реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

Побудована за результатами SWOT - аналізу матриця вибору цільових сегментів для банківських продуктів ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках наведена на рисунку 2.1.

Рисунок 2.1. Матриця «Дженерал Електрик» - McKinsey для банківських продуктів ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках

Таким чином, для ВАТ «МКБ» найбільш привабливим є інвестиційне кредитування підприємств по лінії кредитів ЕБРР. Також високий ступінь привабливості мають валютообмінні операції до яких доцільно долучити операції з банківськими металами. Середню ступінь привабливості має кредитування торгівельної експортно-імпортної діяльності підприємств, а низьку - надання гарантій платежів при здійсненні ЗЕД підприємствами.

2.2 Основні напрямки розвитку бізнесу ВАТ „Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках

Проведене маркетингове дослідження сильних та слабких позицій ВАТ „Міжнародного комерційного банку” по просуванню своїх банківських продуктів на зовнішніх ринках, показало:

1. Банк після останньої додаткової емісії акцій ВАТ у 2005 році має рівень власного статутного капіталу в євро - 7,22 млн.євро та рівень регулятивного капітала в євро - 9,13 млн.грн., що на мінімальному рівні задовільняє вимогам НБУ(рівень регулятивного капіталу для роботи на зовнішніх ринках повинен бути на менше 8,0 млн.євро).

2. Весь обсяг статутний капітал банку 44,1 млн. грн. імобілізований (вкладений) в основні засоби (залишкова балансова вартість яких дорівнює 43,68 млн.грн. станом на 01.01.2006 та 44,595 млн.грн. станом на 01.04.2006 року). Таким чином, рівень власного оборотного капіталу банка за рахунок капіталізованих фондів прибутку минулих років становить 17,68 млн.грн. станом на 01.01.2006 та 17,44 млн.грн. станом на 01.04.2006 року.

Але власний оборотний капітал банку також імобілізований в довгострокових державних цінних паперах - 15,84 млн. грн. станом на 01.01.2006 року та 15,82 млн.грн. станом на 01.04 2006 року, а також у страховому запасі різниці між нарахованими витратами до сплати - 6,48 млн.грн. станом на 01.04.2006 та чистими нарахованими доходами до отримання - 5,33 млн.грн. станом на 01.04.2006 року.

Тобто, фактично у банка немає вільних власних оборотних коштів для проведення самостійних операцій на зовншніх міжнародних фінансових ринках, як на його валютному сегменті, так і на його платіжному сегменті.

Таким чином, джерелом операцій банку на зовнішньоекономічних ринках можуть бути тільки залучені кошти клієнтів чи інших банків, як вітчизняних так і закордонних. Однак, оскільки основою ресурсної бази ВАТ “МКБ” є залучені строкові вклади фізичних осіб (50,6%), використання коштів клієнтів в міжнародних операціях різко обмежене, оскільки на коррахунки в іноземних банках валюта строкових вкладів не надходить, а використовується банком для проведення готівкових валютообмінних операцій на території України.

3. Враховуючи вищенаведене, найбільш привабливим сегментом ринку для банка на міжнародних фінансових ринках є залучення валютних ресурсів закордонних банків та інвестиційне кредитування малих та середніх підприємств в Україні за рахунок залучених валютних кредитів, в основному, по програмі цільового кредитування Европейського банку реконструкції та розвитку(ЕБРР) для України.

4. Економічна доцільність та можливість залучення еврокредитів банком, як відкритим акціонерним товариством, виникає внаслідок можливості використання акцій ВАТ, як цінних паперів вторинного ринку в якості застави в ЕБРР.

Оскільки досліджений рівень доходності акцій за результатами 2005 року становить ROE = 6,3%, а статутний капітал імобілізований в основних засобах і, відповідно, акції МКБ мають природу іпотечних цінних паперів, для ЕБРР це є достатнім рівнем дохідності та забезпеченості цінних паперів, які можуть бути використані в якості застави, а ліміт максимального обсягу лінії кредитування встановлюється на рівні 70% від обсягу акцій в заставі, тобто на рівні 5 млн.євро.

5. Враховуючи різницю рівнів плати за залучені еврокредити - 5,7 - 6,0 % на рік та рівень відсотків внутрішнього кредитування 20-22% річних в Україні, ВАТ „Міжнародний комерційний банк” має можливість отримати свою частину чистого прибутку на рівні 7 - 9% від суми кредиту в рік.

Таким чином, використовуючи акції ВАТ, як титул власності, банк може залучити під ці цінні папери низькопроцентні ресурси на міжнародному ринку банківського кредитування, тобто тимчасово рефінансувати кошти статутного капіталу, вкладені в основні фонди банку. Слід відмітити, що застосування акцій ВАТ в якості застави потребує домовленостей керівництва банка з власниками акцій та сплати їм додаткових комісійних, окрім дивідендів. З іншого боку сплата власникам акцій додаткових комісійних за централізовану заставу їх акцій піднімає інвестиційну привабливість акцій ВАТ “МКБ”.

На основі виконаного стратегічного маркетингового аналізу привабливості та доходності операцій в якості концентрованого цільового сегменту зовнішніх фінансових ринків (“ніші”) для банківських продуктів ВАТ “Міжнародний комерційний банк” в курсовому проекті обгрунтовується доцільність та економічна ефективність банківського продукту(послуги) - “КРЕДИТНА ЛІНІЯ ЄБРР ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМТВ (МСП2)”.

Пропонуємий банківський продукт(послуга) передбачає залучення ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх фінансових ринках кредитів під ставку LIBOR у Європейського банку реконструкції та розвитку та надання залучених кредитних коштів вітчизняним підприємствам на умовах захисту їми бізнес-плану кредитуємого проекту розвитку підприємництва в Україні.

Кредит надається в доларах США. Розмір кредиту, який Банк може надати підприємству, не може бути меншим, ніж 125 тисяч доларів США, та перевищувати 1 600 тисяч доларів США. Обмеження в сумі 1 600 тисяч доларів США існує також для групи підприємств, пов'язаних спільною участю у капіталі. Фінансування здійснюється шляхом:

- короткострокового кредитування на поповнення обігових коштів (на строк до 12 місяців);

- довгострокового кредитування здійснення інвестиційних заходів (на строк до 5 років);

- фінансування лізингових операцій.

Для покриття витрат на підготовку проекту позичальник сплачує Банку разову комісію (плата за управління кредитом та обслуговування позичкового рахунку). Розмір комісії становить 0,75% - 5% від суми кредиту, що надається.

Щомісячно стягується плата за зобов'язання, яка становить 0.5% - 2% річних від суми невикористаної частини кредиту (кредитної лінії). Загальна вартість кредитів коштів не буде перевищувати 13%-14% річних.

2.3 Оцінка економічного ефекту розширення міжнародного кредитування по лінії ЕБРР на підвищення рентабельності роботи ВАТ “Міжнародний комерційний банк”

Оцінка економічного впливу (ефекту) розширення міжнародного кредитування по лінії ЕБРР на підвищення рентабельності роботи банку може бути проведена за допомогою побудови економетричної моделі за фактичними даними діяьності банку. Суть моделі в наступному - про розширенні залишків залучених коштів міжнародних фінансових організацій від ЕБРР комерційний банк “відносно дешеву” ресурсну базу, яка значно вигідніше, ніж ресурси міжбанківського ринку України.

Під економетричною моделлю розуміємо рівняння регресії, яке встановлює кількісне співвідношення між дивідендною доходністю статутного капіталу банка і відсотковою часткою залишків залучених коштів міжнародних фінансових організацій. Аналіз формування дивідендної доходності статутного капіталу банка за допомогою економетричних методів включає [64]: з'ясування чинників, що можуть впливати на розмір доходів; формування масиву статистичної інформації; знаходження регресійних залежностей (побудова регресійних моделей); економічна інтерпретація моделей і практичне використання.

В табл.2.2 наведені вихідні дані статистичних спостережень по ВАТ „Міжнародний комерційний банк” для виявлення впливу структури залучених ресурсів фізичних осіб на дивідендний рівень доходності статутного капіталу банку.

В якості вхідних параметрів дослідження Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 застосовуються:

Х1 - Процентна частка залучених кредитів ЕБРР в загальному обсязі залучених коштів, %;

Х2 - Процентна частка кошів на поточних рахунках фізичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %;

Х3 - Процентна частка строкових депозитів фізичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %;

Х4 - Процентна частка кошів на поточних рахунках юридичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %;

Х5 - Процентна частка строкових депозитів юридичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %;

В якості вихідної функції Y досліджується параметр:

Y - Дивідендна доходність статутного капіталу, %

При цьому в діапазоні Х1<6,5% - в табл.2.2 наведені реальні рівні дивідендної доходності статутного капітала ВАТ “МКБ” для реального залучення кредитів ЕБРР в період часу 2003 рік - 1 квартал 2006 року, в діапазоні Х1>7,0 % в табл. 2.2 наведені розрахункові дані, отримані моделюванням підвищення залишків на рахунках залучених коштів ЕБРР за рахунок зменшення строкових депозитів юридичних осіб та при інших незмінних параметрах ресурсної бази.

На основі наведених даних спостережень будуються лінійна одновимірні Y=f(X1) та багатовимірні Y=f(X1,X2,X3,Х,Х5) регресійні моделі, які встановлюють залежність доходності статутного капіталу банку від суми показників статей залученого платного капіталу ресурсів , (, n - кількість періодів, що розглядаються) в і-тий період.

Одновимірна лінійна регресійна модель представляється як:

, (2.1)

де - постійна складова доходу (початок відліку);

- коефіцієнт регресії;

- відхилення фактичних значень доходу від оцінки (математичного сподівання) середньої величини доходу в і-тий період.

Таблиця 2.2

Вихідні дані для економетричного моделювання

Існують різні способи оцінювання параметрів регресії. Найпростішим, найуніверсальнішим є метод найменших квадратів [31]. За цим методом параметри визначаються виходячи з умови, що найкраще наближення, яке мають забезпечувати параметри регресії, досягається, коли сума квадратів різниць між фактичними значеннями доходу та його оцінками є мінімальною, що можна записати як

. (2.2)

Відмітимо, що залишкова варіація (3.1) є функціоналом від параметрів регресійного рівняння:

(2.3)

За методом найменших квадратів параметри регресії і є розв'язком системи двох нормальних рівнянь [31]:

, (2.4)

.

Розв'язок цієї системи має вигляд:

, (2.5)

.

Середньоквадратична помилка регресії, знаходиться за формулою

, (2.6)

Коефіцієнт детермінації для даної моделі

(2.7)

повинен дорівнювати: >0,75 - сильний кореляційний зв'зок, 0,36>>0,75 - кореляційний зв'язок середньої щільності; <0,36 - кореляційній зв'язок низької щільності [31].

На рис.2.2 наведені результати регресійних розрахунків лінійної одновимірної моделі Y=f(X1), виконані за допомогою стандартних функцій “електронних таблиць” EXCEL-2000. Лнійне рівняння регресії описує статистичний процес:

Рівняння лінійної регресії Y = 1,5791*X1 + 22,435

Коефіцієнт детермінації R2 дорівнює 0,5453.

Сила зв'язка - середньої щільності (більше 0,36 та менша 0,75).

Напрямок зв'язку - прямий.

Фізичний зміст величини коефіцієнта детермінації R2: вона показує, яку долю загальної дисперсії пояснює наше рівняння регресії. Коефіцієнт детермінації використовується для порівняння якості конкуруючих регресійних моделей, кожна з якої значуща.

Таким чином, підвищення на 1% залишків на рахунках залучених єврокредитів ЕБРР відносно загальної ресурсної бази приводить до підняття на 1,58 % значення операційної рентабельності статутного капіталу банку.

Рис. 2.2. Регресійно-кореляційна залежність дивідендної доходності статутного капіталу банка від процентної частки коштів ЕБРР на рахунках залучених коштів банка

Лінійна багатовимірна модель (ЛБМ) Y=f(X1,X2,X3,X4,X5) має такий вигляд

y=в0+ в1x1+ … + вpxp (2.8)

y - залежна змінна - ендогенна змінна

x1, x2…xp - залежні змінні - екзогенні змінні.

У зв'язку з тим, що економетрична модель обов'язково має випадкову помилку, модель (2.8) переписується у вигляді (2.9)

y=в0+ в1x1+ … + вpxp (2.9)

де е - випадкова помилка або перешкода.

Якщо після необхідних обчислень визначені чисельні значення коефіцієнтів в, то кажуть, що ми отримали оцінку коефіцієнтів моделі:, тобто оцінкою коефіцієнта в є його чисельне значення b=.

Якщо замінити у виразі (2.8) коефіцієнти моделі оцінками, то ми отримаємо такий вираз

(2.10)

Основними передумовами використання моделі (2.8-2.10), а такі моделі ще називаються регресійними багатовимірними моделями, є такі:

1) M (е)=0 математичне сподівання перешкоди равно 0;

2) перешкода взаємонезалежна із змінними cov (xi,)=0

3) для 2-х визначень перешкоди коефіцієнтів коваріації між ними також дорівнює 0 - cov

4) перешкода е нормально розподілена величина з параметрами (0;1) е=N (е, 0;1)

5) від виміру до виміру дисперсія перешкоди не змінюється

П'ята властивість. носить спеціальну назву: гомоскедастичність (однорідність). Якщо умова 5) не виконана, то кажуть, що дисперсія має властивість гетероскедастичності.

Чисельний аналіз регресійної моделі починають з того, що визначають значення регресійних коефіцієнтів в1... вр та коефіцієнтів в0, який має спеціальну назву - вільний член.

Регресійні коефіцієнти визначають за допомогою методів найменших квадратів.

(2.11)

Візьмемо частичні похідні по кожному з виразів, дорівняти їх і отримаємо систему рівнянь

Ця система рівнянь має спеціальну назву - нормальна система.

(2.12)

Невідомі у системі (3.12) - це коефіцієнти в0, в1...

х1, y1 - ми маємо внаслідок спостережень

в0, в1 - це коефіцієнти, які ми повинні визначити

n - кількість спостережень, вони нам завжди відомі.

Використовуючи таблицю вихідних даних табл.2.2, розраховуємо багатовимірну лінійну регресійну модель за допомогою “електронних таблиць” EXCEL-2000. Результати розрахунків наведені в табл.2.3.

Як видно з даних розрахунків табл.2.3, лінійне багатовимірне рівняння регресії описує статистичний процес:

Рівняння багатовимірної лінійної регресії

Y = 0,3803*X1+0,0329*X2-0,9499*X3-1,1600*X4-0,0585*X5+93,266

Коефіцієнт детермінації R2 дорівнює 0,993.

Сила зв'язка - високої щільності (більше 0,75).

Напрямок зв'язку - прямий.

Таблиця 2.3

Результати розрахунків багатовимірної регресійної залежності Y=f(X1- X5)

Перевірку значущості регресійного рівня здійснюють за критерієм Фішера F. Якщо величина F буде більше Fтабл, то ми вважаємо, що наше рівняння значуще. Як видно з даних розрахунків (табл.2.3), проведених за допомогою “електронних таблиць” EXCEL-2000, фактичне значення критерія Фішера для багатовимірної вибірки(і=5) з n-1=14 величин становить 311,723. Згідно з таблицями критичних значень критерія Фішера для багатовимірної (і=5) лінійної вибірки з n-1=14 величин табличне значення Fтабл = 2,96 при рівні довірчої ймовірності Р=0,95 [65]. Тобто, отримана багатовимірна регресійна залежність є значущою, при цьому за коефіцієнтом детермінації вона краще описує реальний процес ніж одновимірна модель.

Таким чином вплив вхідних параметрів дослідження Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 на вихідний параметр є наступним наступний:

- при зростанні Х1(Процентна частка залучених кредитів ЕБРР в загальному обсязі залучених коштів, %) - дивідендна дохідність збільшується на 0,38% на кожний процент зростання Х1;

- при зростанні Х2(Процентна частка кошів на поточних рахунках фізичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %)- дивідендна дохідність збільшується на 0,0329% на кожний процент зростання Х2;

- при зростанні Х3(Процентна частка строкових депозитів фізичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %) - дивідендна дохідність зменшується на -0,95% на кожний процент зростання Х3;

- при зростанні Х4(Процентна частка кошів на поточних рахунках юридичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %) -дивідендна дохідність зменшується на -1,16% на кожний процент зростання Х4;

- при зростанні Х5(Процентна частка строкових депозитів юридичних осіб в загальному обсязі залучених коштів, %) - дивідендна дохідність зменшується на -0,058% на кожний процент зростання Х5;

Висновки

Досліджуємий у курсовій роботі ВАТ “Міжнародний комерційний банк” (м. Київ) у листопаді 2005 року завершив підписку на акції восьмої емісії в обсязі 9,06 млн. грн., що дозволило станом на 01.01.2006 року збільшити статутний капітал банку до 44,1 млн. грн.

Як показав аналіз рейтингових місць ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у банківській системі України, станом на 01.01.2006 року банк має наступні характеристики:

1. Обсяг активів балансу - 466,81 млн.грн. (62 місце), що становить 0,237% від сумарних активів банківської системи України.

2. Обсяг кредитно-інвестиційного портфелю - 348,13 млн.грн. (64 місце).

3. Обсяг власного капіталу - 57,517 млн.грн.(87 місце).

4. Обсяг депозитів фізичних осіб - 255,787 млн.грн. (40 місце).

5. Обсяг депозитів юридичних осіб - 123,453 млн.грн.(76 місце).

6. Фінансовий результат (прибуток 2005 року) - 2,794 млн.грн. (82 місце).

7. Обсяг статутного капіталу (капітал 1 рівня) - 7,385 млн.євро (87 місце), що перевищує мінімальне нормативне значення загального регулятивного капіталу(капітал 1+2 рівня) - 7,0 млн. євро, встановлене НБУ станом на 01.01.2006 року.

8. Рентабельність активів - 0,339 %, що в 2,5 рази нижче середнього рівня (1,07%) рентабельності активів банків в банківській системі України.

9. Рентабельність капіталу - 6,336 %, що на 24% нижче середнього рівня (8,43%) рентабельності власного капіталу банків в банківській системі України.

За класифікацією Національного банку України ВАТ “Міжнародний комерційний банк” відноситься до 4 групи банків, в які входять банки з активами рейтинга від 55 до 156, тобто з обсягами активів балансу, меншими 550 млн.грн. В 4 групі малих банків (в яку входять практично 100 банків України) ВАТ “Міжнародний комерційний банк” займає 6-7 місця.

Аналіз фінансових характеристик діяльності досліджуємого в дипломній роботі ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на фоні загальних характеристик та тенденцій розвитку банківської системи України виявив наступні особливості його розвитку за 2001 - 2006 роки:

1) При поступовому рості власного капіталу банку у 2001 - 2006 роках з рівня 29,37 млн.грн. (4 квартал 2001) до 62,04 млн.грн.(1 квартал 2006), тобто на +111,2 %, обсяги залучених коштів у 2001 -2006 роках зросли з рівня 127,49 млн.грн.(4 квартал 2001) до рівня 428,54 млн.грн.(1 квартал 2006), тобто на

+ 236,1 %, що в 2 рази більше темпу росту власного капіталу.

2) Аналіз структури кредитно-інвестиційного портфелю ВАТ “Міжна-родний комерційний банк” за 2001 - 2006 роки показав:

- банк традиційно займається кредитуванням юридичних осіб (80 -82 % кредитно-інвестиційного портфелю), всі інші сектори активних операцій займають другорядне місце в стратегії банку;

- з першого кварталу 2005 року банк тактично змінив напрямок кредитування, активізувавши кредитування фізичних осіб (12-13,5% кредитно-інвестиційного портфелю), застабілізувавши співвідношення кредитів юридичним та фізичним особам;

- у другому кварталі 2004 року банк вклав 12,5 млн.грн. в придбання державних цінних паперів та отримав довгостроковий кредит НБУ рефінансування в 11,4 млн.грн., інша активність банку на ринку цінних паперів дуже обмежена;

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.