реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

11

ЗМІСТ

Вступ

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

Місце розташування, природні, економічні умови

ТОВ „Агрофірма Україна"

Розмір ТОВ „Агрофірма Україна", його

спеціалізація і організаційна структура

Основні економічні показники господарської

діяльності господарства

2. Аналіз руху грошових потоків

Значення і задачі аналізу

Склад і структура оборотних засобів

Джерела формування оборотних засобів

Аналіз структури поточних зобов'язань

Види кредитів на підприємстві

Оцінка резервів ефективного використання кредиту

Висновки

Список використаних джерел

ВСТУП

Кредит є важливою категорією ринкової економіки, що відображає реальні зв'язки і відносини економічного життя суспільства. Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва. За його допомогою прискорюється процес обігу капіталу як на макро-, так і на мікроекономічному рівні. Опосередковуючи всі стадії відтворювального процесу, кредит сприяє досягненню вищої рентабельності виробництва і прибутковості капіталу. Кредит виник з практичних потреб розвитку виробництва, його пристосування до постійного дефіциту капіталу - грошових і матеріальних ресурсів. За рахунок кредитів на підприємствах забезпечується організація як поточного господарського обороту, так і розширене відтворення основного капіталу, створення додаткових виробничих потужностей.

В Україні в сучасних умовах актуальною є проблема реформування системи кредитування суб'єктів господарської діяльності. Йдеться, насамперед, про орієнтацію банківського сектору на першочергове кредитування пріоритетних у народногосподарському плані виробництв. Для виходу української економіки з кризи кредитні відносини мають бути підпорядковані пожвавленню інвестиційної та інноваційної діяльності, фінансовому забезпеченню структурних перетворень та економічному зростанню. Більшість проблем у діяльності кредитування у сучасних умовах пов'язано з проведенням ризикованої кредитної політики.

Основні умови одержання кредиту визначені Положенням про кредитування від вересня 1995 p., затвердженого правлінням Національного Банку України. Ним передбачено, що кредит повинен бути забезпеченим, мати чітко визначений термін користування та цільовий характер, має платний характер та повинен бути обов'язково повернутий і не видаватись для відшкодування збитків, одержаних від господарської діяльності, формування та збільшення статутного фонду та придбання цінних паперів. Решта умов, у тому числі плата за кредит та форми його повернення, визначаються за угодою між кредитором та позичальником.

Проблеми банківського кредитування досліджували в своїх працях такі учені-економісти, як О.Дзюблюк, В.Сусіденко, Т.Клименко, В.Лагутін, І.Аванесова, Ю.Потійко, М.Алексєєнко та інші.

Метою дослідження даної курсової роботи є аналіз ефективного використання короткострокового кредиту ТОВ "Агрофірма Україна" Мелітопольського району Запорізької області. Для досягнення зазначеної мети поставлені такі завдання:

визначити забезпеченість господарства оборотними засобами;

виявити причини незадовільного забезпечення окремими видами ресурсів;

- зробити аналіз платоспроможності господарства, або його можливості
своєчасно і повно розрахуватися за отриманими позичками;

- розрахувати потребу в кредиті;

- передбачити майбутній стан підприємства за отриманої позички.
Предметом дослідження є використання короткострокової банківської

позички підприємством.

Об'єктом дослідження є Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Україна" Мелітопольського району Запорізької області.

Джерелами аналітичного матеріалу є статистична та фінансова звітність господарства за період з 2003 по 2005 рік, прогнози, плани економічного розвитку.

Для аналізу використовуються наступні методи дослідження: факторний аналіз для визначення відокремленого впливу кожного з факторів (власного та позикового капіталів) на кінцевий показник, що аналізується (коефіцієнт фінансової стійкості); аналітичне вирівнювання рядів динаміки як самий точний спосіб обробки рядів для виділення основної тенденції зміни коефіцієнта загальної ліквідності; метод фінансових коефіцієнтів для визначення взаємозв'язків показників; структурний аналіз для виявлення впливу кожної позиції на результат в цілому.

Курсова робота складається із вступу, 2-х розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел (22 найменування). Робота викладена на 37 сторінках комп'ютерного тексу і містить 15 таблиць, 2 рисунки та чотири додатки.

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Місце розташування, природні, економічні умови ТОВ "Агрофірма Україна"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Україна" створене громадянами шляхом реорганізації КСП "Україна", об'єднанням їхнього майна і підприємницької діяльності з метою одержання прибутку і має повну господарську самостійність.

ТОВ "Агрофірма Україна" розташоване у південно-західній частині Мелітопольського району. Адміністративним центром господарства є село Новгородківка. Відстань до районного центру м. Мелітополя - 25 км, до автошляху Москва-Сімферополь - 20 км. По території господарства з заходу на схід йде асфальтована автомобільна дорога Одеса-Ростов.

Господарство розташоване у зоні сухого степу з недостатньою кількістю опадів та нерівномірним їх розподілом по періодам року, високими температурами влітку, низькою відносною вологістю повітря та частими сильними вітрами. Середньорічна кількість опадів складає 431 мм, максимальна їх кількість приходиться на травень. Влітку опади щорічно мають переважно зливовий характер та випадають вони нерівномірно, в зв'язку з чим червень-липень звичайно бувають засушливими. Тому дуже пагубне впливає зниження кількості опадів у період вегетації сільськогосподарських рослин на їх ріст та розвиток.

Високі температури, часті засушливі вітри сприяють швидкому випаровуванню вологи з ґрунту. На території ТОВ"АФ Україна" переважають щорічно східні та північно-східні вітри, максимальна їх швидкість сягає 26-30 м/с. Середня температура повітря найхолоднішого місяця січня -4 °С, найтеплішого липня +23,1 °С. Останні весняні заморозки простежені 20 квітня, а перші осінні - в кінці вересня - на початку жовтня. Літні температури тривають щорічно не менше 5 місяців, а тривалість без морозного періоду - 191 день.

Сніговий покрив щорічно нестійкий, кількість днів зі сніговим покривом не перевищує ЗО діб. В зимовий період дуже часто трапляються відлиги, що призводить до утворення льодової корки на місцях з пониженим ландшафтом, наявність якої негативно впливає на зимування озимих зернових та інших культурах.

Рельєф території ТОВ "АФ Україна" представлений широко хвильовим корінним водорозділовим плато. Ґрунтові води на території господарства знаходяться дуже глибоко до 25 м. Характер їх в різних місцях плато неоднаковий. В одних місцях вода слабо мінералізована, питна і придатна для поливу, в інших значно засолена та непридатна для пиття та поливу. Основним джерелом зволоження грунту є природні атмосферні опади. Предметом діяльності Товариства є :

- виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції, у т.ч. вирощування зернових і бобових культур, переробка їх на борошно; вирощуванняолійних культур і переробка їх на олію; вирощування овочів; вирощування кормових культур і цукрового буряка;

виробництво і реалізація продуктів тваринництва, у т.ч. вирощування ВРХ і свиней на м'ясо; вирощування молочної череди , реалізація молока і переробка на масло і кисломолочну продукцію;

заготівля, переробка і реалізація сільгоспсировини;

створення і реалізація лізингових послуг;

постачання населенню району продуктів харчування тощо.

Товариство є юридичною особою, має право від свого імені укладати договори, одержувати майнові й особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, фірмовий знак, фірмові бланки, штампи, розрахунковий і інші рахунки в банках. Товариство "Агрофірма Україна " здійснює свою діяльність відповідно до Закону України "Про господарські товариства", чинним законодавством України, установчим договором і Статутом.

Прибуток є загальним показником фінансових результатів діяльності Товариства. Увесь прибуток, отриманий Товариством у результаті його господарської діяльності за рік, є власністю учасників і після сплати податків та інших платежів, створення фондів Товариства, підлягає розподілу між учасниками пропорційно їхнім часткам у Статутному фонді. Товариство має резервний фонд, що формується за рахунок щорічних відрахувань, у розмірі 25% Статутного фонду. Майно Товариства складають основні й оборотні засоби, вартість яких відбивається на самостійному балансі Товариства.

Товариство здійснює податковий, бухгалтерський, управлінський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність по формах, встановлених органами державної статистики. Результати господарської діяльності відбиваються в річному звіті і балансі, що підтверджуються зборами учасників. Таким чином, господарство знаходиться в одному населеному пункті, має два відділки і розвиває три галузі: рослинництво, розведення ВРХ та свиней. Ця та інша інформація розглянута в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 -

Місцезнаходження і склад ТОВ "Агрофірма Україна" (на кінець 2005 року)

Показники

Відстань: до обласного центру, км

120

До районного центру, км

25

До залізничної станції, км

25

До автошляху Москва-Сімферополь

20

Кількість: населених пунктів

1

Відділків

2

Галузей

3:рослинництво, тваринництво: розведення ВРХ, свиней

Тракторно-рільничих та інших бригад в рослинництві

1

Тваринницьких ферм -всього

3

В т.ч. ВРХ

2

свиноферм

1

Результати роботи сільськогосподарських підприємств суттєво залежать від умов виробництва. Тому економічний аналіз почали із вивчення природно-економічних умов господарства. Отже, ТОВ "Агрофірма Україна" має вигідні економічні та природні умови для розвитку сільського господарства, а саме для вирощування сільгоспкультур та тварин.

1.2. Розмір ТОВ "Агрофірма Україна", його спеціалізація і організаційна структура

Розмір підприємства аналізують за основними та допоміжними показниками. Основні - обсяг виробництва продукції, допоміжні - площа земельних угідь, кількість працюючих, вартість основних виробничих фондів, поголів'я худоби та ін. Розглянемо всі ці показники в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2. -

Розміри виробництва ТОВ "Агрофірма Україна" Мелітопольського району за період 2003-2005 pp.

Показники

2003р.

2004р

2005р

Відхилення 2005 р. до 2003 р.

+,-

%

Валова продукція сільського господарства в спів ставних цінах, тис. грн.

6506,2

7409,9

7915,1

1408,9

121,6

Товарна продукція, тис. грн.

4786,9

4085,9

4085,9

-701,0

85,4

Земельна площа -- в т. ч. сільськогосподарські угіддя, га

4528

4502

4492

-36

99,2

Середньорічна вартість основних виробничих фондів -- всього, тис. грн.

8681,5

8468,9

7267,7

-1413,8

83,7

Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн.

3300,3

4904,6

5

5657,7 5

2357,2

171,4

Аналізуючи основні показники з таблиці 1.2 бачимо, що валова продукція сільського господарства в спів ставних цінах збільшилась на 21,6% що склало 1408,9 тис. грн., а товарна продукція зменшилась на 14,6% або на 701 тис.грн. згідно з даними "Звіту про фінансові результати" порівнюючи звітний 2005 і базисний 2003 роки. Проаналізував додаткові показники, маємо незмінні сільськогосподарські угіддя за три досліджувані роки, проте простежується зменшення площі ріллі на 0,8% або на 36 га. Середньорічна вартість основних виробничих фондів має тенденцію до зменшення з 2003 до 2005 року, зменшення відбулося на 1570,85 тис.грн. або на 16,3%, треба відмітити вартість оборотних засобів навпаки збільшилась на 71,4%. В ТОВ "Агрофірма Україна" чисельність працюючих з 2003 року по 2005 зменшилась на 55 чоловік, що склало 20% зниження. Аналізуючи поголів'я худоби за досліджуваний період, можна сказати, що спостерігається збільшення кількості ВРХ на 8,3% і значне зниження поголів'я свиней - на 85,4% за умов важкого належного утримання худоби.

Результати господарської діяльності багато в чому залежать від рівня спеціалізації. Спеціалізація розвивається під впливом двох тенденцій: з одного боку, поглиблення суспільного розподілу праці сприяє більш вузькій спеціалізації, а з іншої - особливості сільськогосподарського виробництва викликають необхідність розвитку багатогалузевих господарств. Основними показниками, які характеризують спеціалізацію господарства є склад і структура товарної продукції, обсяг якої проаналізуємо в таблиці 1.3 за три останні роки в порівняльних цінах.

Оцінимо рівень спеціалізації господарства за величиною коефіцієнта, який розрахуємо за формулою: К сп = 100 / І(ПВ*(2п-1)), де ПВ - питома вага окремих галузей в загальному обсязі товарної продукції; п - порядковий номер окремих видів продукції за їх питомою вагою в ранжованому ряду.

Отже, К сп = 100 / 353,2 = 0,3, що означає низький рівень спеціалізації. В господарстві найбільш розвинута галузь рослинництва, а саме зернова та виробництво соняшника. В галузі тваринництва розвинено свинарство і трохи менший розвиток отримало виробництво молока. Але за даними 2005 року кількість поголів'я свиней набагато зменшилась (на 85,4%), що пов'язано з виникненням проблем при їх утриманні. Тому, на даний період ТОВ "Агрофірма Україна" має зерно-молочний напрямок спеціалізації.

Таблиця 1.3. -

Структура товарної продукції ТОВ "Агрофірма Україна" Мелітопольського району за період 2003-2005 pp.

Види продукції

2003р.

2003р.

2005р.

Відхилення 2005р. Від 2003р.

п

2п -1

пв

*(2п-1)

Вируч ка.тис грн

Струк

тура, %

Вируч ка,тис. грн

Структ ура,%

Виручка ,тис.грн

Струк тура, %

Всього зернові,зерноб

1785

37,3

2047

43,4

1972,5

48,3

187,6

110,5

X

X

X

пшениця озима

1069

22,3

1616

34,3

1115,2

27,3

46,1

104,3

1

1

28,0

кукурудза на зерно

7,5

0,2

1,2

0,01

1,6

0,03

-5,9

21,3

10

19

1,4

соняшник

407,6

8,5

417,5

8,9

340,5

8,3

-67,1

83,5

3

5

42,8

картопля

15,6

0,3

3,6

0,1

4,9

0,1

-10,7

31,4

9

17

3,0

овочі

163,6

3,4

33,1

0,7

52,1

1,3

-111,5

31,8

7

13

23,4

ш.продукція рослини

511,9

10,7

247,1

5,2

292,7

7,2

-219,2

57,2

4

7

53,9

Разом по рослинництву

2884

60,2

2749

58,3

2664,3

65,2

-219,3

92,4

X

X

X

ВРХ на мясо

289,5

6,0

329,1

7,0

292,7

7,2

3,2

101,1

6

11

74,0

свині на мясо

492,6

10,3

660,7

14,0

763,1

18,7

270,5

154,9

2

43,0

молоко

348,2

7,3

337,6

7,2

301,2

7,4

-47

86,5

5

9

65,4

ш.продукція тварини

61,2

1,3

69,6

1,5

37,6

0,9

-23,6

61,4

8

15

18,4

Разом по тваринництву

1192

24,9

1397

29,6

1318,6

32,3

127,1

110,7

X

X

X

Всього по господарству

4787

100

4716

100

4085,9

100

-701

85,4

X

X

353,2

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.