реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

Таблиця Д5

Структура кредитно - інвестиційного портфелю за станом на 01.01.2008р.

№ п/п

Банк

Рейтинг

КІП, млн.грн.

Питома вага, %

В тому числі

Міжбанківські кредити, млн.грн.

Кредити юридич-ним особам, млн.грн.

Кредити фізичним особам, млн.грн.

Цінні папери, млн.грн.

ВСЬОГО

470353,86

100,00

47771,66

243925,50

152711,27

25945,43

1

ЗАТ КБ «ПриватБанк»

1

48515,91

10,315

4662,93

23878,08

18948,16

1026,75

2

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

2

39788,14

8,459

1607,05

19066,84

17829,73

1284,53

3

ОЩАДБАНК

10

12703,89

2,701

886,33

3658,67

5293,52

2865,37

4

УКРСОЦБАНК

4

26131,80

5,556

592,47

10619,77

13418,30

1501,25

5

УКРСИББАНК

3

32822,49

6,978

1992,97

11862,34

18057,64

909,55

Таблиця Д6

Активи та зобов'язання за станом на 01.01.2008 р.

№ п/п

Банк

Рейтинг

Активи, млн.грн.

Питома вага, %

Балансовий капітал, млн.грн.

Зобов'язання, млн.грн.

ВСЬОГО

567161,94

100,00

66493,28

500668,66

1

ЗАТ КБ «ПриватБанк»

1

56752,79

10,006

5514,33

51238,45

2

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

2

45634,93

8,046

5239,02

40395,91

3

ОЩАДБАНК

7

20147,27

3,552

2225,38

17921,89

4

УКРСОЦБАНК

4

31710,69

5,591

3216,20

28494,50

5

УКРСИББАНК

3

37288,03

6,574

3048,38

34239,65

Додаток Ж

Звіт про власний капітал «Райффайзен Банк Аваль» за станом на 31 грудня 2007 року (тис.грн)

Рядок

Найменування статті

При-

мітк и

Статутний капітал зареєстро

ваний, сплачени й

Капіталізовані

дивіден ди

Викуплені власні акції

Емісійні різниці

Резерви та інші фонди банку

Резерви переоцінки

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Капітал, резервні та інші фонди, усього за 2006 рік

Попередній 2005 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Залишок на 1 січня звітного року

1499997

0

(27189)

0

48376

191150

33211

1745545

1303210

2

Скоригований залишок на початок року

190284*

36788*

1748256*

1303295

2.1

Коригування змін облікової політики

1.3

(866)

3576*

2711

85

3

Переоцінка необоротних активів

629591

0

629591

444

4

Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття

(385)

385

0

(1)

5

Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів

(197891)

0

(197891)

0

6

Переоцінка інвестицій в асоційовані й дочірні компанії

369

0

369

0

8

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

998*

(846)*

152

846

9

Чистий прибуток звітного року

344155

344155

22716*

11

Розподіл прибутку до резервних фондів

18544

(18544)

0

0

13

Дивіденди, що сплачені у звітному році

(700)

(700)

(700)

15

Сплата до раніше зареєстрованого статутного капіталу

3

0

3

0

16

Внески за акціями нового випуску

599935

0

599935

499997

17

Викуплені власні акції

(2013)

(5273)

(131)

0

(7418)

(141392)

18

Продаж раніше викуплених власних акцій

27189

73437

0

100626

64743

20

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня звітного року

2099935

0

(2013)

68164

66789

622966

361238

3217078

1748256

Додаток К

Структура кредитів за видами економічної діяльності за станом на 31 грудня 2007 року «Райффайзен Банк Аваль» (тис.грн.)

Рядок

Вид економічної діяльності

Код

2007 рік.

%

2006 рік

%

1

Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги

01

1671335

7.69

1461904

11.49

2

Лісове господарство та пов'язані з ним послуги

02

15288

0.07

12627

0.10

3

Рибальство, діяльність риборозплідників і рибних ферм; послуги, що пов'язані з рибним господарством

05

13467

0.06

15326

0.12

4

Видобування кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу

10

2421

0.01

1038

0.01

5

Видобування вуглеводнів; допоміжні служби

11

488542

2.25

2206

0.02

6

Видобування уранової руди

12

1509

0.01

0

0.00

7

Видобування металевих руд

13

0

0.00

413

0.00

8

Інші галузі добувної промисловості

14

47839

0.22

36802

0.29

9

Виробництво харчових продуктів, напоїв

15

1580585

7.28

1075958

8.46

10

Виробництво тютюнових виробів

16

0

0.00

0

0.00

11

Текстильне виробництво

17

20838

0.10

17943

0.14

12

Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра

18

10951

0.05

7326

0.06

13

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

19

2345

0.01

3520

0.03

14

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

20

45981

0.21

52187

0.41

15

Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них

21

49888

0.23

16505

0.13

16

Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації

22

50413

0.23

35154

0.28

17

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів

23

46064

0.21

122238

0.96

18

Хімічне виробництво

24

61509

0.28

63212

0.50

19

Виробництво гумових та пластмасових виробів

25

114979

0.53

90052

0.71

20

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

26

45720

0.21

29536

0.23

21

Металургійне виробництво

27

240471

1.11

155824

1.22

22

Виробництво готових металевих виробів

28

123064

0.57

18707

0.15

23

Виробництво машин та устаткування

29

118574

0.55

118109

0.93

24

Виробництво офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин

30

477

0.00

4350

0.03

25

Виробництво електричних машин та устаткування

31

51475

0.24

20737

0.16

26

Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку

32

7681

0.04

26047

0.20

27

Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устаткування, годинників

33

8803

0.04

2667

0.02

Виробництво автомобілів,

28

причепів та напівпричепів

34

282861

1.30

245743

1.93

29

Виробництво інших транспортних засобів

35

44940

0.21

176472

1.39

30

Виробництво меблів; виробництво іншої продукції

36

25055

0.12

32611

0.26

31

Оброблення відходів

37

93697

0.43

242088

1.90

32

Виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води

40

49617

0.23

192580

1.51

33

Збирання, очищення та розподілення води

41

4755

0.02

4324

0.03

34

Будівництво

45

762218

3.51

502977

3.95

35

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

50

359778

1.66

225522

1.77

36

Оптова торгівля та посередництво в оптовій торгівлі

51

2623688

12.08

1852954

14.56

37

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

52

944735

4.35

495473

3.89

38

Діяльність готелів та ресторанів

55

107939

0.50

24470

0.19

39

Діяльність наземного транспорту

60

138822

0.64

95649

0.75

40

Діяльність водного транспорту

61

1772

0.01

28709

0.23

41

Діяльність авіаційного транспорту

62

19426

0.09

18857

0.15

42

Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

63

53066

0.24

92477

0.73

43

Діяльність пошти та зв'язку

64

96566

0.44

105301

0.83

Грошове та фінансове

44

посередництво

65

27756

0.13

9553

0.08

45

Страхування

66

7551

0.03

657

0.01

46

Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування

67

3371

0.02

538

0.00

47

Операції з нерухомим майном

70

243343

1.12

218093

1.71

48

Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

71

30338

0.14

49889

0.39

49

Діяльність у сфері інформатизації

72

14359

0.07

17874

0.14

50

Дослідження та розробки

73

40792

0.19

44021

0.35

51

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

74

112263

0.52

141295

1.11

52

Державне управління

75

300

0.00

356

0.00

53

Освіта

80

13310

0.06

13243

0.10

54

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

85

55090

0.25

29921

0.24

55

Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів

90

1343

0.01

782

0.01

56

Діяльність громадських організацій

91

834

0.00

606

0.00

57

Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку і розваг

92

15737

0.07

12625

0.10

58

Надання індивідуальних послуг

93

187174

0.86

92752

0.73

59

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

95

50

0.00

0

0.00

60

Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання

96

0

0.00

0

0.00

61

Діяльність екстериторіальних організацій

99

4969

0.02

0

0.00

62

Кредити, які надані фізичним особам

10532347

48,49

4365206

34.31

63

Кредити, які надані центральним та місцевим органам державного управління

0

0.00

400

0.00

64

Усього

21720083

100.00

12724406

100.00

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.