реферат бесплатно, курсовые работы
 

Амортизація основних засобів

МСБО 16 не містить переліку методів, які слід використовувати для розрахунку амортизації основних засобів.

Єдиною вимогою являється те, що метод амортизації повинен забезпечувати розподіл вартості активу на систематичній основі та відображати спосіб, яким економічна вигідна від даного активна споживається підприємством. Це означає, наприклад, що якщо автомобіль використовується для доставки грузів замовникам, його амортизацію потрібно нараховувати на підставі пробігу в кожному звітному періоді.

В свою чергу, амортизація службового автомобіля керівника може нараховуватись методом прямолінійного списання.

Для доведення методів амортизації використовуємо приклад: собівартість придбаного станка складає 20000 грн., а термін його корисної експлуатації дорівнює 4 роки. Очікується, що цей станок буде мати ліквідаційну вартість 2000 грн.

Методи рівномірної амортизації

Рівномірна амортизація досягається переважно за допомогою методу прямолінійного списання. При цьому вартість об'єкта основних засобів списується рівними долями на протязі всього періоду його експлуатації. Сума щорічних амортизаційних відрахувань може бути розрахована двома способами. При першому способі розрахунок робиться діленням вартості об'єкта, яка підлягає амортизації на термін його корисної експлуатації. В нашому прикладі сума щорічних амортизаційних відрахувань дорівнює:

20 000 - 2000 = 4500 грн.

4

При другому способі сума щорічних відрахувань визначається помноженням встановленої або розрахованої річної норми амортизації на первісну вартість об'єкта (за вирахуванням його ліквідаційної вартості).

В нашому прикладі річна норма амортизації дорівнює 25% (100:4), а сума річних відрахувань становить:

(20 000-2000) 25 = 4500 грн.

100

Розрахунок амортизаційних відрахувань при використанні методу прямолінійного списання приведений в табл. 2.3.

Таблиця 2.3. Розрахунок амортизації методом прямолінійного списання

Рік

Розрахунок

Амортизац.

відрахування

Накопичена амортизація

Балансова вартість

0

-

-

-

20 000

1

1/ 4*18000

4500

4500

15 500

2

1/ 4*18000

4500

4500

11 000

3

1/ 4*18000

4500

4500

6 500

4

1/ 4*18000

4500

4500

2 000

Разом

18 000

Метод прямолінійного списання має переваги та недоліки.

Перевагами являється простота та рівномірність розподілу амортизації між обліковими періодами, забезпечує співвідношення собівартості продукції з доходом від її реалізації. Недоліком його вважають те, що він не враховує моральний знос, різницю виробничої потужності основних засобів в різні роки експлуатації та необхідність збільшення затрат на ремонт в останні роки служби. Однак, не дивлячись на недоліки, цей метод являється найбільш розповсюдженим на практиці.

Методи дегресивної (прискореної) амортизації

При використанні методів дегресивної (прискореної) амортизації в перші роки експлуатації основних засобів списується більша частина вартості. Прискорена амортизація означає зниження суми амортизаційних відрахувань.

Доцільність застосування методів прискореної амортизації зумовлюється слідуючими причинами:

- найбільш інтенсивно використовуються основні засоби в перші роки їх експлуатації, коли вони фізично та морально являються новими;

- накопичуються засоби для заміни амортизованого об'єкту у випадку його швидкого старіння та інфляції;

- забезпечується можливість збільшення долі витрат на ремонт амортизуємих об'єктів, яка приходиться на останні роки їх використання, без відповідного збільшення витрат виробництва.

Найбільш розповсюдженими методами прискореної амортизації являються метод суми цифр років та метод зниження залишку.

Метод суми цифр років

Сума цифр років - це результат додавання порядкових номерів тих років, на протязі яких функціонує об'єкт.

В нашому випадку, оскільки термін служби станка становить 4 роки, сума цифр років дорівнює: 1+2+3+4=10

У відповідності з цим методом річна сума амортизації визначається як відношення терміну служби, який залишився на початок звітного року до суми цифр років.

У нашому прикладі ця сума становить: в 1-й рік - 4/10, в 2-й - 3/10, в 3-й - 2/10, в 4-й -1/10. Для визначення річної суми амортизаційних відрахувань норма амортизації відповідного року помножається на різницю між первинною вартістю об'єкту та його ліквідаційною вартістю(табл. 2.4).

Таблиця 2. 4 Розрахунок амортизації методом суми цифр років.

Рік

Розрахунок

Амортизац.

відрахування

Накопичена амортизація

Балансова вартість

0

-

-

-

20 000

1

4/ 10*18000

7200

7200

12800

2

3/ 10*18000

5400

12600

7400

3

2/ 10*18000

3600

16200

3800

4

1/ 10*18000

1800

18000

2 000

Разом

18 000

У випадку, якщо термін експлуатації об'єкту достатньо довгий, сума цифр років визначається по формулі кумулятивного числа:

(п+1)п = (4+1)4 =10 років

2 2

Метод зниження залишку

Метод зниження залишку передбачає визначення суми амортизаційних відрахувань помноженням балансової вартості об'єкта основних засобів на початок звітного періоду на постійну норму амортизації. Ця норма розраховується по формулі

Норма амортизації=(1-п)* Ліквідаційна вартість

v Собівартість об”єкта, де

п - кількість років корисної експлуатації об'єкта.

В нашому прикладі норма амортизації дорівнює 44%

Використовуючи дану норму, одержимо розрахунок амортизаційних відрахувань по рокам (табл. 2.5)

Таблиця 2.5. Розрахунок амортизації методом зниження залишку

рік

Розрахунок

Амортизац.

відрахування

Накопичена амортизація

Балансова вартість

0

-

-

-

20 000

1

44%*20 000

8800

8800

11200

2

44%*11 200

4928

13728

6272

3

44%*6 272

2760

16488

3512

4

44%*3 512

1545

18033

1967

Різновидом даного методу являється метод подвоєного зниження залишку. При цьому методі в якості норми амортизації використовується подвоєна ставка амортизаційних відрахувань, яка розраховується методом прямолінійного списання.

Для визначення річної суми амортизаційних відрахувань одержану норму амортизації слід помножити на балансову вартість об'єкту до початку звітного року.

Амортизаційні відрахування = 2*норма амортизації*балансову вартість

В нашому прикладі річна сума амортизації складає 25%. Тобто, подвоєна норма буде становити 50%.

Розрахунок амортизації для кожного року корисної експлуатації з використанням даної норми приведений в таблиці 2.6

Таблиця 2.6. Розрахунок амортизації методом подвоєного залишку.

рік

Розрахунок

Аморт.

відрахування

Накопичена амортизація

Балансова вартість

0

-

-

-

20 000

1

50%*20000

10000

10000

10000

2

50%*10000

5000

15000

5000

3

50%*5000

2500

17500

2500

4

-

2500

20000

-

Слід відмітити, що ліквідаційна вартість станка в даному випадку не застосовується при розрахунку амортизаційних відрахувань.

Сума амортизації останнього року розраховується таким чином, щоб залишкова вартість об'єкту в кінці періоду його експлуатації була не менше його ліквідаційної вартості.

В ряді держав норма амортизації збільшується не в 2, а в 1,5, 3 або 4 рази. Так, у Франції застосовуються слідуючі коефіцієнти: 1,5-при терміні служби об'єкта 3-4 роки; 2-5,6 років; 2,5- якщо термін служби об'єкта перевищує 10 років.

Методи прогресивної (уповільненої) амортизації

Методи прогресивної (уповільненої) амортизації передбачають поступове збільшення суми амортизаційних відрахувань на протязі терміну експлуатації основних засобів.

Ці методи використовуються тільки в окремих галузях, таких як комунальне господарство та підприємства, які здійснюють операції з нерухомістю.

До методів прогресивної (уповільненої) амортизації відноситься метод амортизаційного фонду та метод ануїтету. Особливістю цих методів являється те, що на відміну від інших методів амортизації вони передбачають дисконтування майбутніх грошових надходжень від інвестицій в основні засоби з використанням складних процентів. В зв'язку з цим такі методи амортизації інколи називають методами складних процентів. Ставка дисконту дорівнює вартості капіталу компанії.

Метод амортизаційного фонду

При цьому методі одночасно з періодичним нарахуванням амортизації сума, рівна величині амортизаційних відрахувань, вкладаються в надійні цінні папери або депонується на окремому рахунку.

Одержані відсотки по інвестиціях або вкладах також зараховуються в амортизаційний фонд.

Таким чином, амортизаційний фонд формується за рахунок двох джерел: амортизаційних відрахувань та одержаного доходу у вигляді процентів на інвестиції або вклади.

Величина амортизаційних відрахувань розраховується таким чином, щоб до кінця служби основних засобів амортизаційний фонд дорівнював їх первісній вартості.

В результаті даний метод забезпечує поступове накопичення грошових засобів, необхідних для заміни зношених об'єктів без відволікання поточних фінансових ресурсів.

Передбачимо, що в нашому випадку станок амортизується за допомогою утворення амортизаційного фонду вкладенням його засобів в 5%-ні цінні папери. Проценти по інвестиціях виплачуються раз на рік.

Річна сума відрахувань в амортизаційний фонд розраховується за формулою:

Амортизаційні = Собівартість об'єкту - ліквідаційна вартість

відрахування майбутня вартість ануїтету

Підставимо в цю формулу дані з нашого приклада:

Амортизаційні = 20000-2000 =4176 грн.

відрахування 4,3101

Розрахунок відрахувань в амортизаційний фонд приведений в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7. Розрахунок амортизаційних відрахувань в умовах утворення амортизаційного фонду

Р

І

К

Відрах. в амортизаційний фонд

Процент на залишок фонду

Разом збільшення фонду

Залишок амортиз. фонду

Витрати на амортизацію

Накопичений знос

Балансова вартість

0

-

-

-

-

-

-

20000

1

4176

0

4176

4176

4176

4176

15824

2

4176

209

4385

8561

4385

8561

11439

3

4176

428

4604

13165

4604

13165

6835

4

4176

659

4835

18000

4835

18000

2000

Метод ануїтету

При даному методі сума річних амортизаційних відрахувань розраховується за формулою

Амортизаційні = Собівартість об'єкту-ліквідаційної вартості

відрахування теперішня вартість одиниці ануїтету

Підставив дані попереднього прикладу одержимо:

Амортизаційні = 20000-(2000*0,8227)=5176 грн.

відрахування 3,546

Розрахунок амортизації при використанні методу ануїтету приведений у таблиці 2.8.

Таблиця 2.8. Розрахунок амортизації при використанні методу ануїтету.

Рік

Витрати

на

амортизацію

Дохід від процентів (5% балансової вартості)

Нарахована

амортизація

Накопичений знос

Балансова вартість

0

-

-

-

-

20 000

1

5176

1000

4176

4176

15 824

2

5176

791

4385

8561

11 439

3

5176

572

4604

13165

6 835

4

5176

342

4834

17999

2 001

Для окремих видів основних засобів нарахування амортизації робиться на підставі сумарної виробітки об'єкта за весь період його експлуатації в відповідних одиницях (кількість виробленої продукції, відроблених часів, кілометрів пробігу та ін.)

Норма амортизації розраховується на одиницю діяльності(виробництва, послуг) за формулою

Норма = Собівартість об'єкту-ліквідаційна вартість

амортизації розрахунковий обсяг діяльності

Припустимо, що в нашому прикладі станок був придбаний для вироблення 90000 одиниць продукції. Тоді норма амортизації на одиницю продукції становитиме:

20000-2000 = 0,2 грн/од.

90000

Виходячи з цього розраховуємо амортизаційні відрахування(табл. 2.9)

Таблиця 2.9 Розрахунок амортизації методом суми одиниць продукції

Рік

Розрахунок

Аморт.

відрахування

Накопичена амортизація

Балансова вартість

0

-

-

-

20 000

1

0,2*30000

6000

6000

14000

2

0,2*25000

5000

11000

9000

3

0,2*15000

3000

14000

6000

4

0,2*20000

4000

18000

2 000

Разом

18 000

Основним недоліком цього методу являється те, що в ряді випадків важко визначити виробітку окремих об'єктів основних засобів. В зв'язку з цим його застосування доцільне тільки у випадку, коли можна визначити сумарну виробітку об'єкту.

У відповідності з Законом України “Про бухгалтерський облік і звітність в Україні” який набув чинності з 1 січня 2000 року, бухгалтерський облік на підприємстві необхідно вести у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Зараз відбувається обговорення основних положень(стандартів бухгалтерського обліку), приведення нормативних актів у відповідність до Закону “про бухгалтерський облік і звітність”. Так облік основних засобів, амортизації основних засобів регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”.

3. Шляхи удосконалення обліку амортизації основних засобів

Бухгалтерський облік, як і господарський механізм управління треба постійно вдосконалювати. Його розвиток відбувається в плановому порядку. На підставі проведеного аналізу господарської діяльності Госпрозрахункового автотранспортного підприємства Сумської обласної держадміністрації. В організації використовується журнально-ордерна форма обліку,але при веденні бухгалтерського обліку відсутні бланки журналів-ордерів по багатьох рахунках. узагальнення облікової інформації проводиться в розкреслених таблицях.

В умовах застосування МСБО бухгалтерській структурі підприємства слід чітко визначитись в методі обчислення амортизації основних засобів. На нашу думку, організації більш підходять методи дегресивної (прискореної) амортизації.

При використанні методів дегресивної (прискореної) амортизації в перші роки експлуатації основних засобів списується більша частина вартості. Прискорена амортизація означає зниження суми амортизаційних відрахувань.

Доцільність застосування методів прискореної амортизації зумовлюється слідуючими причинами:

- найбільш інтенсивно використовуються основні засоби в перші роки їх експлуатації, коли вони фізично та морально являються новими;

- накопичуються засоби для заміни амортизованого об'єкту у випадку його швидкого старіння та інфляції;

- забезпечується можливість збільшення долі витрат на ремонт амортизуємих об'єктів, яка приходиться на останні роки їх використання, без відповідного збільшення витрат виробництва.

Разом з тим можна визначити основні напрямки удосконалення бухгалтерського обліку в Госпрозрахунковому автотранспортному підприємстві Сумської обласної держадміністрації:

впровадження прогресивних форм і методів обліку з застосуванням ЕОМ;

підготовка та підвищення кваліфікації облікового апарату;

застосування передбачених нормативними документами облікових реєстрів;

удосконалення умов праці працівників.

Використання ЕОМ дозволить мати:

- вищий рівень механізації і автоматизації облікового процесу;

- безперервність обробки інформації;

- поліпшується точність розрахунків, підвищується оперативність зведеної інформації;

- покращується взаємозв'язок планової, нормативної і фактичної інформації;

- підвищується продуктивність праці облікових працівників;

- скорочується документообіг.

Висновки

У відповідності з Законом України “Про бухгалтерський облік і звітність в Україні” який набув чинності з 1 січня 2000 року, бухгалтерський облік на підприємстві необхідно вести у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік ґрунтується на таких основних принципах: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування і відповідність доходів і витрат, фактична собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність. Ці принципи відносять як в цілому до ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, так і до окремих підрозділів (відображення амортизації основних засобів тощо).

Обсяги виробництва товарів і послуг, кінцеві результати діяльності підприємств будь-якої сфери підприємництва, їх технічний рівень, умови праці, стан соціального розвитку колективів значною мірою залежать від того, яка частина їх власних і залучених фінансових ресурсів вкладена в основні засоби. Хоч основною виробничою силою суспільства є люди (кваліфіковані робітники), продуктивність їх праці залежить від їх озброєності найпередовішими і найефективнішими засобами праці. Підприємства всіх типів і форм власності формують кошти, які вкладаються в основні засоби,за рахунок таких джерел:

статутний капітал;

прибуток, який залишається у підприємства після сплати податків;

амортизаційні відрахування;

банківські кредити;

інші позичені кошти (кредиторська заборгованість).

У даній курсовій роботі були розглянуті основні методи нарахування амортизації основних засобів, позитивні і негативні моменти кожного з методів. Можна зробити висновок, що вибір методу нарахування амортизації основних засобів залежить від галузі діяльності підприємства, обсягу діяльності, облікової політики підприємства. Підприємство самостійно обирає облікову політику, затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації.

Найбільш розповсюдженим методом являється метод прямолінійного списання, який має переваги та недоліки. Перевагами являється простота та рівномірність розподілу амортизації між обліковими періодами, забезпечує співвідношення собівартості продукції з доходом від її реалізації. Недоліком його вважають те, що він не враховує моральний знос, різницю виробничої потужності основних засобів у різні роки експлуатації та необхідність збільшення затрат на ремонт в останні роки служби. Але, на мою думку, можна використовувати будь-який з перелічених у роботі методів. Головне в тому, щоб інформація щодо нарахованої амортизації була достовірною, відповідала вимогам щодо ведення бухгалтерського обліку, приводила до ефективної господарської діяльності підприємства.

Однією з основних причин кризового фінансового стану більшості підприємств системи споживчої кооперації вважається на рівні з дією факторів об'єктивного характеру, недостатність власних оборотних коштів, неефективність використання основних, оборотних, трудових ресурсів, прибутку.

Велику увагу підприємствам слід приділяти прогнозуванню фінансового стану. Без прогнозу показників фінансового господарства підприємство не має змоги планувати розвиток своєї матеріально-технічної бази, робити витрати, віддача від яких віддалена в часі від їх проведення (наприклад, на науково-дослідні і конструкторські роботи, на вдосконалення технології виробництва, на купівлю цінних паперів, капітальні витрати у соціальну сферу тощо), ефективно будувати свої господарські відносини з покупцями і постачальниками, банками, іншими партнерами.

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.