реферат бесплатно, курсовые работы
 

Валютні операції банку та валютні ризики

З даних табл. 2.1 видно, що абсолютний приріст валютних активів банку збільшився на 2154,72 тис. грн (у гривневому еквіваленті), або на 6,08 %, валютні зобов'язання зросли на 715,56 тис. грн, або на 2,66 %. Водночас частка валютних активів у загальних активах у звітному періоді зменшилась із 49,04 % на 1 січня 2008 р. до 45,02 % на 1 січня 2008 р., тобто на 4,0 процентних пункти. Відповідно зменшилась і частка валютних зобов'язань у загальних зобов'язаннях банку. Так, на 1 січня 2007 р. вона становила 55 % від загальної суми зобов'язань, а на 1 січня 2008 р. -- 50 %, тобто зменшилась на 1,21 %. Отже, в ВАТ «Альфа-банк» намітилася тенденція зменшення масштабів діяльності з валютою. Частково це пов'язано з нарощуванням власного капіталу банку в національній валюті, що зменшило обсяг валютних коштів у загальній діяльності банку. Такі показники обсягів валютних коштів свідчать про їх значимість у загальному обсязі коштів банку, про масштабність операцій та активну роль банку на валютному ринку. Розглянемо структурний аналіз валютних активів та пасивів ВАТ «Альфа-банк» на прикладі таких даних (табл. 2.2).

Таблиця 2.2. Аналіз структури валютних активів та пасивів ВАТ «Альфа-банк» за їх видами

Показники

на 1.01.07 р.

на 1.01.08 р.

Відхилення

тис. грн.

%

тис. грн.

%

абсолютне

структурне

Активи

33299

100

35453,7

100

2154,7

6,08

Готівкові кошти

134

0,40

1337,3

3,77

1203,3

89,98

Дорожні та інші чеки

804

2,41

670

1,89

-134

-20,00

Кошти в інших банках

10050

30,18

8817,2

24,87

-1232,8

-13,98

Міжбанківські кредити та депозити

4154

12,47

5601,2

15,80

1447,2

25,84

Резерв під заборгованість інших банків

-335

-1,01

-1340

-3,78

-1005

75,00

Цінні папери

0

0,00

938

2,65

938

100,00

Кредити юридичних осіб

12194

36,62

11658

32,88

-536

-4,60

Інші активи

6298

18,91

7772

21,92

1474

18,97

Зобов'язання

26156,8

100,00

26872,4

100,00

715,6

2,66

Кошти інших банків

1340

5,12

2278

8,48

938

41,18

Депозити та кредити банків

605,68

2,32

1010,

3,76

404,7

40,05

Кошти до запитання юр. осіб

5092

19,47

4609,6

17,15

-482,4

-10,47

Строкові депозити юр. осіб

1608

6,15

2546

9,47

938

36,84

Кошти до запитання фіз. осіб

3015

11,53

3698,4

13,76

683,4

18,48

Строкові депозити фіз. осіб

9578,32

36,62

7008,2

26,08

-2570,12

-36,67

Субординована заборгованість

763,8

2,92

763,8

2,84

0

0,00

Інші зобов'язання

4154

15,88

4958

18,45

804

16,22

Як видно з даних табл. 2.2 на 1 січня 2008 р. основну частку в валютних активах становлять кредити, надані юридичним особам -- 32,88 %, та кошти на коррахунках в інших банках -- 24,8 %. Значну частку в активах банку складали міжбанківські кредити та депозити -- 15,8 % та інші активи -- 21,9 %.

У структурі валютних зобов'язань спостерігалась перевага строкових депозитів фізичних осіб -- 26,1 %, коштів до запитання юридичних осіб -- 17,2 %, коштів до запитання фізичних осіб -- 13,8 %. Велику питому вагу склали кошти на валютних рахунках юридичних осіб -- 9,5 %. Аналогічна структура спостерігалась і в базисному періоді, але там переважали строкові депозити фізичних осіб -- 36,6 % та кошти до запитання юридичних осіб -- 19,5 %.

Таблиця 2.3. Аналіз структури валютних активів за видами валют (станом на 1 січня 2008 р.), тис. грн

Стаття активу

Види валют (еквівалент)

Разом валютних активів

долари США

євро

російські рублі

інші види валют

сума

%

сума

%

сума

%

сума

%

сума

%

Готівкові кошти

695,5

52

481,5

36

120,3

9

40,1

3

1337,3

100

Дорожні та інші чеки

288,1

43

308,2

46

6,7

1

67,0

10

670,0

100

Кошти в інших банках

4496,8

51

2380,6

27

1322,6

15

617,2

7

8817,2

100

Міжбанківські кредити та депозити

1400,3

25

2744,6

49

1176,3

21

280,1

5

5601,2

100

Кредити юридичних осіб

5362,7

46

3730,6

32

2331,6

20

233,2

2

11658,0

100

Інші активи

3264,2

42

1554,4

20

2253,9

29

699,5

9

7772,0

100

Усього активів

15685,8

44

11008,2

31

6889,7

19

1870,0

5

35453,7

100

Зміни у структурі у розрізі валют дадуть інформацію, операціям у яких саме валютах, віддає перевагу банк. У разі принципових змін у обсягах та змін частки виду валют банку слід проаналізувати причини, що призвели до цих змін. Це має особливе значення, оскільки кожна валюта має свій ризик, і відповідно може вплинути на прибутковість.

Як видно з наведених даних у структурі валют, за видами переважають залишки за статтями активів у доларах США. Їх частка на 1 січня 2008 р. становила 44 % у загальному обсязі валютних активів. Високу питому вагу займають активи в євро -- 31 %. При цьому частка доларів США найбільша за такими статтями активів, як готівкові кошти (52 %), кошти на коррахунках в інших банках (51 %), кредити юридичним особам (46 %), а за статтями «дорожні чеки» та «МБК надані», «цінні папери в іноземній валюті» перевага надається євро. Аналіз структури в динаміці дає змогу зробити висновок про чітку тенденцію збільшення частки валютних активів у євро.

Класифікуючи операції за ознакою резидентності, слід виділити операції у розрізі контрагентів банку: операції з фізичними особами, юридичними та міжбанківські.

Таблиця 2.4. Обсяг валютних операцій ВАТ «Альфа-банк» у розрізі резидентів та нерезидентів за 2007 р., тис. грн

Види операцій

Обсяг коштів, усього

У тому числі

Резиденти

Нерезиденти

сума

%

сума

%

Операції фізичних осіб

1686926,0

1407938,0

0,78

278988,0

0,2

Операції юридичних осіб

78961530,1

76414853,4

42,16

2546676,0

1,4

Операції з банками

100580473,7

65311653,6

36,04

35268820,1

19,5

Усього

181240988,5

143134445,0

78,97

38094483,5

21,0

До операцій банку, що здійснюються в іноземній валюті, належать розрахунки клієнтів -- суб'єктів підприємницької діяльності за зовнішньоекономічними контрактами, неторговельні операції, що здійснюються з фізичними особами (перекази, валютно-обмінні операції, операції з чеками, платіжними картками тощо) та операції за кореспондентськими рахунками банків-нерезидентів. Так, у нашому прикладі, обсяг операцій банку з резидентами у 2007 р. становив 106 816 750 тис. грн, що становить 78,98 % від загального обсягу операцій, що здійснюються банком в іноземній валюті, з нерезидентами -- 38094483 тис. грн, що становить 21,02 %.

Окремим напрямом аналізу ВАТ «Альфа-банк» є аналіз валютних пасивів банку.

Метою цього напряму аналізу валютних операцій ВАТ «Альфа-банк» є:

– визначення, за рахунок яких коштів сформована ресурсна база банку (розрахунок їх питомої ваги);

– оцінка значущості кожного виду ресурсу у розрізі валют у кредитному потенціалі банку;

– визначення динаміки змін обсягів залучених валютних коштів;

– пошук шляхів зниження вартості ресурсів за рахунок оптимізації їх структури в розрізі валют.

Валютні пасиви ВАТ «Альфа-банк» складаються із зобов'язань банку перед клієнтами і власними валютними коштами банку. Термін «власні валютні кошти» у нормативному значенні не існує, оскільки показники капіталу формуються у національній валюті. Але банк у процесі своєї діяльності отримує доходи в іноземній валюті та здійснює відповідні витрати, в результаті чого формуються власні кошти в іноземній валюті. У бухгалтерському обліку вони відображаються на технічному рахунку валютної позиції у подвійній оцінці -- валютному номіналі та гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ. На рахунках доходів та витрат вони відображаються у гривневому еквіваленті на день відображення доходів та витрат у балансі банку. Саме за цими даними розраховуються показники капіталу. Інформація стосовно власних коштів банку міститься на окремих аналітичних рахунках валютної позиції банку і може використовуватись для визначення обсягу власних валютних коштів банку, валютних доходів та витрат як окремі показники. Для розрахунку власних валютних коштів ВАТ «Альфа-банк» необхідно враховувати кошти, що є результатом операцій торгівлі іноземною валютою. Як видно із табл. 2.5, основним видом залучених коштів банку є кошти до запитання суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб. Аналіз їх здійснюється аналогічно до операцій у національній валюті, тобто у розрізі термінів, розмірів, категорій клієнтів, умов вкладів тощо. Особливістю валютних депозитів є їх вартість, яка завжди нижча від вартості депозитів у національній валюті.

Таблиця 2.5. Структура залучених коштів ВАТ «Альфа-банк» у 2007 році.

Залучені кошти

Усього,
тис. грн

З них в іноземній валюті, ум. од.

Питома
вага, %

Кошти до запитання фізичних осіб

43,42

18,49

57,07

Кошти до запитання суб'єктів підприємницької діяльності

53,73

23,05

57,47

Строкові кошти фізичних осіб

64,59

34,97

72,56

Строкові кошти суб'єктів підприємницької діяльності

33,63

12,73

50,72

Кошти до запитання банків

19,70

11,39

77,48

Строкові кошти банків

12,06

4,02

44,66

Усього

227,13

104,65

61,75

Оскільки ефективність ресурсної бази залежить від характеру залучених коштів, необхідно мати на увазі таке:

– кошти суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб є найдешевшим видом ресурсів, а міжбанківські депозити та кредити -- найдорожчим;

– у розрізі клієнтів фізичних та юридичних осіб кошти фізичних осіб мають вищу вартість та працемісткість;

– висока частка великих депозитів впливає на стабільність ресурсної бази;

– велика частка довгострокових депозитів позитивно впливає на ліквідність банку;

– кошти на поточних рахунках та короткострокові депозити є найдешевшими ресурсами, однак вони є найменш прогнозованою категорією ресурсів.

Динаміка змін у структурі ресурсної бази повинна оцінюватись із урахуванням стану грошового і валютних ринків у країні. Так, наприклад, у періоди незначної інфляції та коливань курсів іноземних валют, стабільності цін тощо клієнти -- фізичні особи надають перевагу депозитам у національній валюті за рахунок більшої процентної ставки. Важливим фактором є елемент довіри клієнта до банків, наявність спеціалізованих банків з обслуговування населення тощо.

Таблиця 2.6. Динаміка залучених коштів ВАТ «Альфа-банк» в іноземній валюті, тис. грн

Залучені кошти в іноземній валюті

Станом на 01.01.07 р.

Станом на 01.01.08 р.

Приріст

абсолютний

в %

Кошти до запитання фізичних осіб

19,4

18,5

-0,9

-5,07

Кошти до запитання суб'єктів підприємницької діяльності

23,9

23,0

-0,8

-3,49

Строкові кошти фізичних осіб

32,8

35,0

2,1

6,13

Строкові кошти суб'єктів підприємницької діяльності

11,0

12,7

1,7

13,68

Кошти банків до запитання

10,1

11,4

1,3

11,76

Строкові кошти банків

3,4

4,0

0,7

16,67

Усього

100,5

104,7

4,2

3,97

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.