реферат бесплатно, курсовые работы
 

Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

27. Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам // Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 27 вересня 2007 року N 350)

28. Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України //Постанова Правління Національного бан-ку України від 7 грудня 2004 року N 598 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 21 грудня 2005 року N 484)

29. Про внесення змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні // Правління НБУ, Постанова від 11 квітня 2005 року N 125(Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2005 року N 493)

30. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 23 липня 2008 року N 211)

31. Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях // Постанова Правління Національного банку України

від 26 березня 1998 року N 118 (Із змінами і доповненнями, внесеними

постановами Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року N 494)

32. Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні та внесення змін до деяких нормативно-правових актів // Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року N 496

33. Про затвердження Класифікатора іноземних валют // Правління НБУ, Постанова від 4 лютого 1998 року N 34 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 280)

34. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко,І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. -- К.: КНЕУ, 2004. -- 599 с.

35. Арістова А.М., Шульга Н.П. Фінансовий менеджмент у банку. Опорний конспект лекцій - К: КНТЕУ, 2007.- 123 с.

36. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченка. - К.: Знання-Прес, 2002. - 438 с.

37. Банківські операції: підручник / А. М. Мороз [та ін.]; за заг. ред. А. М. Мороза; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К.: КНЕУ, 2008. - 608 с.

38. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп./ А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.

39. Банківські операції:Підручник / За ред.Міщенка В.І., Слав"янсь-

кої Н.Г. - Київ:Знання-Прес,2006.-727 с.

40. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України; Ун-т економіки та права "Крок";Грушко В.І.;Лаптєв С.М.; Любунь О.С.; Раєвський К.Є.- К.: ЦНЛ, 2004.- 264 с.

41. Банковские риски: учеб. пособие / Финансовая академия при правительстве Российской Федерации, Центр фундаментальных и прикладных исследований; под. ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцевой. - М.: КНОРУС, 2007. - 232 с.

42. Бездітко, Ю. М. Валютне регулювання: навч. посібник / Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. - Херсон: Олді-плюс, 2009. - 272 с.

43. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: підручник / С. Я. Боринець. - 5-те вид., переробл. і доповн. - К.: Знання, 2008. - 583 с.

44. Бутук О. І. Валютно-фінансові відносини: Навчальний посібник/ О.І. Бутук. - К.: Знання, 2006. - 349 с.

45. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. - 4-те вид., перероблене і доповнене - Київ: Знання, 2004. - 324 с. - (Вища освіта ХХІ століття)

46. Гетманцев Д.О. Банківське право України: навч. посібник / Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна; М-во освіти і науки України, Київський нац. екон. ун-т. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 344 с.

47. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. М. І. Савлука. -- К.: КНЕУ, 2002. -- 578 с.

48. Дзюблюк О. В. Валютна політика: підручник / О. В. Дзюблюк. - К.: Знання, 2007. - 423 с.

49. Коваленко, Микола Андрійович. Операції сучасного комерційного банку: навч. посібник / М. А. Коваленко, В. М. Білінкіс, Л. Є. Сухомлин. - Херсон: Олді-плюс, 2006. - 468 с.

50. Козик В. В. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник/ В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. - 6-те вид., стер.. - К.: Знання, 2006. - 407 с. - (Вища освіта XXI століття)

51. Крахмалев С. В. Современная банковская практика проведения международных платежей / С. В. Крахмалев. - М.: ГроссМедиа: Росбух, 2007. - 208 с.

52. Кулинич О. І. Теорія статистики: Підручник/ О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич. - 3-тє вид., переробл. і допов.. - К.: Знання, 2006. - 294 с. - (Вища освіта XXI століття)

53. Лютий І.О. Банківський маркетинг: Навчальний посібник/ І.О. Лютий, О.О. Солодка. - К.: Знання, 2006. - 395 с. - (Вища освіта XXI століття)

54. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ В.С. Білозубенко, О.В. Озаріна, А.А. Семенов; Ред. О.Б. Чернега. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 592 с

55. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: робочий зошит студента / [уклад. Л. В. Руденко, І. І. Заводовська]. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 120 с

56. Міщенко В.І.. Банківські операції: підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав'янська, О. Г. Коренєва. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Знання, 2007. - 797 с.

57. Моисеев С. Р. Международные валютно-кредитные отношения: учебное пособие / С. Р. Моисеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело и Сервис, 2007. - 816 с.

58. Нікітін А. В. Маркетинг у банку: Навчальний посібник/ А.В. Нікітін, Г.П. Бортніков, А.В. Федорченко. - К.: КНЕУ, 2006. - 432 с. - (До 100-річчя Київського національного економічного університету)

59. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник/ Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко; Ред. О.В. Васюренко. - К.: Знання, 2006. - 596 с. - (Вища освіта XXI століття)

60. Облік міжнародних операцій: підручник / Ю. А. Кузьмінський, В. Г. Козак, Л. І. Лук'яненко, О. В. Небильцова; за ред. Ю. А. Кузьмінського. - К.: КНЕУ, 2006. - 332 с.

61. Петрашко Л.П. Валютні операції.- К.: КНЕУ, 2001.- 204 c.

62. Платонова И.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Ч.1 -- М.: ФА, 2001.

63. Платонова И.Н. Международные валютно-кредитные и финансо-вые отношения: учебно-практическое пособие для дистанционного обуче-ния. Ч.2 -- М.: Финансовая академия, 2003.

64. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. -- КНЕУ, 2002.-- 316 с.

65. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. -- 2-е вид., доп. і перероб. -- К.: КНЕУ. 2004. -- 468 с.

66. Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М. Банківський нагляд: Навчально-методичний посібник / Мін-во освіти і науки України; КНЕУ/ Раєвський К.Є., Конопатська Л.В., Домрачев В.М.- К.: КНЕУ, 2003.- 174 с.

67. Резнікова, Тетяна Олександрівна. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник/ Т.О. Резнікова. - Х.: ХНЕУ, 2006. - 232 с

68. Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: підручник / Л. В. Руденко. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 632 с.

69. Управління банківськими ризиками. Навчальний посібник - за ред. проф. Примостки Л.О. - К.:КНЕУ, 2007. - 616 с.

70. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. доктора экон. наук, профессор О.И. Лаврушина. - М: Юристь, 2003 - 688 с.

71. Федякина Л.Н.. Международные финансы: Учебное пособие/ Л.Н. Федякина. - СПб.: Питер, 2005. - 560 с.

72. Череп, Алла Василівна. Банківські операції: навч. посібник/ А. В. Череп, О. Ф. Андросова. - К.: Кондор, 2008. - 410 с.

73. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К.: КНЕУ, 2003. - 276с.

74. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник/ З.І. Щибиволок; Відп. за вип. С.І. Шкарабан. - К.: Знання, 2006. - 312 с

75. HTTP://www.bank.gov.ua - Офіційний Інтернет-сайт НБУ

76. HTTP:// WWW.AUB.COM.UA - Офіційний Інтернет-сайт Асоціації банків України

77. HTTP://WWW.RAIFFAYZEN_AVAL.COM.UA - Офіційний веб-сайт ВАТ «Райффайзен банк Аваль»

Додатки

Таблиця Б.1

Тарифи на відкриття і ведення мультивалютного кореспондентського рахунку банків в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»

1

Тарифи на відкриття і ведення мультивалютного кореспондентського рахунку

1.1.

Відкриття мультивалютного кореспондентького рахунку

250 грн.

1.2.

Ліміт залишку коштів на кореспондентському рахунку

не встановлюється

1.3.

Блокування мультивалютного кореспондентського рахунку

80 грн.

Протягом 3 банківських днів

1.4.

Підтвердження залишків банків-кореспондентів за запитом банків і аудиторських компаній:

250 грн.

Протягом 3 банківських днів

1.5.

- Переоформлення документів у зв'язку зі зміною назви; організаційно-правової форми банка-кореспондента; юридичної адреси;

- відкриття додаткової валютної позиції на мультивалютному кореспондентському рахунку;

- Оплата послуг по перекладу та легалізації документів, необхідних для відкриття мультивалютного кореспондентського рахунку

· 210 грн.

· 110 грн.

· 300 USD

4

Операції в іноземних валютах

Здійснення операцій у кореспондентському рахунку

4.1.

Клієнтський переказ поза системою «Райффайзен Банк Аваль» (понад 100 USD):

· у ВКВ;

· у ОКВ.

· 15 USD

· 5 USD

4.2.

Міжбанківський переказ поза системою «Райффайзен Банк Аваль»:

· у ВКВ;

· у ОКВ.

· 5 USD

· 3 USD

4.3.

Зарахування коштів по проміжній виписці по поточній даті валютування на вимогу банка-кореспондента

20 USD

4.4.

Проведення розрахунків після операційного часу

5 USD дополнительно

4.5.

Зміна умов переказу до прийняття його до виконання банком

10 USD

4.6.

Внесення змін в умови переказу після прийняття його до виконання банком:

? по платежам поза системою ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»

? у ВАТ системі «Райффайзен Банк Аваль»

· 50 USD

· 30 USD

4.7.

Відміна невідправленого банком переказу

10 USD

4.8.

Виконання запиту на анулювання переказу, відправленого з банку

30 USD

4.9.

Підтвердження дати зарахування коштів кінцевому отримувачу

50 USD

4.10.

Розшук платежу за запитом банку, відправленого з банку:

· строком до 1 місяця;

· довше 1 місяця;

· неотриманих банком: строком до 1 місяця;

· довше 1 місяця.

· 30 USD

· 50 USD

· 30 USD

· 50 USD

4.11.

Овердрафт

за окремою згодою

4.12.

Конверсія коштів, що знаходяться на рахунку банку-кореспондента

ринковий курс

4.13.

Зарахування готівки на кореспондентські рахунки в «Райффайзен Банк Аваль» в інвалюті:

· придатними купюрами;

· старими купюрами;

· металевими монетами.

· за домовленістю min 0,05% від суми

· за домовленістю min 1,5% від суми

· за домовленістю min 15%

Комісія утримується у валюті

4.14.

Поповнення оборотної каси резидентів.

за домовленістю не менше 0,1%

Таблиця Б.2

Тарифи на проведення валютних розрахунків з використанням документарних акредитивів для інших банків в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Тарифи на документарні акредитиви в експорті

Послуга

Тариф

Примітка

1

Попереднє авізування акредитиву бенефіціару

50 USD

2

Авізування акредитиву1

0,1% min 40 USD max 500 USD

3

Підтвердження акредитиву: без грошового покриття; із грошовим покриттям в Райффайзен Банку Аваль

5% річних 0,2% у квартал min 50 USD max 1000 USD

Або за окремою згодою

4

Перевірка документів на відповідність умовам акредитиву2

0,3% min 50 USD max 1000 USD

За кожний пакет документів

5

Платіж на користь бенефіціара

0,2% min 20 USD max 500 USD

6

Авізування змін умов акредитиву

40 USD

За кожне повідомлення

7

Обробка документів, що мають розбіжності з умовами акредитиву

30 USD

8

Анулювання акредитиву до закінчення його терміну

40 USD

9

Перевірка документів на відповідність умовам акредитиву, якщо Райффайзен Банк Аваль не є виконавчим банком

0,1% min 40 USD max 250 USD

10

Відстеження платежу з відстрочкою

0,1% max 50 USD

11

Переказ трансферабельного акредитиву на користь іншого бенефіціара

0,25% min 50 USD max 1000 USD

12

Негоціація акредитиву

За окремим договором

Тарифи на документарні акредитиви в імпорті

13

Попереднє авізування акредитиву2

50 USD

14

Відкриття акредитиву/збільшення суми акредитиву. Залежно від суми: до 400 000; від 400 000 до 800 000; від 800 000 до 1 500 000; понад 1 500 000.

0,3% min 100 USD max 1000 USD max 2000 USD max 3000 USD max 4000 USD

15

Забезпечення акредитиву, що відкривається, підтвердженням іншого банку з використанням кредитної лінії

За окремим договором про відкриття акредитиву

16

Інші зміни

40 USD

17

Перевірка отриманих документів2

0,3% min 50 USD max 1000 USD

18

Обробка документів, що містять розбіжності з умовами акредитиву

30 USD

19

Анулювання акредитиву до строку його закінчення

40 USD

20

Платіж на користь бенефіціара

0,2% min 20 USD max 500 USD

21

Акцепт витрат

За окремим договором

Інші операції в акредитивах

22

Додаткові запити за вимогою клієнта

20 USD

23

Відкриття акредитиву STAND BY: без грошового покриття; із грошовим покриттям в Райффайзен Банку Аваль

0,25% за чи квартал його частину min 50 USD max 1000 USD

За окремим договором про відкриття акредитиву утримується протягом усього терміну дії акредитиву, включаючи можливі його продовження

24

Виконання функцій рамбурсуючого банку

0,15% min 30 USD max 500 USD

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.