реферат бесплатно, курсовые работы
 

Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Аграрний комерційний банк")

Управління валютним ризиком здійснюється через контроль за дотриманням встановлених лімітів відкритих валютних позицій та аналізом тендер-цій на міжнародних валютних ринках.

З ліквідністю банку пов'язана і його платоспроможність. При визначенні платоспроможності (нормативу адекватності регулятивного капіталу) банком підсумовувались активи з урахуванням коефіцієнтів ризику. При нормативному значенні 10% платоспроможність ВАТ “Агрокомбанк” протягом звітного року коливалась у межах 12% -16%. Значення нормативу адекватності основного капіталу коливалось протягом року у межах 8% - 14%. Значення коефіцієнтів адекватності регулятивного та основного капіталу свідчить не лише про дотримання вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні , затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368, але й про досить стійкий фінансовий стан банку.

05.01.07 (рішення Комісії Головного управління НБУ від 05.01.07 №07011) Національним банком України було призупинено здійснення ВАТ "Агрокомбанк" операцій щодо ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України (у зв'язку з недостатністю регулятивного капіталу).

В 2007 році були зміни в складі акціонерів банку та відповідне зростання статутного фонду, що дозволило виконати нормативи НБУ по рівню регулятивного капіталу (не менше 58 млн. грн., або 8 млн. євро) . До власників істотної участі увійшли Темненко О.І., Етенко Т.А., Шпильова І.Г. (табл..Д.1 Додатку Д). Іноземних інвесторів банк не має.

Станом на 01.01.2008 кількість працюючих в ВАТ “Агрокомбанк” становила 133 особи, що порівняно з 01.01.2007 (122 осіб) на 11 осіб більше.

Переважний регіон роботи Агрокомбанку - Київ та Київська область, але завдяки використання сучасних технологій банк обслуговує клієнтів і в інших областях України. Банк має достатню мережу банків-кореспондентів, що дозволяє якісно та оперативно обслуговувати клієнтів, здійснювати за їх дорученням платежі в основних валютах в будь-яку точку світу.

20 березня 2008 року відбулися чергові збори акціонерів ВАТ «Агрокомбанк» на яких розглянуті результати діяльності банку за 2007р., затверджені звіти Правління банку, Ревізійної комісії, звіт і висновки зовнішнього аудитора банку, обраний новий склад Ревізійної комісії.

Прибуток за 2007р. у розмірі 4,12 млн. грн. був спрямований в статутний фонд через реінвестування дивідендів, частина прибутку (0,5 млн. грн.) була спрямована на поповнення резервного фонду банку. З метою збільшення статутного фонду банку у 2008 році проведена 11 емісія акцій на суму 50,004 млн. грн.

ВАТ "Агрокомбанк" працює з 1993 року й відповідно до класифікації Національного банку України відноситься до категорії малих банків. За результатами 2007 року ВАТ «Агрокомбанк» займає 97 місце в рейтингу банківської системи України (165 банків) за рівнем обсягу валюти балансу (табл.Д.2 Додатку Д) [84].

За 2007р. банк збільшив активи на 45,6% - до 507,152 млн. грн. Кредитно-інвестиційний портфель торік виріс на 42,1% і досяг 395,57 млн. грн. На 1.01.2008р. власний капітал банку досяг 65,08 млн. грн. Після розміщення акцій нової емісії статутний фонд банку збільшиться в 2,3 рази.

Розміщення п'ятирічних облігацій ВАТ «Агрокомбанк» серії В розпочате 15 лютого 2008 року, завершено на 2 тижні раніше запланованої дати. Загальна сума залучення за 50 000 облігацій склала 50,866 мільйонів гривень. Облігації розміщено серед комерційних банків, інвестиційних фондів та інших компаній.

Погашення облігацій цього випуску заплановано на квітень 2013 року. Забезпечені відсоткові іменні облігації випущено в без документарній формі номіналом 1 тис. грн. Доходність у перший рік обігу складає 14% річних.

Основною метою зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Агрокомбанк» є якісне обслуговування експортно-імпортних операцій клієнтів, підвищення його ефективності та розширення спектру наданих послуг. ВАТ “Агрокомбанк” має розгалужену мережу кореспондентських рахунків у провідних банках світу (табл.Д.3 Додатку Д). Згідно класифікації НБУ [83], за результати діяльності у 2004 -2007 роках (табл.Д.4 Додатку Д), ВАТ «Агрокомбанк» відноситься до низькорентабельних інвестиційно непривабливих банків (ROA<1%, ROE< 13-15%) з рівнем рентабельності власного капіталу нижче облікової ставки НБУ (показника динаміки вартості грошей в Україні).

2.2 Аналіз видів та особливостей валютних операцій в ВАТ «Аграрний комерційний банк»

ВАТ «Агропромбанк» проводить широкий спектр валютних операцій з клієнтами згідно тарифів, наведених в табл..Г.1 - Г4 Додатку Г. В табл.А.1 - А.4 додатку А наведені повалютні баланси ВАТ «Агрокомбанк» за 2004 -2007 роки, які використані в аналізі валютних операцій та ризику валютної позиції банку. На рис.2.1 - 2.8 наведені результати динаміки абсолютного росту у 2004 - 2007 роках характерних агрегатів балансу в доларах США, євро, російських рублях та сумарно в інших валютах, тобто обсягів валютних операцій, та чистої балансової валютної позиції повалютно.

Рис.2.1. - Динаміка абсолютних рівнів чистої балансової валютної позиції (активи - зобов'язання балансу) ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках (тис. грн.)

Рис.2.2. - Динаміка абсолютних рівнів ресурсної позиції по запозиченим коштам банків в зобов'язаннях балансу ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках (тис. грн.)

Рис.2.3. - Динаміка абсолютних рівнів ресурсної позиції по запозиченим коштам клієнтів в зобов'язаннях балансу ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках (тис. грн.)

Рис.2.4. - Динаміка абсолютних рівнів загальної ресурсної позиції по зобов'язаннях балансу ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках (тис. грн.)

Рис.2.5. - Динаміка абсолютних загальної балансової валютної позиції в активах балансу ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках (тис. грн.)

Рис.2.6. - Динаміка абсолютних рівнів готівкових коштів в активах балансу) ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках (тис. грн.)

Рис.2.7. - Динаміка абсолютних рівнів коштів в інших банках в активах балансу) ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках (тис. грн.)

Рис.2.8. - Динаміка абсолютних рівнів кредитів клієнтам в активах балансу) ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках (тис. грн.)

Як показує аналіз графіків рис.2.1 - 2.8:

1. ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2006 роках в основному провадив операції в доларах США, тільки у 2007 році банк розпочав активно нарощувати обсяг операцій в євро.

2. Обсяги операцій банку в російських рублях та інших валютах є незначними.

3. У 2004 -2006 роках ВАТ «Агрокомбанк» активно використовував відкриту довгу валютну позицію в доларах США, тобто активи банку в доларах США значно перевищували (на 3-4,5 млн. грн.) пасиви в доларах США, тобто банк перевів в долари США суттєву суму коштів в національній валюті.

4. В 2007 році ризиковий менеджмент валютних операцій в ВАТ «Агрокомбанк» різко змінив стратегію утримання валютного ризику та відкритої довгої валютної позиції, перейшовши в режим відкриття суттєвої короткої валютної позиції в євро (еквівалент більше 1 млн. грн.) та невеликої (еквівалент 100 тис. грн.) короткої валютної позиції в доларах США.

Відкриття короткої валютної позиції (залучені та запозичені пасиви перевищують активи в цій валюті) при продажу валюти за національну валюту України є суттєвим спекулятивним валютним ризиком, який передбачає майбутнє суттєве падіння курсу євро та долара США і створення можливості купити на міжбанківському ринку необхідну суму валюти за національну валюту України для погашення зобов'язань в валюті.

5. Банк за 2004 -2007 роки значно підвищив суму валютних запозичень в доларах США на міжбанківському ринку з рівня 25 млн. грн. (еквівалент) у 2004 році до рівня 82 млн. грн.(еквівалент) у 2007 році.

6. Банк за 2004 -2007 роки значно підвищив суму валютних залучень в доларах США у клієнтів з рівня 15 млн. грн. (еквівалент) у 2004 році до рівня 62 млн. грн.(еквівалент) у 2007 році.

7. Банк за 2004 -2007 роки значно підвищив суму валютних активів в доларах США з рівня 45 млн. грн. (еквівалент) у 2004 році до рівня 145 млн. грн. (еквівалент) у 2007 році, та євро 0,5 млн. грн.(2004) і 24 млн. грн. у 2007 році.

На рис.Е.1 - Е.8 Додатку Е представлені результати аналізу структури валютних активів та пасивів ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках (долари США та євро). Як показує аналіз графіків рис.Е.1 - Е.8, структура валютних активів та пасивів банку характеризується наступною динамікою співвідношення питомої ваги окремих характерних агрегатів:

1. USD - активи

Рік Частка коштів , Частка кредитів Частка

в інших банках, % клієнтам,% готівки в %

2004 24,27% 72,11% 2,33%

2005 47,42% 50,7% 1,07%

2006 51,74% 45,86% 1,41%

2007 56,38% 48,13% 0,75%

2. USD - пасиви

Рік Частка коштів , Частка коштів

інших банках, % клієнтів,%

2004 61,15% 38,3%

2005 72,02% 27,32%

2006 55,65% 43,52%

2007 56,82% 42,56%

3. EUR - активи

Рік Частка коштів , Частка кредитів Частка

в інших банках, % клієнтам,% готівки в %

2004 23,71% 71,12% 4,1%

2005 58,1% 40,47% 1,42%

2006 49,5% 45,41% 4,42%

2007 33,1% 64,47% 2,20%

4. EUR - пасиви

Рік Частка коштів , Частка коштів

інших банках, % клієнтів,%

2004 0 % 100,0%

2005 87,47% 12,46%

2006 53,49% 45,7%

2007 62,42% 37,23%

Таким чином, аналіз структурної динаміки валютних операцій в ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках показує, що:

в доларовому сегменті:

а) частка коштів, розміщених в інших банках, поступово підвищилась з рівня 24,27% (2004) до 56,38% ( 2007);

б) частка коштів, отриманих від інших банків застабілізувалась на рівні 56%, таким чином запозичені в інших банках валютні кошти ВАТ «Агрокомбанк» використовує як платіжні активи на коррахунках та активи в курсових валютних операціях на міжбанківському ринку;

в) частка валютних кредитів , виданих клієнтам зменшилась з рівня 72,11%(2004) до рівня 42,13% (2007);

в) частка валютних кредитів , залучених у клієнтів банку зросла з рівня 38,3%(2004) до рівня 42,5-43,5% (2006 - 2007), таким чином залучені у клієнті валютні кошти ВАТ «Агропромбанк» використовує для кредитування клієнтів.

в сегменті євро:

а) частка коштів, розміщених в інших банках, поступово зменшилась з рівня 58,1% (2005) до 33,1% ( 2007);

б) частка коштів, отриманих від інших банків зменшилась з рівня 87,5% у 2005 році до рівня 62,4% у 20007 році, таким чином запозичені в інших банках валютні кошти ВАТ «Агрокомбанк» використовує як платіжні активи на коррахунках та , частково, як активи в кредитуванні клієнтів;

в) частка валютних кредитів , виданих клієнтам піднялась з рівня 40,5%(2005) до рівня 64,5% (2007);

г) частка валютних кредитів , залучених у клієнтів банку зросла з рівня 12,5%(2005) до рівня 37,2-45,7% (2006 - 2007), таким чином залучені у клієнті валютні кошти ВАТ «Агропромбанк» використовує повністю для кредитування клієнтів, одночасно використовуючи для кредитування частину коштів, запозичених в інших банках.

2.3 Оцінка валютних ризиків при проведенні валютних операцій в ВАТ «Аграрний комерційний банк»

В таблицях Б.1 -Б. 4 додатку Б наведені результати компьютерного масштабування повалютних балансів ВАТ «Агрокомбанк» за 2004 -2007 роки , в яких всі агрегатні статті масштабовані на розмір поточного власного капіталу банку і відповідному році.

Така форма представлення вихідних статистичних даних дає можливість детального аналізу складових формування чистої валютної позиції банку та її порівняння з нормативами Н13 НБУ [30].

На рис.2.9 - 2.12 наведені графічні представлення проведеного аналізу. які дають можливість в дипломному проекті детально проаналізувати стан, структуру та динаміку розвитку валютних операцій в ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 -2007 роках.

Як показує аналіз графіків, наведених на рис.2.9 - 2.12:

1. На кінець 2004 року:

USD - долар США

а) валютні кредити, надані клієнтам (частка 93, 2% від ВК), фінансували-ся за рахунок залучених коштів клієнтів (частка 44, 4% від ВК), частки (38,8%) запозичених коштів на міжбанківському ринку та частки коштів в національній валюті, переведених в іноземну валюту;

б) валютні кошти, розміщені в інших банках(коррахунки та міжбанківські депозити та кредити у частці 31,4% від ВК) фінансувалися повністю за рахунок запозичених коштів інших банків;

в) сумарна відкрита довга валютна позиція (валютні активи більше, ніж валютні пасиви) за рахунок переведення частини ресурсних пасивів з націо-нальної валюти в іноземну валюту становила 13,3% від власного капіталу банку (норматив довгої валютної позиції H13-1- не більше 20% від ВК [30]), загальна (сума модулів) валютна відкрита позиція Н13 становила 15,4% від ВК (норма-тив - не більше 30%).

Рис.2.9. - Структура масштабованих по власному капіталу відносних рівнів активів та зобов'язань в USD та EUR в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2004 році та формування рівня відносної чистої валютної позиції для порівняння з нормативами Н13-1, Н13-2

Рис.2.10. - Структура масштабованих по власному капіталу відносних рівнів активів та зобов'язань в USD та EUR в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2005 році та формування рівня відносної чистої валютної позиції для порівняння з нормативами Н13-1, Н13-2

EUR - євро

а) валютні кредити, надані клієнтам (частка 1,3% від ВК), фінансувалися за рахунок залучених коштів клієнтів (частка 3,2% від ВК);

б) валютні кошти, розміщені в інших банках(коррахунки та міжбанківські депозити та кредити у частці 0,4% від ВК) фінансувалися повністю за рахунок залучених коштів клієнтів;

в) сумарна відкрита коротка валютна позиція (валютні пасиви більше, ніж валютні активи) за рахунок переведення частини ресурсних пасивів з націо-нальної валюти в іноземну валюту становила -1,3% від власного капіталу банку (норматив короткої валютної позиції H13-1- не більше 10% від ВК [30]).

2. На кінець 2005 року:

USD - долар США

а) валютні кредити, надані клієнтам (частка 106,5% від ВК), фінансували-ся за рахунок залучених коштів клієнтів (частка 55,0% від ВК), частки (51,5%) запозичених коштів на міжбанківському ринку та частки коштів в національній валюті, переведених в іноземну валюту;

б) валютні кошти, розміщені в інших банках(коррахунки та міжбанківські депозити та кредити у частці 99,6% від ВК) фінансувалися частково (93,4%) за рахунок запозичених коштів інших банків та частки коштів в національній валюті, переведених в іноземну валюту(6,2% від ВК);

в) сумарна відкрита довга валютна позиція (валютні активи більше, ніж валютні пасиви) за рахунок переведення частини ресурсних пасивів з націо-нальної валюти в іноземну валюту становила 8,8% від власного капіталу банку (норматив довгої валютної позиції H13-1- не більше 20% від ВК [30]), загальна (сума модулів) валютна відкрита позиція Н13 становила 8,9% від ВК (норма-тив - не більше 30%).

EUR - євро

а) валютні кредити, надані клієнтам (частка 20,7% від ВК), фінансували-ся за рахунок залучених коштів клієнтів (частка 6,4% від ВК) та частки (14,3%) запозичених коштів на міжбанківському ринку;

б) валютні кошти, розміщені в інших банках(коррахунки та міжбанківські депозити та кредити у частці 29,7% від ВК) фінансувалися повністю за рахунок запозичених коштів інших банків;

в) сумарна відкрита довга валютна позиція (валютні активи більше, ніж валютні пасиви) за рахунок переведення частини ресурсних пасивів з націо-нальної валюти в іноземну валюту становила 0% від власного капіталу банку (норматив довгої валютної позиції H13-1- не більше 20% від ВК [30]).

Рис.2.11. - Структура масштабованих по власному капіталу відносних рівнів активів та зобов'язань в USD та EUR в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2006 році та формування рівня відносної чистої валютної позиції для порівняння з нормативами Н13-1, Н13-2

3. На кінець 2006 року:

USD - долар США

а) валютні кредити, надані клієнтам (частка 91,4% від ВК), фінансували-ся за рахунок залучених коштів клієнтів (частка 82,5% від ВК), частки (2,3%) запозичених коштів на міжбанківському ринку та частки коштів в національній валюті, переведених в іноземну валюту (6,6%);

б) валютні кошти, розміщені в інших банках(коррахунки та міжбанківські депозити та кредити у частці 103,2% від ВК) фінансувалися повністю (103,2%) за рахунок запозичених коштів інших банків;

в) сумарна відкрита довга валютна позиція (валютні активи більше, ніж валютні пасиви) за рахунок переведення частини ресурсних пасивів з націо-нальної валюти в іноземну валюту становила 9,9% від власного капіталу банку (норматив довгої валютної позиції H13-1- не більше 20% від ВК [30]), загальна (сума модулів) валютна відкрита позиція Н13 становила 10,4% від ВК (норма-тив - не більше 30%).

EUR - євро

а) валютні кредити, надані клієнтам (частка 10,8% від ВК), фінансували-ся за рахунок залучених коштів клієнтів (частка 10,5% від ВК) та частки (0,3%) запозичених коштів на міжбанківському ринку;

б) валютні кошти, розміщені в інших банках(коррахунки та міжбанківські депозити та кредити у частці 11,7% від ВК) фінансувалися повністю за рахунок запозичених коштів інших банків;

Рис.2.12. - Структура масштабованих по власному капіталу відносних рівнів активів та зобов'язань в USD та EUR в балансі ВАТ «Агрокомбанк» у 2007 році та формування рівня відносної чистої валютної позиції для порівняння з нормативами Н13-1, Н13-2

в) сумарна відкрита довга валютна позиція (валютні активи більше, ніж валютні пасиви) за рахунок переведення частини ресурсних пасивів з націо-нальної валюти в іноземну валюту становила 0,5% від власного капіталу банку (норматив довгої валютної позиції H13-1- не більше 20% від ВК [30]).

4. На кінець 2007 року:

USD - долар США

а) валютні кредити, надані клієнтам (частка 93,3% від ВК), фінансували-ся повністю за рахунок залучених коштів клієнтів;

б) валютні кошти, розміщені в інших банках(коррахунки та міжбанківські депозити та кредити у частці 124,9% від ВК) фінансувалися повністю за рахунок запозичених коштів інших банків;

в) сумарна відкрита коротка валютна позиція (валютні активи менше, ніж валютні пасиви) за рахунок переведення частини активів з іноземної валюти в національну валюту становила -0,4% від власного капіталу банку (норматив короткої валютної позиції H13-2- не більше 10% від ВК [30]), загальна (сума модулів) валютна відкрита позиція Н13 становила 2,1% від ВК (норматив - не більше 30%).

EUR - євро

а) валютні кредити, надані клієнтам (частка 24,7% від ВК), фінансували-ся за рахунок залучених коштів клієнтів (частка 14,9% від ВК) та частки (9,8%) запозичених коштів на міжбанківському ринку;

б) валютні кошти, розміщені в інших банках(коррахунки та міжбанківські депозити та кредити у частці 12,7% від ВК) фінансувалися повністю за рахунок запозичених коштів інших банків;

в) сумарна відкрита коротка валютна позиція (валютні активи менше, ніж валютні пасиви) за рахунок переведення частини активів з іноземної валюти в національну валюту становила -1,7 % від власного капіталу банку (норматив короткої валютної позиції H13-2- не більше 10% від ВК [30]).

Таким чином, проведений аналіз показує, що після суттєвого провалу валютного менеджменту банку у 2006 році та значними нанесеними збитками за рахунок валютообмінних операцій, у 2007 році ВАТ «Агрокомбанк» зайняв стратегічно нейтральну балансову валютну позицію, значно знизивши рівень валютного ризику та перемістивши акцент на розвиток обсягів операцій в євро і зниження відносного обсягу операцій в доларах США.

2.4 Оцінка рентабельності валютних операцій в ВАТ «Аграрний комерційний банк»

В табл.В.1 - В.4 додатку В наведена динаміка середньозважених процентних ставок за доходними агрегатами активів та витратними агрегатами зобов'язань ВАТ «Агрокомбанк» на кінець 2004 -2007 рр.

Спільний аналіз даних табл.Б.1 - Б.4 додатку Б та В.1 -В.4 додатку В дозволяє розрахувати рентабельність процентних операцій в доларах США та євро за формулами (2.10 -2.11).

де:

- відносна частка активів в доларах США, розміщених в інших банках (коррахунки, міжбанківські депозити та кредити) в процентних частках власного капіталу;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.