реферат бесплатно, курсовые работы
 

Аналіз споживчого кредитування в банку ВАТ "Кредитпромбанк"

Аналіз споживчого кредитування в банку ВАТ "Кредитпромбанк"

43

Курсова робота

Аналіз споживчого кредитування в банку ВАТ ”Кредитпромбанк”

Зміст

 • 1. Аналіз діяльності ВАТ „Кредитпромбанк”
  • 1.1 Характеристика основного виду діяльності ВАТ „Кредитпромбанк”
  • 1.2 Оцінка фінансового стану і результат діяльності банку
  • 1.3 Розвиток відносин з корпоративними клієнтами
  • 1.4 Організація кредитування
  • 2. Аналіз роботи Сектора по комерційній діяльності (кредитний відділ)
  • 3. Аналіз наданих кредитів Донбаською філею ВАТ „Кредитпромбанк"
  • 4. Аналіз виданих споживчих кредитів Красноармійським відділенням банку “Кредитпромбанк"
  • 5. Аналіз виданих кредитів під заставу нерухомості
  • Список літератури

1. Аналіз діяльності ВАТ „Кредитпромбанк”

1.1 Характеристика основного виду діяльності ВАТ „Кредитпромбанк”

Відкрите акціонерне товариство "Кредитпромбанк" зареєстровано Національним банком України 20 травня 1997 року за № 266.

Основні акціонери банку

Вітчизняні/іноземні акціонери

Частка у%

Акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю "Хомертрон Трейдинглімітед"

49,64

Фінтест Трейдинг КО. ЛІМІТЕД

9,94

Приватна компанія обмеженою відповідальністю "ІНДТЕК Файненс Бі. Ві. "

8,89

Товариство з обмеженою відповідальністю "САВІ"

8,17

Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод"

6,88

Членство у міжбанківських об'єднаннях, біржах і фондах

Українська міжбанківська валютна біржа Асоціація "Київський банківський союз" ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" Перша фондова торгова система (ПФТС) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Ліцензії та дозволи, які має банк

Банківська ліцензія № 174 від 24 вересня 2001 року.

Письмовий дозвіл № 174-2 від 11 вересня 2003 року.

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку №242000 від 23 жовтня 2001 р. на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів:

діяльність з випуску та обігу цінних паперів;

діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

депозитарна діяльність зберігання цінних паперів.

Банківські операції, які банк має право здійснювати на підставі банківської ліцензії Національного банку України:

Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб.

Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків - кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них.

Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Операції та угоди, які банк має право здійснювати за наявності банківської ліцензії без отримання письмового дозволу:

Надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі.

Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг).

Лізинг.

Послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів.

Випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів.

Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток.

Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Операції, які банк має право здійснювати за умови отримання письмового дозволу Національного банку України:

Неторговельні операції з валютними цінностями.

Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України.

Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті. Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України. Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними. Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними. Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України. Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.

Операції з банківськими металами на валютному ринку України.

Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.

Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

Емісія власних цінних паперів.

Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).

Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

з інструментами грошового ринку

з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.

З фінансовими ф'ючерсами та опціонами.

Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

Депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів:

Депозитарна діяльність зберігання цінних паперів.

Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

1.2 Оцінка фінансового стану і результат діяльності банку

Фінансовий результат

Чистий прибуток, отриманий банком у 2004 році, склав 11 593 тис. грн., що на 896 тис. грн. (8,37%) більше, ніж у попередньому році. У загальному прибутку банківської системи України частка Кредитпромбанку складає 1,65%.

В умовах скорочення дохідності активних операцій основними шляхами досягнення запланованого рівня прибутку було нарощування обсягу кредитно-інвестиційного портфеля та комісійних доходів.

Високі темпи економічного зростання 2004 року (приріст ВВП становив 8,5%, приріст обсягів промислової продукції - 15,8%, 2003 року - 4,1% та 7,0% відповідно) обумовили значний попит на гроші - збільшення кредитних вкладень українських банків за 2004 рік становило 61,4%.

Приріст кредитно-інвестиційного портфеля Кредитпромбанку за 2004 рік - 60,4%.

У структурі кредитно-інвестиційного портфеля питома вага кредитів на прямого позичальника становила 83,0%, міжбанківських кредитів - 10,3%, вкладень у цінні папери - 6,7%.

Найприбутковішим напрямом бізнесу було кредитування. Станом на 1 січня 2005 року кредитний портфель склав 918 435 тис. грн., що на 276 559 тис. грн. (43,1%) більше, ніж на початок 2004 року.

Процентний дохід від наданих кредитів за

2004рік - 127 908 тис. грн., що на 28 845 тис. грн. (або 29,1%) більше у порівнянні з 2003 роком.

Обсяги строкових коштів, розміщених в інших банках, на 1 січня 2005 року склали 114 419 тис. грн., приріст порівняно з попереднім періодом - 100 789 тис. грн. Процентний дохід від розміщення строкових коштів в інших банках отримано у розмірі 2 049 тис. грн.

Цінні папери в портфелі банку на 1 січня 2005року склали 73 713 тис. грн., приріст порівняно з попереднім періодом - 44 062 тис. грн. (148,6%). Процентний дохід від цінних паперів склав 3 206 тис. грн.

Однією із стратегічних цілей банку є нарощування комісійних доходів. Шляхи такого нарощування, з урахуванням ринкових обмежень, керівництво банку вбачає у постійному розширенні спектра комісійних продуктів та ефективній тарифній політиці, що дозволяють залучати до обслуговування нових клієнт та збільшувати обсяги операцій з клієнтами, які вже працюють з банком.

Чистий комісійний дохід, отриманий у 2004 році, склав 25 556 тис. грн., це на 7 596 тис. грн. (42,3%) більше рівня 2003 року. Питома вага комісійних доходів у загальних доходах за 2004 рік становить 17,2% (у минулому році - 14,6%).

Якість активів та формування резервів

Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля станом на кінець 2004 року становив 1106 573 тис. грн., приріст порівняно з 2003 р. - 60,4%. Питома вага сумнівної та простроченої заборгованості наприкінці 2004 року складала 3,8%.

Банк формує свої резерви для відшкодування можливих втрат за кредитними та іншими операціями за двома методиками: відповідно до вимог НБУ та міжнародних стандарт. Загальна сума сформованих резервних фондів та загальних спеціальних резервів на кінець року становила 124 255 тис. грн. та збільшилася порівняно з минулим роком на 30 518 тис. грн. (32,6%). Цей приріст відповідає загальнобанківській тенденції (за даними Асоціації українських банків, консолідований приріст резервів українських банків склав 33%).

Обсяги сформованих резервів за підсумками 2003-2004 pp. склали відповідно:

за методикою НБУ - 69 050 тис. грн. та 88 871тис. грн.

за міжнародними стандартами - 59 390 тис. грн. та 100 708 тис. грн.

Політика банку щодо формування резервів дозволяє створити достатній запас міцності для компенсування можливих втрат без негативного впливу на фінансовий стан банку, максимального захисту інтересів вкладників та акціонерів.

Ліквідність

Підтримання достатнього рівня ліквідності - необхідна умова стабільного режиму проведення платежів, повернення коштів за зобов'язаннями банку.

Виконуючи вимоги Національного банку України, банк протягом року підтримував обов'язкові економічні нормативи в межах, що регламентуються "Інструкцією про порядок регулювання діяльності комерційних банків". У 2004 році банк не мав порушень жодного з встановлених нормативів.

Капітал

На кінець 2004 року капітал банку з урахуванням коштів, залучених на умовах субординованого боргу, розрахований за методикою Національного банку України, склав 186 735 тис. грн. і збільшився порівняно з початком року на 4 122 тис. грн. (приріст 2,3%), до розрахунку капіталу включено 80% коштів, залучених на умовах субординованого боргу.

Одним із основних нормативів, встановлених Національним банком України, є адекватність капіталу:

Середньозважене значення показника адекватності регулятивного капіталу за 2004 рік - 18,3% (при нормативі не нижче 8%).

Найменше значення протягом року - 15,6%;

Середньозважене значення нормативу адекватності основного капіталу за 2004 рік становило 14,8% (при нормативі не нижче 4%). Мінімальне значення вказаного нормативу було 11,2%.

1.3 Розвиток відносин з корпоративними клієнтами

У 2004 році Кредитпромбанк продовжував діяльність на внутрішньому ринку та досягнув значних результатів щодо нарощування активів, капіталу, розміру кредитно-інвестиційного портфеля, депозитів юридичних і фізичних осіб. Ці досягнення допомогли зміцнити конкурентну позицію банку на ринку банківських послуг, а також налагодити співпрацю з наявними клієнтами й залучити нові підприємства та організації, які посідають провідні позиції у відповідних галузях та секторах економіки України.

Упродовж 2004 року клієнтами банку стали 1 816 підприємств. Загальна кількість корпоративних клієнтів станом на 1 січня 2005 року - 5 184.

Обсяг залишків коштів корпоративних клієнтів на 1 січня 2005 року складав:

на поточних рахунках - понад 120 000 000 грн.;

на депозитних рахунках - понад 190 000 000 грн.

Стратегічні завдання роботи з корпоративними клієнтами банку полягали у:

диверсифікації клієнтської бази;

розширенні спектра банківських послуг;

формуванні портфеля стабільних довгострокових пасивів.

Основними напрямками цієї роботи були:

галузева сегментація клієнтської бази для визначення потреб клієнтів;

упровадження пакетів унікальних послуг та продуктів для клієнгів;

збільшення клієнтської бази за рахунок широкого спектра банківських продуктів та якісних послуг;

розвиток взаємовигідної співпраці з клієнтами;

упровадження гнучкої цінової та тарифної політики для клієнтів банку.

Для забезпечення найвищого рівня обслуговування корпоративних клієнтів банк упроваджував нові універсальні банківські продукти та індивідуальні рішення для клієнтів, підтримував конкурентоспроможність тарифів на банківські послуги, активно співпрацював з міжнародними фінансовими інституціями.

У своїй діяльності банк зосереджує основну увагу на індивідуальному підході до кожного клієнта. З цією метою створено інститут персональних менеджерів, який забезпечує ефективну взаємодію Кредитпромбанку з клієнтами.

Завдяки набутому досвіду співпраці з підприємствами різних галузей банк має унікальні можливості надавати фінансові та консалтингові послуги для диверсифікованого кола корпоративних клієнтів.

Підтвердженням вищенаведеного є довіра до банку багатьох відомих підприємств, що працюють у таких галузях, як:

металургія і металообробка (ВАТ "Запорізький алюмінієвий комбінат", ВАТ "Донецький металургійний завод", ДАК "Титан", ЗАТ "Донецьксталь", ЗАТ ММЗ "Істіл-Україна");

вугільна і коксохімічна промисловість (ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська-Західна №1", ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод");

авіа - і машинобудування (Харківське Державне Авіаційне Виробниче Підприємство, ВАТ "Мотор Січ", ЗАТ "Єврокар", ТОВ "Херсонський автоскладальний завод "Анто-Рус", ВАТ "Дрогобицький машинобудівний завод", ТОВ "Укрпром-інвест");

нафтопереробка (ВАТ "Концерн Галнафтогаз", "Євротрансгаз", НК "Альянс" компанія ТОВ, "Укрнафтопродукт" ТД ЗАТ, "Укрнафтопродукти" корпорація, "Укрнафтопродукт" акціонерна холдингова компанія, ДП ТОВ "Альянс - Україна" "Херсон-Петроліум", ТОВ "Львів-Петроліум" ТзОВ СП, ВАТ "Херсоннафтопереробка", ВАТ "Північ"), ТОВ "Блек Ойл";

хімічна промисловість (ВАТ "Дніпропетровський лакофарбний завод", ЗАТ "Дніпропластмас", ДАК "Титан", група компаній "Південь України");

картонно-паперова промисловість (ВАТ "Київський картонно-паперовий комбінат", "Торговий дім Київського КПК" ТОВ);

харчова промисловість (ЗАТ "Комплекс Агромарс", ЗАТ "А.В. К", ТОВ "Олімп 2001", АТЗТ "Харківський жировий комбінат", ТОВ "Троянда", АТЗТ "Миронівський хлібопродукт", ЗАТ "Екотехніка", ВАТ "Львівська макаронна фабрика", Донецька та Луганська кондитерські фабрики, Дніпровський холодокомбінат, підприємства групи "Рейнфорд", Харківський лікеро-горілчаний завод);

сільське господарство (ТОВ "Дніпропетровська агропромислова компанія", ТОВ "Дніпро-Промцентр" ТОВ, "Інвест-Капітал-Дніпро" ТОВ, ДП "Фрідом Фарм ІНТ. ІНК", Агропромислове приватне підприємство "Агроконтракт");

торгівля та посередницькі послуги (ЗАТ "Гефест", ПП "Гефест", ТОВ "Мережа-трейд" ("Фуршет"), ДП "Еврогурт" ТзОВ, ТзОВ "Тема", ТМ "Побуттехніка", ТМ "Амстор") та інші.

Найважливішим завданням подальшого розвитку корпоративного бізнесу Кредитпромбанку є реалізація принципу управління клієнтськими відносинами для глибокого розуміння потреб клієнтів та своєчасного їх задоволення на високому професійному рівні.

1.4 Організація кредитування

Упродовж 2004 року обсяг операцій банку з кредитування суб'єктів господарської діяльності постійно зростав. Залишки заборгованості за наданими банком кредитами станом на 31.12.04 склали 779,6 млн. грн. і зросли порівняно з початком 2004 року на 240,4 млн. грн. (на 44,2%).

Обсяг кредитного портфеля банку на квартальні дати:

31.12.03-540,5 млн. грн.;

31.04.04-649,0 млн. грн.;

30.06.04 - 704,5 млн. грн.;

30.09.04 - 761,3 млн. грн.;

31.12.04-779,6 млн. грн.

Кредитна політика банку була спрямована на кредитування підприємств із задовільним фінансовим станом незалежно від форм власності за умови наявності належного забезпечення. Кредитування виробників залишалося для банку пріоритетним при здійсненні кредитних вкладень, основна частка яких сконцентрована у промисловості - 51,9%, у сфері торгівлі - 26,4%, у сільському господарстві - 5,3%.

Серед позичальників банку слід виокремити такі провідні у своїх галузях підприємства, як: ВАТ "Мотор Січ", ВАТ "Донецький металургійний завод", ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", ВАТ "Вугільна компанія "Шахта Красноармійська-Західна №1", ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод", ВАТ "Херсоннафтопереробка", Харківське Державне Авіаційне Виробниче Підприємство, ЗАТ "А.В. К", АТЗТ "Миронівський хлібопродукт" ЗАТ "Комплекс Агромарс", ЗАТ "Дніпропетровський комбінат харчових концентратів", а також підприємства, бізнес яких динамічно розвивається і які

посідають тверді позиції у відповідних секторах економіки: ВАТ "Концерн Галнафтогаз", ЗАТ "Єврокар", Об'єднання "Донецькпродторг", ТОВ "Ефект", ЗАТ "Екотехніка" і ДП фірма "Екотехніка-М", ЗАТ "Троянда", ТОВ "Європродукт", ДП "Фрідом Фарм Інтернешнл".

Порівняно з минулими роками у 2004 році більше уваги приділялося кредитуванню підприємств малого і середнього бізнесу.

2. Аналіз роботи Сектора по комерційній діяльності (кредитний відділ)

Сектор по комерційній діяльності - це структурний підрозділ Дирекції, ціллю якого є отримання прибутку шляхом залучення тимчасово вільних грошових коштів у одних осіб та надання іншим особам, які мають потребу в позичкових коштах. В своїй діяльності сектор по комерційній діяльності взаємодіє з бухгалтерією Дирекції, контролює правильність відображення в обліку операцій відділу, з відділом кредитування та фінансування, з відділом безпеки, юридичним відділом, відділом координації діяльності банку.

Відповідальність за виконання операцій несе начальник сектору по комерційній діяльності.

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВІДДІЛУ

залучення кредитних ресурсів для своєчасного виконання обов'язків перед клієнтами банку, виконуючи банківські операції;

ефективне та раціональне розміщення кредитних ресурсів з ціллю отримання прибутку банку, в умовах риночної економіки, забезпечення фінансової стабільності банку, його платоспроможності та ліквідності;

залучення коштів на вклади (депозитні операції) для збільшення банківських ресурсів;

кредитування юридичних та фізичних осіб;

організація готівкового обігу клієнтів банку, контроль за виконанням підприємствами та організаціями встановленого порядку ведення касових операцій;

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

купівля та продаж кредитних ресурсів;

купівля грошових коштів у юридичних осіб шляхом заключення депозитних договорів;

аналіз документів позичальника на видачу кредиту, прийняття рішення про видачі кредиту на засіданні кредитного комітету Дирекції;

підготовка документів позичальника на видачу кредиту для кредитного комітету Головного банку, який приймає рішення про видачу кредиту в сумі, яка перевищує ліміт кредитування;

формування резерву (страхового фонду) на можливі збитки по всім виданим кредитам ОПЕРВ;

видача кредитів підприємствам та організаціям на основі заключених кредитних договорів (договорів про відкриття кредитної лінії);

контроль за виконанням клієнтами банку касової дисципліни та раціональна організація готівкового обороту підприємств та організацій - клієнтів Дирекції;

заключення з клієнтами договорів на розрахунково-касове обслуговування.

Основними підрозділами, які регламентують кредитну діяльність Дирекції, є:

відділ кредитування та фінансування Дирекції

відділ безпеки Дирекції

юридичний відділ Дирекції

відділ координації діяльності банку

комерційний (кредитний відділ) Дирекції

Кредитна діяльність здійснюється на підставі законодавчих та нормативних актів, основних напрямків кредитної політики банку “Кредитпромбанк”, економічних показників роботи Дирекції.

Відділ кредитування та фінансування Дирекції, комерційний (кредитний відділ) забезпечують оформлення кредитів, ведення статистичної звітності з питань кредитної діяльності у відповідності з вимогами НБУ, Правління банку “Кредитпромбанк" та керівництва Дирекції. За результатами аналізу спільно з відділом безпеки та юрвідділом опрацьовуються рекомендації з загальних питань кредитної діяльності, які після затвердження їх керівництвом Дирекції або кредитним комітетом є обов'язковими до виконання.

Відділ безпеки Дирекції здійснює накопичення, аналіз та використання інформації про загрози кредитній діяльності, репутацію позичальників, їх гарантів та поручителів, підтримує ділові контакти з структурами безпеки інших банків та клієнтів, правоохоронними органами.

Юридичний відділ забезпечує контроль за дотриманням законодавства, юридичне супроводження стосунків між банком і клієнтом на усіх стадіях здійснення кредитної діяльності, представляють інтереси банку при вирішенні спорів з позичальниками у судовому та позасудовому порядку. Узагальнюють юридичну практику кредитної діяльності та опрацьовують відповідні рекомендації.

Відділ координації діяльності банку веде централізований облік заставленого майна та переданих банку матеріальних цінностей, вивчає ринок попиту, накопичує інформацію про ринкові ціни на майно, що реалізується банком, проводить пошук покупців та реалізацію їм майна.

Для одержання кредиту клієнт безпосередньо звертається у сектор по комерційній діяльності, де оформлює заяву встановленого зразку, з обов”язковою відміткою дати та розписом посадової особи банку, яка її отримала. Заява протягом робочого дня розглядається начальником комерційного відділу, повідомляється у відділ безпеки для попередньої перевірки та доповідається керівництву Дирекції. Попередня перевірка передбачає з”ясування наявності відомостей на клієнта у інформаційній системі відділу безпеки. При наявності негативних даних на клієнта вони негайно повідомляють керівництву Дирекції.

Керівництво Дирекції, виходячи з попередніх відомостей про клієнта, характеру міроприємства, яке планується до кредитування, а при необхідності, після особистої бесіди з клієнтом та уточнення наявних відомостей про його репутацію і кредитну історію, приймає рішення про можливість оформлення необхідних документів для отримання кредиту.

Особиста бесіда з клієнтом може проводитись також начальником відділу безпеки, або за його вказівкою працівниками відділу безпеки. Рішення по заяві керівник викладає письмово у вигляді резолюції на заяві з зазначенням доцільних умов кредитування (строку, відсоткової ставки та форми забезпечення), а в негативному випадку - причини відмови.

Заява з позитивним рішенням керівника повертається до комерційного відділу та передається для доповіді керівництву Дирекції та отримання дозволу на використання кредитних ресурсів.

Заяви, по яких Дирекцією прийняте негативне рішення у обов'язковому порядку залучається до кредитної справи клієнта або, якщо клієнт раніше не кредитувався у банку - до окремої номенклатурної справи кредитного відділу “Незадоволені кредитні заяви”.

На підставі кредитної заяви з позитивним рішенням про надання кредиту відповідальний виконавець (кредитний інспектор) знайомить клієнта з переліком документів, які потрібно надати в банк для оформлення кредиту, а по мірі надання таких документів здійснює відмітки у переліку про дату їх отримання з розписом клієнта. У залежності від репутації клієнта, його кредитної історії, економічного стану, характеру міроприємства, що кредитується, забезпечення кредиту та інших факторів ризиковості, перелік документів, які повинен надати клієнт, може бути розширеним або звуженим з дозволу начальника комерційного відділу або по рекомендації відділу безпеки.

Кредитна заява, перелік документів з відмітками про їх отримання, документи надані клієнтом, документи банку, що стосуються даного кредиту, формуються у кредитну справу, в якій накопичуються всі матеріали по кредитам, що надавались у поточному році. Матеріали у межах справи групуються по відношенню до конкретних кредитних заяв.

Кредитна справа, яка велась у поточному році припиняється і здається в архів тільки після погашення усіх кредитів, які надавались клієнту у поточному році. На кожен наступний рік заводиться окрема кредитна справа.

Кредитна справа є комерційною таємницею банку і зберігається відповідно з вимогами до таких матеріалів. Знайомити сторонніх осіб з матеріалами кредитної справи забороняється.

По мірі надання позичальником необхідних для видачі кредиту матеріалів комерційний відділ:

проводить аналіз економічного стану позичальника, його поручителів та гарантів у відповідності з методиками, прийнятими у банку “Кредитпромбанк”;

перевіряє техніко-економічне обґрунтування заходу, що кредитується, розрахунки ефективності використання кредиту, джерел та строків його погашення;

проводить експертизу заставленого майна, перевіряє місцезнаходження, право власності заставодавача або майнового поручителя на предмет застави, визначає його ліквідність, доцільні заходи щодо його збереження, з'ясовує чи не є майно предметом застави по іншим зобов'язанням;

готує проекти кредитного договору та інших документів, які визначають правові відносини між банком і позичальником.

вивчення установчих документів, що регламентують діяльність клієнта (установчий договір, склад засновників, їх репутацію та стабільність, строк функціонування підприємства та форму власності, ступінь відповідальності по зобов'язанням, наявність дозволу на діяльність, що кредитується);

За результатами розгляду кредитної справи комерційним, юридичним відділами, експертом (при видачі кредиту під заставу) та відділом безпеки надаються письмові заключення щодо можливості видачі кредиту та ступіні його ризиковості.

Після розгляду у відділах кредитна справа доповідається кредитному комітету, який у межах встановлених граничних розмірів приймає рішення про видачу кредиту.

Якщо розмір кредиту перевищує граничний розмір відділення, то відповідні документи, разом з рішенням направляються на розгляд кредитного комітету Дирекції. Виписка з протоколу засідання кредитного комітету та підписаний сторонами кредитний договір залучається до кредитної справи.

Після прийняття рішення про видачу кредиту економіст укладає кредитний договір між банком та позичальником. Кредитний договір укладається в трьох екземплярах (перший екземпляр залучається до кредитної справи та візується начальником юридичного відділу та начальником відділу безпеки, другий екземпляр отримує позичальник, третій - передається на зберігання у юридичний відділ).

Після підписання банком та позичальником кредитного договору економіст відділу:

готує розпорядження сектору обліку на відкриття позичкового рахунку;

готує розпорядження сектору обліку на видачу кредиту;

готує розпорядження сектору обліку для прийняття на позабалансовий рахунок 9819 “ Інші цінності та документи" документів, які підтверджують спосіб забезпечення зобов'язань по кредитному договору;

готує розпорядження сектору обліку для прийняття на позабалансовий рахунок 9819 строкового зобов'язання Позичальника;

робить відповідний запис в журналі регістрації кредитних договорів;

формує справу по юридичному оформленню кредита клієнта-Позичальника.

Нарахування та утримання процентів по кредитам:

нарахування процентів по кредитам проводиться в відповідності з Листом НБУ № 192 від 21.09.94 р. “Про порядок нарахування, обліку, виплат та утримання процентів та відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку в установах банків “, затвердженого Постановою Правління НБУ № 155 від 16.09.94 р.;

меморіальні ордери кредитний інспектор заносить до кредитної справи Позичальника;

в разі несвоєчасної сплати (або не в повному розмірі) сплати процентів Позичальником кредитний інспектор готує розпорядження сектору обліку про винесення суми нарахованих процентів на рахунок 2069 “ Несплачені в строк проценти по короткостроковим кредитам до закінчення дії договору". Один екземпляр розпорядження та меморіальний ордер кредитний інспектор відділу заносить до кредитної справи;

якщо проценти несплачені Позичальником на момент закінчення строку дії договору кредитний інспектор готує розпорядження сектору обліку про винесення суми нарахованих процентів на рахунок 2068 “ Несплачені в строк проценти по короткостроковим кредитам після закінчення дії договору". Один екземпляр розпорядження та меморіальний ордер кредитний інспектор заносить до кредитної справи.

Контроль за цільовим використанням наданого кредиту, своєчасним його погашенням, сплатою відсотків та виконанням клієнтом інших умов кредитного договору здійснюється сектором по комерційній діяльності.

При порушенні умов кредитного договору чи інших документів, які визначають відносини між сторонами у процесі кредитування (договір застави, передачі боргу, уступки вимог, гарантія, поручительство) сектор по комерційній діяльності у відповідності з наказом Голови Правління банку № 123 від 30.11.99р. та у порядку викладеному у листі № 27-08/282 від 22.12.99р. інформує відділ безпеки, спільно з яким опрацьовує та здійснює заходи щодо усунення порушень.

Перевірки ефективності та цільового використання кредиту здійснюється сектором по комерційній діяльності спільно з представниками відділу безпеки шляхом вивчення документів та стану виконання бізнес-плану безпосередньо у позичальника. Результати перевірок оформлюються довідкою, у якій зазначаються відомості про дійсне використання кредитних коштів, економічний стан клієнта на момент перевірки, висновки про можливість погашення кредиту у обумовлені угодою строки та рекомендації про усунення недоліків. З копією довідки знайомиться під розпис позичальник. При виявлені суттєвих порушень цільового використання кредиту, загрози його несвоєчасного погашення від клієнта витребують пояснення та заходи щодо виправлення становища, які разом з довідкою доповідаються кредитному комітету для прийняття рішення про застосування передбачених договором штрафних санкцій і інших заходів спрямованих на усунення порушень. Про рішення кредитного комітету клієнт повідомляється письмово.

Контроль за станом зберігання заставленого майна, а у разі необхідності вилучення під тверду заставу здійснюється експертом, а при його відсутності - відділом безпеки. Уразі виникнення необхідності, відділ безпеки застосовує інші заходи контролю за використанням кредиту, про результати яких доповідає керівництву Дирекції.

Повернення кредиту може здійснюватися шляхом:

своєчасного погашення позичальником з розрахункового рахунку кредиту та відсотків за його використання;

застосування до позичальників штрафних санкцій та нарахування підвищених відсотків по простроченим кредитам;

пролонгації строку погашення кредиту в зв'язку з виникненням у позичальника тимчасових економічних труднощів;

перевод боргу на нового платоспроможного боржника;

уступки вимог новому кредитору, який в змозі оплатити банку борги позичальника;

звернення зиску на предмет застави, його реалізації та спрямування коштів на погашення боргу;

передачі позичальником банку майна в рахунок погашення боргу;

реалізацією законних прав банку по гарантіям, поручительствам та договорам страхування;

претензійно - позивної роботи для вирішення спорів у арбітражному суді;

об'явлення позичальника банкрутом та погашення боргів за рахунок реалізації належного йому майна.

У разі виникнення загрози несвоєчасного погашення кредиту або простроченої заборгованості сектор по комерційній діяльності встановлює постійний контроль за надходженням коштів на розрахунковий рахунок боржника, проводить з ним протокольні наради щодо шляхів та строків погашення заборгованості, а також, разом з юридичним відділом розпочинає претензійно-позовну роботу стосовно позичальника, його гарантів та поручителів. При наявності застави або передачі боржником матеріальних цінностей у погашення боргу відділ безпеки вживає заходи по їх відокремленню і переводу під повний контроль банку.

Про прострочену заборгованість у день її виникнення сектор по комерційній діяльності подає письмове повідомлення відділу кредитування та фінансування Дирекції, у якому зазначаються причини несвоєчасного погашення боргу, його розмір, заходи що плануються, або вживаються, наявність застави, її повну характеристику та місцезнаходження. Про отримане повідомлення відділ кредитування та фінансування Дирекції інформує юридичний відділ, відділ безпеки та координації діяльності банку.

Юридичний відділ, відділ безпеки та кредитування після отримання повідомлення про виникнення простроченої заборгованості надають необхідні консультації у межах своєї компетенції щодо заходів по погашенню боргу.

Відділ координації діяльності банку на підставі повідомлення про наявність застави по простроченому боргу вивчає ринок збуту предметів застави, веде пошук можливих покупців та вирішує інші питання щодо реалізації предмету застави.

У разі виникнення тимчасових труднощів з своєчасним погашенням заборгованості строк погашення може бути пролонгованим по заяві боржника. У заяві викладаються причини, що обумовили порушення строків погашення кредиту, розрахунок джерел погашення боргу та строки, у які таке погашення планується.

Сектор по комерційній діяльності та відділ безпеки у обов'язковому порядку проводять перевірку цільового використання кредиту і причин, які обумовили несвоєчасне погашення боргу, відповідність наданих боржником розрахунків, щодо джерел та строків погашення дійсному економічному стану позичальника, можливість більш надійного забезпечення зобов'язань. Результати перевірки викладаються у висновках про доцільність пролонгації кредиту, які розглядаються кредитним комітетом відповідно до його повноважень. Уразі позитивного рішення кредитного комітету, пролонгація оформлюється додатковою угодою до кредитного договору та відповідними змінами до документів, які стосуються забезпечення кредиту (договір застави, поручительство, гарантія, договір страхування).

Зазначені вище документи, що стосуються позитивного або негативного рішення про пролонгацію, залучаються до кредитної справи.

При неможливості погашення або його частини власними силами, боржник за його заявою до банку, може отримати згоду на передачу боргу новому боржникові по двосторонній угоді між ними.

Згода банку на перевод боргу надається на підставі вивчення кредитоспроможності нового боржника і відповідні документи та висновки залучаються до кредитної справи нового боржника.

Договір про перевод боргу та дозвіл Дирекції оформляється у чотирьох примірниках кожний, два з яких передаються старому та новому боржникам, а два інших залучаються до кредитних справ старого та нового боржників. Передавати документи з кредитної справи старого боржника новому боржнику забороняється.

При виникненні сумнівів у своєчасності погашення боргу позичальником банк може здійснити уступку своїх вимог у повному обсязі або у її частині іншому кредитору. Уступка вимог оформляється відповідною угодою між банком і новим кредитором.

Права нового кредитора на вимогу до боржника настають тільки після перерахування банку новим кредитором обумовленої у договорі суми або передачі відповідної кількості ліквідного майна.

Після виконання новим кредитором зобов'язань перед банком, йому передаються по акту документи, які підтверджують право вимоги до боржника, поручителів і гарантів (кредитний договір, договір застави, гарантії, поручительства). Боржник письмово під розписку сповіщається про уступку вимог новому кредитору. Уразі, якщо новий кредитор отримав право вимоги тільки на частину вимог банку до боржника, то йому передається нотаріально посвідчені копії зазначених вище документів.

Договір уступки вимоги, акт передачі документів та повідомлення боржнику про уступку вимоги залучається до кредитної справи боржника.

Після погашення кредиту у повному обсязі (перевод боргу, уступки вимог) кредитний інспектор складає довідку за підсумками виконання позичальником зобов'язань по кредитному договору, де зазначає недоліки, які мали місце, доцільність та умови подальшого кредитування клієнта.

Депозитні операції

підписується депозитний договір встановленого зразку;

депозитний договір передбачає укладання додаткових угод при зміні умов депозитного договору;

готується розпорядження сектору обліку про відкриття депозитного рахунку;

вкладник платіжним дорученням (юр. особа) перераховує кошти на свій депозитний рахунок;

кредитний інспектор щомісячно дає розпорядження сектору обліку на нарахування процентів по вкладу;

готується розпорядження сектору обліку на перерахування нарахованих процентів на розрахунковий рахунок вкладника;

готується розпорядження сектору обліку на перерахування коштів з депозитного рахунку на розрахунковий вкладника (по закінченні строку дії депозитного договору).

3. Аналіз наданих кредитів Донбаською філею ВАТ „Кредитпромбанк"

Кредитний портфель банку збільшився більше ніж у 2 рази. Обсяг залучених коштів клієнтів збільшився майже в 2 рази і становив станом на 1.01.2005 року і становить 3 878 млн. гривень.

Минулого року банк активно реагував на нагальні потреби економіки та населення в позичкових ресурсах та активно нарощував обсяги кредитування з одночасним зниженням процентних ставок.

Протягом року банк надав кредити на загальну суму 2 мільярда 400 мільйонів гривень. При цьому банк виступив кредитором таких великих підприємств як “ВАТ „Вугільна компанія „Шахта Красноармійська-Західна №1” (10 мільйонів), підприємства атомної енергетики (понад 10 мільйонів гривень), підприємства суднобудування (8 мільйонів гривень), підприємства металургійного комплексу (12 мільйонів гривень).

Основні показники роботи банку можна розглянути в таблицi 1.

Таблиця 1

Основні показники діяльності ВАТ „Кредитпромбанк”, млн. грн.

Основні показники

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2005

Чисті активи

3237

5094

5978

Обсяг кредитного портфеля юридичних осіб

1167

2093

3969

Обсяг кредитного портфеля фізичних осіб

24

64

319

Кошти юридичних осіб

770

1079

1595

Кошти фізичних осіб

475

1090

2283

Балансовий капітал

180

287

600

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.