реферат бесплатно, курсовые работы
 

Ринок цінних паперів України

Різниця між номінальною вартістю і фактичною ціною облікується на рахунку 76 окремому субрахунку.

Грошові кошти (цінності), переказані підприємством в оплату придбаних цінних паперів, одержання цих паперів відображається на рахунку 58 відокремлено.

Придбані цінні папери можуть оплачуватися шляхом надання матеріальних і інших цінностей (крім коштів).

У випадках, коли оплата придбаних цінних паперів провадиться шляхом надання матеріальних і інших цінностей (крім грошових коштів, у власність підприємства, яке випустило цінні папери, у бухгалтерському обліку робиться запис по дебету рахунку 58 і кредиту рахунків по обліку основних засобів, виробничих запасів і ін.

ОБЛІК ДИВІДЕНДІВ (ПРОЦЕНТІВ), ОДЕРЖАНИХ ПОАКЦІЯХ НЕВЛАСНОЇ ЕМІСІЇ.

Дивіденди, одержані по акціях інших підприємств, враховуються одержувачем по кредиту 80 "Прибутки і збитки" в кореспонденції з рахунками 51 або 52.

ОБЛІК ПРОДАЖУ (РЕАЛІЗАЦІЇ) АКЦІЙ НЕВЛАСНОЇ ЕМІСІЇ.

Погашення (викуп) акцій невласної емісії, які враховуються на рахунку 58 "Фінансові вкладення" відображається по дебету рахунку 46"Реалізація" та кредиту рахунку 58 "Фінансові вкладення".

На суму виручки:

Дебет 50,51,52 або 01,0,06,07,08,09,10,12 в залежності від виду активів що передаються в замін акцій.

Кредит рахунку 46 "Реалізація".

На державних підприємствах цю суму відображають одночасно по дебету рахунку 88 (субрахунок "Кошти, використані на фінансові вкладення" і кредиту рахунку 87.

Витрати пов'язані з перепродажою відбивають на дебет рахунку "Реалізація" після чого визначається результат реалізації, який переноситься в дебет або кредит рахунку 80 "Прибутки та збитки ".

ОБЛІК ЗБЕРІГАННЯ АКЦІЙ НЕВЛАСНОЇ ЕМІСІЇ.

Придбані акції невласної емісії зберігаються підприємством самостійно або здаються на зберігання в банк.

На всі акції, які зберігаються на підприємстві, складається опис з вказанням виду цінних паперів, номера, серії, номінальної вартості і строку погашення. При погашенні акцій в опису робиться відповідна відмітка за вказанням дати виписки банку або іншого належного документу, на основі якого пригодуються грошові кошти Аналогічно робляться відмітки при одержанні доходів по акціям.

Якщо придбані підприємством акції здаються на зберігання в банк, то в реєстрах аналітичного обліку робиться посилання до відповідного документу, одержаного від банку.

Затрати пов'язані з оплатою банку винагороди за послуги по зберіганню акцій, їх продажу та одержання прибутків по ним, відносяться на рахунок прибутків та збитків і показуються як результат від інших операцій.

2.2. МЕТОДИКА ОБЛІКУ ОБЛІГАЦІЙ ВЛАСНОЇ ЕМІСІЇ.

ОБЛІК ПРОДАЖУ (РЕАЛІЗАЦІЇ) ОБЛІГАЦІЙ ВЛАСНОЇ ЕМІСІЇ.

Облік руху залучених коштів, одержаних в результаті емісії ведеться на рахунку 95 "Інші залучені кошти".

Рахунок 95 призначений для обліку залучених коштів, одержаних підприємствами в результаті випуску облігацій, а також інших залучених коштів (крім банківських кредитів).До рахунку 95 відкриваються два субрахунки:

95-1 "Короткотермінові залучені кошти",

95-2 "Довготермінові залучені кошти".

Субрахунок 95 -1 використовується для обліку руху коштів, залучених на термін, що не перевищує 1 року; субрахунок 95-2 на строк понад 1 рік.

Аналітичний облік до рахунку 95 ведуть по видах випущених цінних паперів, займодавцях і строках погашення замів.

Надходження коштів від розповсюдження облігацій відображається по дебету рахунків 50,51,52, або рахунку 70, або в дебет рахунків 01, 05, 06, 07, 08, 09, 12 в залежності і від виду коштів - грошових, матеріальних або нематеріальних, та кредиту рахунку 95 "Інші залучені кошти" відповідний субрахунок

Облік процентів по облігаціям провадиться аналогічно з обліком дивідендів по акціям. Облік погашення облігацій підприємств власної емісії здійснюється аналогічно обліку викупу акцій власної емісії, за винятком останнього абзацу, де потрібно дебетувати рахунок 95 замість рахунку 85.

Облік облігацій невласної емісії провадиться за таким само порядком, як і облік акцій невласної емісії.

2.3. МЕТОДИКА ОБЛІКУ ПРИДБАННЯ ОЩАДНИХ

СЕРТИФІКАТІВ.

Ощадні сертифікати придбані підприємствами у банків, обліковуються на рахунку 55 "Інші рахунки в банках" на субрахунку "Ощадні сертифікати". Аналітичний облік на цьому субрахунку ведеться по банкам, які видали сертифікати, і строкам вилучення вкладів (для термінових сертифікатів).

Придбання ощадних сертифікатів відображається підприємством по дебету рахунку 55, субрахунок "Ощадні сертифікати" в кореспонденції з рахунком 51 "Розрахунковий рахунок".

Державні підприємства одночасно роблять запис по кредиту рахунку 88 "Фонд спеціального призначення", субрахунок "Кошти, використані фінансові вкладення" і дебету рахунків, на яких враховуються джерела придбання ощадних сертифікатів 81 "Використання прибутку" або 88 тощо.

ОБЛІК ПОВЕРНЕННЯ ОДЕРЖАНИХ СУМ БАНКУ ПО СЕРТИФІКАТУ.

При вилученні сум, депонованих банком, при видачі ощадного сертифікату, в обліку підприємств проводяться такі записи системи розрахунків.

Д-т 51 - "Розрахунковий рахунок"

К-т 55 - "Інші рахунки в банках" субрахунки "Ощадні сертифікати".

Облік зберігання сертифікатів та виплати доходів по ним ведеться аналогічно зі здійсненням таких операцій з акціями.

ОБЛІК ПРИДБАННЯ ДИВІДЕНДІВ, ПРОДАЖУ ТА ЗБЕРІГАННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УКРАЇНИ.

Ця процедура провадиться у відповідності з визначеним вище порядком обліку акцій.

2.4. МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВЕКСЕЛІВ.

ОБЛІК ВИДАНИХ ВЕКСЕЛІВ.

Заборгованість по розрахункам з постачальниками, підрядниками, іншим кредиторами, яка забезпечена виданими векселями, враховується підприємством на рахунку 66 "Видані векселі". Аналітичний облік по рахунку 66 "Видані векселі" ведеться по кожному виданому векселю.

Видача векселів на суму продукції, виробів, товарів, робіт та послуг відображається записом по кредиту рахунку 66 "Видані векселі" в кореспонденції з рахунком 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 76 "Розрахунки з різними кредиторами та дебіторами" або іншими відповідними рахунками обліку розрахунків.

Сума витрат у вигляді договірних процентів за відстрочку платежу, векселедавець відображає по кредиту рахунку 66 "Видані векселі" і дебет рахунків: 26 "Загальногосподарські витрати" якщо векселями проведені розрахунки за сировину, матеріали, паливо, комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого характеру для забезпечення виробничої діяльності;

44 "Витрати обігу" якщо векселями проведені розрахунки за товари, роботи послуги комерційного характеру для забезпечення комерційної діяльності;

33 "Капітальні вкладення", якщо векселями проведені розрахунки за основні засоби будівельно-монтажні, проектні та інші роботи та послуги для забезпечення капітальних вкладень;81 "Поточне використання прибутку" або інші рахунки, якщо векселями проведені розрахунки за матеріали, товари, роботи та послуги, витрати по яким не відносяться до підприємницької діяльності виробничого, комерційного характеру або капітальних вкладень.

Погашення заборгованості, яка забезпечена виданими векселями, відображається по дебету рахунку 66 "Видані векселі" та кредиту грошових рахунків:

51 "Розрахунковий рахунок"

52 "Валютний рахунок "

50 "Каса".

ОБЛІК ОДЕРЖАНИХ ВЕКСЕЛІВ.

Заборгованість по розрахункам з покупцями, замовниками та іншим дебіторами, яка забезпечена одержаними векселями враховується на рахунку 59 "Векселі одержані". Аналітичний облік по рахунку 59 ведеться по кожному одержаному векселю.

При одержанні векселів по відвантаженій продукції виконаним роботам і наданим послугам в бухгалтерському обліку на суму цих векселів робиться запис по дебету рахунку 59 "Векселі одержані" та кредиту рахунку 46 "Реалізація". Одночасно по дебету рахунку 46 у встановленому порядку відображаються фактичні затрати на виробництво і реалізацію продукції. Сума доходу, що одержує у векселі продавець за відстрочку, платежу відображається по дебету рахунку 59 "Векселі одержані" та кредиту 80 "Прибутки і збитки".

Якщо підприємство відображає в обліку реалізацію продукції по мірі пред'явлення розрахункових документів покупцям (замовникам), то при одержанні векселів по реалізованій продукції робиться запис по дебету рахунку 59 "Векселі одержані" та кредиту рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками". Аналогічно в бухгалтерському обліку проводяться записи, по-

в "язані з одержанням векселів в забезпеченні інших видів дебіторської заборгованості.

По мірі оплати (сплати) заборгованості, забезпеченої одержаними векселям суми, обліковані на рахунку 59 "Векселі одержані" , списуються в кореспонденції з рахунками грошових коштів.

При цьому робляться такі записи:

Д-т 51 "Розрахунковий рахунок"

Д-т 52 "Валютний рахунок "

К-т 59 "Векселі одержані"

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПО ІНДОСАЦІЇ (ПЕРЕДАЧІ) ОДЕРЖАНОГО ВЕКСЕЛЯ.

Векселетримач може індосувати одержаний вексель в оплату за одержану ним продукцію (товари, виконані роботи, одержану послугу).

При індосації векселя в оплату на одержану продукцію в бухгалтерії індосата робляться такі записи:

Д-т 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Д-т 76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами"

Д-т інших рахунків на яких враховано борг.

К-т 59 "Векселі одержані" на суму векселя.

Якщо виданий векселедавцем вексель індосується векселетримачем на користь векселедавця (тобто вексель , повертається векселедавцю в оплату за реалізовану продукцію то в бухгалтерському обліку будуть зроблені такі записи:

у векселетримача алогічно вищенаведеному;

у векселедавця дебет рахунку 66 "Видані векселі" на суму векселя кредит рахунку 46 "Реалізація";кредит рахунку 62 "Покупці та замовники" на суму проданого товару, в залежності від обліку процесу реалізації.

Сумові різниці при цьому враховуються за характером в дебет або кредит рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами".

ОБЛІК ЗДАЧІ ОДЕРЖАНИХ ВЕКСЕЛІВ НА ЗБЕРІГАННЯ БАНКУ.

Якщо одержані підприємством векселі здаються на зберігання банку, то в аналітичних регістрах обліку робиться про це помітка, вказується документ, одержаний від банка.

Витрати на сплату банку винагороди за послуги по зберіганню векселів відносяться на рахунок фінансових результатів в дебет рахунку 80 "Прибутки та збитки" в розділі позареалізаційні операції.

Оперативний контроль за платежами по одержанню та виданим векселям рекомендується вести за допомогою картотеки, упорядкованої по строкам погашення заборгованості.

2.5. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА УКРАЇНІ З ЗАРУБІЖНИМИ АНАЛОГАМИ.

Система обліку цінних паперів на Україні, в сучасному її розумінні, з'явилась досить недавно і зараз знаходиться у стані формування та розвитку. Тому дуже важливого значення набуває вивчення її зарубіжних аналогів, які функціонують у розвинутих країнах на протязі багатьох років і мають певні надбання та досягнення в цій сфері. Вітчизняна система дещо відрізняється від іноземної, і для того щоб виявити спільні та відмінні риси розглянемо приклад операцій з цінними паперами у США.

ОБЛІК ВИПУСКУ АКЦІЙ.

Розглянемо приклад. Корпорації Брадлі дозволено випускати 20000 простих акцій номіналом 10 доларів, але вона фактично випускає 1.01.1996 року 10000 акцій з номінальною ціною в 10 доларів.

Якщо акції було реалізовано за ціною більшою номіналу, то на суму перевищення номіналу кредитується рахунок "Капітал, внесений зверх номіналу". А основна сума записується за дебетом рахунку "Каса" та кредитом "Прості акції". Тобто, якщо 10000 простих акцій Брадлі було продано по 12 доларів за акцію, то буде мати місце таке бухгалтерське проведення:

Д-т. К-т.

1 січня. Каса 120000

Звичайні акції 100000

Капітал, внесений зверх номіналу 20000

Остання сума в 20000 доларів є частиною авансованого капіталу і в Балансі розділі "Акціонерний капітал" ця сума приєднується до номінального капіталу. На Україні ж аналогічна сума обліковувалась би за кредитом 88 рахунку " Фонди спеці-

ального призначення". А потім була б списана на рахунок 80 "Прибутки та збитки". Тобто ми не мали б збільшення уставного капіталу на 20000 доларів, як у США.

Якщо ж акції Брандлі було продано за ціною нижчою номіналу, то рахунок "Знижка на акції" дебетується на розмір уцінки. Але випуск акцій зі знижкою зустрічається дуже рідко, бо в багатьох штатах це заборонено.

0БЛІК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ.

Розглянемо суть даної операції на прикладі тієї ж корпорації Брандлі. Так 21 лютого 1996 року радою директорів було об'явлено про виплату дивідендів власникам простих акцій в сумі 56000 доларів. А 31 березня 1996 року вони були сплачені акціонерам, зареєстрова ним на 10 березня 1994 року.

В бухгалтерії мали місце такі проводки:

Дата об'явлення дивідендів.

Д-т К-т

21 лютого Об'явлені дивіденди 56000

Заборгованість по дивідендам 56000

Дата виплат дивідендів.

31 березня Заборгованість по дивідендам 56000

Каса 56000

А в кінці звітного періоду рахунок "Об'явлені дивіденди" кредитується в кореспонденції з дебетом рахунку "Реінвестований прибуток" на суму виплачених дивідендів. Вітчизняна ж система обліку виплати дивідендів більш ускладнена бо ведеться також облік і за приналежністю дивідендів. Так, якщо дивіденди нараховуються своїм працівникам, то кредитується рахунок 70 "Розрахунки по оплаті праці", якщо стороннім власникам акцій, то 76 "Розрахунки з різним дебіторами і кредиторами", а якщо з засновниками, то 75 "Розрахунки з засновниками". Так, це дає дуже детальну інформацію про напрями використання прибутку, але чи є в цьому нагальна потреба. На мою думку американська система обліку дивідендів більш досконала, оскільки вона більш проста і зрозуміла для кожної людини, а не тільки для бухгалтера.

ОБЛІК ВИКУПУ АКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА ВЛАСНОЇ ЕМІСІЇ.

Ведення цієї операції та бухгалтерське її оформлення: майже ідентичні і на Україні, і в США. Так, наприклад, якщо корпорація Брандлі викупає 1000 своїх простих акцій на ринку по ціні 50 доларів, то ця операція буде зареєстрована таким чином:

Д-т К-т

15 вересня Викуплені власні акції 50000

Каса 50000

Треба відзначити, що акції записані за фактичною вартістю їх придбання на ринку, не за номіналом.

На Україні ж так операція була б відображена у такому вигляді:

Д-т 56 субрахунок 2 "Грошові документи" - К-т 50 "Каса"; 51 "Розрахунковий рахунок"; 52 "Валютний рахунок".

Це коротко були наведені основні операції з акціями у США, тепер можливий огляд деяких операцій з облігаціями.

ОБЛІК ВИПУСКУ ОБЛІГАЦІЙ ЗА НОМІНАЛЬНОЮ ВАРТІСТЮ.

Розглянемо приклад. Корпорація Васон вирішила випустити 1 січня 1996 року 9 процентні облігації на суму 100000 доларів строком на 5 років. Проценти повинні виплачуватись 1 січня та 1 липня кожного року. При цьому облігації продаються з 1 січня 1996 року за їх номінальною вартістю.

Запис про випуск буде мати вигляд:

Д-т К-т

1 січня Каса 100000

Облігації до сплати 100000

Як було відмічено, проценти виплачуються щорічно 1 липня та 1 січня. Таким чином, корпорація повинна виплатити власникам облігацій проценти на суму 4500 доларів 1 липня 1990 року. Розрахунок робиться за такою формулою:

Сума процента= сума займа *ставка процента *строк =100000 *0.09* 0.5= 4500 доларів.

Проценти, які виплачуються власникам облігацій раз у півроку, повинні бути відображені таким чином:

Д-т К-т

Затрати по процентах на облігації 4500

Каса 4500

В Україні для обліку продажу випущених облігацій використовують 95 рахунок "Інші залучені кошти". А сама методика ведення операцій з облігаціями дуже схожа з американською.

Як видно з наведених прикладів, система обліку цінних паперів в Україні практично ні в чому не поступається західним аналогам, але тільки в методичному плані. Якщо ж ми розглянемо, технічну та інформаційну базу вітчизняної бухгалтерії, то стане зрозуміло, що Україні потрібно пройти ще дуже довгий шлях до рівня США та інших високорозвинених країн з питань автоматизації бухгалтерського обліку. Бо Сполучені Штати мають цілісну інформаційну комп'ютерну мережу з централізованим банком даних і розгалуженою системою комунікацій між фірмами-користувачами. Окрім того на ринку США дуже велика пропозиція різноманітних програмних продуктів та систем комп'ютерного ведення бухгалтерського облік в цілому і обліку цінних паперів, як його складової.

2.6. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ 3ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

В УМОВАХ АРМ БУХГАЛТЕРА.

Сучасний рівень розвитку характеризується комп"ютерізацією всіх ланок народного господарства країни. Дійсний обліковий, контрольний, аналітичний процес розподілений по робочим місцям по всій території підприємства і здійснюється в певних організаційно технічних умовах. Ці міста повинні розглядатися як потенційні для організації обліку автоматизовані робочі місця , АРМ бухгалтера.

На робочих місцях бухгалтерських робітників весь комплекс робіт по- в"язаний з веденням обліку, контролю та аналізу, в той час, коли для іншого персоналу фірми функції, пов'язані з бухгалтерським обліком, не є головними і займають лише. частину їх часу. 3вичайно, що організація АРМ для такої категорії персоналу доцільна лише при умові використання АРМ та для виконання їх основних функцій. Автоматизація робочих місць робітників структурних підрозділів, що здійснюють документування господарських операцій, в більшості випадків доцільна лише при умові комплексної автоматизації всіх облікових, контрольних та аналітичних функцій.

Автоматизоване рішення обліку фінансових вкладень в цінні папери включає наступні задачі:

облік фінансових вкладень в акції;

облік фінансових вкладень в облігації;

облік фінансових вкладень в казначейські зобов'язання;

облік фінансових вкладень в ощадні сертифікати;

облік фінансових вкладень в векселі;

облік фінансових вкладень в інші цінні папери;

аудит фінансових вкладень в цінні папери.

Функціонування АРМ бухгалтера з обліку фінансових вкладень в цінні папери повинно забезпечити в діалоговому режимі облік та контроль за фінансовими операціями, що відображають стан підприємства, виконання необхідних розрахунків по аналізу з приводу цього питання з метою здійснення більш прибуткових, ліквідних і менш ризикованих фінансових вкладень. Користувач повинен мати можливість в режимі діалогу проаналізувати стан Фінансових вкладень тощо.

На підприємствах України функціонують різні види АРМ бухгалтера. Серед малих підприємств найбільш розповсюджена регістрація інформації в журналі господарської діяльності та формування головної книги, балансу та звітності. Іншим напрямком є вирішення комплексу задач без пов'язання її з іншими АРМ бухгалтера та системами АСУП.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.