реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

Додаток В

Баланс станом на 31 грудня 2007 року «Райффайзен Банк Аваль» (тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

2007 рік

2006 рік

2005 рік

1

2

3

4

5

6

АКТИВИ

1

Кошти в НБУ та готівкові кошти банку

2547414

2411540

3232071

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінан-суються НБУ, і цінні папери, емітовані НБУ

2

1054120

300000

750000

3

Кошти в інших банках

3

1853800

1862860

1597364

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

4

158983

10919

2925

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

5

65704

151603

174828

6

Кредити та заборгованість клієнтів

6

37253383

20881983

12145297

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

7

4038

3960

3953

8

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

8

14437

5142

28330

9

Основні засоби та нематеріальні активи

9

2008054

1675126

952761

10

Нараховані доходи до отримання

10

263916

90582

42235

11

Відстрочений податковий актив

20864

20864

0

12

Інші активи

11

531838

365252

331673

13

Довгострокові активи, призначені для продажу

12

0

137

47

14

Усього активів

44458085

27779968

19261484

Пасиви

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

15

Кошти банків:

13719681

6647146

1693258

15.1

У тому числі кредити, які отримані від НБУ

0

0

46026

16

Кошти клієнтів

13

23011462

17082075

15166803

17

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

0

0

0

18

Боргові цінні папери, емітовані банком

14

1304940

0

0

19

Нараховані витрати до сплати

15

446191

194575

191226

20

Відстрочені податкові зобов'язання

194698

197891

16587

21

Інші зобов'язання

16

557775

441203

445354

22

Усього зобов'язань

39234747

24562890

17513228

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

23

Статутний капітал

17

2279935

2099935

1499997

24

Капіталізовані дивіденди

0

0

0

25

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

0

(2013)

(27189)

26

Емісійні різниці

1423603

68164

0

27

Резерви та інші фонди банку

299213

66790

48376

28

Резерви переоцінки, у тому числі:

611863

622965

190284

28.1

Резерви переоцінки необоротних активів

607814

622445

191130

28.2

Резерви переоцінки цінних паперів

481

520

(846)

29

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

20819

17082

14072

30

Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження

587424

344155

22716

31

Усього власного капіталу

5223338

3217078

1748256

32

Усього пасивів

44458085

27779968

19261484

Додаток Д. Основні фінансові показники п'яти найбільших банків України за даними Асоціації українських банків станом на 01.01.2008 р.

Таблиця Д1

Депозити фізичних осіб за станом на 01.01.2008 р.

№ п/п

Банк

Рейтинг

Сума, всього, млн.грн.

Питома вага, %

Частка в зобов'язаннях, %

В тому числі

кошти до запитання, млн.грн.

строкові депозити, млн.грн.

ВСЬОГО

154291,583

100,000

30,817

33533,084

120758,499

1

ЗАТ КБ «ПриватБанк»

1

23764,010

15,402

46,379

5369,898

18394,112

2

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

2

15627,253

10,128

38,685

4474,300

11152,953

3

ОЩАДБАНК

3

11185,942

7,250

62,415

7234,178

3951,765

4

УКРСОЦБАНК

4

7440,916

4,823

26,114

2152,563

5288,353

5

УКРСИББАНК

7

6584,250

4,267

19,230

1594,619

4989,631

Таблиця Д2

Депозити юридичних осіб за станом на 01.01.2008 р.

№ п/п

Банк

Рейтинг

Сума, всього, млн.грн.

Питома вага, %

Частка в зобов'язаннях, %

В тому числі

кошти до запитання, млн.грн.

строкові депозити, млн.грн.

ВСЬОГО

143831,755

100,000

28,728

65934,228

77897,527

1

ЗАТ КБ «ПриватБанк»

1

16058,982

11,165

31,342

9122,207

6936,774

2

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

3

7141,535

4,965

17,679

5032,058

2109,477

3

ОЩАДБАНК

5

5509,416

3,830

30,741

4817,063

692,354

4

УКРСОЦБАНК

2

8800,857

6,119

30,886

4570,532

4230,325

5

УКРСИББАНК

7

4589,407

3,191

13,404

2109,263

2480,144

Таблиця Д3

Фінансовий результат за станом на 01.01.2008 р.

№ п/п

Банк

Рейтинг

Фінансовий результат, млн.грн.

Питома вага, %

Прибутков. статутного капіталу, %

Прибутковість активів, %

ВСЬОГО

735,172

100,000

1,744

0,130

1

ЗАТ КБ «ПриватБанк»

2

125,43

17,061

4,623

0,221

2

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

1

144,23

19,619

6,326

0,316

3

ОЩАДБАНК

5

27,42

3,729

2,565

0,136

4

УКРСОЦБАНК

8

22,40

3,047

2,196

0,071

5

УКРСИББАНК

9

18,64

2,536

0,724

0,050

Таблиця Д4

Капітал за станом на 01.01.2008 р.

№ п/п

Банк

Рейтинг

Капітал, млн.грн.

% до 01.01.07

Капітал (млн.ЄВРО)

Питома вага (%)

Статутний капітал (млн.ЄВРО)

ВСЬОГО

72051,892

9633,829

100,000

5635,000

1

ЗАТ КБ «ПриватБанк»

1

5993,858

118,72

801,420

8,319

362,780

2

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

2

5469,971

100,96

731,372

7,592

304,843

3

ОЩАДБАНК

8

2162,276

81,26

289,111

3,001

142,933

4

УКРСОЦБАНК

4

3265,630

100,67

436,637

4,532

136,381

5

УКРСИББАНК

3

4107,237

140,58

549,166

5,700

344,295

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.