реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

Резерви сформовано за усіма видами наданих кредитів у національній та іноземних валютах.

Списання сумнівних (безнадійних) до повернення кредитів здійснюється за рахунок спеціальних резервів за рішенням Кредитного комітету банку.

У разі повернення раніше списаних кредитів за рахунок резерву, сума відображається за кредитом рахунку 7701, 7702, якщо списання відбулося в поточному році. Якщо відбулося повернення заборгованості, яка була списана в минулих роках, в такому випадку суми, які повертаються відображаються на рахунках 6711, 6712.

Нарахування процентів за кредитами та їх облік проводиться банком відповідно до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджених постановою Правління НБУ від 18.06.2003 р. № 255. Нарахування процентів за кредитами здійснюється, як правило, за методом "факт-факт". Нараховані проценти визнаються сумнівними невідривно від процедури визнання сумнівною основної суми боргу за кредитною операцією.

Якщо стягнення раніше нарахованих процентів вважається неможливим, сума таких відсотків списується за рахунок сформованого резерву з балансу банку. Подальше нарахування відсотків проводиться на рахунках 9-го класу.

Банк та його установи постійно проводять роботу з позичальниками по забезпеченню ними сплати нарахованих процентів, а у разі необхідності ведуть претензійно-позовну роботу.

Загальна сума кредитного портфелю на кінець 2006 р. склала 21 735 199 тис. грн., що на 9 005 481 тис. грн. більше ніж на початок минулого року, з них кредити надані юридичним особам склали 11 202 852 тис. грн. та фізичним особам - 10 532 347 тис. грн.

Сума простроченої та сумнівної заборгованості по всім кредитам наданих клієнтам становить відповідно 206 235 тис.грн. та 201 797 тис. гривень або складає 1,9 % від загальної суми кредитного портфелю. Інформація розкрита в таблицях 6.1 та 6.3 Примітки 6 " Кредити та заборгованість клієнтів ".

Середня процентна ставка по кредитах, які надавались в гривнях склала - 15 %, в Євро - 11,1 %, в доларах США - 11,5 %, в російських рублях - 16,9 %.

Відрахування в резерви під заборгованість за кредитами в 2006 році склали 812 002 тис. грн., в тому числі під нестандартну 736 874 тис.грн. і стандартну 75 123 тис. грн. В наслідок поліпшення якості кредитного портфелю та часткового погашення кредитів відбулося зменшення резервів під нестандартну заборгованість в сумі 408 603 тис. грн..

Аналізуючи структуру кредитів за видами економічної діяльності слід відмітити, що пріоритетними галузями кредитування залишаються: сільське господарство та пов?язані з ним послуги; виробництво харчових продуктів; виробництво гумових та пластмасових виробів; металургійне виробництво і виробництво готових металевих виробів; виробництво машин і устаткування; виробництво автомобілів, причепів; будівництво; торгівля автомобілями, їх технічне обслуговування та ремонт; оптова та роздрібна торгівля; кредитування фізичних осіб. В додатку М представлена структура кредитів за видами економічної діяльності за станом на 31 грудня 2007 року «Райффайзен Банк Аваль», а в таблиці 3.2. представлено склад кредитного портфелю «Райффайзен Банк Аваль»

Таблиця 3.2

Кредитний портфель банку за станом на 31 грудня 2007 року «Райффайзен Банк Аваль» (тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

2007 рік

2006 рік

1

Овердрафт, у тому числі:

286764

264112

1.1

Сумнівні

0

0

1.2

Прострочені

561

474

2

Операції репо

3000

1582

3

Враховані векселі, у тому числі:

87881

15176

3.1

Сумнівні

0

1959

3.2

Прострочені

0

570

4

Вимоги, що придбані за операціями факторингу, у тому числі:

0

0

4.1

Сумнівні

0

0

4.2

Прострочені

0

0

5

Кредити в поточну діяльність, у тому числі:

15968765

10303962

5.1

Сумнівні

168775

67222

5.2

Прострочені

202648

229988

6

Кредити в інвестиційну діяльність, у тому числі:

5096028

1226282

6.1

Сумнівні

5687

0

6.2

Прострочені

3026

2302

7

Іпотечні кредити,у тому числі:

265321

916814

7.1

Сумнівні

0

644

7.2

Прострочені

0

196

8

Фінансовий лізинг (оренда),у тому числі:

105

0

8.1

Сумнівні

0

0

8.2

Прострочені

0

0

9

Кредити, що надані органам державної влади, у тому числі:

0

400

9.1

Сумнівні

0

0

9.2

Прострочені

0

400

10

Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями

27335

1390

11

Усього кредитів

21735199

12729718

12

Резерви під заборгованість за кредитами

(853216)

(584421)

13

Усього кредитів за вирахуванням резервів під кредити

20881983

12145297

3.2 Управління інвестиційним портфелем банку

Інвестиційна політика комерційного банку - це частина загальної економічної стратегії, яка визначає вибір і засоби реалізації найбільш раціональних шляхів оновлення і збільшення рівня самофінансування його інвестиційної діяльності і найбільш ефективних форм залучення коштів з різних джерел для здійснення інвестицій. Дана політика спрямована на забезпечення виживання комерційного банку в мінливому ринковому середовищі, на досягнення ним фінансової стійкості і створення умов для майбутнього розвитку. Отже, інвестиційна політика комерційного банку - це діяльність банку, яка базується на активних операціях з цінними паперами і спрямована на забезпечення доходності та ліквідності банківських капіталів з урахуванням фактору ризику.

Як правило, банки здійснюють розміщення коштів у цінні папери різних емітентів, на різні терміни та у різні види інструментів, що дозволяє створювати диференційовані банківські інвестиційні портфелі.

Цілі інвестиційної діяльності комерційного банку полягають у додержанні безпеки банківських коштів, забезпеченні їх диверсифікації, доходу та ліквідності.

Участь банків в інвестиційному процесі може здійснюватися за двома напрямами:

за допомогою механізмів фондового ринку;

за допомогою механізмів середнього та довгострокового кредитування.

Портфель цінних паперів - це сукупність придбаних (отриманих) банком сторонніх цінних паперів, право володіти, користуватися та розпоряджатися якими належить банкові.

Відповідно до Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 року N 3480-IV загальний балансовий портфель ЦП комерційного банку може включати такі ЦП, що емітовані резидентами та нерезидентами України і допущені до обігу на фондовому ринку України.

На протязі 2007 року Банк здійснював інвестиції в асоційовані й дочірні компанії, які станом на 1 січня 2008 року склали 5 142 тис. грн., з них в асоційовані компанії - 1 544 тис.грн., дочірні компанії - 3 598 тис.грн..

Банк активно працює на ринку цінних паперів. Станом на 1 січня 2008 року портфель цінних паперів склав 468 637 тис.грн., в тому числі:

цінні папери НБУ - 300 000 тис.грн.,

цінні папери в торговому портфелі - 10 919 тис.грн.,

цінні папери в портфелі банку на продаж - 153 686 тис.грн., цінні папери в портфелі банку до погашення - 4 032 тис.грн..

Під вище перелічені портфелі цінних паперів сформовано резерви в сумі 2 155 тис.грн.. Цінні папери в торговому портфелі представлені векселями нефінансових підприємств в сумі 11 194 тис.грн.

Цінні папери в портфелі банку на продаж представлені корпоративними облігаціями нефінансових підприємств в сумі 107 231 тис.грн.. і облігаціями банку "Хрещатик" в сумі 9 500 тис.грн..

Корпоративні облігації, які обліковуються за справедливою вартістю на протязі 2006 року переоцінювались і результати уцінки, або дооцінки відображались в капіталі банку по рахунку 5102 " Результат переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж ".

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком представлені акціями небанківських фінансових установ в сумі 1 256 тис.грн. та акціями підприємств з нефіксованим прибутком в сумі 18 690 тис.грн..

Цінні папери в портфелі банку до погашення в сумі 800 тис.дол.США (4 040 тис.грн.) представлені борговими цінними паперами Російської Федерації в кількості 8 штук, номіналом 1 штука 100 000 дол.США, які придбані 19.10.1999 року в портфель до погашення 14.05.2008 року.

Розділ 4. Узагальнююча оцінка фінансового стану банку

4.1 Оцінка ефективності діяльності банку

Нараховані доходи «Райффайзен Банк Аваль» за 2007 р склали 127 718 тис. грн., крім того, за позабалансовим рахунком 9603 враховуються не сплачені в строк доходи в сумі 8 265 тис. грн. Питому вагу в загальній сумі нарахованих доходів - 116 439 тис.грн., або 91%, складають нараховані доходи по кредитах, які надані клієнтам. Під нараховані і не отримані доходи сформовані резерви в сумі 37 136 тис.грн.

Інші активи Банку представлені реальними запасами матеріальних цінностей в сумі 46 057 тис.грн., банківськими металами в сумі 25 039 тис.грн., витратами майбутніх періодів в сумі 17 421 тис.грн., дебіторською заборгованістю до погашення. Під зменшення корисності інвестицій в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, сформовано резерв в сумі 21 976 тис.грн..

Довгострокові активи, призначені для продажу за станом на 1 січня 2007р. склали 22 113 тис.грн. і представлені інвестиціями в дочірні компанії в сумі 21 976 тис.грн. і необоротними активами, що призначені для продажу в сумі 137 тис.грн.

Результати діяльності банку за 2007 рік розкриваються в Звіті про фінансові результати та примітках до звіту.

За 2007 рік Банком отримано прибуток в сумі 344 155 тис.грн., який на 321 439 тис.грн. більше ніж за попередній рік (скоригований прибуток на суму переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2006 рік складав 22 716 тис.грн.).

Загальний обсяг доходів, отриманих банком за банківськими та іншими операціями складає 3 625 551 тис.грн., загальний обсяг витрат 3 281 396 тис.грн..

Основною статтею доходів банку є процентні доходи - 2 592 023 тис.грн, які складають 71,5 % від загального обсягу доходів отриманих Банком за 2006 рік.

Процентні витрати Банку за звітний рік складають 1 173 490 тис.грн. або 35,8 % від загального обсягу витрат.

Чистий процентний дохід банку складає 1 418 534 тис. гривень і в порівнянні з попереднім періодом збільшився на 568 118 тис.грн.

Другою по значності статтею доходів банку є комісійні доходи, які склали у 2007р. 863 388 тис. грн. що на 163 753 тис. грн. більше ніж у попередньому році. В структурі загального обсягу доходів комісійні доходи займають 23,8 %.

Таблиця 4.1

Структура комісійних доходів «Райффайзен Банк Аваль» (тис.грн.)

Статті комісійних доходів

2007 рік

2006 рік

-розрахунково-касове обслуговування клієнтів

735 050

587 995

- кредитне обслуговування клієнтів

12 649

9 500

-за операціями з цінними паперами клієнтів

2 308

1707

- за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів

56 777

54 972

- за позабалансовими операціями з клієнтами

32 300

37 098

- комісійні доходи за операціями з банками

12 537

6 003

- інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

11767

2 360

Всього

863 388

699 635

Найбільшу питому вагу в структурі комісійних доходів за операціями з клієнтами займають надходження від розрахунково-касового обслуговування.

Торгівельний дохід від операцій з іноземною валютою та цінними паперами в торговому портфелі визначився в сумі 151 955 тис. грн., який складається відповідно з результату від торгівлі іноземною валютою в сумі 150 128 тис.грн., торгівельного доходу по операціях з цінними паперами в сумі 1 824 тис.грн. та іншого в сумі 3 тис.грн.

Інший дохід Банку за 2007 р. складає 16 078 тис. грн. і збільшився, порівняно з минулим роком, на 873 тис. грн. Дохід у вигляді дивідендів від інвестицій в дочірні компанії за 2006 рік склав 80 тис.грн.

Основними статтями витрат, після процентних, у 2007 році були загальні адміністративні витрати банку, витрати на персонал та інші витрати банку.

На утримання персоналу в кількості 17 247 чоловік (середньоспиcкова чисельність) витрачено 702 424 тис.грн. Середня заробітна плата середньоспискового працівника склала 2 490 гривень в місяць.

Значними витратами для банку є загальні адміністративні витрати, які склали 477 363 тис.грн. тис.грн. та зросли на 114 138 тис. грн., в порівнянні з минулим роком.

Таблиця 4.2

Структура окремих статей загальних адміністративних витрат тис.грн.

Статті витрат

2007 рік

2006 рік

- витрати на комунальні послуги

17 295

12 208

- господарські витрати

45 435

32 459

- витрати на охорону

15 973

15 305

- інші експлуатаційні витрати

9 303

8 568

- витрати на СЕП

14 527

14 264

- витрати на інші системи банківського зв'язку

24 289

19 823

-поштово-телефонні витрати

37 348

25 647

- витрати на відрядження

8 442

3 876

- представницькі витрати

10 216

5 789

- витрати на маркетинг і рекламу

32 529

11476

- спонсорство та доброчинність

2 502

3 456

- Інші адміністративні витрати

2 382

1519

Всього витрат

220 241

154 390

Порівняльна характеристика витрат на сплату інших податків та обов'язкових платежів крім податку на прибуток характеризує зміни, що відбулись в розрізі відповідних статей (табл..4.3)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.