реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

Таблиця 4.3

Витрати банку на податок тис.грн.

2007 рік

2006 рік

Податок на прибуток

168 816

39 516

Податок на додану вартість

1428

1473

Податок на землю

1061

501

Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

47 323

28 742

Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток

8 777

9 749

Всього

227 405

79 981

Витрати на податок на прибуток за звітний рік складають: поточного податку на прибуток - 189 680 тис. грн.; відстроченого податку на прибуток - 20 864 тис.грн. і збільшились в порівнянні з минулим роком на 129 300 тис.грн..

На протязі 2007 року банком сформовано резервів під активні операції (крім резервів під кредитні ризики) на суму 413 976 тис.грн., повернуто раніше списаних за рахунок резервів активів на суму 1 120 тис.грн.

На протязі 2007 року Банку завдані збитки внаслідок шахрайських дій невстановленими особами за операціями з платіжними картками на суму 185 тис. у гривневому еквіваленті.

4.2 Оцінка фінансової стійкості банку

Існують різні підходи до визначення поняття фінансової стійкості. Його часто ототожнюють з іншими термінами - надійністю, фінансовою стабільністю, платоспроможністю, ліквідністю, прибутковістю.

Надійність комерційного банку є однією зі складових такого інтегрованого показника як фінансова стабільність, яка в свою чергу свідчить про наявність певних умов для ефективного використання ресурсів протягом тривалого періоду. Фінансова стійкість є складовою такого показника як надійність комерційного банку.

Платоспроможність можна виокремити як складову частину показника фінансової стійкості комерційного банку. Тобто поняття «фінансова стійкість комерційного банку» ширше, ніж поняття «платоспроможність комерційного банку».

Ліквідність та прибутковість - це показники, які деталізують поняття платоспроможності комерційного банку.

Фінансова стійкість - характеризує фінансовий стан банку як статичну, незмінну величину, за якої відсутній розвиток.

Фінансова стійкість комерційного банку - це складова характеристика фінансової стабільності, його надійності, показниками якої, в свою чергу, є капітальна стійкість, ліквідність, прибутковість та ризик комерційного банку.

Також, слід зазначити, що розрізняють такі поняття як «поточна фінансова стійкість» та «перспективна фінансова стійкість». Поточна фінансова стійкість - це ситуативна характеристика банку на момент проведення аналізу. Перспективна фінансова стійкість - це ймовірність того, що фінансові можливості банку протягом певного часу будуть відповідати певним критеріям, тобто ймовірність того, що банк проявить себе як стійкий у фінансовому плані. Але такий підхід до визначення перспективної фінансової стійкості комерційного банку дещо звужений. Оскільки перспективна фінансова стійкість комерційного банку характеризує, насамперед, наскільки стабільним є його фінансові можливості, то для її оцінювання, доцільно використовувати також показники, які характеризують варіативність коефіцієнтів капітальної стійкості, ліквідності, прибутковості та ризику комерційного банку.

Використовуючи дані балансів банку «Райффайзен Банк Аваль» за 2005 - 2007 роки, розрахуємо показники, що характеризують фінансову стійкість банку.

Коефіцієнт надійності

Кп = К / Зк

в 2005 році Кп = 1748256 / 17513228 = 10%

в 2006 році Кп = 3217078 / 24562890 = 13%

в 2007 році Кп = 5223338 / 39234747 = 13%

Обсяги капіталу і зобов`язань зростали, дещо збільшився і коефіцієнт надійності і перевищував оптимальне значення. Отже, рівень залежності банку від залучених коштів не виходить за межі нормативного.

Коефіцієнт фінансового важеля

Кфв = 3/К

в 2005 році Кфв = 17513228 / 1748256 = 10

в 2006 році Кфв = 24562890 / 3217078 = 8

в 2007 році Кфв = 39234747 / 5223338 = 8

Коефіцієнт фінансового важеля дещо покращився і в два рази перевищував оптимальне значення (1: 20). Отже, банк не використовує можливості залучення додаткових коштів для розширення фінансових операцій.

Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів

Кук = К/Азаг

в 2005 році Кук = 1748256 / 19261484 = 9

в 2006 році Кук = 3217078 / 27779968 = 12

в 2007 році Кук = 5223338 / 44458085 = 12

Якщо в 2005 році значення коефіцієнту було нижчим за оптимальне, то в 2006 - 2007 роках ситуація змінилась на краще і банку вдалося перевищити оптимальний рівень показника (не менше 10%). По-перше, збільшувався розмір статутного капіталу, по-друге, суттєво зростав прибуток і, по-третє, в 2006 році здійснювалась переоцінка основних засобів, яка суттєво збільшила власний капітал.

Коефіцієнт захищеності власного капіталу:

Кзк = Ак / К

в 2005 році Кзк = 1600114 / 1748256 = 29%

в 2006 році Кзк = 1116289 / 3217078 = 35%

в 2007 році Кзк = 513046 / 5223338 = 31%

Оскільки нерухомість має сталу і, на теперішній час, високу вартість, то банк достатньо захистив власні кошти від інфляційного знецінення.

Коефіцієнт захищеності доходних активів

Кзда = (К - НдА - Зб) / Ад

в 2005 році Кзда = ((1748256 - 1499997) - (3232071 + 28330 + 943233 + 9528) - 0)/(19261484 - (3232071 + 28330 + 943233 + 9528)) = - 0,26

в 2006 році Кзда = ((3217078 - 2099935) - (2411540 + 5142 + 1658375 + 16751) - 0)/(27779968 - (2411540 + 5142 + 1658375 + 16751)) = - 0,13

в 2007 році Кзда = ((5223338 - 2279935) - (2547414 + 14437 + 1987973 + 20081) - 0)/(44458085 - (2547414 + 14437 + 1987973 + 20081)) = - 0,04

Від`ємне значення показника сигналізує, що доходні активи не захищені мобільним власним капіталом, але темпи росту і приросту з року в рік покращувались. Отже, якщо тенденція збережеться і в 2008 році, то можна очікувати покращення показника до 0,10.

Коефіцієнт мультиплікатора капіталу

Кмк = А / Ка

в 2005 році Кмк = 19261484 / 1748256 = 11

в 2006 році Кмк = 27779968 / 3217078 = 9

в 2007 році Кмк = 44458085 / 5223338 = 9

Значення коефіцієнту мультиплікатора капіталу на протязі трьох років дещо відхилялось від оптимального результату (12 - 15). Отже, банк має можливості розширювати активні операції, які приносять прибуток.

Таким чином, в перспективі банк має можливість за рахунок невикористаних резервів розширювати активні операції, підтримуючи на незмінному рівні власний капітал та утримуючи показники, що характеризують достатність капіталу, на оптимальному рівні.

Використовуючи дані фінансової звітності банку Райффайзен Банк Аваль за 2005 - 2007 роки розрахуємо показники, що характеризують ліквідність балансу банку, порівняємо їх значення та визначимо структуру зобов`язань.

По-перше, змінився склад зобов`язань банку. В 2007 році банк розмістив облігації на суму 1304,9 тис. грн., чого в попередні роки не робив, що склало 3% від загального обсягу зобов`язань. Отже, банк вишукував джерела найбільш «дешевих» коштів.

По-друге, структура запозичених коштів банку «Райффайзен Банк Аваль» на протязі трьох років змінювалась.

Суттєво збільшувались частки коштів комерційних банків. Так, питома вага коштів банків в загальному обсязі запозичених коштів зросла з 10% в 2005 році до 27% в 2005 році і 35% в 2007 році. Отже, одна третина всіх запозичених ресурсів - це найбільш «дорогі» кошти комерційних банків.

Питома вага коштів клієнтів банку в аналізуємий період знижувалась. Так, частка коштів юридичних осіб зменшилась з 52% в 2005 році до 42% в 2005 році і 35% в 2007 році, а частка коштів фізичних осіб - з 35% в 2005 році до 28% в 2005 році і 23% в 2007 році.

Суттєво змінилося співвідношення між обсягами залучених коштів комерційних банків та клієнтів банку. Якщо в 2005 році співвідношення було 1: 9 (1693258 / 15166803), то в 2006 році вже 4: 10 (6647146 / 17082075), а в 2007 році 6: 10 (13719681 / 23011462) відповідно. Це свідчить, що у банка вичерпується ресурс залучення коштів клієнтів. Отже, необхідно розробляти нові банківські продукти для розширення клієнтської бази.

Всі абсолютні показники складу джерел запозичених коштів на протязі трьох років збільшувались, крім відстрочених податкових платежів, які в 2006 - 2007 роках майже не змінювались.

Зіставимо між собою показники ліквідності балансу банку за три роки та оцінимо їх значення.

Норматив миттєвої ліквідності:

Н4 = (Ккр + Ка) / Зп

в 2005 році Н4 = (3232071+1597364)/(1693258+9100082+6066721) = 29%

в 2006 році Н4 = (2411540+1862860)/(6647146+10249245+6832830) = 18%

в 2007 році Н4 = (2547414+1853800)/(13719681+13806877+9204585) = 12%

На протязі трьох років звужувались можливості банку своєчасно виконувати свої грошові зобов'язання за рахунок високоліквідних активів. Так в 2005 році норматив складав 29%, в 2006 році 18%, в 2007 році 12%, тобто став нижче нормативного. При цьому високоліквідні активи (кошти в НБУ, казначейські зобов'язання) зростали значно меншими темпами, ніж зобов`язання банку.

Норматив поточної ліквідності:

Н5 = А1,2 / З

в 2005 році Н5 = ((3232071 + 1597364))/(0.2*(1693258 + 9100082 + 6066721)) + 191226 + 16587) = 135%

в 2006 році Н5 = ((2411540 + 1862860))/(0.2*(6647146 + 10249245 + 6832830)) + 194575 + 197891) = 83%

в 2007 році Н5 = ((2547414 + 1853800))/(0.2*(13719681 + 13806877 + 9204585)) + 446191 + 194698) = 55%

Хоча на протязі трьох років показник мав різну тенденцію: в 2005 році підвищився до 195%, в 2006 році знизився до 83% і в 2007 році - до 55%. Враховуючи, що відхилення показників від оптимального значення позитивні, то робимо висновок, що ліквідні активи збалансовані по строкам і сумам з поточними зобов`язаннями.

Норматив короткострокової ліквідності:

Н6 = Ал / Зк

в 2005 році Н6 = 3232071 + 1597364 + 174828 + 0.05*12145297 + 42235 +0 / ((1693258 + 9100082 + 6066721) + 191226 + 16587) = 33%

в 2006 році Н6 = ((2411540 + 1862860 + 151603 + 0.05*20881983 + 90582 + 20864 / ((6647146 + 10249245 + 6832830) + 194575 + 197891) = 23%

в 2007 році Н6 = ((2547414 + 1862860 + 65704 + 0.05*35934917 + 263916 + 20864 / ((13719681 + 13806877 + 9204585) + 446191 + 194698) = 18%

Цей показник мав тенденцію до погіршення і був доведений з 33% в 2005 році до 23% в 2006 році та 18% в 2007 році, тобто став менше нормативного в 20%.

При цьому наближення до оптимального значення на фоні зростання абсолютних значень короткострокових як активів, так і зобов`язань, відбувалось за рахунок того, що темпи зростання строкових депозитів були нижчими, ніж темпи зростання ліквідних активів.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

Кмл = (Ккр + Ка) / Д

в 2005 р. Кмл = (3232071+1597364) / (1693258 + 9100082 + 6066721+0+0) = 29%

в 2006 р. Кмл = (2411540 + 1862860) / (6647146 +10249245+6832830+0+0) = 18%

в 2007 р.

Кмл = (2547414 + 1862860) / (13719681 +13806877+9204585 +0+1304940) = 12%

Показник погіршився з 29% в 2005 році до 18% в 2006 році та 12% в 2007 році. Отже, 12% всіх строкових депозитів може бути вчасно погашена.

Коефіцієнт загальної ліквідності зобов'язань:

Кзл = Азаг / Ззаг

в 2005 році Кзл = 19261484 / 17513228 = 91%

в 2006 році Кзл = 27779968 / 24562890= 88%

в 2007 році Кзл = 44458085 / 39234747= 88%

Показник має допустиме значення, темпи його падіння невеликі. Такий стан речей сигналізує потенційним інвесторам про надійність банку і помірний ризик вкладення коштів.

Коефіцієнт співвідношення високоліквідних до робочих активів:

Ксвр = Авл / Ар

в 2005 році Ксвр = (3232071 + 750000) / (3232071 + 750000 + 1597364 + 2925 + 174828 + 12145297 + 0 + 331673 + 47) = 2/9

в 2006 році Ксвр = (2411540 + 300000) / (2411540 + 300000 + 1862860 + 10919 + 151603 + 20881983 + 20864 + 365252 + 137) = 1/9

в 2007 році Ксвр = (2547414 + 1054120) / (2547414 + 1054120 + 1862860 + 158983 + 65704 + 35934917 + 20864 + 531838 + 0) = 4/9

Банк в різні роки здійснював різну політику - в 2005 році збільшував частку високоліквідних активів, в 2006 - зменшував її, в 2007 - знову збільшував. Чотирикратне збільшення високоліквідних активів в 2007 році свідчить про можливе зменшення доходності робочих активів.

Таким чином, за аналізуємий період ліквідність балансу дещо погіршилась, але в основному відповідає нормативним значенням. Банк намагається підвищити до нормативного значення показники миттєвої ліквідності за рахунок збільшення обсягів високоліквідних активів.

Використовуючи дані фінансової звітності банку Райффайзен Банк Аваль за 2005 - 2007 роки розрахуємо показники, що характеризують капітал банку.

Коефіцієнт співвідношення власного капіталу та залучених коштів:

К1 = (ВК / ЗК) * 100%

в 2005 році К1 = 1748256 / 17513228 = 10%

в 2006 році К1 = 3217078 / 24562890 = 13%

в 2007 році К1 = 5223338 / 39234747 = 14%

За цим показником в 2005 - 2007 роках надійність банку зростала в 2006 році на 3%, в 2007 році на 4% порівняно з 2005 роком.

Коефіцієнт співвідношення власного капіталу та пасивів банку:

К2 = (ВК / П) * 100%

в 2005 році К2 = 1748256 / 19261484 = 9%

в 2006 році К2 = 3217078 / 27779968 = 12%

в 2007 році К2 = 5223338 / 44458025 = 12%

За цим показником в 2006 - 2007 роках інтенсивність використання власних коштів зросла на 3% порівняно з 2005 роком.

Коефіцієнт співвідношення власного капіталу та активів банку:

К3 = (ВК / А) * 100%

в 2005 році К3 = 1748256 / 19261484 = 9%

в 2006 році К3 = 3217078 / 27779968 = 12%

в 2007 році К3 = 5223338 / 44458025 = 12%

Враховуючи, що нормативне значення показника зважених до ризику активів становить 8%, можна вважати, що банк має достатньо капіталу для здійснення діяльності.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу:

К11 = (ЧП / ВК) * 100%

в 2005 році К11 = 22716 / 1748256 = 1,3%

в 2006 році К11 = 344155 / 3217078 = 10,7%

в 2007 році К11 = 587424 / 5223338 = 11,25%

Отже, ефективність використання власного капіталу за аналізуємий період значно зросла.

Таким чином, банк має достатньо капіталу як для проведення активних операцій з урахуванням ризиків, так і покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банк бере на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяльності банку.

Використовуючи дані фінансової звітності банку Райффайзен Банк Аваль за 2005 - 2007 роки розрахуємо показники, що характеризують прибутковість банку.

Основним показником прибутковості банку, що відображає віддачу капіталу (в світовій практиці RОЕ) є показник

k1 = Прибуток / Капітал

в 2005 році k1 = 22716 / 1748256 = 1,3%

в 2006 році k1 = 344155 / 3217078 = 10,7%

в 2007 році k1 = 587424 / 5223338 = 11,25%

Отже, банк наближається до мінімальної межі прибутковості, що вважається загальноприйнятною в світовій практиці банківської справи.

Ефективність роботи банку з позиції інтересів його акціонерів, характеризує продуктивність вкладених ними коштів

k1,1 = Прибуток/ Акціонерний капітал

в 2005 році k1,1 = 22716 / 1499997 = 1,5%

в 2006 році k1,1 = 344155 / 2099935 = 16,4%

в 2007 році k1,1 = 587424 / 2779935 = 21,1%

Отже, за аналізуємий період акціонери довели, що можуть відстоювати свої інтереси перед менеджментом банку, - прибутковість вкладених ними коштів зросла за три роки з 1,5% до 21,1%.

Ефективність залучення позикового капіталу характеризується показником:

k1,2 = Прибуток / (Актив - Капітал) = Прибуток / Позиковий капітал

в 2005 році k1,2 = 22716 / 17513228 = 0,1%

в 2006 році k1,2 = 344155 / 24562890 = 1,4%

в 2007 році k1,2 = 587424 / 39234747 = 1,5%

Можна констатувати, що ефективність використання залучених коштів порівняно з власними коштами залишається дуже низькою, її зростання за два роки склало всього 1,4 %.

Чиста процентна маржа ЧПМ = (ПД - ПВ) / А * 100

в 2005 році ЧПМ = (1734320 - 883904) / 19261484 = 4,4%

в 2006 році ЧПМ = (2592023 - 1173490) / 27779968 = 5,1%

в 2007 році ЧПМ = (4222806 - 1970757) / 44458025 = 5,1%

Отже, банк має прибуток у вигляді його доходу від процентної різниці як процент до середніх загальних активів більший загальноприйнятого рівня в 4,5%.

Таким чином, банку необхідно вжити додаткових заходів по управлінню як активними, так і пасивними операціями, з метою досягнення середньої по банкам першої групи прибутковості в 15%.

Використовуючи дані фінансової звітності банку Райффайзен Банк Аваль за 2005 - 2007 роки розрахуємо показники, що характеризують ділову активність банку.

По управлінню пасивами.

Коефіцієнт активності залучення позикових і залучених коштів

Кзк = Зк / Пзаг

в 2005 році Кзк = 17513228 / 19261484 = 0,91

в 2006 році Кзк = 24562890 / 27779968 = 0,89

в 2007 році Кзк = 39234747 / 44458025 = 0,89

Отже, питома вага позикових коштів відповідала середнім показникам по першій групі банків.

По управлінню активами.

Коефіцієнт доходних активів

Кда=(Ад/Аз)

в 2005 році Кзк = 12225641 / 19261484 = 0,64

в 2006 році Кзк = 21547822 / 27779968 = 0,78

в 2007 році Кзк = 37566244 / 44458025 = 0,85

Отже, обсяги доходних активів зростали в загальних активах.

Таким чином, результатом ділової активності банку є досягнення показників близьких до середніх по галузі.

Таким чином, підсумовуючи наведений аналіз доходимо висновку, що банк «Райффайзен Банк Аваль» має стійку капітальну базу і достатньо капіталу для покриття втрат від прийнятих ризиків.

Додаток А

Організаційна структура «Райффайзен Банк Аваль»

Продовження додатку А

Додаток Б

Звіт про фінансові результати станом на 31 грудня 2007 року «Райффайзен Банк Аваль» (тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

2007 рік

2006 рік

2005 рік

1

2

3

4

5

6

1

Чистий процентний дохід

2252049

1418534

850416

1.1

Процентний дохід

19

4222806

2592023

1734320

1.2

Процентні витрати

20

(1970757)

(1173490)

(883904)

2

Чистий комісійний дохід

897844

780165

630841

2.1

Комісійний дохід

1055395

863388

699635

2.2

Комісійні витрати

(157551)

(83223)

(68794)

3

Торговельний дохід

21

156824

151955

157490

4

Дохід у вигляді дивідендів

22

27

0

0

5

Дохід від участі в капіталі

231

264

224*

6

Інший дохід

48077

16078

20122*

7

Усього доходів

3355052

2367076

1659093

8

Загальні адміністративні витрати

23

(588005)

(477363)

(363225)

9

Витрати на персонал

24

(999600)

(702424)

(533986)

10

Втрати від участі в капіталі

(21976)

(4434)

0*

11

Інші витрати

(298383)

(257028)

(440015)

12

Прибуток від операцій

1447088

925826

321867

13

Чисті витрати на формування резервів

25

(572637)

(412856)

(259635)

14

Дохід/збиток від довгострокових активів, призначених для продажу

0

0

0

15

Прибуток до оподаткування

874451

512971

62232

16

Витрати на податок на прибуток

26

(287027)

(168816)

(39516)

17

Прибуток після оподаткування

587424

344155

22716*

18

Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

0

0

0

19

Чистий прибуток/збиток банку

587424

344155

22716*

20

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

28

0,03

0,02

0,00

21

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

28

0,03

0,02

0

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.