реферат бесплатно, курсовые работы
 

Валютні операції банку та валютні ризики

Аналітичний аналіз статей балансу ВАТ «Альфа-банк», тис. грн.

Найменування статті

2005 рік

2006 рік

2007 рік

Відносне відхилення

06 до 05

07 до 06

07 до 05

 

АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

1

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

192 516

199 381

672 564

6 865

473 183

480 048

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

0

20 000

20 721

20 000

721

20 721

3

Кошти в інших банках

256 554

632 241

840 549

375 687

208 308

583 995

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

0

0

63 402

0

63 402

63 402

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

70 697

63 792

54 974

-6 905

-8 818

-15 723

6

Кредити та заборгованість клієнтів

1 339 443

2 714 245

6 618 108

1 374 802

3 903 863

5 278 665

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0

0

0

0

0

0

8

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

0

215 334

259 141

215 334

43 806

259 141

9

Основні засоби та нематеріальні активи

98 293

192 477

465 510

94 184

273 033

367 217

10

Нараховані доходи до отримання

23 532

38 606

85 413

15 074

46 807

61 882

11

Відстрочений податковий актив

4 528

3 650

27 306

-878

23 655

22 778

12

Інші активи

61 046

27 046

46 727

-34 000

19 681

-14 319

13

Довгострокові активи, призначені для продажу 

 

11 684

49

11 684

-11 635

49

14

Усього активів

2 046 609

4 118 456

9 154 464

2 071 846

5 036 009

7 107 855

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

 

 

 

 

15

Кошти банків

256 234

939 562

3 599 392

683 328

2 659 830

3 343 158

15.1

У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України

0

0

0

0

0

0

16

Кошти клієнтів

1 439 744

2 448 059

3 844 877

1 008 315

1 396 818

2 405 133

17

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

51

51

51

0

0

0

18

Боргові цінні папери, емітовані банком

30 670

15 048

475 073

-15 622

460 026

444 404

19

Нараховані витрати до сплати

20 800

35 409

47 741

14 610

12 331

26 941

20

Відстрочені податкові зобов'язання

11 001

16 200

35 727

5 198

19 527

24 725

21

Інші зобов'язання

4 607

96 737

289 245

92 130

192 508

284 638

22

Усього зобов'язань

1 763 107

3 551 066

8 292 106

1 787 959

4 741 040

6 528 998

 

Власний капітал

 

 

 

 

 

 

23

Статутний капітал

232 600

482 600

735 100

250 000

252 500

502 500

24

Капіталізовані дивіденди

0

0

0

0

0

0

25

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

0

0

0

0

0

0

26

Емісійні різниці

0

0

0

0

0

0

27

Резерви та інші фонди банку

16 018

24 904

47 045

8 887

22 141

31 028

28

Резерви переоцінки, у тому числі:

17 088

37 745

64 006

20 657

26 261

46 918

28.1

Резерви переоцінки необоротних активів

17 088

38 652

63 850

21 564

25 198

46 762

28.2

Резерви переоцінки цінних паперів

0

(907)

156

-907

1 063

156

29

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

8 366

9 396

0

1 029

-9 396

-8 366

30

Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження

9 430

12 745

16 207

3 316

3 461

6 777

31

Усього власного капіталу

283 502

567 390

862 358

283 888

294 968

578 856

32

Усього пасивів

2 046 609

4 118 456

9 154 464

2 071 846

5 036 009

7 107 855

ДОДАТОК Б

Аналітичний аналіз статей балансу ВАТ «Альфа-банк», тис. грн. у відносних показниках

Найменування статті

2005 рік

2006 рік

2007 рік

Відносне відхилення

06 до 05

07 до 06

07 до 05

 

АКТИВИ

1

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

192 516

199 381

672 564

103,57%

337,33%

349,35%

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

0

20 000

20 721

-

103,61%

-

3

Кошти в інших банках

256 554

632 241

840 549

246,44%

132,95%

327,63%

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

0

0

63 402

-

-

-

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

70 697

63 792

54 974

90,23%

86,18%

77,76%

6

Кредити та заборгованість клієнтів

1 339 443

2 714 245

6 618 108

202,64%

243,83%

494,09%

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0

0

0

-

-

-

8

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

0

215 334

259 141

-

120,34%

-

9

Основні засоби та нематеріальні активи

98 293

192 477

465 510

195,82%

241,85%

473,59%

10

Нараховані доходи до отримання

23 532

38 606

85 413

164,06%

221,24%

362,97%

11

Відстрочений податковий актив

4 528

3 650

27 306

80,61%

748,11%

603,05%

12

Інші активи

61 046

27 046

46 727

44,30%

172,77%

76,54%

13

Довгострокові активи, призначені для продажу 

11 684

49

-

0,42%

-

14

Усього активів

2 046 609

4 118 456

9 154 464

201,23%

222,28%

447,30%

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

 

15

Кошти банків

256 234

939 562

3 599 392

366,68%

383,09%

1404,73%

15.1

У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України

0

0

0

-

-

-

16

Кошти клієнтів

1 439 744

2 448 059

3 844 877

170,03%

157,06%

267,05%

17

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

51

51

51

100,00%

100,00%

100,00%

18

Боргові цінні папери, емітовані банком

30 670

15 048

475 073

49,06%

3157,05%

1548,98%

19

Нараховані витрати до сплати

20 800

35 409

47 741

170,24%

134,83%

229,52%

20

Відстрочені податкові зобов'язання

11 001

16 200

35 727

147,26%

220,54%

324,76%

21

Інші зобов'язання

4 607

96 737

289 245

2099,78%

299,00%

6278,38%

22

Усього зобов'язань

1 763 107

3 551 066

8 292 106

201,41%

233,51%

470,31%

 

Власний капітал

 

 

 

23

Статутний капітал

232 600

482 600

735 100

207,48%

152,32%

316,04%

24

Капіталізовані дивіденди

0

0

0

-

-

-

25

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

0

0

0

-

-

-

26

Емісійні різниці

0

0

0

-

-

-

27

Резерви та інші фонди банку

16 018

24 904

47 045

155,48%

188,91%

293,70%

28

Резерви переоцінки, у тому числі:

17 088

37 745

64 006

220,89%

169,57%

374,57%

28.1

Резерви переоцінки необоротних активів

17 088

38 652

63 850

226,19%

165,19%

373,65%

28.2

Резерви переоцінки цінних паперів

0

-907

156

-

-17,20%

-

29

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

8 366

9 396

0

112,31%

0,00%

0,00%

30

Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження

9 430

12 745

16 207

135,15%

127,16%

171,87%

31

Усього власного капіталу

283 502

567 390

862 358

200,14%

151,99%

304,18%

32

Усього пасивів

2 046 609

4 118 456

9 154 464

201,23%

222,28%

447,30%

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.