реферат бесплатно, курсовые работы
 

Валютне регулювання і контроль в Україні

А*В

і = -------------------, (5.2)

hn* (A+B)

де А і В - відповідно довжина і ширина приміщення в м,

hn - висота підвісу, що визначається висотою приміщення (Н,м), відстанню від світильника до стелі (hc,м) і висотою умовної робочої поверхні (hp=0,8м) за формулою:

hn = H - hc - hp = 3,00 - 0,7 - 0,8 = 1,5 м

Підставляємо отримані значення hn у формулу для визначення індексу приміщення і знаходимо:

7*2

і = --------------- = 1,04

1,5 * (7+2)

З додатку 14 методичних вказівок до виконання V розділу дипломної роботи визначаємо коефіцієнт використання освітлювальної установки, що дорівнює И = 0,5. Підставляємо всі знайдені величини у формулу для Еф :

1630*3*4*0,5

Еф = --------------------- = 408,86 лк.

16*1,15*1,3

Отримана величина Еф більша, ніж нормативне значення Е н = 400 лк , тому рівень штучного освітлення у валютному відділі відповідає нормативу.

У цілому охорона праці в МФ АКБ “Форум” здійснюється відповідно до Закону України «Про охорону праці», Рекомендаціями Державного комітету України по здійсненню охорони праці, Міністерства охорони здоров'я. Потрібно відзначити, що хиб і недоглядів у питанні охорони праці і навколишнього середовища немає.

Зробивши аналіз показників дослідженя, слід відмітити, що в установі банку дотримуються вимоги до санітарно-гігієнічних умов праці для працівників, техніки безпеки та пожежної безпеки. Створений сприятливий мікроклімат і оптимальні умови праці - такі умови, при яких зберігається не лише здоров'я працюючих, а створюються передумови для підтримування високого рівня працездатності.

ВИСНОВКИ

Проведені в роботі дослідження дозволяють зробити наступні висновки щодо валютного регулювання і котролю в Україні.

За роки існування валютного ринку в Україні розроблена законодавча та нормативна база, а також створені інституціональні форми організації валютних відносин. Тому можна вважати, що в державі існує національна валютна система як державно-правова форма організації валютних відносин, яка встановлює певний порядок здійснення валютних операцій, купівлі-продажу, вивезення-ввезення іноземної валюти та валютних цінностей, валютні курси, організації валютного контролю тощо.

Правові засади валютного регулювання в Україні закладені Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993р. №15-93, згідно з яким Національний банк України було визначено головним валютним органом країни та покладено на нього виконання функцій щодо формування на підставі загальної економічної політики держави принципів і стратегії валютного регулювання, ліцензування діяльності з валютними цінностями, розробки і впровадження системи курсоутворення та здійснення контролю за виконанням правил валютних операцій.

Складовими національної валютної системи є національна грошова одиниця, режим курсоутворення та умови конвертованості національної грошової одиниці, валютні нормативи й обмеження, система валютного регулювання і контролю, міжнародна ліквідність держави, регламентація готівкового і безготівкового обігу іноземної валюти, організація біржового та позабіржового валютних ринків, система міжнародних розрахунків, ліцензування операцій з валютними цінностями тощо.

Відповідно до чинного законодавства, операції з іноземною валютою в Україні здійснюють комерційні банки, які мають генеральну ліцензію, видану Національним банком України.

Визначальна проблема для вітчизняної економіки - проблема відпливу капіталу. Для її вирішення в роботі запропоновано наступні заходи:

- необхідно вдосконалити систему ліцензування зовнішньоекономічної діяльності: займатися зовнішньоекономічною діяльністю можуть лише ті фірми, які мають тривалий досвід роботи на внутрішньому ринку, бездоганну податкову і кредитну історію;

- використовування факторингу. Впровадження в Україні факторингових операцій дасть змогу вітчизняним експортерам отримувати достовірну інформацію про фінансово-господарський стан закордонних партнерів перед укладанням експортних контрактів та гарантовано одержувати платежі за експорт продукції, що загалом сприятливо вплине на стан національної економіки.

- поряд із запропонованими організаційними та фіскальними методами боротьби із приховуванням валютної виручки, необхідно детально розробити комплекс макроекономічних заходів щодо стимулювання повернення валютної виручки з-за кордону та її інвестування в економіку України.

На закінчення можна додати, що валютне регулювання і контроль в нашій державі є досить ефективним. Однак, для подальшого розвитку необхідні певні трансформації як в валютній, так і в виробничій сфері, це зумовлено перш за все об'єктивними умовами сучасного стану економіки України та її перехідною формою розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради

України 28.06.1996р.-.: Преса України, 1997.-80с.

2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000р. № 2121-III//Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України),2001.-№1.-С.3-46.

3. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах” від 05.07.1994р. № 80/94-ВР // http:// www.rada.kiev.ua

4. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.1994р. № 187/94-ВР //http:// www.rada.kiev.ua.

5. Декрет Кабінету Міністрів України „Про порядок використання надходжень в іноземній валюті” від 19.02.1993р.№ 16-1093//Урядовий кур'єр-.№9. - С.9-10.

6. Декрет Кабінету Міністрів України „Про порядок здійснення розрахунків в ін.валюті” від 23.09.1994р.№187/94-10ВР//http:// www.rada.kiev.ua.

7. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.1993р.№ 15-93 //Уряд.кур'єр-№9.-С.3-9.

8. Постанова Правління НБУ “Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів - юридичних осіб” від 04.09.1998р. № 349 //http:// www.rada.kiev.ua.

9. Постанова Правління НБУ “Про затвердження Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України” від 17.07.2000р. //http:// www.rada.kiev.ua.

10. Постанова Правління НБУ “Про затвердження Положення про встановлення і використання офіційного курсу гривні до іноземних валют від 06.03.2001р. № 98 //http:// www.rada.kiev.ua

11. Постанова Правління НБУ “Про затвердження Положення про валютний контроль” від 08.02.2000р. № 49 //Збірник систематизованого законодавства. - 2001. -№13. - С.166-168.

12. Постанова Правління НБУ “Про затвердження Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України” від 18.03.1999р. № 127 //http:// www.rada.kiev.ua.

13. Положення „Про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях”, затверджене постановою Правління Національного банку України від 26.03.1998р.№ 118. // http:// www.rada.kiev.ua

14. Положення “Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України”, затверджене постановою Правління НБУ від 30.12.1998р.№ 566. // http:// www.rada.kiev.ua

15. „Правила бухгалтерського обліку уповноваженими банками України обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах”, затверджені постановою Правління Національного банку України від 07.12.2000р.№ 471 // http:// www.rada.kiev.ua

16. „Правила використання готівкової іноземної валюти на території України”, затверджені постановою Правління Національного банку України від 26.03.1998р.№ 119. // http:// www.rada.kiev.ua

17. „Правила здійснення конверсійних операцій з готівковою іноземною валютою уповноваженими банками”, затверджені постановою Правління Національного банку України від 25.03.1996р.№ 68. // http:// www.rada.kiev.ua

18. “Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затверджена постановою Правління Національного банку України від 18.12.1998р.№527 //Законодав. і. нормат. акти з банків. діяльності.-1999.-№2.- С.4-40.

19. “Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями” затверджена постановою Правління Національного банку України від 24.03.1999р.№ 136. // http:// www.rada.kiev.ua

20. Автоматизированные системы обработки финансово-кредитной информации / Под ред. проф. В.С.Рожнова. - М.: Финансы и кредит, 1990. - 250с.

21. Алмазов О., Дубоносов Л. Золото и валюта.-М.: АО “Саулест-Консалт”; кооп. “Прасковья”,1995.-192с.

22. Астахов В.П. Валютные операции: Бухгалтерский учет. Банковский и таможенный контроль: Практ. Пособие.-М.: Эксперт. Бюро, 1994.- 64с.

23. Банки и банковские операции: Учеб. Для вузов / Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова и др.; Под ред. проф. Е.Ф.Жукова. - М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. - 471с.

24. Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина- М.: ЭКОС, 1992.-428с.

25. Блащук Ю. Валютний контроль: міжнародний досвід і національні тенденції // Вісник Національного банку України. - 2001.-№ 4.-С.28-29.

26. Бицька Н.З. Кризові явища в банківській системі України та шляхи її подолання. // Фінанси України 1996р. №9.- С.25-29.

27. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. - 235с.

28. Борінець С.Я. Міжнародні фінанси: - К.: Знання-Прес, 2002.-311с.

29. Брянин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. - 2-е изд. - М.: Наука, 1989. -139с.

30. Бункин М.К., Семенов А.М. Основы валютних отношений: Учеб. Пособие. - М.: Юрайт, 1998. - 192с.

31. Бункина М.К. Валютный рынок. - М.: АО “ДИС”, 1995. - 110с.

32. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. Пособие / Под ред. И.Н. Платоновой. - М.: Изд-во БЕК, 1996. - 475с.

33. Васюренко О.В. Механизм осуществления банковских операций с иностранной валютой. - Харьков: Гриф, 1997. - 174с.

34. Васюренко О.В. Современные методы управления банковскими ресурсами. - Харьков: Гриф, 1997. - 392с.

35. Голубович А.Д., Ситнин А.В., Хенкин Б.Л., Самодкина Н.В. Управление банком: организационные структуры, персонал и внутренние комуникации. - М.: АО “Менатеп-информ”, 1995. - 208с.

36. Григоренко Є., Макаренко О. Стан та можливі напрями вдосконалення системи валютного контролю в Україні // Вісник Національного банку України. - 2000. - № 12.- С.38-40.

37. Гросиан Р.К. Как вести дела с банками. Кредиты, денежные вклады, платежный оборот. - М.: Междунар. Отношения, 1996. - 368с.

38. „Грязные” деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов.- М.: ИНФРА-М, 1995. - 121с.

39. Долан Э.Линдсей Д. Макроэкономика. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1994. - 406с.

40. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навч.посібник. - К.: КНЕУ, 2000. -220с.

41. Єфремов И.А. Учет и анализ валютных операций в коммерческих банках. - М.: Принтлайн, 1995. - 210с.

42. Информационные системы в экономике / Под ред. проф. В.В. Дика. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 227с.

43. Колесник А.П. Компьютерные системы в управлении финансами. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 312с.

44. Кредисов А.И. Управление внешнеэкономической деятельностью // Фенікс, 1996. - 115с.

45. Лаврова С.Н. Валютно финансовые отношения, // Менатэп информ 1994. - 229с.

46. Липис А., Маршалл Т.,Линкер Я. Электронные системы денежных расчетов. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 369с.

47. Маркова О.М. Коммерческие банки и их операции // Юнити, 1995. - 112с.

48. Маскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1995. - 704с.

49. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 590с.

50. Международные финансовые рынки: - Новосибирск: ЭКОР, 1995. - 224с.

51. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посібник/ О.І.Береславська, О.М.Наконечний, М.Г.Пясецька та ін.; За заг.ред. М.І.Савлука. - К.: КНЕУ, 2002. - 392с.

52. Миловидов В.Ф. Современное банковское дело. Опыт организации и функционирования банков США. - М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1992. - 174с.

53. Михайличенко С. Політика стабільного курсу: причини і наслідки // Вісник Національного банку України. - 2002. -№12. - С.52-57.

54. Мороз С. Валютний контроль:проблемні аспекти // Вісник Національного банку України. - 2001. - № 6. - С.58-59.

55. Мусієнко Т. Особливості валютного регулювання в Україні // Вісник Національного банку України. - 1999. - № 12. - С.22-24.

56. Мусінець Т. Діяльність зарубіжних банків в Україні: досвід і проблеми // Банків. справа. - 1997. - №1. - С.31-37.

57. Настольная книга валютного дилера: Справ. Изд.: Пер. с англ. - М.: ТОО «Верба», 1992. - 218с.

58. Нестерова Т.Н. Банковские операции. - Ч.4. Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности. - М.: ИНФРА-М, 1995. - 89с.

59. Носко А.П. Международные расчеты по коммерческим операциям // АО Консалтбанкир 1994.-213c.

60. Основы банковского дела / Под ред. А.Н.Мороза. - К.: Либра, 1994. -330с.

61. Основы банковского менеджмента / Под ред. О.И. Лаврушина - М.: ИНФРА -М, 1995. - 144с.

62. Основы предпринимательской деятельности: Экономическая теорія. Маркетинг. Финансовый менеджмент / Под ред. В.М.Власовой. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 494с.

63. Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга: Прикл.пособие. - М.: ИНФРА-М, 1995.- 208с.

64. Ривуар Ж. Техника банковского дела. - М.: Прогресс, 1993. - 160с.

65. Рид Э., Костер Р., Гилл Э. Коммерческие банки. - М.: Комполис, 1991. - 480с.

66. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч.посібник. - 2ге видання, перероб.і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 239с.

67. Роуз П.С. Банковский менеджмент. - М.: Дело Лтд, 1995. - 768с.

68. Санжаревський В. Валютний контроль, протидія “відмиванню” коштів та системні банківськи ризики // Вісник Національного банку України. - 2001. - № 7. - С. 42-45.

69. Севрук В.Т. Банковские риски. - М.: Дело Лтд, 1995. - 72с.

70. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: навч.посібник. - К.: КНЕУ, 1997. - 252с.

71. Скрипкин К.Г. Финансовая информатика. - М.: ТЕИС, 1997. - 160с.

72. Соколов Г.М. Автоматизация деятельности учреждений банков. - М.: Финансы и статистика, 1988. - 256с.

73. Сорок рекомендацій. Робоча група з протидії „відмиванню” грошей. //http://www.oecd/fatf/40Recs_en/htm

74. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Сало І.В., Кандибка О.М., Савченко А.С., Бірюков А.В. Економічна інформатика. - Суми: Видавництво “Слобожанчина”, 2000. - 260с.

75. Стельмах В., Петрик О. Обмінний курс, інфляція та конкурентоспроможність економіки // Вісник Національного банку України. - 2001. - № 9. - С.3-6.

76. Стельмах В. Стратегічна ціль - стабільність гривні // Вісник НБУ. - 2000. - № 12. - С. 5-9.

77. Сторінка України в збірнику МВФ// Бюлетень НБУ. - 2003. - №1. - С. 152-161.

78. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М.: Новости, 1993. - 224с.

79. Фаріон І.Д., Захарків Т.Д. Фінансовий аналіз. - 2000р.-258с.

80. Фигурнов В.Э. ІВМ для пользователя. - М.: ТЕИС, 1997. - 160с.

81. Черево Г.В. Стабілізація економіки і банки: досвід ФРН // Фінанси України. - 1996. - №7. - с. 40-47.

82. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 1998. - 444с.

83. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання:Навч. посіб. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. - 359с.

84. Ющенко В.А., Савченко А.С., Цокол С.Л., Новак І.М., Страхарчук В.П. Платіжні системи. - К.: Національний банк України, 1998. - 420с.

85. Яременко С., Мусієнко Т. Світова валютна криза та питання курсоутворення в Україні // Вісник Національного банку України. - 2000.- № 3. - С. 9-11.

Накопичення золотого запасу НБУ (за рахунок внутрішніх джерел)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Золото (млн. тр.унций)

0,0613

0,1100

0,1624

0,4536

0,4831

0,4939

Золото (млн. дол за нац. оц.)

17,7

31,6

47,2

123,7

134,1

160,3

Залишки коштів на поточних та строкових рахунках

Структура залишків коштів на поточних рахунках у банках України на 01.01.2009р.

Узагальнені дані про середньорічну кількість банків, які мали пункти обміну іноземної валюти

Рік

Загальна
кількість

банків, які мали пункти обміну валюти

Кількість банків,
які мали лише
агентські
пункти обміну
Кількість банків,
які мали лише
власні пункти
обміну
Кількість банків, які мали власні
обмінні пункти
та на підставі
агентських угод

2006

140

5

59

76

2007

133

9

58

66

2008

124

7

54

63

Кількість перевірок і виявлених порушень чинного законодавства обмінними пунктами

Рік

кількість обмінних пунктів (за рік)

кількість перевірок (за рік)

Кількість виявленних порушень( за рік)

банківські

%

агентські

%

банківські

%

агентські

%

банківські

%

агентські

%

2006

2125

47

2403

53

4420

46

5247

54

798

51

776

49

2007

1961

46

2268

54

3559

46

4176

54

644

47

734

53

2008

1715

44

2226

56

2850

42

3986

58

371

34

718

66

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.