реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

У статті Короткострокові кредити банків відображається сума поточних зобов'язань господарства перед банками за отриманими від них позиками. Кредити складають найбільшу частку поточних зобов'язань - 34,6%, так як господарство щойно взяло новий кредит на рік.

Стаття "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" показує суму довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Ця стаття відокремлена для формування та відображення інформації про поточну частину довгострокових зобов'язань. Але, як бачимо з таблиці 2.4, у ТОВ "АФ Україна" така заборгованість відсутня.

У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" показується сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги. Вона складає 557,3 тис. грн., або 20,3%. Кредиторська заборгованість належить до позапланових залучених джерел формування оборотних коштів, її породжує брак власних коштів.

Наявність кредиторської заборгованості постачальникам свідчить проучасть угосподарському обороті підприємства коштів інших суб'єктів господарювання. Основними кредиторами є: ТОВ "Агро-Сервіс" - за запчастини; ЗAT "Гібрид -С" -за насіння соняшнику; ТОВ "АФ Дари України" - за авто послуги, зернофураж; РК Профсоюзу за фінансову допомогу; РЕС - за електроенергію; ФГ "Степове" - за агро-послуги; ЗАСТ "Чорноморець" - за насіння пшениці; а також ТОВ "Мелітопольагроекспорт", ТОВ "Тур".

Поточні зобов'язання за розрахунками - це сума поточних зобов'язань з одержаних авансів, з нарахованих сум платежів до бюджету та позабюджетних фондів, зі страхування, з оплати праці, з розрахунків з учасниками та із внутрішніх розрахунків.

Заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, показані в статті "Поточні зобов'язання із розрахунків з бюджетом" і складають 229,1тис. грн. або 8,3%.

У статті "Поточні зобов'язання зі страхування" відображається сума заборгованості за відрахуваннями до Пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників, яка дорівнює 50,4 тис. грн., що за структурою склало 1,8%.

Стаття "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" показує заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату. У 2005 році такі зобов'язання склали 57,8 тис. грн. або 2,1% від загальної суми поточних зобов'язань.

У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" відображається заборгованість господарства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу, яка склала найменшу частку в структурі - 0,6%.

Заборгованість підприємства пов'язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків обліковується в статті "Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків" і за звітний 2005 рік має значення 803,3 тис. грн., що в загальній структурі поточних зобов'язань складає досить велику частку - 29,4%.

Здатність господарства розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів протягом одного року можна визначити шляхом співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості.

К д/к = (Ф№1,ряд.16О+ряд.17О+ряд.18О+ряд.19О+ряд.2ОО+ряд.21О) / (Ф№1,ряд.520+ряд.530+ряд.540) = 605,5 / 636,9 = 0,95.

Критичне значення цього коефіцієнта дорівнює 1. Тобто, кредиторська заборгованість господарства трохи перевищує дебіторську. ТОВ "АФ Україна" здатне, але не на 100% протягом одного року розрахуватися з кредиторами за рахунок коштів, одержаних від дебіторів. Незначну частину боргу господарство може погасити за рахунок готової продукції, товарів.

2.5. Види кредитів на підприємстві

Використання банківських кредитів для підприємства, яке функціонує у ринковій економіці, є показником нормальної фінансової діяльності, бо вкладення власних фінансових ресурсів у засоби виробництва має відбуватися лише в межах постійної потреби, яка не зазнає коливань в сторону зменшення. Для покриття тимчасово збільшеної потреби у фінансових ресурсах раціонально використовувати банківський кредит, тому в ринковій економіці саме на його долю припадає значна частина позичкового капіталу.

Згідно висновків відділу активно-пасивних операцій про можливість надання кредиту в сумі 800 000 грн. строком на 12 місяців під 20% річних, зазначається, що ТОВ "АФ Україна" представляє для банку інтерес не тільки як позичальник, але й як клієнт. За даними управління сільського господарства Мелітопольського району Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Україна" за виробничими та економічними показниками займає друге місце у Мелітопольському районі. Тому банк розглянувши заяву клієнта надає йому кредит 800 000грн.

Погашення позики здійснюється або однією сумою одночасно по закінченні строку користування позикою, або періодично протягом всього терміну дії кредитної угоди. Відсоток нараховується на суму непогашеного кредиту. Сплата відсотків здійснюється за фактичну кількість днів користування позикою.

Банк, здійснюючи попередній аналіз фінансового стану позичальника, вивчає його кредитоспроможність. Метою аналізу кредитоспроможності є оцінка результатів фінансової діяльності позичальника, на підставі якої банк приймає рішення щодо можливості надання кредиту або припинення кредитних відносин з даним клієнтом. Кредитоспроможність позичальника - це його здатність повністю і в строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями. Для здійснення оцінки фінансового стану слід враховувати чітко визначені об'єктивні показники його діяльності, такі як обсяг реалізації, прибуток та збитки, рентабельність, коефіцієнти ліквідності, грошові потоки (надходження коштів на рахунки позичальника), склад та динаміку дебіторсько-кредиторської заборгованості тощо. Комерційний банк повинен враховувати також чинники, які носять суб'єктивний характер: ефективність управління підприємством, ринкову позицію позичальника та його залежність від циклічних і структурних змін в економіці галузі, наявність державних замовлень та державної підтримки позичальника, історію погашення кредитної заборгованості в минулому тощо.

Одним з коефіцієнтів, який використовується для визначення ліквідності підприємства є коефіцієнт загальної ліквідності. Він характеризує на скільки обсяг короткострокових зобов'язань і розрахунків можливо погасити за рахунок усіх ліквідних активів, або достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року. Цей коефіцієнт розрахували шляхом ділення суми 2-го розділу активу (оборотні активи) на суму розділу 4-го пасиву (поточні зобов'язання). Нормативне значення =>2. В досліджуваному господарстві значення коефіцієнта зменшилось на 14,8% порівнюючи 2005 і 2003 роки.

Найбільш досконалим способом виявлення закономірностей розвитку явища є аналітичне вирівнювання рядів динаміки. Вирівнювання способом найменших квадратів можна здійснити по прямій або по кривій лінії, яка виражає функціональну залежність рівнів ряду динаміки від часу. Рівняння прямої має такий вигляд :

yt = a0 + a1*t = 2,98-0,01*t, де yt - вирівняні рівні ряду динаміки;

ао - вирівняний рівень ряду при умові, що t =0, тобто в році, який передує початку досліджуваного періоду; (

Табл.2.5. - Вихідні та розрахункові дані для аналітичного вирівнювання по прямій і по параболі.

Роки

Коефіцієнт загальної ліквідності

t

і1

tj

t4

y*t

Вирівнювання

По прямій

По параболі

2001

2,7

-2

4

-8

16

-5,4

10,8

3

2,5

2002

2,8

-1

1

-1

1

-2,8

2,8

2,99

3,24

2003

3,6

0

0

0

0

0

0

2,98

3,48

2004

3,5

1

1

1

1

3,5

3,5

2,97

3,22

2005

2,3

2

4

8

16

4,6

9,2

2,96

2,46

І

14,9

0

10

0

34

-0,1

26,3

14,9

14,9

2.6. Оцінка резервів ефективного використання кредиту

Розглядаючи доцільність залучення кредиту як джерела формування оборотних засобів, необхідно обов'язково мати на увазі ту обставину, що це об'єктивна необхідність господарської діяльності в умовах комерційного розрахунку, а не вимушена міра тільки у певних ситуаціях. І найбільш доцільним для організації фінансів, і найбільш ефективним для виробничої діяльності є положення, коли власними джерелами покривається тільки мінімальна потреба в оборотних коштах. Тимчасова потреба у фінансових ресурсах, яка виникає при нагромадженні окремих елементів оборотних засобів вище мінімального нормативу, покривається кредитом.

Аналізуючи кредитні відносини підприємства з банками, треба визначити, як підприємство у процесі планування й освоєння кредитів забезпечує взаємозв'язок використання кредиту та власних фінансових ресурсів, підвищення рентабельності використання усіх ресурсів.

Вихідною базою для висновків щодо міри ефективності використання фінансових ресурсів, вкладених в оборотні активи, є показник швидкості їх обороту, тобто оборотність. Прискорення обороту оборотного капіталу має важливе економічне значення, оскільки зменшує потребу виробництва в цьому ресурсі для виконання виробничої програми, а отже, підвищує ефективність відтворювального процесу. Вивільнені при цьому кошти підприємство може направити на диверсифікацію виробництва, соціальний розвиток колективу тощо.

Так, в господарстві є ще багато невикористаних резервів для прискорення кругообігу оборотного капіталу. Великі резерви прискорення обороту криються в скороченні періоду виробництва в тваринництві завдяки підвищенню середньодобових приростів тварин на їх дорощуванні і відгодівлі. В рослинництві - це впровадження у виробництво нових, більш урожайних і скоростиглих сортів культур, а також інтенсивних технологій їх вирощування, внесення оптимальних доз мінеральних добрив на фоні органічних. За таких умов не затягується вегетаційний період рослин, відбувається їх своєчасне дозрівання, а значить не порушується нормальний процес кругообігу оборотного капіталу. Одним з найважливіших напрямів поліпшення використання оборотного капіталу є режим економії.

Одним з етапів процесу надання кредиту є аналіз та моделювання поведінки підприємства за умови надання йому позики на часовому відрізку дії кредитної угоди. На цьому етапі слід враховувати ряд умов:

погашення кредиторської заборгованості згідно із затвердженим графіком повинне відбуватись не за рахунок отриманих кредитних коштів;

за рахунок кредиту має бути забезпечений повний цикл виробництва без залучення додаткових фінансових ресурсів;

- якщо в результаті реалізації проекту фінансово-економічний стан підприємства стабілізувався, але повністю відсутні обігові кошти, то такий результат вважається цілком позитивним, оскільки нестачу обігових коштів можна поповнити за рахунок нового банківського кредиту.

Для аналізу ефективності короткотермінових банківських кредитів на збільшення фонду оборотних коштів треба визначити оборотність цих кредитів і порівняти швидкість їх обороту зі швидкістю обороту власних оборотних коштів господарства. Отже, визначимо швидкість оборотності за допомогою таблиці 2.6.

Табл.2.6. -

Показники ефективності використання короткострокових позик для ТОВ "АФ Україна" за період 2003- 2005 роки.

Показники

2003р.

2004р.

2005р.

+,-

%

Середня кредиторська заборгованість, тис. грн..

188,5

352,4

678

489,5

359,7

Коефіцієнт оборотності

24,8

15,5

7,1

-17,7

28,6

Тривалість 1 обороту, дні

14

23

51

37

364,3

Якщо порівняти таблицю 1.7 і дану, можна зробити висновок, що тривалість обороту кредитів набагато менша за оборотність оборотних засобів. Це свідчить про те, що залучення банківських кредитів відіграє позитивну роль у прискоренні оборотності оборотного капіталу господарства. З даних таблиці видно, що коефіцієнт оборотності кредитів зменшився на 17,7, що склало 71,4%. І навпаки, тривалість одного обороту збільшилась на 37 днів або у 3,6 рази.

Висновки

На основі проведеного дослідження виявлено:

1.ТОВ "Агрофірма Україна" має гарне місце розташування, вигідні економічні та природні умови для розвитку сільського господарства, а саме для вирощування зернових культур та тварин, тобто Товариство має зерно-молочну спеціалізацію. Розрахунки структури земельної площі показують, що сільськогосподарські угіддя за три досліджувані роки не змінилися, вся займана площа є орендованою. Чисельність робітників скоротилася на 55 чоловік або на 20% у 2005 році порівняно з 2003. Господарство постійно отримувало чистий прибуток.

2.Показник забезпечення основними виробничими фондами на одиницю сільськогосподарських угідь зменшився в господарстві на 15,8%, і навпаки показник фондоозброєності збільшився на 4,5%. Зростання показнику фондовіддачі на 46,3% за досліджуваний період говорить про ефективне використання основних фондів в ТОВ "АФ Україна". А показники, що характеризують економічну ефективність використання оборотних фондів -коефіцієнт оборотності та тривалість одного обороту - вказують на сповільнення виробничого обороту в господарстві незважаючи на взяття кредиту. Зниження коефіцієнта оборотності на 50,4% відбулося за рахунок значного зростання вартості оборотних засобів у 2005 році, що перекриває економічну вигоду надання кредиту.

3.Проаналізував/структуру оборотних засобів ТОВ "АФ Україна", треба відмітити, що найбільшу частку - 83% - займають оборотні фонди, а саме 51,9% -незавершене виробництво (витрати по обробітку землі, посіву озимих та багаторічних трав, внесення мінеральних та органічних добрив). 20,9% займають тварини на вирощуванні та відгодівлі, і всього 10,15% виробничі запаси.

4.Ефективне використання оборотного капіталу досягається за умови збалансування джерел його формування - власних і позикових. Джерела власного капіталу зменшились у 2005 році на 1692,3 тис. грн., або на 13,7% порівнюючи з

2003 роком. З цього виходить, що позиковий капітал ТОВ "АФ Україна" збільшився. Якщо порівняти величини позикового капіталу 2005 і 2003 років, то маємо зростання у 2,7 рази. Але все ж таки, сума власних коштів перевищує позиковий капітал, що свідчить про фінансову стійкість господарства і відносну незалежність від зовнішніх джерел фінансування. Підтвердженням цьому є також розрахований коефіцієнт стійкості, який зріс у 3,25 рази порівнюючи звітний 2005 і базисний 2003 роки. В результаті проведеного факторного аналізу встановлено, що у 2005 році коефіцієнт стійкості господарства більший на 0,18 за 2003 рік. Цей показник підвищився в результаті зменшення власного капіталу на 0,14 і дуже незначного збільшення позикового капіталу - на 0,04, тобто власний капітал має більший вплив на зміну коефіцієнта фінансової стійкості.

5.Згідно проведеного аналізу структури поточних зобов'язань, треба відмітити, що найбільшу частку 34,6% займають короткострокові кредити банків, тому що господарство щойно взяло новий кредит. Розрахований коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості, який дорівнює 0,95, говорить про те, що ТОВ "АФ Україна" в цілому здатне протягом одного року розрахуватися з кредиторами за рахунок коштів, одержаних від дебіторів. Незначну частину боргу господарство може погасити за рахунок готової продукції і товарів.

6.3а допомогою рядів динаміки з'ясували, що коефіцієнт загальної ліквідності, який характеризує на скільки обсяг короткострокових зобов'язань і розрахунків можливо погасити за рахунок усіх ліквідних активів, має тенденцію до зниження (від 2,7 до 2,3, на 14,8%) і щорічне абсолютне зменшення на протязі досліджуваного періоду з 2001 по 2005 роки складає 0,01.

Згідно отриманим фінансовим результатам кредит є економічно доцільним для задоволення тимчасової потреби у витратах для створення сезонних запасів товарно-матеріальних цінностей.

Зважаючи на економічну ситуацію в Україні, коли більшість підприємств перебуває у скрутному економічному становищі, коли відбувається спад виробництва, за постійної нестачі оборотних коштів, можна зробити висновки, що банківське кредитування с найдоступнішим і найефективнішим для господарства джерелом фінансування.

На основі аналізу пропонується:

правильно розраховувати період максимальної потреби в оборотних засобах;

поліпшити забезпеченість необхідними товарно-матеріальними цінностями для підвищення швидкості обігу;

раціонально розподіляти потреби в матеріальних ресурсах по кожному їх виду згідно розрахованим нормативам;

якомога ефективніше використовувати матеріальні ресурси;

використовувати резерви для прискорення кругообігу оборотного капіталу окремо по галузям тваринництва і рослинництва;

досягнути значення коефіцієнта відношення кредиторської і дебіторської заборгованості 1, тобто підвищити здатність господарства розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів протягом одного року шляхом зменшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги;

розвивати партнерські відносини з іншими організаціями, проводити постійний пошук нових ринків збуту та постачання;

по можливості встановити попередню оплату за продукцію, а також погашення дебіторської заборгованості частинами і шляхом натуральної продукції;

використовувати кредитні ресурси одного надійного та постійного партнера - банку за умови надання належного забезпечення повернення позички.

Кредит відіграє велику роль у соціальній галузі, тому що всі кредити мають соціальну спрямованість. На їх основі підвищується ефективність суспільного відтворення та повніше задовольняються потреби суспільства, підвищується життєвий рівень населення. Кінцевим підсумком кредитування має стати розвиток і підвищення ефективності національної економіки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Голованов А.А. Проблеми кредитування аграрної економіки // АПК :
економіка, управління. - 2004. - №5. - С.36-42

Гудзь О.Е. Забезпечення сільськогосподарських підприємств кредитними ресурсами // Економіка АПК. - 2005. -№1. - С17-21

Дадашев Б. Фінансово-кредитна політика аграрного сектора економіки України // Банківська справа. - 2003. -№2. -С.53-56

4. Данисенко А.А. Забезпечення ефективної системи кредитування сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. - 2005. -№8. - С.32-37

5. Долинський В.П. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. - К.: Вища школа, 2001. - 164 с

Кобзєв О. Особливості кредитування АПК в поточному році // Пропозиція. - 2003. -№11. - С15-16

Колотуха С.М. Пошук шляхів реформування кредитних відносин в аграрному секторі економіки // Економіка АПК. - 2005. - №1. - С.66-70

Колотуха СМ., Мельник О.В. Удосконалення системи кредитування сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. - 2004. - №6. ~ С.29-34

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. Посібник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. - 294 с

Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика. Навчальний посібник. -К.: "Знання", 2004. -181с.

Лайко П.А.Фінанси АПК. Навчальний посібник. - К.: ДІЯ, 2002. - 225с.

Наконечний Т.С. Оцінка доцільності кредитування підприємств АПК // Економіка АПК. - 2002. - №7. - С.58-61

13. Саблук П.Т. Кредит та розрахунки. Реформування та розвиток підприємств АПК. Підручник. - К.: ІАЕ, 2001. - 532с.

14. Савчук В.К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. - Київ: "Урожай", 1995. - 325с.

15. Сафін О.Р. Шляхи забезпечення фінансової стабільності сільськогосподарських підприємств в Україні // Економіка АПК. - 2005. - №8.

16. Тарасюк С.Г. Розвиток системи сільськогосподарського кредиту в Україні // Економіка АПК. -2004. -№9. - С76-81

17. Тимченко О.А. Ще раз про кредити для АПК // Урядовий кур'єр. - 2003. - Жовтень. - С.9

Чупіс А.В. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства: науково-методичне видання. - Суми: "Довкілля", 2003. - 404с.

Шиндирук І.П. Кредитування діяльності сільськогосподарського товаровиробника // Економіка АПК.-2004. -№10. - С 78-83

Шкарупа А.П.Удосконалення кредитного обслуговування аграрного сектора економіки // Економіка АПК.-2003. -№5. - С.79-82

Царенко О.П. Економічний аналіз діяльності підприємств аграрного комплексу.

22. Циганов С А. Особливості реформування фінансово-кредитних відносин в АПК // Економіка АПК.-2002. -Ш. - С.43-49

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.