реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

Тільки з урахуванням конкретних умов господарювання та організації праці можна об'єктивно оцінити результати діяльності господарства і визначити шляхи його подальшого розвитку.

Поділ праці передбачає певний поділ функцій, які виконують робітники підприємства. Через це важливим є аналіз структури управління господарством. Структура управління виробництвом - це підпорядкованість управлінських зв'язків між управляючою і керованою підсистемами управління. Розглянемо її на прикладі ТОВ "Агрофірма Україна (рис. 1).

1.3. Основні економічні показники господарської діяльності господарства

Результати господарської діяльності залежать також від економічних умов, до яких відносяться: забезпеченість господарства земельними та трудовими ресурсами, основними і оборотним фондами.

До сільськогосподарських належать земельні угіддя, які систематично використовують для одержання сільськогосподарської продукції: рілля, багаторічні насадження, сіножаті та пасовища. Структура угідь залежить від рельєфу місцевості і від якості грунтів. Співвідношення угідь визначає спеціалізацію господарства і його виробничий напрям. Розглянемо склад і структуру земельного фонду на прикладі ТОВ "Агрофірма Україна".

Таблиця 1.4. -

Структура земельних угідь ТОВ "Агрофірма Україна"
Мелітопольського району за період 2003-2005 pp.

Види угідь

2003

2004

2005

Відхилення 2005 р. до 2003 р.

Площа,га

Струк тура, %

Площа,га

Струк тура, %

Площа,га

Струк

тура,%

+,-

%

Рілля

4528

92,3

4502

91,7

4492

91,5

-36

99,2

Сінокоси

-

-

-

-

-

-

-

-

Пасовища

380

7,7

406

8,3

416

8,5

36

109,5

Разом с-г угідь

4908

100

4908

100

4908

100

-

100

Орендовані

4115

83,8

4010

81,7

4418

90,0

303

107,4

З даних таблиці бачимо, що в господарстві більше 80% всієї площі займають орендовані землі, їх площа у 2005 році порівняно з 2003 роком збільшилась на 303 га або на 7,4%. Сільськогосподарські угіддя не змінилися протягом досліджуваного періоду - вони займають площу 4908 га. Структуру угідь складають лише рілля і пасовища, рілля займає найбільшу частку - в середньому 91,8%. За рахунок зменшення площі ріллі на 36 га, спостерігається збільшення площ пасовищ на таку ж величину або на 9,5%.

Від забезпеченості господарства трудовими ресурсами і ефективності їх використання залежать обсяги і своєчасність виконання сільгоспробіт, ефективність використання техніки і, як результат, - обсяги виробництва продукції, її собівартість, прибуток та інші економічні показники. До трудових ресурсів, крім працездатного населення, відносять також підлітків і старих людей, які беруть посильну участь у виробництві.

Узагальненим показником ступеня використання трудових ресурсів є коефіцієнт використання фонду робочого часу, який обчислюється відношенням відпрацьованих всіма працівниками днів до календарного фонду робочого часу (2030 годин в сільському господарстві). Розрахуємо його та інші прямі і обернені показники продуктивності праці в таблиці 1.5.

Таблиця 1.5. -

Забезпеченість ТОВ "Агрофірма Україна" трудовими ресурсами та ефективність їх використання за період 2003-2005 pp.

Показники

2003 рік

2004 рік

2005 рік

Відхилення 2005 р. від 2003 р.

+,-

%

Середньорічна чисельність робітників, чол..

275

256

220

-55

80,0

Витрати праці, тис. люд.-год.

535

223

368

-167

68,7

Відпрацьовано люд-днів 1 робітником за рік

278

124

239

-39

85,9

Сер. тривалість робочого дня, год.

7

7

7

-

100

Вартість валової продукції, тис.грн.

6506,2

7409,9

7915,1

1408,9

121,6

Виробіток 1 робітника: середньо річний, тис.грн..

23,6

28,9

35,9

12,3

152,1

Середньодобовий, грн.

84,9

233,1

150,2

65,3

176,9

Середньогодинний, грн.

12,1

33,3

21,5

9,4

177,7

Коефіцієнт використання річного фонду робочого часу

0,96

0,43

0,82

-0,14

85,4

З даних таблиці видно, що кількість відпрацьованих людино-днів одним працівником зменшилось на 14,1% у зв'язку зі зменшенням чисельності працівників за три досліджувані роки і витрат праці відповідно на 20% і 31,3%. Якщо порівняти середньорічний виробіток одного робітника 2003 року і 2005 року, можна простежити збільшення на 52,1%, що пов'язано зі зростанням вартості валової продукції господарства. Також зростання відбувається і в показниках середньодобового та середнього динного виробітку - на 77,3%. Аналізуючи коефіцієнт використання річного фонду робочого часу, спостерігаємо тенденцію до зниження - у 2005 році він скоротився на 0,14 одиниць або на 14,6% порівнюючи з 2003 роком.

фективність використання основних засобів характеризують такі показники як фондовіддача, фондомісткість, фондорентабельність. А потребу і забезпеченість господарства такі узагальнені показники: фондозабезпеченість та фондоозброєність. Розглянемо їх в таблиці 1.6.

Таблиця 1.6.

Показники забезпеченості основними фондами і ефективність їх використання в ТОВ "Агрофірма Україна" Мелітопольського району за період 2003-2005 pp.

Показники

2003 р.

2004 р.

2005 р.

Відхилення 2005р. від 2003р.

+,-

%

Вартість валової продукції, тис.грн...

6506,2

7409,9

7915,1

1408,9

121,6

Середньорічна вартість основних фондів с.г. призначення, тис.грн..

8199,1

7998,4

6863,9

-1335,2

83,7

Площа с.-г. угідь, га

4908

4908

4908

-

100

Середньорічна кількість робітників, чол..

275

256

220

-55

80,0

Фондовіддача, грн..

0,79

0,93

1,2

0,41

151,9

Фондомісткість, грн..

1,3

1,1

0,87

-0,43

66,9

Фондоозброєність, тис. грн..

29,8

31,2

31,2

1,4

104,7

Фондозабезпеченість, тис.грн

1,67

1,92

1,39

-0,28

83,2

Фондореоташіьність, %

9,7

2,03

8,1

-1,6

-

Аналізуючи показник фондовіддачі, бачимо його зростання на 51,9% за рахунок значного збільшення (на 21,6%) отриманої в господарстві валової продукції у 2005 році порівняно з 2003 роком від якої він знаходиться в прямій залежності. Як обернений показник фондовіддачі фондомісткість зменшилась на 33,1%. Спостерігається незначне збільшення - на 4,7% - фондоозброєності, що пов'язано із зменшення обох показників від яких він залежить - вартості основних фондів на 16,3% та кількості робітників на 20%. Фондозабезпеченість розраховується як відношення вартості основних виробничих фондів на одиницю площі. Як бачимо з таблиці площа не змінилася за досліджуваний період, а вартість основних фондів зменшилась, тому і фондозабезпеченість зменшилась на 16,8%. На фондорентабельність значно впливає отриманий прибуток від реалізації, який за звітний рік порівняно з базисним 2003роком знизився на 30,9%, що веде за собою і зменшення фондорентабельності на 1,6п.п.

Оборотні матеріальні ресурси є частиною виробничих фондів господарства, яка повністю споживаються в кожному технологічному циклі виготовлення продукції і повністю переносять свою вартість на вартість цієї продукції. Визначимо ефективність їх використання за допомогою таблиці 1.7.

Таблиця 1.7.

Показники ефективності використання оборотних засобів в ТОВ "Агрофірма Україна" Мелітопольського району за період 2003-2005 pp.

Показники

2003 рік

2004 рік

2005 рік

Відхилення 2005р. від 2003р.

+,-

%

Виручка від реалізації, тис.грн..

4786,9

4716,4

4085,9

-701,0

85,4

Середньорічна вартість оборотних засобів, тис.грн..

3300,3

4904,6

5657,7

2357,2

171,4

Коефіцієнт оборотності

1,45

0,96

0,72

-0,73

49,6

Коефіцієнт закріплення

0,69

1,04

1,38

0,69

200,0

Тривалість 1 обороту, днів

248

375

500

252

201,6

Для оцінки ефективності використання оборотних засобів застосовуються показники їх оборотності. З даних таблиці бачимо, що коефіцієнт оборотності, який розрахували шляхом відношення вартості реалізованої продукції до середньорічного залишку оборотних запасів, і який показує кількість оборотів за рік, зменшився на 50,4% завдяки значному збільшенню - на 71,4% - вартості оборотних засобів, від якої він знаходиться в оберненій залежності. Помітно, що величина, обернена коефіцієнту оборотності зросла у 2 рази. Показник тривалості одного обороту в днях за досліджуваний період має тенденцію до збільшення, величина збільшення склала 2,02 рази або 252 дня. Так, у 2003 році оборотні засоби перебували в обігу 248 днів, а у 2005 один цикл склав 500 днів. Таким чином, для досліджуваного господарства треба застосувати шляхи підвищення ефективності використання оборотних ресурсів: забезпечення нормативної потреби в цих ресурсах при раціональній їх по елементній структурі; застосування інтенсивних ресурсно- і енергозберігаючих технологій їх використання.

Рівень інтенсифікації виробництва значно впливає на результати господарської діяльності. Інтенсифікація - це процес суспільного виробництва, що базується на застосуванні більш ефективних засобів, предметів праці, більш кваліфікованої робочої сили, передових форм і методів організації праці у відповідності з найновішими досягненнями науково-технічного прогресу. Розглянемо показники рівня інтенсифікації в таблиці 1.8 на прикладі досліджуваного господарства.

Таблиця 1.8.

Економічна ефективність інтенсифікації сільськогосподарського виробництва ТОВ "Агрофірма Україна" Мелітопольського району за період 2003-2005 pp.

Показники

2003 р.

2004 р.

2005 р.

Відхилення 2005р. до 2003р.

+,-

%

Отримано валової продукції:

- на 1 га с.-г. угідь, грн..

1325,6

1509,7

1612,7

287,1

121,6

- на 1000 грн. основних фондів, грн..

680,7

811,2

1128,2

447,5

165,7

- на 1000 грн. виробничих витрат,грн..

1341,5

1299,2

1320,0

-21,5

98,4

на одного середньорічного працівника, грн..

23658,9

28944,9

35977,7

12318,8

152,1

Отримано валового доходу:

- на 1 га с.-г. угідь, грн..

343,4

390,5

421,8

78,4

122,8

- на 1000 грн. основних фондів, грн..

176,3

209,8

230,5

54,2

130,7

- на 1000 грн. виробничих витрат,грн..

347,5

336,1

330,2

-17,3

95,02

на одного середньорічного працівника, грн..

6128,4

7487,1

8308,1

2179,7

135,6

Отримано прибутку:

- на 1 га с.-г. угідь, грн..

163,3

33,2

112,8

60,1

- на 1000 грн. основних фондів, грн..

83,8

17,8

74,2

88,5

- на 1000 грн. виробничих витрат,грн..

165,2

28,6

136,1

-29,1

82,4

на одного середньорічного працівника, грн..

2913,8

636,7

2705,3

-208,5

92,8

Рівень рентабельності, %

22,2

-3,3

-12,9

-9,3

-

Норма прибутку, %

3,8

1,5

0,8

-3

-

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.