реферат бесплатно, курсовые работы
 

Визначення рейтингової оцінки діяльності банків

До складу параметричних коефіцієнтів входять наступні:

· генеральний коефіцієнт надійності (К1), який дорівнює відношенню власного капіталу до активів працюючих (К / Ап);

· коефіцієнт миттєвої ліквідності (К2), що дорівнює відношенню ліквідних активів до зобов'язань до запитання (ЛА / Зз);

· крос-коефіцієнт (К3), що дорівнює відношенню сумарних зобов'язань до активів працюючих (З / Ап);

· генеральний коефіцієнт ліквідності (К4), що дорівнює відношенню суми ліквідних активів, захищеного капіталу й коштів у фонді обов'язкових резервів - ФОР до сумарних зобов'язань [(ЛА +ЗК +ФОР)/З];

· коефіцієнт захищеності капіталу (К5), що дорівнює відношенню захищеного капіталу до власного капіталу (ЗК/К);

· коефіцієнт фондової капіталізації прибутку (К6), що дорівнює відношенню власного капіталу до статутного фонду (К/СФ).

Підсумкова формула для обчислення поточного індексу надійності виглядає наступним чином:

N=45*Ф(k1)+20*Ф(k2)+10*Ф (k3/3)+15*Ф(k4)+5*Ф(k)+5*Ф (k6/3) (1)

де Ф(X) = A*F (X; 0,5; 0,2) + (1-A)*LN (1 + X/20)*20,5 (2)

Методика Euromoney була розроблена Асоціацією комерційних банків Латвії на базі методики розрахунку рейтингу ефективності банків Euromoney із заміною якісних факторів на показники достатності капіталу, величини балансового капіталу та активів. Інтегральний показник розраховується за наступною формулою:

N = 15 · ROE + 10 · ROA + 10 · CIN + 10 · NIM +15 · NI + 15 · CA + 10 · ASSETS + +15 ·CAPITAL (3)

де ROE - прибутковість капіталу;

ROA - прибутковість активів;

CIN - співвідношення доходів та витрат;

NIM - чиста процентна маржа;

NI - чистий прибуток;

CA - показник достатності капіталу;

ASSETS - активи банку (валюта активу балансу);

CAPITAL - балансовий капітал. [19]

2. Аналіз та оцінка основних показників діяльності банківських установ

2.1 Сучасні тенденції розвитку банківської системи України

За останні роки в Україні спостерігався динамічний розвиток банківського сектору, чому сприяли надходження прямих іноземних інвестицій, розширення внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту, подальша розбудова системи гарантування вкладів населення тощо.

Розвиток банківського сектору протягом 2006-2008 рр. характеризувався зростанням кількості банків. Так у 2006 році в Державному реєстрі банків було зареєстровано 193 банки, у 2007 - 198, у 2008 - 198. Було вилучено з Державного реєстру відповідно 6, 1 та 7 банків протягом 3 років. У стані ліквідації у 2006 та 2007 році перебувало 19 банків, а у 2008 - 13. У 2006 році кількість діючих банків дорівнювала 170, з яких 35 банків з іноземним капіталом, а 13 із них із 100-% іноземним капіталом. У 2007 році діяло 175 банківських установ. З них 47 банків з іноземним капіталом, 17 - із 100-% іноземним капіталом. У 2008 - 184 банки серед яких у 53 іноземний капітал, а у 17 з них 100-% іноземний капітал. Частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків у відсотках по роках складала 27,6%, 35% та 36,7% відповідно (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 Дані про кількість банків України

№ п/п

Назва показника

2006

2007

2008

1.

Кількість зареєстрованих банків

193

198

198

2.

Вилучено з Державного реєстру банків (з початку року)

6

1

7

3.

Кількість банків, що перебувають у стадії ліквідації

19

19

13

4.

Кількість діючих банків

170

175

184

4.1

4.1.1

Із них: з іноземним капіталом

у тому числі із 100% іноземним капіталом

35

13

47

17

53

17

5.

Частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків, %

26,6

35,0

36,7

У 2006 році співвідношення активів банків до ВВП становило 63,5%, кредитів до ВВП - 50,3%, зобов'язань до ВВП - 55,5%.

Розвиток банківського сектору у 2007 році характеризувався зростанням співвідношення активів банків до ВВП, яке становило 84,5%, кредитів до ВВП - 68,4%, зобов'язань до ВВП - 74,7%.

У 2008 році також спостерігалося зростання співвідношення данних показників, що склало відповідно 102,4%, 84,9%, 83,4% (рис. 2.1) [4-6]

Рисунок 2.1. Відношення основних показників діяльності банків України до ВВП

Загальні активи банків у 2006 році складали 353,1 млрд. грн. Зростання активів банків у 2006 році в основному було забезпечено суттєвим зростанням обсягу наданих кредитів на 113,3 млрд. грн., питома вага яких склала 76,4%. Високоліквідні активи зросли в цей період на 8,4 млрд. грн та склали 12,7% активів; вкладення в цінні папери зросли на 0,1 млрд. грн і склали 4,1%; основні засоби та нематеріальні активи на 6,9 млрд. грн і склали 5,3%.

За 2007 рік загальні активи банків України зросли на 75,3% і на кінець року становили 619,0 млрд. грн. У структурі активів питома вага кредитів становила 78,4%, високоліквідних активів - 10,3%, вкладень в цінні папери - 4,6%, основних засобів та нематеріальних активів - 4,5%.

Протягом 2008 року загальні активи банків зросли на 54,5% і на кінець року становили 973,3 млрд. грн. У структурі активів питома вага кредитів становила 81,4%, високоліквідних активів - 8,2%, вкладень в цінні папери - 4,2%, основних засобів та нематеріальних активів - 4,0%. [7-9]

Рисунок 2.2. Структура активів банків протягом 2006-2008 рр., %

Більш детально структура активів комерційних банків надана у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2. Склад активів комерційних банків, млн. грн.

№ п/п

Назва показника

2006

2007

2008

1.

Загальні активи (не скориговані на резерви за активними операціями)

353 086

619 004

973 332

1.1

Чисті активи (скориговані на резерви за активними операціями)

340 179

599 396

926 086

2.

Високоліквідні активи

44 851

63 587

79 702

3.

Кредитний портфель

269 688

485 507

792 384

3.1

3.2

У тому числі:

кредити, надані суб'єктам господарювання

кредити, надані фізичним особам

167 661

77 755

276 184

153 633

472 584

268 857

4.

Довгострокові кредити

157 224

291 963

507 715

4.1

У тому числі довгострокові кредити, надані суб'єктам господарювання

90 576

156 355

266 204

5.

Проблемні кредити (прострочені та сумнівні)

4 456

6 357

18 015

6.

Вкладення в цінні папери

14 466

28 693

40 610

7.

Резерви за активними операціями банків

13 289

20 188

48 409

Відсоток виконання формування резерву

100,1

100,0

100,1

7.1

У тому числі резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями

12 246

18 477

44 502

До основних показників діяльності банків також відносять обсяг зобов'язань. У 2006 році загальний обсяг зобов'язань банків збільшився на 57,95% і становив 297,6 млрд. грн. Збільшення відбулося переважно за рахунок коштів, залучених на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, частка яких переважала у загальній структурі зобов'язань. Питома вага коштів, залучених на рахунки суб'єктів господарювання становила 25,8%, фізичних осіб 35,6%. Частка кредитів, отриманих від інших банків станоила 22,8%, а коштів від небанківських фінансових установ - 2,5%.

За 2007 рік загальний обсяг зобов'язань банків зріс на 78,0% і на кінець року становив 529,8 млрд. грн. У структурі зобов'язань банків питома вага коштів, залучених на рахунки фізичних осіб становила 30,9%, суб'єктів господарювання - 21,1%. Частка кредитів, отриманих від інших банків, становила 29,1%, цінних паперів власного боргу - 3,7%, кредитів, що було отримано від міжнародних та інших фінансових організацій - 3,7%, коштів небанківських фінансових установ - 2,7%, залишків коштів на коррахунках інших банків - 2,4%, субординованого боргу - 1,5%, інших зобов'язань - 4,9%. [4-9]

Рисунок 2.3 Узагальнена структура зобов'язань банків станом на 31.12. 2007

Протягом 2008 року загальний обсяг зобов'язань банків зріс на 52,3% і на кінець року становив 806,8 млрд. грн. У структурі зобов'язань банків питома вага коштів, залучених на рахунки фізичних осіб становила 26,4%, суб'єктів господарювання - 17,8%. Частка кредитів, отриманих від інших банків, становила 30,9%, цінних паперів власного боргу - 1,3%, кредитів, що було отримано від міжнародних та інших фінансових організацій - 6,4%, коштів небанківських фінансових установ - 2,2%, залишків коштів на коррахунках інших банків - 1,4%, субординованого боргу - 2,0%, інших зобов'язань - 4,1%.

Таблиця 2.3. Зобов'язання банків у 2006-2008 рр., млн. грн.

№ п/п

Назва показника

2006

2007

2008

1.

Зобов'язання банків

297 613

529 818

806 823

1.1

У тому числі кошти суб'єктів господарювання

76 898

111 995

143 928

1.1.1

із них строкові кошти суб'єктів господарювання

37 675

54 189

73 352

1.2

Кошти фізичних осіб

106 078

163 482

213 219

1.2.1

із них строкові кошти фізичних осіб

81 850

125 625

175 142

З початку 2006 року загальний обсяг зобов'язань банків за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, збільшився на 38,8% (на 51,5 млрд. грн.). Протягом 2006 року депозитні зобов'язання банків зростали повільніше, ніж у попередніх роках, що було зумовлене високою базою порівняння (в номінальному виразі вони зросли більше, ніж у 2005 році). При цьому простежувалася тенденція до поступового прискорення темпів зростання. У 2006 році збільшення зобов'язань банків за депозитами відбувалося головним чином за рахунок зростання депозитних коштів фізичних осіб - на 45,8%, або на 33,5 млрд. грн. Про збереження активності вкладників також свідчила позитивна тенденція до перевищення темпів приросту зобов'язань банків за залученими коштами фізичних осіб над темпами приросту готівки в обігу. Депозитні кошти суб'єктів господарювання протягом 2006 року зростали повільніше - на 30,2%, або на 18,0 млрд. грн.

З початку 2007 року загальний обсяг зобов'язань банків за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, збільшився на 51,8% (на 95,5 млрд. грн.). Таке зростання було майже в 2 рази вищим, ніж попереднього року, чому сприяли високі темпи економічного зростання, збільшення прибутків суб'єктів господарювання та доходів населення. Протягом січня - вересня спостерігалася тенденція до поступового прискорення темпів зростання. Збільшення зобов'язань банків за депозитами у 2007 році на 60,1% забезпечувалося за рахунок зростання депозитних коштів фізичних осіб (проти 65,1% у 2006 році), що було зумовлено уповільненням темпів зростання реальних наявних доходів населення порівняно з попереднім роком і збільшенням витрат населення на споживання та обслуговування отриманих кредитів. Крім того, фізичні особи почали ширше використовувати інші форми інвестування коштів, крім банківських вкладів. Водночас протягом року зберігалася позитивна тенденція до перевищення темпів зростання депозитів фізичних осіб над темпами зростання готівки в обігу.

До основних результатів діяльності банків також відносять обсяг капіталу. Його структура протягом 2006-2008 рр. Надана у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4. Динаміка структури балансового капіталу банків

Показники

2006

2007

2008

млн. грн

питома вага, %

приріст, млн. грн.

млн. грн

питома вага, %

приріст, млн. грн.

млн. грн

питома вага, %

приріст, млн. грн.

Балансовий капітал

42566,1

100

17115,3

69578

100

27011,9

119263

100

49685

у тому числі:

статутний капітал

26372,0

61,9

10261,3

42860

61,6

16488

73823,8

61,9

30963,8

емісійні різниці

1198,4

2,8

655,9

3200,6

4,6

2002,2

6082,4

5,1

2881,8

загальні резерви, резервні фонди, інші фонди

4692

11,1

1725,6

6778,2

9,7

2086,2

10256,6

8,6

3478,4

результати минулих років

713,3

1,7

-411,1

1669,9

2,4

956,6

1550,4

1,3

-119,5

результат поточного року

4144,5

9,7

1974,4

6609,9

9,5

2465,4

7275

6,1

665,1

результат переоцінки основних засобів та нематеріальних активів

5445,9

12,8

2909,2

8210,2

11,8

2764,3

11210,7

9,4

3000,5

дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу

-

-

-

278,3

0,4

278,3

477,1

0,4

198,8

Власний капітал банків України за 2007 рік збільшився на 63,5% (за 2006 рік - на 67,2%). У 2007 р. питома вага капіталу банків у пасивах становила 11,6% (у 2006 р. - 12,5%). Значні темпи зростання капіталу банків України у 2007 році підвищили рівень їх капіталізації. Відношення капіталу банків до ВВП за рік підвищилося на 1,9 процентного пункту до 9,8%. У структурі власного капіталу у 2007 р. частка сплаченого зареєстрованого статутного капіталу становила 61,6% (у 2006 р. - 61,7%), результату переоцінки основних засобів, нематеріальних активів та інвестиції в асоційовані та дочірні компанії - 11,8% (у 2006 р. - 12,8%), загальних резервів, резервних фондів та інших фондів банків - 9,7% (у 2006 р. - 11,0%), результату поточного року - 9,5% (у 2006 р. - 9,7%), емісійних різниць - 4,6% (у 2006 р. - 2,8%), частка результату минулих років та результатів звітного року, що очікують затвердження - 2,4% (у 2006 р. - 1,7%), дивідендів, що спрямовані на збільшення статутного капіталу, - 0,4% (у 2006 р. - 0,3%).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.