - форфейтінгу - від звертання регресивної вимоги до кредитора при неможливості одержання задоволення в боржника. Купівля оборотного зобов'язання відбувається, природно, зі знижкою.

Банківський, як і всякий інший бізнес, немислимий без ризику. Ризик присутній у будь-якій операції, тільки він може бути різних масштабів і по-різному компенсуватися [29]. Отже, для банківської діяльності важливим є не запобігання ризику взагалі, а передбачення і зниження його до мінімального рівня.

Валютний ризик в діяльності банку на зовнішніх ринках - це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, що виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют і цін на банківські метали.

Валютний ризик можна розділити на:

- ризик трансакції;

- ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний ризик);

- економічний валютний ризик.

Ризик трансакції полягає в тому, що несприятливі коливання курсів іноземних валют впливають на реальну вартість відкритих валютних позицій. Проте оскільки він, як правило, випливає з операцій маркетмейкерства, дилинга і прийняття позицій в іноземних валютах, цей ризик розглядається в як один з видів ринкового ризику.

Ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний) полягає в тому, що величина еквівалента валютної позиції в звітності змінюється в результаті змін обмінних курсів, що використовуються для перерахунку залишків в іноземних валютах у базову (національну) валюту.

Економічний валютний ризик складається в змінах конкурентноздатності фінансової установи або його структур на зовнішньому ринку через істотні зміни обмінних курсів.

Система керування валютним ризиком банка складається з регламентних документів - політики, положень, процедур, процесів і т.п., - які затверджуються наглядацькою радою або правлінням банку відповідно обраній ними форми корпоративного керування, з урахуванням розміру банку і складності його операцій.

Для більш ефективного керування валютним ризиком рекомендується:

- здійснювати періодичний аналіз відкритої валютної позиції банку за допомогою ризику-моделі "вартість/надходження" для виміру чутливості до змін валютних курсів;

- застосовувати для зменшення величини валютного ризику методи хеджирования.

Для зниження валютного ризику банк може використовувати наступні прийоми [30]:

1. Видача позичок в одній валюті з умовою її погашення в іншій з урахуванням форвардного курсу, зафіксованого в кредитному договорі.

2. Форвардні валютні контракти.

3. Валютні ф'ючерсні контракти.

4. Валютні опціони.

5. Валютні свопи.

6. Прискорення або затримка платежів.

7. Диверсифікованість валютних засобів банку в іноземній валюті.

1.2 Загальна характеристика ВАТ „Міжнародний комерційний банк”

ВАТ "Міжнародний комерційний банк" (далі - МКБ або Банк) працює на фінансовому ринку України більше 12 років. Банк було зареєстровано в січні 1994 року в м. Черкаси як банк “Левада”, а пізніше у 1999 році реорганізовано за участю американського та австрійського капіталу. Завдяки цьому банк значно посилив свою присутність на українському ринку банківських та фінансових послуг. Назву банку було змінено на ВАТ “Міжнародний комерційний банк”, а його головний офіс розташувався у старовинному районі міста Києва - Подолі, у приміщенні Гостинного двору [42].

На сьогоднішній день банк має філії в Черкасах, Одесі, Дніпропетровську, Києві, Сімферополі, Феодосії, Судаку, Харкові, Сумах, Львові та Вінниці, відді-лення в Керчі, Ялті, Євпаторії, де має свою постійну клієнтську базу.

Основним завданням банку є впровадження західних банківських технологій, використання індивідуального підходу до клієнтів, як юрідичних, так і фізичних осіб, розробка індивідуальних програм для постійних клієнтів. Також МКБ забезпечує повний спектр банківських послуг та високоякісне обслуговування клієнтів. Персонал банку висококваліфікований, більшість співробітників володіє іноземними мовами, навчалися або стажувалися за кордоном по міжнародних банківських програмах, а також набували практичного досвіду, працюючи у західних банках в Україні та за її межами.

Дніпропетровська філія ВАТ ”Міжнародний комерційний банк” була зареєстрована 13 грудня 2001року Управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області. Протягом 2003 року Дніпропетровська філія ВАТ ”Міжнародний комерційний банк” відкрила відділення у м. Новомосковську та м. Павлоград.

ВАТ “Міжнародний комерційний банк” (м. Київ) у листопаді 2005 року завершив підписку на акції восьмої емісії в обсязі 9,06 млн. грн..

Таким чином, на початок 2006 року статутний капітал ВАТ “Міжнародний комерційний банк” дорівнює 44,101 млн. грн. (станом на початок 2005 року - 35,041 млн.грн.) і складається з українського та іноземного - американського та австрійського (частка 6,5%), - капіталу. Банк проводить свою діяльність на фінансовому ринку згідно ліцензії Національного банку України № 91 від 13.01.2000р. Остання ліцензія, яку отримав банк, нараховує 22 банківські операції з 30 загалом можливих.

Рейтингові показники ВАТ “Міжнародний комерцйійний банк” в банківській системі України (164 комерційних банка), проведені Асоціацією українських банків станом на 01.01.2006 [40], мають наступні рівні:

1. Обсяг активів балансу - 466,81 млн.грн. (62 місце), що становить 0,237% від сумарних активів банківської системи України.

2. Обсяг кредитно-інвестиційного портфелю - 348,13 млн.грн. (64 місце).

3. Обсяг власного капіталу - 57,517 млн.грн.(87 місце).

4. Обсяг депозитів фізичних осіб - 255,787 млн.грн. (40 місце).

5. Обсяг депозитів юридичних осіб - 123,453 млн.грн.(76 місце).

6. Фінансовий результат (прибуток 2005 року) - 2,794 млн.грн. (82 місце).

7. Обсяг статутного капіталу (капітал 1 рівня) - 7,385 млн.євро (87 місце), що перевищує мінімальне нормативне значення загального регулятивного капіталу(капітал 1+2 рівня) - 7,0 млн. євро, встановлене НБУ станом на 01.01.2006 року.

8. Рентабельність активів - 0,339 %, що в 2,5 рази нижче середнього рівня (1,07%) рентабельності активів банків в банківській системі України [41].

9. Рентабельність капіталу - 6,336 %, що на 24% нижче середнього рівня (8,43%) рентабельності власного капіталу банків в банківській системі України [41].

1.3 Портфельний аналіз банківських продуктів ВАТ „Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках

1.3.1 Активні банківські операції на зовнішніх ринках

ВАТ “МКБ” виконує наступні активні операції з іноземною валютою на зовнішніх ринках [42]:

- оплата зовнішньоекономічних імпортних контрактів клієнтів через систему кореспондентських рахунків в банках-нерезидентах;

- отримання коштів оплати від зовнішньоекономічних експортних контрактів клієнтів через систему кореспондентських рахунків в банках-нерезидентах;

- купівля/продаж безготівкової іноземної валюти на МВРУ та зовнішніх валютних ринках;

- надання кредитів в іноземній валюті та проплати по них через систему кореспондентських рахунків в банках-нерезидентах;

- виплата готівкових коштів за кордоном по міжнародним пластиковим карткам, емітованим банком для клієнтів в Україні;

- переказ готівкових коштів за кордон з використанням платіжних систем WESTERN UNION та UNISTREAM;

- продаж дорожніх чеків Thomas Cook;

- видача готівкової валюти на відрядження працівників за кордон;

- видача дозволів на вивезення валюти за кордон;

- оформлення документів по валютним акредитивам та гарантіям по зовнішньоекономічним контрактам клієнтів;

1. Кредити

МКБ надає короткострокові, середньострокові та довгострокові позики в доларах США та євро.

Основними принципами кредитування Банком є індивідуальний підхід до кожного Клієнта та консерватизм при оцінці ризиків. Остаточні умови кредитування залежать від показників діяльності підприємства, кредитного проекту та наявності фінансових потоків для погашення кредиту.

Перевага надається кредитуванню діючих та фінансово стійких бізнесів. Повернення кредитних коштів в першу чергу має забезпечуватися за рахунок доходів від діючого бізнесу Клієнта. Забезпеченням може бути нерухоме майно (земля, будівлі, цілісні майнові комплекси), рухоме майно (комплексне технологічне обладнання, механізми та інші активи), застава акцій, банківські гарантії та поруки, інші ліквідні активи.

Міжнародний комерційний банк на початку квітня 2005 року завершив свою першу (після паузи, викликаної політичною кризою в Україні) видачу кредитів Європейського банку Реконструкції та Розвитку. На першому етапі кредити отримали кавова група компаній "Іонія" (у розмірі $350 тис.), фармацевтична компанія ВАТ "Вітаміни" ($1 млн.) та сільськогосподарська - СТОВ "Кримтеплиця" ($480 тис.). Протягом 2005 р. МКБ видав ще вісім кредитів по лінії ЄБРР.

У цілому, ЄБРР відкрив банкові кредитну лінію в розмірі капіталу, тобто - $9 млн. МБК видає кредити до $2 млн. на 5 років під 11%-12% річних. Для України це довгі кредити, яких зараз бракує. Вони виходять дешевими, особливо коли долар падає. Крім того, кредит по кредитній лінії Європейського Банку свідчить про гарний фінансовий стан компанії, тому це ще й інвестиція в її імідж.

У рамках кредитної лінії дозволено кредитувати малий і середній бізнес (не більше за 500 співробітників, вартість основних фондів, не включаючи землі, до $5 млн.). Повинні бути розкриті власники, а підприємство повинне не мати тіньового обігу, не використовувати екологічно небезпечних технологій і не виробляти зброї та міцних спиртних напоїв.

Документарні операції. МКБ пропонує такі інструменти, як акредитив та банківські гарантії для забезпечення додаткових гарантій при здійсненні розрахунків між суб'єктами підприємницької діяльності (див. табл.1.1).

Таблиця 1.1. Акредитиви (Тарифи головного офісу)

Акредитиви

Тариф (USD)

Відкриття імпортного акредитива

0.3% min 200 USD

Відкриття акредитива в національній валюті

0,3% min 200 USD

Авізування акредитива

0.15% min 75 USD

Зміна умов акредитива

0.15% min 20 USD, max 200 USD

Платіж та перевірка документів

0.2% min 75 USD

Гарантія - спосіб забезпечення виконання грошових зобов'язань, згідно з яким Гарант (МКБ) бере на себе зобов'язання своєчасної сплати на користь Бенефіціара належної суми, яку винен боржник.

Банківська гарантія є односторонньою угодою; при видачі банківської га-рантії обов'язковою умовою є укладання договору з Клієнтом про надання бан-ківської гарантії, в якому визначається порядок видачі банківської гарантії, її умови, умови сплати та взаємна відповідальність сторін. Даний договір потребує забезпечення аналогічно кредитному договору.

МКБ випускає гарантії таких основних видів(див.табл.1.2):

- Гарантія платежу;

- Тендерна гарантія;

- Гарантія виконання зобов'язань;

- Гарантія повернення авансового платежу;

- Гарантія повернення кредиту.

Таблиця 1.2. Тарифи головного офісу

Гарантії

Тариф (USD)

Надання забезпеченої гарантії в іноземній валюті

0,3% min 200 USD

Повідомлення про гарантію

0,15% min 75 USD

Підтвердження гарантії (забезпеченої)

0,3% min 75 USD

Надання забезпеченої гарантії в національній валюті

2-10% min 100 USD

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.