реферат бесплатно, курсовые работы
 

Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

Станом на 01.01.2009 року клієнтська база банку становить 4 млн. 944 тис.клієнтів, з них:

- юридичних осіб - 233 тис.клієнтів;

- фізичних осіб - 4 млн.711тис.клієнтів.

Для активного проведення валютних операцій банк залучає за підтримки материнського банку «Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ»(Австрія) синдиковані валютні довгострокові кредити на міжнародному кредитному ринку.

В липні 2008 року банк підписав угоду про отримання синдикованого кредиту на суму 200 млн.доларів США. Початковими організаторами цієї угоди виступили настпуні банки:the Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Bayerische Landesbank, HSBC Bank PLC та Standard Bank PLC. Кредит складається з двох траншів: 1 річний кредит на суму 88,5 млн.доларів США та 2-х річний кредит на суму 116,5 млн.доларів США.

В листопаді 2008 банк успішно здійснив погашення залученого в 2007 році синдикованого кредиту на суму 200 млн.доларів США, уповноваженими організаторами якого виступили: the Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd, Bayerische Landesbank, HSBC Bank PLC та Intesa Sanpaolo S.p.A.

В грудні 2008 року в продовження плідної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ЄБРР підписали угоду про залучення субординованого кредиту на суму 75 млн.доларів США на строк 10 років, який використовується для зростання регулятивного капіталу банку другого рівня.

ВАТ «Раййффайзен Банк Аваль» у 2008 році став найбільшим постачальником готівкової іноземної валюти, ввезеної з-за кордону, в саме ввезено:

- 2 млрд.589млн.400тис. доларів США;

- 1млрд.863млн. євро;

- 1 млн.900тис. швейцарських франків;

- 900 тис.англійських фунтів.

Банк є одним з найбільших банків, який пропонує послуги обміну зношеної готівкової валюти на платоспроможну з подальшим вивезенням зношеної валюти за кордон. На протязі 2008 року банком було вивезено за кордон:

- 159 млн.600тис. доларів США;

- 26млн.500тис. євро;

- 250тис. швейцарських франків;

- 90 тис.англійських фунтів.

В 2008 році ввезено з-за кордону:

- золотих зливків - 15 272 тройських унцій;

- золотих монет - 4 444 тройських унцій;

- срібних монет - 74 759 тройських унцій;

- платинових монет - 123 тройських унцій;

Результати валютних операцій банку за 2008 рік оцінюються як:

- позитивний результат від торгівлі іноземною валюою складає +936млн.533тис.грн.;

- негативний результат від переоцінки іноземної валюти при різкій девальвації національної валюти становить -665млн.349тис.грн.

Таким чином, при валютному ажіотажі кінця 2008 року банк отримав чистий дохід від операцій з іноземною валютою та валютними цінностями +268 млн.грн.

На протязі 2008 року банк суворо дотримувався нормативів ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції:

- Н13 - не перевищувала 4,26% (максимальне значення Н13 стано-вить не більше 30%)

- Н13-1 - не перевищувала 1,975% (максимум довгої валютної пози-циї не більше 20%)

- Н13-2 - не перевищувала 2,305% (максимум короткої валютної позициї не більше 10%)

ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» надає наступні посліги іншим банкам при виконанні валютних операцій [77]:

1. Обслуговування кореспондентських рахунків у гривнях і у валюті:

- операції платежів в гривнях та іноземній валюті, включаючи ОКВ;

- операції зарахування коштів від клієнтів і кореспондентів «Райффайзен Банк Аваль» на користь банка-кореспондента у режимі реального часу;

- операції розміщення тимчасово вільних коштів безпосередньо на кореспондентському рахунку за поточними ставками міжбанківського ринку.

- операції консультування про порядок оформлення платіжних документів з урахуванням вимог українського валютного законодавства та інструкцій Національного банку України;

- операції оптового постачання і купівлі банкнот;

- проведення розрахункових операцій з використанням експортних та імпортних документарних акредитивів;

- проведення розрахункових операцій з використанням експортних та імпортних інкасо.

В табл. Б.1 Додатку Б наведені тарифи на відкриття і ведення мульти-валютного кореспондентського рахунку банків в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

2. Проведення валютних документарних операцій

· Комісії з операцій в іноземній валюті стягуються у валюті операції за крос-курсом НБУ на день їх здійснення.

· Ставки з переліку тарифів застосовуються тільки до операцій, що здійснюються у межах сталої міжнародної банківської практики. Райффайзен Банк Аваль залишає за собою право стягувати спеціальні і додаткові комісії за нестандартні операції, що вимагають додаткових витрат і/чи при виникненні екстраординарних обставин.

· Перелік тарифів може бути змінений, доповнений чи відмінений з повідомленням банка-кореспондента за п'ять робочих днів до набуття ними чинності.

· При поверненні помилково нарахованої на кореспондентський рахунок Райффайзен Банку Аваль суми стягується комісія 30.00 USD (чи еквівалент в іншій валюті за крос-курсом НБУ) із суми платежу, що надійшов.

· Комісії за операції стягуються Райффайзен Банком Аваль самостійно при проведенні операції.

· Нарахування відсотків на середньомісячний залишок у кореспондентських рахунках установлюється Комітетом з управління міжбанківськими ризиками і доводиться окремим листом.

В табл. Б.2 Додатку Б наведені тарифи на проведення валютних розрахунків з використанням документарних акредитивів для інших банків (резиденти та нерезиденти) в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

В табл.Б.3 Додатку Б наведені тарифи на проведення валютних розрахунків з використанням інкасових операцій для інших банків (резиденти та нерезиденти) в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

В табл.Б.4 Додатку Б наведені тарифи на проведення валютних розрахунків з використанням операцій документарних гарантій для інших банків (резиденти та нерезиденти) в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

В табл.Б.5 Додатку Б наведена мережа банків - нерезидентів, в яких відкриті кореспондентські рахунки ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» для проведення міжнародних валютних розрахунків.

Райффайзен Банк Аваль станом на 1 січня 2009 року обслугував більш ніж 220 тис. юридичних осіб, у т.ч. понад 10 тис. підприємств, що за європейсь-кими стандартами відносяться до великого бізнесу (річний дохід кожного з них -- більш ніж 5 млн. євро).

ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» при наданні послуг корпоративним клієнтам виконує наступні валютні операції [77]:

1. Купівля--продаж валюти

Райффайзен Банк Аваль згідно з заявками клієнтів здійснює купівлю-продаж іноземної валюти на Українському міжбанківському валютному ринку (УМВР). При цьому банк проводить постійну роботу пошуку на ринку індивідуального оптимального курсу для кожного клієнта. Гривневий еквівалент від продажу валюти, а також придбана на УМВР валюта зараховуються на рахунок клієнта у день здійснення операції.

Таблиця 3.3

Тарифи операції з купівлі -- продажу валюти на МВРУ для клієнтів Центрального офісу Райффайзен Банку Аваль [77]

Купівля валюти на МВРУ

Сума (у доларах США, або еквівалент в іншій валюті)

до 100 000

0,55%

від 100 000 до 300 000

0,5%

більше 300 000

0,4%

Купівля валюти на МВРУ для клієнтів-учасників кредитних ліній НУФ та ЄБРР (мікрокредити)1

0,35%

При продажу валюти комісія не стягується

Комісійна винагорода стягується у гривні по курсу МВРУ на день купівлі

1 Тариф встановлюється на термін користування кредитною лінією

2. Депозити

Райффайзен Банк Аваль пропонує корпоративним клієнтам ефективне використання тимчасово вільних коштів -- розміщення на депозитних рахунках з різним терміном дії. Депозитні рахунки можуть бути відкриті у доларах США чи євро. Мінімальна сума депозиту складає 10 тис. доларів США чи 10 тис. євро.

В табл. В.1 Додатку В наведені Процентні ставки ВАТ «Райффайзен Банк аваль» за вкладами у іноземній валюті для юридичних осіб.

Для великих сум є можливість встановлення індивідуальних умов щодо поповнення та часткового вилучення коштів з депозитних рахунків.

3. Документарні операції

Райффайзен Банк Аваль з 1995 року проводить операції з надання банківських гарантій, поручительств, акредитивів та інкасо. Особливість роботи банку полягає в індивідуальному підході до кожного клієнта у вирішенні можливих питань і проблем при проведенні як внутрішніх, так і зовнішньоекономічних операцій.

а) Банківські гарантії

Гарантії (порука) надаються банком на умовах, передбачених договором про надання гарантії (поруки), обов'язковими з яких є:

· Забезпеченість. Означає наявність у банку права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність принципала.

· Терміновість. Означає, що гарантії (порука) надаються на визначений договором термін.

· Повернення. Передбачає повернення боргу принципалом у разі виконання банком платежу по гарантії (поруці).

· Платність. Передбачає, що гарантія (порука) надається за відповідну плату.

· Цільове використання. Зумовлює наявність документів, що підтверджують зобов'язання принципала, для забезпечення яких надається гарантія (порука).

Гарантія (порука) надається всім юридичним і фізичним особам, що здійснюють підприємницьку діяльність, зареєстровані як приватні підприємці і мають реальну можливість виконання зобов'язань за договором гарантії.

Вирішенню питання про надання гарантії (поруки) передує аналіз фінансово-господарської діяльності потенційного принципала, визначення його кредито- і платоспроможності. Для цього при зверненні в банк клієнт повинен надати необхідні документи (перелік необхідних документів додається).

Розмір комісійної плати за користування гарантією (порукою) і порядок її сплати встановлюється банком згідно з рішенням кредитного комітету і визначається у договорі про надання гарантії (поруки).

Відповідно до діючих тарифів Райффайзен Банку Аваль комісійна винагорода за надання гарантій (поруки) складає 2--3% від суми гарантії на квартал, але не менше 400 грн.

Сплата комісійної винагороди банку здійснюється 1 раз на квартал за -квартал уперед. Якщо термін користування гарантією менший за 90 днів, комісійна винагорода виплачується з розрахунку фактичної кількості днів користування гарантією.

Гарантія може використовуватися як у взаєминах між резидентами України, так і у випадках, якщо однієї зі сторін виступає нерезидент.

Прямі гарантії надаються гарантом за дорученням принципала безпосередньо бенефіціару.

У разі потреби надання контр-гарантії Райффайзен Банк Аваль звертається до іншого банку з проханням про виставлення гарантії на користь бенефіціара.

Райффайзен Банк Аваль відкриває наступні гарантії:

Платіжна гарантія -- зобов'язання гаранта сплатити кошти на користь бенефіціара у разі надання ним згідно з умовами цього зобов'язання письмової платіжної вимоги і, за необхідності, інших документів. Як правило, платіжна гарантія забезпечує вимоги продавця стосовно покупця в частині сплати вартості договору в межах обговореного терміну.

Гарантія погашення кредиту -- зобов'язання гаранта погасити платіжні вимоги кредитора стосовно боржника, що виникають за умови невиконання останнім фінансових зобов'язань за кредитним договором.

Тендерна гарантія -- зобов'язання гаранта, надане на прохання учасника торгів (принципала) стороні, що проводить тендер (бенефіціару), по якому гарант зобов'язується (у разі невиконання принципалом своїх зобов'язань) здійснити платіж на користь бенефіціара у межах суми, обговореної в гарантії.

Гарантія виконання -- зобов'язання гаранта, надане на прохання принципала (продавця, постачальника) бенефіціару (покупцю), по якому гарант повинен здійснити платіж на користь бенефіціара у межах зазначеної суми або (якщо це передбачено гарантією) забезпечити виконання контракту, укладеного між бенефіціаром і принципалом у разі неналежного виконання останнім його умов.

Гарантія повернення платежу -- зобов'язання гаранта, надане на проохання принципала бенефіціару, по якому гарант повинен зробити на користь останнього платіж у разі невиконання принципалом зобов'язання відшкодувати згідно з умовами контракту будь-яку суму або суми, авансовані чи сплачені йому бенефіціаром.

Термін дії договору гарантії (поруки) і гарантійного листа визначаються за згодою сторін і передбачаються у договорі про надання гарантії (поруки).

Дія гарантії (поручительства) припиняється у разі:

· сплати бенефіціару суми, зазначеної в гарантії; закінчення тер-міну дії гарантії (поруки);

· відмовлення бенефіціара від своїх прав у гарантії (поруці) шляхом письмової заяви про звільнення гаранта від його зобов'язань;

· повернення оригіналу гарантійного листа.

Термін дії контр-гарантії повинен бути більшим за термін дії гарантії.

Це пов'язано з необхідністю одержання гарантом від контр-гаранта відшкодування сум, що були виплачені по гарантії. У міжнародній практиці термін дії контр-гарантії, як правило, на 14 днів більший за термін дії гарантії.

б) Документарне інкасо

Документарное інкасо -- це зобов'язання банку передати документи згідно з інкасовими інструкціями покупцю:

· після здійснення покупцем платежу на користь продавця;

· за умов акцепту трат;

· на інших умовах.

В табл. В.2 Додатку В наведені тарифи Райффайзен Банку Аваль на обслуговування валютних операцій по документарному інкасо.

в) Документарні акредитиви

Документарний акредитив -- це зобов'язання банку, що відкрив акредитив за розпорядженням покупця (апліканта, імпортера), виплатити на користь продавця (бенефіціара, експортера) визначену суму в обговореній валюті після надання продавцем у зазначений термін документів, передбачених в акредитиві, і таких, що підтверджують відвантаження товару (надання послуг).

Використання акредитиву в зовнішньоекономічних операціях доцільне:

· При недостатній достовірній інформації про репутацію контрагентів у силу того, що такі методи розрахунків, як авансова оплата, розрахунки по відкритому рахунку чи інкасо є занадто ризикованими для однієї зі сторін.

· За необхідності одержання додаткових гарантій за рахунок учас-ті у розрахунках третьої сторони -- банку. При використанні у розрахунках акредитиву банк гарантує продавцю оплату відвантаженої продукції покупцем після надання належним чином оформлених документів, що обговорені в акредитиві і підтверджують відвантаження товару чи виконання робіт у встановлений термін. У свою чергу покупець одержує гарантії того, що платіж буде здійснено тільки у тому разі, коли надані продавцем документи не відповідають вимогам акредитиву.

В табл. В.3 Додатку В наведені тарифи Райффайзен Банку Аваль на -обслуговування валютних операцій по документарних аккредитивах для юридичних осіб.

Райффайзен Банк Аваль є провідним банком України, що пропонує при-ватним клієнтам широкий перелік банківських послуг, зокрема -- розміщення коштів на поточних і депозитних рахунках, грошові перекази в національній та іноземній валюті з відкриттям і без відкриття рахунку, платіжні картки міжнародних систем MasterCard International і Visa International, споживче креди-тування та багато інших.

Райффайзен Банк Аваль є одним з найбільших агентів компанії Western Union в Україні. У відділеннях банку та його банків-партнерів можна відправляти та одержувати гроші з/до будь-якої країни світу.

Як переказати гроші:

1. Звернутися у будь-яку банківську установу, що працює у системі Western Union.

2. Заповнити форму «Для відправлення грошей», у якій вказати власні дані (прізвище, ім'я, адресу, телефон), дані одержувача (прізвище, ім'я, країну одержання), величину суми переказу та замовлення на додаткові послуги (доставку переказу, телефонне чи телеграфне повідомлення, повідомлення для одержувача, контрольне запитання).

3. Пред'явити власний паспорт.

4. Оплатити у повному обсязі вартість переказу грошей і додаткових послуг (з України перекази в будь-яку країну світу можна переказати тільки долари США).

5. Повідомити одержувачу переказу контрольний номер з 10 цифр, наданий Вам оператором після відправлення переказу.

Як отримати переказ:

1. Звернутися у будь-яке агентство Western Union.

2. Заповнити форму «Для одержання грошей», у якій вказати прізвище, ім'я відправника, свої дані, країну відправлення, суму переказу та контрольний номер переказу (якщо відомий).

3. Пред'явити власний паспорт.

4. Після перевірки вказаних даних оператором отримати свої кошти у доларах США чи гривні за власним бажанням. Конвертація проводиться автоматично за курсом на момент виплати переказу, що виставляється Western Union.

Перекази за кордон здійснюються згідно з діючим законодавством України.

В табл..Г.1 Додатку Г наведені тарифи ВАТ «Райффайзен Бнк Аваль» за переказ USD(крім країн СНД**)

б) Депозитні рахунки

Райффайзен Банк Аваль пропонує депозитні програми, які зможуть задовольнити потреби фізичних осіб.

Типи вкладів та їхні основні переваги:

· Вклад «Вільні кошти» -- можливість одержати найбільший прибуток у вигляді відсотків.

· Вклад «Премія» зі щомісячною виплатою відсотків.

· Вклад «Заощадження» з квартальною капіталізацією відсотків та можливістю поповнення рахунку у зручний для вас час протягом терміну дії вкладу.

· Вклад «Премія для пенсіонерів» передбачує отримання щомісячного додаткового доходу, а також можливість поповнення депозитного рахунку.

· Вклад на вимогу «Універсальний» з щомісячною капіталізацією відсотків та складною ярусною процентною ставкою (нараховується окремо на кожну частину вкладу в межах відповідного ярусу)

В табл. Г.2 Додатку Г наведені відсоткові ставки депозитних вкладів фізичних осіб в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

в) Купівля-продаж валюти

Райффайзен Банк Аваль пропонує фізичним особам послуги з придбання та продажу готівкових валют. Валютообмінні операції можна здійснити в будь-якому відділенні Райффайзен Банку Аваль. Курси купівлі-продажу кожне регіональне відділення встановлює самостійно на дату здійснення операції, виходячи з ситуації на ринку відповідного регіону.

Також банк проводить конверсійні операції з парами валют долар/євро та євро/долар.

Конверсія цих валют здійснюється за крос-курсом, що визначається як співвідношення офіційного курсу НБУ однієї іноземної валюти до курсу іншої на поточну дату.

Комісія за здійснення конверсійної операції складає 2 проц. від суми валюти, що надається та може бути сплачена за бажанням клієнта як в іноземній, так і в національній валюті за курсом НБУ на день здійснення конверсії.

Таблиця 3.4

Курси іноземних валют в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» станом на 10.07.2009 [77]

Купівля

Продаж

НБУ

Долари США

7,65

7,78

7,62

Євро

10,50

11,10

10,66

Рублі

0,23

0,26

0,24

Англійські фунти стерлінгів

12,20

12,80

12,39

Швейцарські франки

6,90

7,10

7,05

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.