реферат бесплатно, курсовые работы
 

Використання Internet у банківському обслуговуванні клієнтів

11. Положення про ведення касових у національній валюті в Україні, №72 від 19.02.2001 р.

12. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України. Затверджено постановою Правління НБУ від 21.11.1997 р. № 388.

13. Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні, затвердженим Указом Президента України від 22 травня 1998 року N 505/98;

14. Положення про Ліцензійну палату України, затвердженим Указом Президента України від 16 липня 1997 року N 648/97, і у виконання ухвали Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 року N 1020 ( 1020-98-п )

15. Облік та аудит в комерційних банках / А.М.Герасимович, Т.В.Кривов'яз, О.А. Мазур та ін. / За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Герасимовича. - Львів: Фенікс, 2004. - 512 с.

16. Івасів Б.С. Операції комерційних банків. - К., 1992.

17. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э. и др. Коммерческие банки /Пер. с англ. Под ред. В.М. Усоскина. - М.: СП "Космополис", 2003р.

18. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М., 2003р.

19. Ачкасов А.И. Активные операции коммерческих банков. - М., Косалтбанкир, 2004р..

20. Мирун Н.И., Герасимовыч А.М. Банковское обслуживание предприятий и населения. - К., 2004р.

21. Панова Г.А. Банковское обслуживание частных лиц. - М., 2004р.

22. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. - К.: “Академія”, 2001. - 320 с.

23. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 220с.

24. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. - 2-ге видання, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2004. - 239 с.

25. Лакосник Е. Новые IT для финансовых институтов // Банковская практика за рубежом.- 2004.- № 11.- C. 34-39.

26. Баласинович Б. Стан та перспективи розвитку ІКТ-індустрії в Україні // Банківська справа.- 2004.- № 5/6.- C. 39-48.

27. Недилько А. Место информационных технологий в стратегии развития // Банковская практика за рубежом.- 2005.- № 2.- C. 56-58.

28. Вересюк А. Малый электронный банковский бизнес // Банковская практика за рубежом.- 2005.- № 8.- C. 65-69.

29. Яковенко С. І. Інформаційні технології й реінжиніринг у процесах організації, трансформації та управління корпораціями // Актуальні проблеми економіки.- 2005.- № 10.- C. 222-235.

30. Лищишин М., Шаповалов С., Сажинець С. Інтернет - інструмент розвитку інформаційних технологій // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 12.- C. 124-126.

31. Яковенко С. І. Реінжиніринг бізнес-процесів шляхом інформатизації управління на підприємствах України // Актуальні проблеми економіки.- 2004.- № 9.- C. 118-130.

32. Охоба О. М. Інформаційні технології в управлінні інвестиційними проектами // Актуальні проблеми економіки.- 2004.- № 9.- C. 115-117.

33. Бережной О. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень // Актуальні проблеми економіки.- 2004.- № 9.- C. 26-29.

34. Недилько А. Информационная эволюция // Банковская практика за рубежом.- 2004.- № 8.- C. 65-67.

35. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів ВНЗ/ За ред. В.С.Пономаренка. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. - 544 с.

36. Карпенко С.Г. Інформаційні системи і технології. Навчальний посібник. - К.:Кондор, 2004 р. - 192 с.

37. Коряк С.Ф., Самофалов Л.Д. Комп'ютерні системи обробки та передачі фінансової інформації. / Підручник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. Самофалова Л.Д. - Харків: “Компанія СМІТ”, 2004. - 290 с.

38. Коцовська Р., Ричаківська В., Табачук Г., Гудзевич Я., Вознюк М.: Операції комерційних банків / 2-ге вид., доп. - Львів: ЛБІ НБУ, 2001. - 516 с.

39. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. Посібник. - 2-ге вид., перероб, і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 239 с.

40. Савицкий Н.И.. Экономическая информатика. К.:Кондор, 2005 - 429 с.

41. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 1997. - 252 с.

42. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Сало І.В. та ін. Економічна інформатика. - Суми. Видавництво “Слобожанщина”. 2000. - 260 с.

43. Страхарчук А.Я., Страхарчук В.П. Інформаційні технології в економіці: Навч. посібник. - К.: УКООП “Освіта”, 1999. - 355 с.

44. Уткин В.Б., Балдин К.В. Информационные системы и технологии в экономике. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 335с.

45. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку - Львів: Видавництво Львівського національного університету “Львівська політехніка”, 2003. - 268 с.

46. Гриценко Р. Сучасні платіжні технології та їх використання у соціальній сфері // Вісник Національного банку України. - 2004. - №10. - с. 18-20.

47. Джоунс П. Реинжиниринг дебетовых карточных систем // Карт_Бланш. - 2005. - №5. - с.26-31.

48. ДЭффективные кредиты // Бизнес. - 2006. - № 1-2. - с. 32-34.

49. Завальнюк Є. Розвиток прикладної банківської системи з урахуванням вимог міжнародних стандартів: інструментальний аспект // Вісник Національного банку України. - 2005. - №7. - с. 26-28.

50. Запорожець З. Сучасні тенденції у сфері банківських інформаційних технологій // Вісник Національного банку України. - 2004. - №3. - с. 38_39.

51. Запорожець З. Управління банківськими ризиками в контексті інформаційних технологій // Вісник Національного банку України. - 2004. - №10. - с. 54-59.

52. Заруцька О. Проблеми розвитку банківського управлінського обліку // Вісник Національного банку України. - 2005. - №8. - с. 40-42.

53. Интегрированный Front-Office как инструмент развития банка // Банкиръ. - 2005. - №3. - с. 38-40.

54. Івченко І., Гуска І. Комплексна система антивірусного захисту інформаційної мережі НБУ // Вісник Національного банку України. - 2004. - №7. - с. 38-41.

55. Капий А. Интернет-платежи: второе дыхание // Карт_Бланш. - 2005. - №3 - с. 27-33.

56. Капралов Р. Рынок платежных систем: новые горизонты // Банкиръ. - 2005. - № 2. - с. 23.

57. Коваль І., Гаврилюк В. Система електронних міжбанківських переказів НБУ // Вісник Національного банку України. - 2005. - №1. - с. 8-10.

58. Коломієць С. Інтернет-платежі за технологією НСМЕП // Вісник Національного банку України. - 2005. - №8. - с. 18-19.

59. Коломієць С. Перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів // Вісник Національного банку України. - 2005. - №4. - с. 33-34.

60. Кравець В. Інтернет-комерція в Україні // Вісник Національного банку України. - 2004. - №3. - с. 9-12.

61. Кравець В. Інтернет-платежі в системі безготівкових розрахунків // Вісник Національного банку України. - 2005. - № 11. - с. 21-23.

62. Крыжановская Л. Банкоматы стали «умнее» // Банкиръ. - 2005. - №3. - с. 52-53.

63. Куклев К. Карточные продукты для банков // Банкиръ. - 2005. - № 2. - с. 56-57.

64. Лессік Д., Івченко І. Інформаційна безпека банківської діяльності: вимоги міжнародних стандартів // Вісник Національного банку України. - 2004. - №9. - с. 25-27.

65. Марченко В. Комментарии к Положению о порядке эмиссии платежных карт и осуществления операций с их применением // Карт_Бланш. - 2005. - №6-7. - с. 34-39.

66. Махаєва О. Електронні гроші в Європі та Україні // Вісник Національного банку України. - 2004. - №9. - с. 22-24.

67. Примостка Л. Економічні ризики в діяльності банків // Банківська справа. - 2004. - № 3. - с. 16.

68. Развитие Интернет-банкинга Ffktura.ru // Карт_Бланш. - 2004. - №9-10. - с. 47-49.

69. Решетніков П. Досвід використання інформаційних технологій у банківській справі // Вісник Національного банку України. - 2004. - №4. - с. 40-43.

70. Фурман В. Перспективи створення альянсів страхових компаній і банків України // Вісник Національного банку України. - 2005. - №4. - с. 20-22.

71. Харченко В. Нове у використанні платіжних карток // Вісник Національного банку України. - 2005. - №8. - с. 15-17.

72. Хит сезона: «Платежная карта 2005» // Карт_Бланш. - 2005. - №6-7. - с. 6_14.

73. Шпірко А., Прокопенко А. Запровадження та ефективне використання електронного документообігу й електронного підпису в Україні: проблеми, нові можливості, шляхи розвитку // Вісник Національного банку України. - 2005. - №3. - с. 36-41.

74. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. - М.: Энергоиздат, 2003. - 800 с.

75. Рожков А.П. Пожарная безопасность на производстве. Учебное пособие. - Киев: Редакция журнала «Охрана труда», 2002р. - 219 с.

76. Сибаров Ю.Г. и др. Охрана труда в вычислительных центрах. - М.: Машиностроение, 2004р. - 192с.

Додаток А

Екранна форма Веб-сайту Промінвестбанка

Додаток Б

Екранна форма Веб-сайту де перед замовленням Картки Клієнт повинен ознайомитись з діючими нормативними документами Банку в електронному вигляді

Додаток В

Екранна форма “Порядку здійснення розрахунків за допомогою пластикових платіжних карток міжнародних платіжних систем та правилами користування картками”

Додаток Г

Екранна форма Веб-сайту для ознайомлення Клієнта з Договором про надання пластикової платіжної картки та виконання розрахунків за операціями з картками

Додаток Д

Екранна форма сайту для ознаймлення Клієнта з Тарифами банку по операціях з міжнародними платіжними картками для фізичних осіб

Тарифи Промінвестбанку по операціях з міжнародними платіжними картками для фізичних осіб в ЄВРО

Maestro

MC Mass

MC Gold

1.Мінімальна сума початкового внеску на картковий рахунок (на кожного Держателя), ЄВРО:

1.1

Для основної картки

50

100

2500

1.2

Для додаткової картки

0

0

0

1.3

Для преміальної картки

25

50

1000

2.Сума гарантійного покриття, ЄВРО (грн.):

2.1

для основної картки

0

100 (500)

2500 (12500)

2.2

для додаткової картки

0

0

0

2.3

для преміальної картки

25

встановлюється установою Банку згідно поточних тарифів

3. Відкриття карткового рахунку, ЄВРО**:

3.1

для основної картки

БЕЗКОШТОВНО

3.2

для преміальної картки

БЕЗКОШТОВНО

4. Виконання операцій за розрахунками з платіжними картками (за перший рік), ЄВРО**:

4.1

для основної картки

5

20

95

4.2

для для додаткової (преміальної) картки

3

10

50

5. Виконання операцій за розрахунками з платіжними картками (за кожний наступний рік), ЄВРО**:

5.1

для основної картки

5

15

70

5.2

для для додаткової (преміальної) картки

3

10

50

6.

Переоформлення карткового рахунку у зв'язку з втратою картки, ЄВРО **

3

10

50

7.

Проведення розрахунків по карткових рахунках по операціям Держателів в торговельних організаціях, що приймають до сплати картки, відсотки від суми операції

БЕЗКОШТОВНО

8.

Проведення розрахунків по карткових рахунках по операціям Держателів в пунктах видачі та банкоматах банку, відсотки від суми операції*

0,5

9.

Проведення розрахунків по карткових рахунках по операціям Держателів в пунктах видачі та банкоматах інших банків на території України, відсотки від суми операції*

1,55% + 0,75 ЄВРО

10.

Проведення розрахунків по карткових рахунках по операціям Держателів в пунктах видачі інших банків за межами України, відсотки від суми операції*

1,5% , але не менше 3 ЄВРО

11.

Проведення розрахунків по карткових рахунках по операціям Держателів в банкоматах інших банків за межами України, відсотки від суми операції*

1,25% + 2,5 ЄВРО

12.

Запит банком обставин виконання операції за розрахунками з платіжними картками, по якій Держателем письмово заявлено про сумніви щодо факту її здійснення, а банком з'ясовано, що операція проводилась Держателем, ЄВРО** за запит

20

13.

Нарахування на суму залишку на картковому рахунку, відсотків річних

2,5

14.

Нарахування на суму гарантійного покриття, відсотків річних

встановлюється установою Банку згідно поточних тарифів

15.

Проведення розрахунків із зарахування Банком безготівкових коштів, у тому числі внесених готівкою, на картковий рахунок, відсотки від суми поповнення**

встановлюється установою Банку згідно поточних тарифів

16.

Надання дублікатів виписки з карткового рахунку, ЄВРО** за дублікат

2

17.

Надання Держателю виписки з карткового рахунку у голосовому режимі по телефонних каналах зв'язку в Службі підтримки

БЕЗКОШТОВНО

18.

Надання Держателю виписки з карткового рахунку в електронному вигляді в банкоматі банку, ЄВРО

0,11

19.

Надання Держателю Довідки про поточний залишок на картковому рахунку, ЄВРО**

4

20.

Надання Держателю довідки про залишок на картковому рахунку в електронному вигляді за допомогою банкоматів Банку

1 раз в день БЕЗКОШТОВНО,всі наступні рази - 0,03 ЄВРО

21.

Надання Держателю довідки про залишок на картковому рахунку в електронному вигляді за допомогою банкоматів інших банків, ЄВРО

0,6

Тарифи Промінвестбанку по операціях з міжнародними платіжними картками для фізичних осіб в гривнях

VISA Electron (Maestro)

VISA Classic (MC Mass)

VISA Gold (MC Gold)

1.Мінімальна сума початкового внеску на картковий рахунок (на кожного Держателя), грн.:

1.1

для основної картки

100

500

12 500

1.2

для додаткової картки

0

0

0

1.3

для преміальної картки

100

200

2000

2.Сума гарантійного покриття, дол. США (грн.):

2.1

для основної картки

0

100 (500)

2500 (12500)

2.2

для додаткової картки

0

0

0

2.3

для преміальної картки

0

встановлюється установою Банку згідно поточних тарифів

3. Відкриття карткового рахунку, грн.:

3.1

для основної картки

БЕЗКОШТОВНО

3.2

для преміальної картки

БЕЗКОШТОВНО

4. Виконання операцій за розрахунками з платіжними картками (за перший рік), грн.:

4.1

для основної картки

25

100

475

4.2

для для додаткової (преміальної) картки

15

50

250

5. Виконання операцій за розрахунками з платіжними картками (за кожний наступний рік), грн.:

5.1

для основної картки

25

75

350

5.2

для для додаткової (преміальної) картки

15

50

250

6.

Переоформлення карткового рахунку у зв'язку з втратою картки, грн.

15

50

250

7.

Проведення розрахунків по карткових рахунках по операціям Держателів в торговельних організаціях, що приймають до сплати картки, відсотки від суми операції

БЕЗКОШТОВНО

8.

Проведення розрахунків по карткових рахунках по операціям Держателів в пунктах видачі та банкоматах банку, відсотки від суми операції*

0,5

9.

Проведення розрахунків по карткових рахунках по операціям Держателів в пунктах видачі та банкоматах інших банків на території України, відсотки від суми операції*

1,55% + 3,75 грн.

10.

Проведення розрахунків по карткових рахунках по операціям Держателів в пунктах видачі інших банків за межами України, відсотки від суми операції*

1,5% , але не менше 17 грн.

11.

Проведення розрахунків по карткових рахунках по операціям Держателів в банкоматах інших банків за межами України, відсотки від суми операції*

1,25% + 14 грн.

12.

Запит банком обставин виконання операції за розрахунками з платіжними картками, по якій Держателем письмово заявлено про сумніви щодо факту її здійснення, а банком з'ясовано, що операція проводилась Держателем, грн. за запит

80

13.

Нарахування на суму залишку на картковому рахунку, відсотків річних

5

14.

Нарахування на суму гарантійного покриття, відсотків річних

встановлюється установою Банку згідно поточних тарифів

15.

Проведення розрахунків із зарахування Банком безготівкових коштів, у тому числі внесених готівкою, на картковий рахунок, відсотки від суми поповнення**

встановлюється установою Банку згідно поточних тарифів

16.

Надання дублікатів виписки з карткового рахунку, грн. за дублікат

10

17.

Надання Держателю виписки з карткового рахунку у голосовому режимі по телефонних каналах зв'язку в Службі підтримки

БЕЗКОШТОВНО

18.

Надання Держателю виписки з карткового рахунку в електронному вигляді в банкоматі банку, грн.

0,55

19.

Надання Держателю Довідки про поточний залишок на картковому рахунку, грн.

20

20.

Надання Держателю довідки про залишок на картковому рахунку в електронному вигляді за допомогою банкоматів Банку

1 раз в день БЕЗКОШТОВНО,всі наступні рази - 0,15 грн.

21.

Надання Держателю довідки про залишок на картковому рахунку в електронному вигляді за допомогою банкоматів інших банків, грн.

3

Тарифи Промінвестбанку по операціях з міжнародними платіжними картками для фізичних осіб в доларах США

Maestro

MC Mass

MC Gold

1.Мінімальна сума початкового внеску на картковий рахунок (на кожного Держателя), долари США:

1.1

для основної картки

50

100

2500

1.2

для додаткової картки

0

0

0

1.3

для преміальної картки

25

50

1000

2.Сума гарантійного покриття, долари США (грн.):

2.1

для основної картки

0

100 (500)

2500 (12500)

2.2

для додаткової картки

0

0

0

2.3

для преміальної картки

25

встановлюється установою Банку згідно поточних тарифів

3. Відкриття карткового рахунку, долари США**:

3.1

для основної картки

БЕЗКОШТОВНО

3.2

для преміальної картки

БЕЗКОШТОВНО

4. Виконання операцій за розрахунками з платіжними картками (за перший рік), долари США**:

4.1

для основної картки

5

20

95

4.2

для для додаткової (преміальної) картки

3

10

50

5. Виконання операцій за розрахунками з платіжними картками (за кожний наступний рік), долари США**:

5.1

для основної картки

5

15

70

5.2

для для додаткової (преміальної) картки

3

10

50

6.

Переоформлення карткового рахунку у зв'язку з втратою картки, долари США **

3

10

50

7.

Проведення розрахунків по карткових рахунках по операціям Держателів в торговельних організаціях, що приймають до сплати картки, відсотки від суми операції

БЕЗКОШТОВНО

8.

Проведення розрахунків по карткових рахунках по операціям Держателів в пунктах видачі та банкоматах банку, відсотки від суми операції*

0,5

9.

Проведення розрахунків по карткових рахунках по операціям Держателів в пунктах видачі та банкоматах інших банків на території України, відсотки від суми операції*

1,55% + 0,75 долари США

10.

Проведення розрахунків по карткових рахунках по операціям Держателів в пунктах видачі інших банків за межами України, відсотки від суми операції*

1,5% , але не менше 3 долари США

11.

Проведення розрахунків по карткових рахунках по операціям Держателів в банкоматах інших банків за межами України, відсотки від суми операції*

1,25% + 2,5 долари США

12.

Запит банком обставин виконання операції за розрахунками з платіжними картками, по якій Держателем письмово заявлено про сумніви щодо факту її здійснення, а банком з'ясовано, що операція проводилась Держателем, долари США** за запит

20

13.

Нарахування на суму залишку на картковому рахунку, відсотків річних

2,5

14.

Нарахування на суму гарантійного покриття, відсотків річних

встановлюється установою Банку згідно поточних тарифів

15.

Проведення розрахунків із зарахування Банком безготівкових коштів, у тому числі внесених готівкою, на картковий рахунок, відсотки від суми поповнення**

встановлюється установою Банку згідно поточних тарифів

16.

Надання дублікатів виписки з карткового рахунку, долари США** за дублікат

2

17.

Надання Держателю виписки з карткового рахунку у голосовому режимі по телефонних каналах зв'язку в Службі підтримки

БЕЗКОШТОВНО

18.

Надання Держателю виписки з карткового рахунку в електронному вигляді в банкоматі банку, долари США

0,11

19.

Надання Держателю Довідки про поточний залишок на картковому рахунку, долари США**

4

20.

Надання Держателю довідки про залишок на картковому рахунку в електронному вигляді за допомогою банкоматів Банку

1 раз в день БЕЗКОШТОВНО,всі наступні рази - 0,03 долари США

21.

Надання Держателю довідки про залишок на картковому рахунку в електронному вигляді за допомогою банкоматів інших банків, долари США

0,6

При здійсненні Платіжної операції на території України в гривнях Система використовує розрахункову валюту - гривня. При здійсненні Платіжної операції на території України у валюті, відмінній від гривні, Система використовує розрахункову валюту - долари США. При цьому суму Платіжної операції, яка здійснена у валюті відмінній від долару США, Система перераховує у долари США по курсу, встановленому нею самостійно. При здійсненні Платіжної операції за межами України (по картках Системи VISA Int.) Система використовує розрахункову валюту - долари США. При цьому суму Платіжної операції, яка здійснена у валюті відмінній від долару США, Система перераховує у долари США по курсу, встановленому нею самостійно. При здійснені Платіжної операції в країнах ЄВРО-зони (по картках Системи MasterCard Int.) Система використовує розрахункову валюту - ЄВРО. При здійсненні Платіжної операції за межами України та країн ЄВРО-зони (по картках Системи MasterCard Int.) Система використовує розрахункову валюту - долари США. При цьому суму Платіжної операції, яка здійснена у валюті відмінній від долару США, Система перераховує у долари США по курсу, встановленому нею самостійно. Якщо валюта Рахунку - гривня, а розрахункова валюта Системи - долари США чи ЄВРО; та, якщо валюта Рахунку - долари США чи ЄВРО, а розрахункова валюта Системи - гривня, то подальший перерахунок суми Платіжної операції в розрахунковій валюті Системи у валюту Рахунку здійснюється Банком за комерційним курсом цієї валюти, що встановлюється Банком. Якщо валюта Рахунку - долари США чи ЄВРО відрізняється від розрахункової валюти платіжної системи - відповідно ЄВРО чи долару США, то подальший перерахунок суми Платіжної операції в розрахунковій валюті Системи здійснюється Банком у гривню і з гривні у Валюту Рахунку за комерційними курсами цих валют, що встановлюються Банком. * сума операції, від розміру якої стягується винагорода, включає в себе винагороду установи банку, яка видає готівкові кошти. ** при сплаті готівкою платежі здійснюються в національній валюті України за курсом Національного банку України на дату здійснення платежу

Договір

Правила користування МПК

Замовити МПК

Додаток Є

Екранна форма для введення Клієнтом данних для замовлення особистої платіжної картки

Додаток І

Екранна форма Веб-сайту де Клієнт обирає філію, в якій збирається отримувати Картку, серед переліку філій, що мають дозвіл Промінвестбанку на здійснення операцій з Картками.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.