реферат бесплатно, курсовые работы
 

Валютні операції банку та валютні ризики

Структура операцій валютної позиції дає можливість оцінити, за якими саме операціями виникає відкрита валютна позиція. Так, у ВАТ «Альфа-банк» значна частка довгої відкритої валютної позиції сформована за рахунок операцій торгівлі безготівкової іноземної валюти (39,95 % на початок періоду та 43,10 % на його кінець) та формування доходів в іноземній валюті (31,57 % на початок періоду та 36,78 % на кінець періоду). Динаміка розміру валютної позиції ВАТ «Альфа-банк» позитивна і становить 12,11 %. Структура валютної позиції принципово не змінилася. Однак стаття «інші операції» збільшилася майже вдвічі і становила на кінець періоду 20,69 % від загального розміру валютної позиції. До інших операцій, що впливають на розмір валютної позиції ВАТ «Альфа-банк», належать такі операції:

– трансформація активів;

– погашення банком безнадійної заборгованості;

– купівля валюти для закриття валютної позиції;

– купівля валюти для виконання зобов'язань банку перед клієнтами тощо.

Аналіз структури у розрізі валют у ВАТ «Альфа-банк» свідчить про перевагу операцій з доларами США та євро, що забезпечує певну масштабність операцій та оптимізує їх ризикованість.

Операції з торгівлі іноземною валютою є досить значними за обсягами та досить прибутковими, але одночасно й найбільш ризикованими. Зміни курсу валют при відкритій валютній позиції впливають на фінансовий результат банку. Так, підвищення курсу іноземної валюти у разі довгої відкритої валютної позиції веде до збільшення фінансового (нереалізованого) результату, зниження курсу іноземної валюти відповідно до зменшення фінансового (нереалізованого) результату. Якщо банк має коротку відкриту валютну позицію, то у разі підвищення курсу іноземної валюти його доходи зменшуються, а при зниженні, навпаки, -- підвищуються. Нереалізований фінансовий результат, що виникає від переоцінки відкритої валютної позиції, відображається на балансовому рахунку № 6204. Якщо банк веде окремо облік реалізованого та нереалізованого фінансового результату, то інформація за цими аналітичними рахунками може використовуватись:

-- для оцінювання впливу відкритої валютної позиції на результат банку;

-- для оцінювання ефективності торговельних операцій банку.

Не менш важливо проаналізувати структуру валютної позиції у розрізі операцій та валют у динаміці. Зміни у структурі операцій будуть наслідком зовнішніх факторів:

– прогнозування змін у курсах валют (скорочення обсягів торгівлі, відсутність пропозицій тощо);

– політика НБУ стосовно обмежень на валютному ринку (установлення обмежень на розмір маржі, заборона торгівлі з метою отримання спекулятивного прибутку);

– різниця між комерційним курсом готівкової валюти та курсом безготівкової;

– переваги прибутковості операцій з національною валютою, тобто проценти за операціями у національній валюті вищі за проценти за операціями в іноземній валюті;

– сезонний характер окремих операцій;

– низький рівень конкуренції.

Можливий вплив внутрішніх факторів:

– зміни експортно-імпортних тенденцій клієнтів банку (поява вигідних проектів клієнтів, що потребують фінансування);

– рекламна політика банку;

– кваліфікація персоналу;

– технічна та технологічна оснащеність.

Аналіз валютної позиції та управління нею тісно пов'язані між собою. У процесі аналізу виявляються ті складові валютної позиції, що містять у собі можливість отримання для банку як додаткових прибутків, так і збитків. Ці компоненти необхідно згрупувати в однорідні групи й оцінити їх вплив на прибуток. Управління валютною позицією передбачає прийняття рішень щодо її зміни з метою досягнення запланованого результату і безпосередньо реалізацію такого результату.

За результатами аналізу діяльності ВАТ «Альфа-банк» на ринку валютообмінних операцій необхідно виділити загальний вплив факторів на динаміку прибутковості. З'ясування причин змін самих факторів є предметом ситуаційного аналізу, що реалізується через маркетингові функції.

Розглянемо аналізу роботи обмінних пунктів банку. У звітному періоді обсяг операцій та фінансовий результат значно відрізняються. Факторний аналіз надасть інформацію, які чинники вплинули на діяльність пунктів обміну та визначить ефективність їх роботи.

Таблиця 2.11. Аналіз ефективності роботи обмінних пунктів ВАТ «Альфа-банк», тис. грн

Обмінні пункти

1

2

3

4

5

Усього

1. Обсяг купівлі валюти

10 254 181

30 241 000

31 215 140

4 025 124

4 808 341

80 543 786

2. Обсяг продажу

9 750 420

29 010 020

29 512 040

3 250 420

823 920

72 346 820

3. Реалізований фінансовий результат

390 016,8

1 305 450,9

1 475 602

130 016,8

28 013,28

3 329 099,78

4. Нереалізований фінансовий результат

1242

2154

2075

2578

2702

10751

5. Усього результат

391 258,8

1 307 604,9

1 477 677

132 594,8

30 715,28

3 339 850,78

6. Маржа

0,04

0,045

0,05

0,04

0,034

Пункт обміну валют 1 -- агент.

Розташований у великому супермаркеті.

Поряд з ним у звітному періоді відкрито ще два пункти інших банків.

У звітному періоді попит на послуги спостерігався високий.

Курсові коливання значні, що вплинуло на нереалізований фінансовий результат.

Обсяг операцій суттєво не відрізняється від середнього.

Сплата коштів агенту -- 20 % від фінансового результату.

Ліміт авансу -- 3000 дол. США, 1000 євро, 5000 грн.

Пункт обміну 5 -- власний пункт обміну.

Місце розташування -- у спальному районі міста.

Попит високий, але це не вплинуло на обсяг операцій, оскільки місце розташування не вигідне.

Курсові коливання значні, що вплинуло на нереалізований фінансовий результат.

Ліміт авансу -- 3000 дол. США, 1000 євро, 5000 грн.

Якщо порівняти роботу двох обмінних пунктів, можна зробити висновок, що у звітному періоді вони були результативними. Однак робота власного обмінного пункту у зв'язку з незручним місцем розташування при однакових сумах ліміту була менш ефективною. Обсяг операцій значно менший, і частка реалізованого фінансового результату, тобто фактичного прибутку, становить меншу питому вагу.

За таким принципом слід проаналізувати роботу кожного пункту обміну валют, порівняти показники їхньої діяльності та визначити чинники, що вплинули на підвищення прибутковості, і ті, що її стримують.

Фактори, що мають високий вплив на результат валютообмінних операцій банку:

– місткість ринку послуг (попит);

– сезонний характер (наприклад, обмінні пункти у зоні відпочинку);

– конкурентна позиція (пропозиція);

– динаміка курсів, їх змін, розмір маржі;

– адміністративні чинники;

– технічна оснащенність;

– режим роботи;

– рівень кваліфікації (уміння оцінити платоспроможність банкнот, виявлення фальшивок).

Виконуючи завдання, що постають перед банком, і працюючи з показниками, менеджери банку повинні брати до уваги малоконтрольовані чинники зовнішнього ринку. Економічні та політичні умови, дії конкурентів, зміни у соціальному і культурному рівні населення -- все це повинно враховуватись під час моделювання, координації та формування спектра послуг.

Важливим показником ефективності використання валютних коштів банку є показник дохідності валютних операцій. Необхідно проаналізувати його динаміку порівняння з аналогічним показником за операціями у національній валюті, визначити, за рахунок яких факторів відбулися зміни абсолютного та відносного приросту доходів від валютних операцій:

– приріст ресурсної бази;

– збільшення (зменшення) обсягів валютних операцій;

– зміни у клієнтській базі;

– тарифна політика;

– наслідки політичної та економічної ситуації у країні;

– зменшення (збільшення) вартості валютних ресурсів;

– зміни у кредитній, депозитній та курсовій політиці банку;

– структурні зміни у розміщенні чи залученні валютних ресурсів.

Аналогічно здійснюється структурний аналіз витрат за операціями в іноземній валюті. При цьому необхідно порівняти доходи і витрати банку від операцій в іноземній валюті в абсолютній величині та у динаміці.

Таблиця 2.11. Аналіз структури доходів ВАТ «Альфа-банк»

Доходи

Усього

долари США

сума

%

сума

%

1. Усього доходів від валютних операцій

536 838,0

100,0

341 339,0

100,0

У тому числі:

від торговельних операцій

414 658,0

77,24

256 218,0

75,06

комісійні доходи

986,0

0,19

508,0

0,15

з них:

від операцій з чеками

72,0

0,01

54,0

0,02

від операцій з переказами

308,0

0,05

140,0

0,04

конверсійні

135,0

0,03

60,0

0,02

дозволи на вивіз валюти

72,0

0,01

30,0

0,01

платіжними картками

124,0

0,02

124,0

0,04

обслуговування юридичних осіб

138,0

0,02

50,0

0,01

інші комісійні

137,0

0,02

50,0

0,01

Процентні доходи:

106 104,0

19,76

69 601,0

20,39

кредити юридичних осіб

92 427,0

17,78

56 480,0

16,55

кредити фізичних осіб БПК

12 580,0

2,34

12 580,0

3,69

овердрафти

192,0

0,04

67,0

0,02

інші процентні

905,0

0,17

474,0

0,14

Інші доходи

15 090,0

2,81

15 012,00

4,40

Таблиця 2.12. Структура валют ВАТ «Альфа-банк»

Вид валюти

торговельний дохід

комісійні доходи

сума

%

сума

%

Долари США

256 218

61,79

508

51,62

Євро

140 700

33,93

300

30,43

Російські рублі

17 600

4,24

165

16,73

Інші валюти

140

0,03

13,0

1,32

Усього

414 658

100

986

100

Таблиця 2.13. Надходження від валютних операцій ВАТ «Альфа-банк», тис. грн.

У тому числі за видами валют

євро

російські рублі

інші

сума

%

сума

%

сума

%

205403,2

100

56340,3

100

225,12

100

188538

91,79

23584

41,86

187,6

83,33

160,8

0,08

221,1

0,39

17,42

7,74

0

0

0

0

0

0

22,78

0,01

0

0

0

0

127,3

0,06

97,82

0,17

0

0

100,5

0,05

0

0

0

0

33,5

0,02

22,78

0,04

0

0

0

0

0

0

0

0

56,28

0,03

49,58

0,09

12,06

5,36

60,3

0,03

50,92

0,09

5,36

2,38

16388,2

7,98

32512,42

57,71

13,4

5,95

16348

7,96

31811,6

56,46

9,38

4,17

0

0

0

0

0

0

16,08

0,01

151,42

0,27

0

0

24,12

0,01

549,4

0,98

4,02

1,79

Таблиця 2.14. Витрати ВАТ «Альфа-банк» а операціями в іноземній валюті, тис. грн

Витрати

Усього

У тому числі в розрізі валют

дол. США

євро

російські рублі

інші

сума

%

сума

%

сума

%

сума

%

сума

%

Усього витрат

514834,7

100

315650,802

100

105324

100

87904

100

5956,568

100

У тому числі

-- від торговельних операцій

60903,0

11,8

36809,8

11,7

19121,8

18,2

3872,6

4,4

1098,8

18,4

-- комісійні витрати

65642,6

12,8

52771,9

16,7

9453,7

9,0

3396,9

3,9

20,1

0,3

з них:

-- за операціями з банками

51013,8

9,9

40293,8

12,8

7571,0

7,2

3149,0

3,6

0

0

-- конверсійні операції

9932,1

1,9

8056,1

2,6

1742,0

1,7

134,0

0,2

0

0

-- за операціями з платіжними картками

3926,2

0,8

3926,2

1,2

0

0

0

0

0

0

увезення чи вивезення готівки

241,2

0

134,0

0

107,2

0,1

0

0

0

0

за операціями з акредитивами

134,0

0

93,8

0

13,4

0

20,1

0

7

0,1

інші комісійні

395,3

0,1

268,0

0,1

20,1

0

93,8

0,1

13

0,2

Процентні витрати

291598,4

56,6

195506,0

61,9

43349,0

41,2

50813,1

58

1930

32,4

за м/б кредитами

76648,0

14,9

40334,0

12,8

27068,0

25,7

9246,0

10,5

0

0

овердрафти

1943,0

0,4

1876,0

0,6

67,0

0,1

0

0

0

0

за коштами фізичних осіб

109397,9

21,2

73700,0

23,3

6834,0

6,5

26934

30,6

1929,9

32,4

за коштами юридичних осіб

73405,5

14,3

58960,0

18,7

0

0

14445,5

16,4

0

0

інші процентні

30204,0

5,9

20636,0

6,5

9380

9

187,6

0,2

0,4

0

Інші витрати

96691,4

18,8

30563,1

9,7

33399,5

31,7

29821,4

33,9

2907,3

48,8

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.