реферат бесплатно, курсовые работы
 

Ринок цінних паперів України

2 3. Результати розв'язування задачі.

Під час розв'язування задачі формується масив обліку фінансових вкладень за поточний місяць. Його опис представлено в таблиці 5.

Таблиця 5

Перелік масиві інформації, що використовуються під час роботи алгоритму задачі 6041.

Назва масиву

Позначення масиву

Максимальна кількість записів

1. Масив обліку фінансових вкладень

М005

700

2.4. Математичне описання.

2.5. Алгоритм розв'язання задачі.

Структурно-логічна схема алгоритму розв"язання задачі щодо фінансових вкладень за поточний місяць.

Схема 1.

Початок

Вибір режиму

так

ні

так

ні

так

ні

В даній роботі було розглянуто теоретичні аспекти стосовно автоматизованої системи обліку фінансових вкладень. На сьогодні у вітчизняніії системі автоматизованого обліку не існує АРМ з обліку фінансових вкладень, тому бухгалтери на підприємствах вимушені створювати документацію для застосування на АРМ самостійно.

2.7. 0БЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ПРИКЛАДІ

АТ "САНТЕХНІКА".

ОБЛІК АКЦІЙ ВЛАСНОІ ЕМІСІЇ.

Розглянемо ведення операцій з цінними паперами на прикладі ЗАТ "Сантехніка". Цю компанію було створено у 1995 році з зареєстрованим статуним фондом в 681,2 млн. крб. На цю суму було випущено 612 акцій з номінальною вартістю 100 000 крб. Акції було розподілено серед 18 членів трудового колективу ЗАТ "Сантехніка", згідно до внесених сум передплати на акції.

Бухгалтерський облік бланків цих акцій ведеться на забалансовому рахунк 004 "Бланки суворої звітності" за номінальною вартістю. Списання цих бланків провадилось одночасово з записом по реалізації цінних паперів членам трудового колективу.

Витрати, пов'язані з випуском акцій обліковувались за дебетом рахунку 31 "Витрати майбутніх періодів" і складали 12 000 000 крб., а потім були списані на фінансовий результат, тобто в дебет рахунку80 "Прибутки та збитки" .

Продаж акцій цього товариства членам трудового колективу здійснювалась лише за грошові кошти. Бухгалтерський облік одержаних від емісії акцій коштів вівся на рахунку 75 "Розрахунки з засновниками", в розрізі внесків кожного акціонера і по закінченні строку передплати на загальну суму зареєстрованого статутного фонду було зроблено запис дебет 75 - кредит 85 "Статутний фонд".

3 початку 1995 року відкрита продаж акцій закінчилася.

Всі кошти, як були внесені в оплату акцій буливідображенні:

за дебетом рахунку 50 "Каса".

Вся сума зареєстрованого статутного фонду була внесена учасниками вчасно і в повній мірі .Крім того, оскільки акції продавались за номінальною вартістю, то небуло ні емісійного доходу, ні емісіїїного збитку при їх реалізації членам трудового колективу.

Дивіденди ЗАТ "Сантехніка", згідно до установчих дєiкументів, виплачуються раз на рік, в залежності від отриманого прибутку.

За підсумками роботи у 1996 році дивіденди на кожну просту акцію складали 0,96 гривень. В бухгалтерії нарахування цих дивідендів відображалося на рахунку 81 "Використання прибутку" в кореспонденції з рахунком 75. А фактична сплата була проведена з каси, і відображена за кредитом рахунку 50 "Каса". Загальна сума дивідендів сплачених за 1996 рік склала 6600 гривень.

В загальному вигляді, в системі рахунків наведені операції мали слідуюче відображення:

1. Нараховані кошти за виготовлення бланків акцій.

2. а-Перераховані кошти фірмі за виготовлення бланків акцій;

б-Взято на облік бланки акцій за номінальною вартістю.

3. Списано витрати пов" язані з виготовленням бланків ціннихпаперів.

4. а-Внесено засновниками грошових коштів в касу, як внески в статутний фонд

б-Списано вартість сплачених і виданих акцій

5. Вдображено суму заявленого статутного фонду після реєстрації ЗАТ.

Схема 2.

85 75 50 004

5 4а

681200 681200 681200 681200 681200 681200

2а 4а

51 76 31 80

2а 1 3

12000 12000 12000 12000 12000 12000

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ КОМПАНІЇ.

Окрім операцій з цінними паперами власної емісії ЗАТ "Сантехніка" здійснює купівлю та продаж цінних паперів інших підприємств та банків України. Так на протязі 1996 року велася робота, з участі в аукціонах для придбання пакетів акцій підпрлємств. За результатами цієї роботи була подана заявка на участь у 18 аукціоні для придбання акцій чотирьох вітчизняних піцприємств: ВАТ "АСК Укррічфлот", ВАТ "Світлотехніка", ВАТ "Дніпропетровський Річпорт", ВАТ "Корпорація "Електрон". На участь в аукціоні була заявлена загальна сума 8000 гривень.

Всі операції, пов"язані з купівлею наведених цінних паперiв були здійснені брокерською компанією "Ріка - Брокер", згідно з договором про брокерське обслуговування від 12 травня 1996 року.

Купівля цінних паперів була здійснена за таких умов.

Таблиця 6.

Виписка з біржового листка-котування цінних паперів,

запропованих для продажу.

Емітент ЦП

Номінал грн.

Продаж, ціна,грн.

Пакет,шт

АСК Укррічфлот

0.35

4.46

100

Світлотехніка

0.01

0.3

10000

Дніпропетр. Річпорт

0.35

4.34

100

Корпорація"Електрон"

3.5

4.95

1

За даних умов на аукціоні від 8.11.96 року брокерською компанією було придбано:

Таблиця 7.

Результат проведеної операції купівлі цінних паперів.

Емітент ЦП

Кількість, шт.

Сума, грн.

АСК Укррічфлот

300

1338

Свтлотехніка

10000

3000

Дніпропетр. Річпорт

500

2170

Корпорац. "Електрон"

250

1237.5

Сума

11050

7745.5

Документальне оформлення даних операцій, щодо купівлі цінних паперів, наведене в Додатку № 3 .

Всі операції пов"язані з купівлею-продажем невласних цінних паперів знайшли своє відображення на рахунку 58 "Фінансові вкладення". Синтетичний облік вівся у відомості та журналі-ордері по рахунку 58 "Фінансові вкладення". Аналітичний облік - по кожному субрахунку і по кожному виду придбаних цінних паперів (по виду, кількості, сумі, ціні).

Тому в системі рахунків бухгалтерського обліку ці операції мали слідуюче відображення. Схема 3.

51 76 58

7745.5 1а 7745.5 7745.5 2 7745.5

254.5 254.5

І

88 81

8000 8000

1.а-Перераховано брокерській фірмі суму на придбання цінних паперів, комісійний процент за послуги, державне мито табіржовий збір.

б- Відображено джерело коштів для здійснення операціїк купівлі ЦП.

2. Оприбутковано придбані цінні папери.

Таким чином, розглянувши облік операцій з цінними паперами на прикладі даного ЗАТ "Сантехніка", можна зробити висновок, що в данний момент ринок цінних паперів на Україні знаходиться ще у стані формування, оскільки: 1) фактично відсутній вторинний обіг цінних паперів; 2) недосконала інфраструктура ринку цінних паперів; 3) досить обмежене коло цінних паперів, за видами, встановленими законодавством, що здійснюють обіг.

РОЗДІЛ З. АНАЛІЗ ТА ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА

ОПЕРАЦІЙ 3 ЦІННИМИ ІЇАПЕРАМИ.

Для того, щоб розпочати аналітичну роботу по оцінці ефективності операцій з цінними паперами, потрібно спочатку визначитись з якою метою це робиться, які результати потрібно отримати, та в яких мовах функціонують обє"кти дослідження, а оскільки, вкладання в цінні папери є одним з видів інвестиційної діяльності, то розпочинати потрібно саме з оцінки інвестиційного ринку загалом та окремих його елементів.

Стан інвестиційного ринку загалом і окремих його сегментів характеризують такі елементи як попит, пропозиція, ціни, конкуренція.

Величина цих елементів ринку постійно змінюється. Динаміка формується під впливом великої кількості різнорідних і різноспрямованих внутрішньоринкових і загальноекономічних чинників. Інвестору також важливо знати, на який ступінь активності інвестиційного ринку в цілому чи окремих його сегментів йому слід орієнтуватися під час розробки інвестиційної стратегії і формування інвестиційного портфеля. Якщо майбутній стан інвестиційного ринку визначений невірно, неминучі прорахунки щодо вибору об"єктів інвестування, зниження рівня інвестиційних доходів, а в окремих випадках втрати всього інвестиційного капіталу.

Ступінь активності інвестиційного ринку, співвідношення окремих його елементів визначається виявлення ринкової кон" юктури.

Аналіз та прогнозування кон" юктури інвестиційного ринку є ймовірнісним процесом і здійснюється за наступними трьома етапами.

Етап 1. Вибір періоду прогнозування. Розрізняють короткотерміновий (до 1 року), середньотерміновий (від 1 до 3 років ) і довготерміновий (більше ніж 3 роки) прогнози.

Етап 2. Визначення глибини прогнозних розрахунків. Ця глибина (детальність визначається цілями інвестиційної діяльності і пов"язана з відповідною детальнішою сегментацією інвестиційного ринку.

У процесі деталізованої сегментації можуть бути виділені окремі галузі підгалузі, регіони, фірми тощо.

Етап 3. Вибір методів аналізу та прогнозування і здійснення прогнозних розрахунків. Прогнозування кон"юктури інвестиційного ринку здійснюється, в основному , за двома методами: факторним і трендовим.

Факторний метод аналізу кон "юктури інвестиційного ринку грунтується на вивчені окремих чинників, що впливають на попит, пропозицію та ціни, а також визначення можливих змін цих чинників у прогнозованому періоді (ці чинники поділяють на загальноекономічні і внутрішньоринкові ).

Трендовий метод грунтується на екстраполяції (продовженні в майбутньому) виявленої під час аналізу кон"юктурної тенденції на прогнозований період (з урахуванням змін стадій кон"юктури) . Цей метод вважається не досить точним, він може використовуватись лише для короткотермінового прогнозування.

Обидва ж методи доцільно доповнювати методами експертних оцінок, що теж використовують для їх опрацювання різні математичні методи.

Окрім того, інвестиції в цінні папери завжди пов"язані з ризиком і тому аналізуючи кон"юктуру інвестиційного ринку необхідно приділяти увагу оцінці ризику цінних паперів. Для цього, в першу чергу потрібно визначити, який взагалі може бути ризик для всіх цінних паперів загалом, а також окремих їх видів.

ВИДИ РИЗИКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

1. Ризик падіння загальноринкових цін.

Цей ризик недоодержання сподіваного доходу за будь-якими активами пов"язаний падінням цін на всі, що обертаються на ринку, цінні папери одночасно.

2. Ризик інфляції.

Цєй ризик пов"язаний із зміною купівельної здатності грошей.

3. Галузевий ризик.

Пов"язаний зі зміною стану справ в окремій галузі промисловості

4. Фінансовий ризик.

Ризик пов"язаний із співвідношенням між величиною власних та позичкових грошових коштів.

5. Ризик ліквідності.

Це загроза затримки реалізації цінних паперів того чи іншого акціонерного товариства.

5. Систематичний та несистематичний ризики.

Ці види ризику пов"язані із ринковими коливаннями цін на цінні папери.

Всі ці види ризику виступають, як об"єктивні ринкові категорії і тому дуже важливого значення набуває питання їх аналізу та оцінки. Тобто проведення аналізу ринкової кон"юктури ринку цінних паперів є дуже важливим процесом в діяльності менеджера і основною його задачею є зниження ризику від проведення інвестицій, а також оцінка їх ефективності.

Слід відмітити, що придбання акцій - безумовно ризикована фінансова операція. Вклавши засоби в акції одного товариства, інвестор стає залежним від коливань їхньої курсової вартості на ринку цінних паперів. Але якщо він вклав свій капітал в акції кількох підприємств, то ефективність, звичайно, також буде залежати від коливань їхніх курсів. Вся ж сукупність цінних паперів складає їх портфель.

А за умов сучасного економічного стану в Україні, що характеризується дефіцитною інфляційною економікою зі спадаючим процесом виробництва, процесом зміни структури власності, в який поглиблюється система цілей формування інвестиційного портфеля може включати:

° збереження та приріст капіталу;

° придбання цінних паперів, котрі за умов обертання можуть замінити готівку;

° доступ через придбання цінних паперів до дефіцитної продукції та послуг майнових та немайнових прав;

° розширення сфери впливу та перерозподіл власності, створення холдінгових та ланцюгових структур;

° спекулятивну гру на коливаннях курсів за умов нестабільного, ненасиченого ринку цінних паперів;

° інші цілі.

Кінцевою ж метою найтиповішого управління портфелем є прибутковість, тобто перевищення доходів від інвестицій в цінні папери над витратами на залучення грошових ресурсів, необхідних для цих вкладень, за умов забезпечення певного ступеня ліквідності та ризику портфеля. Тому наступним кроком потрібно провести аналіз прибутковості від вкладень в цінні папери.

3.1. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА НОРМИ ПРИБУТКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

Основною характеристикою кожного цінного паперу є норма прибутку. Її визначають як відношення прибутку, котрий приносить даний папір, до затрат, пов"язаних з купівлею цього цінного паперу.

Норма прибутку є одним з основних критеріїв, якими , керуються інвестори під час прийняття рішення щодо купівлі цінного паперу.

Для проведення аналітичної роботи введемо наступні позначення: n - кількість можливих для спостереження величин норми прибутку; Ri - і-те можливе значення норми прибутку; Pi - ймовірність і-ї величини норми прибутку.

За допомогою цих позначень можливо визначити, так звану ,сподівану норму прибутку . Її можна обчислити за формулою:

m= Рі*Ri

З наведеної формули випливає, що сподівана норма прибутку визначається як середьозважена з можливих щодо реалізації норм прибутку зі зваженою ймовірністю їх реалізації .

Наприклад, розглянемо дві різні акції: А та В. Для кожної з них можлива норма реалізації прибутку залежить від стану економіки. Потрібно вказати на 5 можливих станів економіки, а також на ймовірність їх реалізації

Таблиця 8.

Стан економічного середовища

Ймовірність

Норма прибутку акцій А В

Значне піднесення

0.1

20 10

Незначне піднесення

0.3

10 5

Стагнація

0.2

2 2

Незначна рецесія

0.3

-2 1

3начна рецесія

0.1

-10 -5

Необхідно обчислити сподівані норми прибутку.

Для цього позначимо сподівані норми прибутку відповідно Ма , МЬ. По вищенаведеній формулі отримаємо:

Ма=0,1*20%+0,3*10% 0,2*2%+0,3*(-2% )+0,1*(-10% )=3,8%

Мb=0,1*10 %+0,3*5%+0,2*2%+0,3*1%+0,1*(-5%)=2,7%

Як бачимо, акція А характеризується вищою нормою прибутку, ніж акція В, а тому з точки зору максимізації прибутку повинна бути обрана інвесторами.

Невизначеність, що пов" язана з величиною реалізованої норми прибутку приводить до того, що інвестування в цінні папери, а перш за все в звичайні акції пов"язане з ризиком. Це видно з таблиці, коли у випадку двох акцiй існує небезпека, що реалізована норма прибутку буде нижчою за сподівану обчислену згідно з формулою. Досить того, щоб настала стагнація, або рецесія, тоді норма прибутку буде меншою, а прибуток перетвориться у збитки, причому збитки ці будуть більшими для акції А.

Тобто, можемо зазначти, що акція А, приносячи більшу сподівану норму прибутку, обтяжена більшим ризиком.

Існують й інші підходи стосовно інформаційної бази для обчислення сподіваної норми прибутку.

Приймають, зокрема, що поводження цінного паперу в майбутньому значно залежить від того, як формувалися його норми прибутку в минулому. Це означає, що майбутня норма може бути наближено визначена за допомогою норм прибутку, що мали місце в минулому .

Введемо такі позначення:

Т - кількість періодів, що минули (роки,місяці,тижні);

Rt- норма прибутку від цінного паперу;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.