реферат бесплатно, курсовые работы
 

Амортизація основних засобів

Вхідна інформація (інвентарні картки, довідка про пробіг транспортних засобів, акти ліквідації основних засобів, акти прийомки-передачі, акти прийомки-здачі відремонтованих засобів, накладні на внутрішнє переміщення основних засобів).

Нормативно-довідкова інформація (довідники структурних підрозділів підприємства, матеріально відповідальних осіб, господарських галузей, допустимої кореспонденції рахунків).

3. Вихідна інформація: (інвентаризаційний опис основних засобів; відомість наявності основних засобів; відомість розрахунку амортизаційних відрахувань за видами виробничих витрат; відомість обліку капітального та поточного ремонтів основних засобів; відомість переоцінки основних засобів; відомість аналізу використання основних засобів; моделювання використання основних засобів).

При веденні обліку, контролю і аналізу з допомогою АРМБ функція обробки даних відділяється від користувача і здійснюється в формі, не доступній для людського сприйняття.

Тому виникає необхідність відображення вихідної інформації, що міститься на машиночитаемом носії, у вигляді, придатному для сприйняття і використання обліковим персоналом. Відображення вихідної облікової інформації в умовах застосування АРМБ здійснюється в реальному масштабі часу, тобто спостерігається зближення процесів формування, відображення і використання вихідної інформації.

Вихідною інформацією бухгалтерського обліку є обліково-звітні показники, необхідні для контролю і аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства, підготовки управлінських рішень, а також для підготовки інформації, що використовується з метою підтвердження достовірності облікової інформації і контролю функціонування АРМБ.

До вихідної облікової інформації також відноситься інформація, призначена для використання в подальших облікових циклах і для рішенні задач на суміжних АРМ.

За призначенням вихідні форми документів діляться на основні і допоміжні документи. Основні документи служать основним функціональним цілям бухгалтерського обліку, контролю і аналізу і повинні відповідати всім методологічним вимогам і правилам ведення регістрів бухгалтерського обліку.

Допоміжні документи містять різноманітні разові і періодичні відомості, що використовуються тільки для довідкових, контрольних і управлінських цілей і не вимагають безпосередньо для здійснення конкретних управлінських рішень.

За змістом документи діляться на оборотні відомості, відомості руху коштів і їх джерел, інвентаризаційні відомості, групувально-аналітичні документи, відомості по документованих операціях.

Зміст вихідних документів повинно забезпечувати можливість перевірки правильності результуючої інформації і її відповідність інформації первинних документів.

Як правило, вихідна інформація видається по запиту, і тому найбільш прийнятною формою її відображення є фрагментарні документи і відеограми.

Переклад повних вихідних документів в “безпаперовий” вигляд і задоволення поточних потреб обліку фрагментарними документами і відеограмами дає підставу вважати комплекс повних документів людиночитаємою копією облікових регістрів, що мають з оригіналом однакову юридичну силу.

Склад показників відеограм повинен відповідати інформації повних вихідних документів (облікових регістрів), переведених в “безпаперовий” вигляд.

Інформація відеограм може бути виведена у вигляді фрагментарного документа, і навпаки.

Вихідна інформація обліку, контролю і аналізу, що формується у вигляді вихідних документів на машиночитаемом носії, повинна оформлятися в порядку, що забезпечує юридичну силу вказаних документів.

Специфіка бухгалтерського обліку визначає його як систему суцільного, безперервного, взаємопов'язаного і об'єктивного відображення фактів господарської діяльності.

Вихідний документ повинен містити інформацію, що дозволяє однозначно ідентифікувати:

підприємство, на якому створений документ;

документ (назва, номер і т.д.), структурний підрозділ підприємства, по якому складений документ (для документів, що створюються по структурних підрозділах підприємства);

звітний період, за який сформована відображена в документі результатна інформація (або дату звітного періоду, на яку сформована ця інформація);

відображені в документі облікові і звітні показники;

обсяг інформації документа (кількість рядків стандартних сторінок);

дату створення документа;

особа, що склала документ і відповідальне за правильність його виготовлення.

Вихідний документ на машиночитаємому носії, якщо він підтримує “безпаперовий” вигляд певних регістрів, є оригіналом, а інформація, що відображається по мірі необхідності в людиночитаємій формі, є його копією. Вихідні документи (оригінали, дублікати і копії) на машиночитаємому носії підлягають авторизації. Для авторизації використовується код посадової особи, що відповідає за формування цих вихідних документів на АРМБ.

На відміну від цих вимог вказівка на важливість забезпечення максимально можливої зручності використання вихідної інформації обліковим персоналом носить інформаційний і, більш того неоднозначний характер. Їм визначаються лише загальні напрями і принципи організації відображення вихідної інформації в автоматизованій системі обліку, контролю і аудиту.

Результатом рішення задач на АРМБ є вихідна інформація, придатна для використання і відображена у вигляді документа на людиночитаємому (паперовому) носії, тобто у вигляді машинограми або за допомогою засобів візуального відтворення на екрані. Існує три способи відображення вихідної інформації на АРМБ.

Перший спосіб передбачає отримання повнооб'ємних звітних документів на паперовому носії з метою поточного їх використання, архівного зберігання і документальних ревізій. Такі документи оформляються з урахуванням довготривалого зберігання і мають юридичну силу.

Другий спосіб передбачає складання фрагментарних документів, відмінних від повних тим, що містять лише вибіркову інформацію, що переважно видається по запиту в довідкових цілях. Фрагменти відомостей мають разовий характер використання і не володіють юридичною повноцінністю.

Третій спосіб передбачає відображення вихідної інформації в формі відеограм.

Другий і третій способи відображення можуть мати подальший розвиток при організації вихідних документів на машиночитаємих носіях.

У умовах обробки інформації на основі АРМ бухгалтера з можливістю видачі “безпаперових” вихідних документів і організації роботи в режимі “запит-відповідь” постає задача одночасного застосування чотирьох збалансованих груп документів: документів на машиночитаємих носіях, повних документів (облікових регістрів), фрагментарних документів на паперовому носії, відеограма.

Вихідна інформація для рішення задачі з нарахування амортизації.

Перелік та опис вихідних повідомлень задачі ОЗ 1012 представлено в таблиці 5.2.

Перелік та опис вихідних повідомлень.

Таблиця 5.2.

Ідентифікатор

Форма подання

періодичність

Термін видачі

Одержувачі та призначення вихідної інформації

В101201

Мащинограма, відеокадр - відомість нарахування амортизації по обєктам основних засобів 2-ї групи

щоквартально, по запиту

3-го числа наступного за звітним періодом

Бухгалтерія, контроль за вірогідністю розрахунку

В101202

Машинограма, відеокадр - відомість нарахування амортизації по приладах

щоквартально, по запиту

5-го числа наступного за звітним періодом

Бухгалтерія, контроль за вірогідністю розрахунку

В101203

Машинограма, відеокадр - відомість нарахування амортизації по приладах

щоквартально, по запиту

6-го числа наступного за звітним періодом

Бухгалтерія, контроль за вірогідністю розрахунку

ВМ 101202

Масив обліку нарахованих амортизаційних відрахувань у звітному періоді

щоквартально

3-го числа наступного за звітним періодом

Загальносистемна база даних

Перелік та опис вихідних одиниць інформації наведено в таблиці 5.3.

Перелік та опис вихідної інформації.

Таблиця 5.3.

Назва вихідних одиниць

ідентифікатор повідомлень, що містить вихідну інформацію

Вимоги до наочності та надійності обчислень

1. Балансова вартість основних засобів 2-оі групи

В101201, В101202, В101203, ВМ101204

10000000,00

2. Норма амортизаційних відрахувань в перерахунку на звітний квартал

В101201, В101202, В101203, ВМ 101204

00000000,01

Для формування вхідної інформації використовуються як операції роботи за стандартними уніфікованими формами, так і автоматизоване документування шляхом формування первинного документу різної (раціональної) форми. При цьому формуються дані по всім господарським операціям. Вони можуть відображатися на екрані або видаватися на принтер. Інформаційне забезпечення створюється у вигляді локальної бази АРМБ.

Перелік та опис вхідних повідомлень задачі ОЗ 1012 представлені в таблиці 5.4.

Перелік та опис вхідних повідомлень
Таблиця 5.4.

Ідентифікатор

Форма подання

Термін надходження

Частота надходження

І 101201

Машинограма, відеокадр - інвентарна картка

щомісячно, за необхідністю

один раз на квартал

АВ 101202

Машинограма, відеокадр - акт введення в експлуатацію

щомісячно, за необхідністю

один раз на квартал

ПА 101203

Машинограма, відеокадр - довідка про пробіг транспортних засобів

Щомісячно

один раз на квартал

А 101203

Машинограма, відеокадр - акт прийомки - передачі основних засобів

за необхідністю

один раз на квартал

АР 101204

Машинограма, відеокадр - акт пройомки - передачі відремонтованих основних засобів

за необхідністю

один раз на квартал

М 101205

Машинограма, відеокадр - накладна на внутрішнє переміщення основних засобів

Щомісячно

один раз на квартал

Перелік та опис вхідних одиниць інформації наведено в таблиці 5.5.
Перелік та опис вхідних одиниць інформації.
Таблиця 5.5.

Назва вхідної одиниці

Необхідна точність її числового значення

джерело інформації

ідентифікатор джерела інформації

1. Інвентарний номер

10000,0

інвентарна карточка, акт прийомки-передачі оз

І 101201, А 101202

2. Заводський номер

1000000000,0

інвентарна карточка, акт прийомки-передачі оз

І 101201, А 101202

3. Матеріально відповідальна особа

100000,0

інвентарна картка

І 101201

4. Паспорт

100000,0

інвентарна картка

І 101201

5. Завод виготовлювач

10000000,0

інвентарна картка

І 101201

6. Рік виготовлення

1000,0

інвентарна картка

І 101201

Нормативно-довідникову інформацію у випадку обліку ОЗ можна представити наступним чином.

Таблиця 5.6.

Назва масиву

Призначення масиву

Максимальна кількість записів

1. довідник підрозділів

А00001

26

2. довідник матеріально відповідальних осіб

А00002

190

3. довідник груп та видів основних засобів

А00003

6

4. довідник господарських операцій з обліку основних засобів

А00004

46

5. довідник видів дорогоцінних металів та каміння

А00005

37

6. довідник - календар

А00006

4

7. довідник бухгалтерських проводок

А00007

46

Перелік масивів, що використовуються для реалізації алгоритму задачі ОЗ 1012.

Довідник підприємств використовується на тих підприємствах, які мають філіали, відділення. Структура довідника: код підприємства, його найменування.

Довідник структурних підрозділів використовується для формування інформації по окремим підрозділам і має наступну структуру: код підприємства, код структурного підрозділу, найменування структурного підрозділу.

Довідник матеріально-відповідальних осіб використовується для формування інформації по матеріально-відповідним особам і має структуру: табельний номер, прізвище, ім`я, по-батькові.

Довідник господарських операцій використовується для формування інформації по кодам господарських операцій. Структура довідника: код операції, її назва.

Довідник видів дорогоцінних металів використовується для формування інформації про наявність і рух дорогоцінних металів,які знаходяться в основних засобах. Структура довідника: вид, назва, одиниця виміру, кількість.

Довідник-календар використовується для формування інформації на певну дату. Структура: звітній день, місяць, рік; необхідний день, місяць, рік.

Довідник бухгалтерських проводок використовується для автоматизованого формування бухгалтерських проводок. Його структура: код господарської операції, кореспонденція рахунків.

Довідник допустимої кореспонденції рахунків використовується для контролю і аудиту кореспонденції рахунків виконаних господарських операцій на предмет правильності їх формування. Структура: рахунок, субрахунок, код аналітичного обліку; кореспондуючий рахунок, субрахунок, код аналітичного обліку; признак кореспонденції (по дебету чи кредиту).

Довідник причин списання основних засобів використовується для заповнення актів на списання основних засобів, а також для проведення аналізу і прийняття управлінських рішень. Структура: код причини списання, найменування причини списання.

База знань використовується для підказок бухгалтеру з приводу правильності формування, ведення і відображення інформації. Тут відображаються управлінські рішення по отриманим результатам.

Алгоритм розв'язання задачі.

Алгоритм вирішення задачі нарахування амортизації основних засобів 2 групи призначений для автоматизованого розвязання задачі по нарахуванню амортизації основних засобів.

Розглянемо рішення задачі нарахування амортизації на основні засоби 2 групи за квартал.

Код задачі : 1 - основні засоби; 01 - АРМ по нарахуванню амортизації; 2 - основні засоби другої групи; ОЗ 1012

Задача ОЗ 1012 розвязується на АРМБ в комплексі задач з обліку основних засобів. Дане АРМ обладнане персональним компютером сімейства IBM-PC. Задача призначена для визначення суми амортизаційних відрахувань основних засобів другої групи, а точніше автотранспорту за твердо встановленими процентами відрахувань за відпрацьований час.

Задача ОЗ розвязується розрахунковим шляхом. Для нарахування амортизації основних засобів спочатку треба визначити їх балансову вартість за формулою Б=Б1+П-В-А де, Б - балансова вартість групи на початок звітного періоду; Б1 - балансова вартість групи на початок періоду, що передував звітному; П - сума витрат, понесених на придбання основних засобів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та ін. Поліпшень основних засобів протягом періоду, що передував звітному; В - сума виведених з експлуатації основних засобів протягом періоду, що передував звітному; А - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у періоді , що передував звітному.

А далі по кожному обєкту основних засобів другої групи визначається сума амортизаційних відрахувань у відсотках до балансової вартості. Для другої групи ставка амортизаційних відрахувань становить 25% на рік, що в перерахунку на квартал становить 6,25%. Спочатку підраховується сума амортизаційних відрахувань по кожному обєкту основних засобів другої групи, а потім підраховується сума амортизаційних відрахувань вцілому по групі , а також вцілому по кожному структурному підрозділі підприємства і вже вцілому по підприємству. Обєктом, для управління якими розвязують задачу ОЗ 1012 є основні засоби підприємства другої групи до складу яких входять автотранспорт, меблі, прилади тощо.

Задача розвязується один раз на квартал або за вимогою бухгалтера чи інших органів, які мають на це право. Тривалість розвязання задачі: 0,20 год.

Розвязання задачі ОЗ 1012 автоматизованим шляхом припиняється, якщо:

відсутня необхідна для розвязання задачі інформація;

у загальносистемній базі даних виявлені недостовірні дані із задач, що сумісні з даною задачею;

виявлені порушення у базі дених внаслідок несанкціонованого доступу;

вийшло з ладу енергопостачання ПЕОМ;

вийшло з ладу обладнання, де зберігаються необхідні для розвязання задачі дані та ін.

Задача ОЗ 1012 інформаційно взаємозвязана з задачами з обліку надходження та вибуття основних засобів, визначення ліквідаційної вартості основних засобів, формуванню розрахунково-платіжної документації, комплексу АРМ з обліку основних засобів та задачами з обліку витрат на виробництво, складання звітності.

Структурно логічна схема алгоритму рішення задачі нарахування амортизації основних засобів гр. 2 представлено на рис.6.

Інформаційна модель задачі ОЗ 1012 представлена на рисунку 7

Рис. 7. Взаємодія АРМБ з обліку основних засобів з іншими АРМБ.

Умови та час характеристики розвязання задачі ОЗ 1012 визначає головний бухгалтер. Задача ОЗ 1012 розвязується в режимі діалогу “ ПК - бухгалтер”. Дії бухгалтера визначені інструкцією та “Меню”, порція якого висвітлюється на екрані дисплея і підказує, що потрібно зробити для виконання розрахунку.

Таблиця 5.7.

Найменування задачі

Призначення

Режим виконання

Періодичн виконання

1.1.Облік руху ОЗ по місцям зберігання або експлуатації

1.2. Облік руху ОЗ по галузевим групам та видам

1.3. Облік нестач та залишків ОЗ

1.4.Облік амортизаційних відрахувань та зносу ОЗ.

1.5. Облік кап ремонту ОЗ.

1.6. Облік переоцінки ОЗ

1.7. Облік наявності драг металів в складі ОЗ

1.8. Облік наявності та руху ОЗ

1.9. Облік немате-ріальних активів

Для контролю наявності та руху ОЗ на місцях знаходження

Для контролю наявності по галузевим групам та виробничому призначенню

Для оприбуткування залишків та списання нестач ОЗ, для подання претензій по відшкодуванню матеріального збутку за виявлену нестачу

Для контролю правильності аморт відрахувань, виявленого ступеня зношення ОЗ

Для списання вартості кап ремонту

Для єдиної оцінки однакових об'єктів, придбаних по різним цінам

Для контролю наявності драг металів в складі ОЗ

Для оперативного обліку ОЗ

Для оперативного обліку нематеріальних активів.

Запросний

Той же

Той же

Регламентно-запросний

Той же

Запросний

Той же

Той же

Той же

По запросу

Той же

Той же

Щомісячний

Той же

По запросу

Той же

Той же

Той же

АРМБ по обліку ОЗ взаємопов'язане з:

АРМБ по обліку затрат на виробництво по задачі нарахування аморт відрахувань по кодам виробничих затрат та зносу ОЗ.

АРМБ по зведеному обліку та складання звітності по задачам: нарахування аморт відрахувань по кодам виробничих затрат та зносу ОЗ

Підсистемою управління допоміжного виробництва по задачі - наявність ОЗ

Підсистемою управління фінансами по задачі нарахування аморт відрахувань по кодам виробничих затрат та зносу ОЗ

Висновки

Господарська діяльність кожного виробничо-комерційного підприємства базується на найбільш раціональному використанні матеріальних і грошових ресурсів.

Бухгалтерський облік у промисловості, як і в інших галузях народного господарства, є одним з найважливіших джерел економічної інформації, засобом контролю за роботою підприємства і знаряддям охорони власності.

Основу матеріально-технічної бази промислового виробництва становлять основні засоби, оскільки вони служать каталізатором успішного розвитку науково-технічного прогресу і забезпечують технологічний процес виробництва.

Більш повне та раціональне використання основних фондів та виробничих потужностей підприємства сприяє покращанню всіх його техніко-економічних показників: зростанню продуктивності праці, підвищенню фондовіддачі, збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості, економії капітальних вкладень.

Ефективне використання основних засобів сприяє прискоренню оборотності оборотних засобів. Чим краще експлуатуються основні засоби, тим швидше оборотні засоби проходять фазу і тим менше потреба в їх прирості.

Правильне використання основних засобів в значній мірі залежить від збільшення інтенсивного та експлуатаційного навантаження на основні засоби, автоматизації і механізації виробничих процесів, мобілізації застарілих машин, швидкої реалізації основних засобів і максимальної ефективності нової техніки.

Найбільш суттєві висновки аналізу основних фондів на ТОВ “Етік” і результати можуть бути сформульовані наступним чином.

Вивчення змісту, суті та ролі основних фондів показує, що високі темпи розвитку промислового виробництва можливі лише за умови високоефективного використання виробничих потужностей.

З усього вищезазначеного слідує необхідність подальшого вивчення проблем обліку, аналізу та аудиту основних засобів; розробки правильної методики організації обліку, аналізу та аудиту і на цій основі пропозицій по їх удосконаленню.

В Україні, на сьогоднішній день зроблені перші важливі кроки щодо реформування діючої системи обліку, наближення його до міжнародних стандартів.

Література

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-XIV від 16.07.99 р. // Урядовий кур'єр №162, 1 вересня 1999 р., ст. 7 - 10.

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” №283-ВР від 22.05.1997 із змінами та доповненнями. // Урядовий кур'єр 12 червня 1997 р. № 105 - 106.

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування” від 02.03.2000р. №1523-ІІІ.

Закон України “Про оренду майна державних підприємств і організацій”№145 - ВР із змінами і доповненнями, викладеними у новій редакції від 14.03.95р. // Урядовий кур'єр № 93, 28 березня 1995р.

Положення “Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку”, затверджено наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.95// Все про бухгалтерський облік №45, 1995р., ст. 22 -25.

Положення “Про порядок складання декларації про прибуток підприємств” № 214 від 8.07.97 р. в редакції від 21.01.98р

Наказ Міністерства статистики України №352 від 29.12.95 “Про затвердження типових форм первинного обліку. // Все про бухгалтерський облік № 112, 1995р., ст. 7 - 9.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання фінансової звітності”від 28.02.2000 р. №419 // Бізнес №14,2000р., ст. 25 - 27.

"План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій”. Затверджений Наказом Мінфіну від 30.11.99 р. №291 // Бухгалтерський облік та аудит №1 2000р., ст 10 - 21.

“Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій” №291, яка затверджена Наказом Міністерства фінансів України 30.11.99р. // Фінансова консультація №5 - 6, 2000р., ст. 37 - 52.

“Інструкція з бухгалтерського обліку орендних операцій”, затверджено наказом Міністерства фінансів України №128 від 25.07.95.,зі змінами і доповненнями від 06.03.98р., №50. // Привіз - ГК №17, квітень 1998р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 “Основні засоби” Затверджено наказом Міністерства Фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. // Бухгалтер №10, 2000р., ст. 18 - 22.

Алборов Р.А. “Аудит в організаціях промисловості, торгівлі і АПК”.- М.: Дело и Сервис, 1998р - 467 с.

Белуха Н.Т. “Аудит: Учебник для студентов вузов”. - К.: Знання, 2000. - 245с.

Волков И.М., Грачева М.В. “Проектный анализ: Учебник для вузов”. - М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1998г., 423с.

Веренич О. “Облік надходження основних засобів: це необхідно знати”. // Все про бухгалтерський облік №86, 15 вересня 1999р., ст. 16 - 17.

Голов С. Ф., Костюченко В. М. “Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами”. - К.: “Екаунтинг”, 2000р. 376 с.

Голов С., Пархоменко В. “Облік господарських операцій за новим Планом рахунків” // Бухгалтерський облік та аудит № 10, 1999р., ст 3 - 11.

Голов С.Ф. “Облік основних засобів відповідно до МСБО” // Бухгалтерський облік і аудит, 1999р., №4-6, ст. 19-41.

Губачева О. “Новий етап розвитку бухгалтерського обліку в Україні”. // Бухгалтерський облік та аудит №11, 1999р., ст 31 - 35.

Дембинский Н.В. “Экономический анализ деятельности предприятий”: Минск, “Высшая школа” 1981г., 250с.

Завгородний В.П. “Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита” - К: А.С.К., 1998г., 360с.

Завгородний В.П. “Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием”. - К.: “Ваклер”, 1997г., 976с.

Завгородній В.П. “Організація обліку, аналізу та аудиту в умовах застосування Персональних ЕОМ”. // Бухгалтерський облік та аудит №4,1994р., ст. 20 - 23.

Кирей А. “Чёрные дыры” классификации: Основные средства” // Бухгалтерия, право, налоги, консультации. (прил. к газете “Бизнес”)., 2000, №18 - 19.

Кузьминский А., Кужельный Н., Петрик Е., Савченко В., и др. “Аудит: Практическое пособие”. -К.: “Учетинформ”, 1996. - 283с.

Назарбаева И., Назарбаева Р. “Операции по улучшению основных средств” // Бухгалтерия, право, налоги, консультации. (прил. к газете “Бизнес”)., 2000, №1- 2, 10 января, с. 106 -116.

Пархоменко В.М. “Бухгалтерський облік в Україні: нормативи, коментарі”.- К: Лібра, 1998р., 230 с.

Пархоменко В.М, Баранцев П.П. “Реформування бухгалтерського обліку в Україні: План рахунків. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку”. - Луганськ.: Промдрук, 2000. - 271с.

Савицкая Г.В. “Анализ хозяйственной деятельности предприятий”: Учебное пособие для вузов. 2-е издательство переработаное и дополненое. - Минск, М.: Экономическая перспектива, 1998г.

Савченко О. “Індексація основних фондів за підсумками 1999 року”. // Податки та бухгалтерський облік, лютий, 2000, №7 (263), ст. 25 -27.

Сопко В.В., Кузьмінський А.М., Завгородній В.П. “Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу”. - К.: “Вища школа”, 1993р., 223с.

Стражев В.М. “Анализ хозяйственой деятельности предприятий”, - Минск, М: Экономическая перспектива, 1998 г., 248с.

Цвєткова Н.М. “Організація і методика інвентаризації” // Все про бухгалтерський облік, 1997 р., № 48 - 50.

Шевченкова Л. “Основні засоби: що було - що буде”. // Баланс №11 (292), 14 березня 2000 р., ст. 32 - 36.

Юровский Б. С. “Основные средства: налоговый и бухгалтерский учет” в двух частях - Х.: “Консульт” 2000 г.298 ст.

Array

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.