реферат бесплатно, курсовые работы
 

Управління неторговими валютними операціями у ТОВ "Укрпромбанк"

В своїй діяльності ТОВ „Укрпромбанк” пропонує власним клієнтам здійснення міжнародних переказів за допомогою інкасо та акредитивів. Інкасо - це доручення експортера до свого банку одержати від імпортера (платника) безпосередньо або через інший банк певну суму або підтвердження (акцепт) того, що ця сума буде виплачена у встановлений термін.

Базою для проведення операцій документарного інкасо є «уніфіковані правила по інкасо» (УПІ), розроблені Міжнародною торговельною палатою і визнані банками.

Проаналізуємо інкасові операції, які здійснюються в ТОВ „Укрпромбанк”.

Оскільки в даному банку відкрито 44 кореспондентських рахунків у банках далекого зарубіжжя та в 12 банках країни СНД та Балтії, то відбувається і збільшення міжнародних розрахунків. Також для здійснення операцій в Україні дев'ятьом зарубіжним банкам в ТОВ „Укрпромбанк” відкрито 10 рахунків. Найбільші обсяги розрахунків здійснюються через ряд іноземних банків: Дойче банк, Комерц банк, Дрезднер банк, Кредит Свісс Ферс Бостон, ЮБС АГ та у багатьох інших банках. Для оперативного безперебійного здійснення розрахунків та з метою диверсифікації ризиків у 2005 році мережу кореспондентських рахунків НОСТРО збільшено на шість рахунків.

По-перше, оборот міжнародних розрахунків ТОВ „Укрпромбанк” з інкасо у звітному році становили 45,7 млн. доларів США, а це означає, що вони збільшились в порівнянні з минулим роком на 2,7%, або на 1,2 млн. доларів США більше (табл. 2.11).

По-друге, особливо динамічно зростали обсяги розрахунків на експорт товарів та послуг, тобто вони збільшились на 2,6%, або на 0,6 млн. доларів США, бо в минулому році ці операції дорівнювали лише 22,7 млн. доларів США. Також у звітному році відбулося збільшення платежів на імпорт товарів на 0,6 млн. доларів США (2,8%).

Отже, дані показники збільшилися і це свідчить про те, що через банк більше здійснюють розрахунки на експорт товарів та послуг, ніж на імпорт.

Таблиця 2.11

Оборот міжнародних розрахунків з інкасо в ТОВ „Укрпромбанк” за 2005-2006 рр.

Показники

01.01.2005

млн. доларів США

01.01.2006 млн. доларів США

Динаміка,

%

Приріст,

%

Зміни

(+, -)

Експорт товарів та послуг

22,7

23,3

102,6

2,6

0,6

Імпорт товарів та послуг

21,8

22,4

102,8

2,8

0,6

Всього

44,5

45,7

102,7

2,7

1,2

Дослідимо здійснення розрахунків за допомогою акредитиву. Акредитив - це умовне грошове зобов'язання банку, яке виставляється на підставі доручення його клієнтами-імпортера провести платіж на платіж експортера (акцептувати його тратти) або забезпечити платіж (акцепт тратт) іншим банком у межах певної суми та у встановлені проти документів, указаних в акредитиві.

У розрахунках за зовнішньоторговельними операціями використовуються документарні акредитиви - іменні документи, що містять доручення про сплату коштів отримувачу протягом певного терміну з додержанням вказаних в ньому умов.

Застосування акредитивів у міжнародних розрахунках регулюються спеціальним документом - «Уніфікованими правилами і звичаями для документарних акредитивів» (УПДА).

Проаналізуємо зовнішньоторговельні операції з використанням документарного акредитива в ТОВ „Укрпромбанк” (табл. 2.12).

Таблиця 2.12

Аналіз розрахунків ТОВ „Укрпромбанк” за акредитивом

Показники

01.01.2005

млн. доларів США

01.01.2006 млн. доларів США

Динаміка,

%

Приріст,

%

Зміни

(+, -)

Покритий акредитив

21,0

21,2

100,9

0,9

0,2

Непокритий акредитив

10,3

10,4

101,0

1,0

0,1

Всього

31,3

31,6

101,0

1,0

0,3

На основі даних табл. 2.12 можна зробити наступні висновки:

1) Загальна сума цих операцій збільшилась в 2006 році і становила 31,6 млн. доларів США, що на 1,0% більше, ніж за показники минулого року.

2) При цьому покритий акредитив в 2005 році дорівнював 21,0 млн.

доларів США, а 2006 році - 21,2 млн. доларів США, що на 0,2 млн. доларів

США більше, ніж в минулому році.

3) Непокритий акредитив відповідно збільшився - на 0,1 млн. доларів США, або на 1%.

Отже, із зазначеного вище можна сказати, що міжнародні розрахунки за акредитивом проводяться банком успішно і в загальній сумі зросли на 0,3 млн. доларів США. Непокритий акредитив банком проводиться менше, бо цей вид акредитива є більш ризикованим для банку, але з іншої сторони - прибутковим, бо за будь-який кредит баком нараховуються проценти.

Отже, проаналізувавши діяльність ТОВ „Укрпромбанк” на валютному ринку ми можемо констатувати, що банк постійно нарощує обсяги операцій в іноземній валюті як торговельного так і неторговельного характеру. Наступним логічним кроком, після аналізу діяльності банку по обслуговуванню торгового обороту, є дослідження особливостей надання банком послуг неторгового характеру.

2.3 Методи управління неторговими валютними операціями

2.3.1 Обмінні операції з готівковою іноземною валютою

Порядок здійснення неторговельних операцій у ТОВ „Укрпромбанк” регламентується Інструкцією «Про відкриття, ведення, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті» від 12.11.2005 р. №492. Неторговельними операціями за поточними рахунками в іноземній валюті є такі операції:

· виплата іноземної валюти готівкою та платіжними документами в іноземній валюті на витрати, пов'язані з відрядженнями;

· здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті;

· виплата іноземної валюти готівкою, за чеками та пластиковими картками фізичним особам (резидентам та нерезидентам);

· купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними особами;

· виплата авторських гонорарів і платежів за користування авторськими правами;

· перерахування коштів на проведення міжнародних виставок на проведення міжнародних виставок, конгресів та інших міжнародних зустрічей;

· оплата праці нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими угодами працюють в Україні;

· перерахування коштів в іноземній валюті за навчання, лікування, патентування, сплату митних платежів, членських внесків;

· виплата іноземної валюти готівкою за переказами з-за кордону та переказ за межі України (пенсії, аліменти, оплата праці тощо);

· інші виплати та перекази в іноземній валюті, що не суперечать чинному законодавству.

Існують «Правила здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону валюти», затверджені Правлінням НБУ від 17 січня 2001 року №18, які регулюють перекази фізичних осіб за операціями неторговельного характеру і не поширюються на перекази, що пов'язані з підприємницькою та інвестиційною діяльністю.

Розглянемо документи, які подає в банк фізична особа для здійснення переказу:

а) платіжне доручення в іноземній валюті, оформлене згідно з вимогами Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю/продаж іноземної валюти до банків;

б) документ, що ідентифікує особу (паспорт, інший документ, що замінює його).

Щоб здійснити переказ без відкриття поточного рахунку фізична особа подає працівникові банку: заяву на переказ; документ, що ідентифікує особу (паспорт, або документ, що його замінює).

Для одержання суми переказу з поточного рахунку фізична особа подає заяву на видачу готівки та документ, що ідентифікує особу. Під час здійснення переказу фізична особа в платіжному дорученні, у заяві на переказ готівки та в документах відповідних платіжних систем на відправлення переказу має зробити напис „Ця операція не пов'язана зі здійсненням підприємницької та інвестиційної діяльності” і свідчити його підписом. Ці грошові кошти, переказані в Україну із-за кордону , можуть бути виплачені фізичній особі в іноземній валюті або у гривнях на підставі її заяви.

Перекази іноземної валюти за межі України з поточних рахунків в іноземній валюті фізичних осіб-нерезидентів здійснюється в межах залишку, що є на їх рахунках. Іноземна валюта, що переказана в Україну на користь фізичних осіб-нерезидентів або резидентів, зараховується на їх поточні рахунки в іноземній валюті без обмежень сум.

Оскільки виплата іноземної валюти готівкою та платіжними документами в іноземній валюті на витрати, пов'язані з відрядженнями є неторговельною операцією за поточними рахунками в іноземній валюті, то проаналізуємо цей вид операцій в ТОВ „Укрпромбанк”.

Загальна сума виплат іноземної валюти, яка пов'язана з відрядженням, на 01.01.2006 рік перевищила і становила 12,9 млн. грн., що на 13,2% більше 2005 року, із них спостерігалося зростання виплат платіжними документами в іноземній валюті -9,8 млн. грн., що на 21%, але зменшились виплати готівкою на 6% (або на 0,2 млн. грн.).

Отже, можна сказати, що такі виплати в іноземній валюті здійснюються в більшості випадків за платіжними документами, ніж готівкою, бо це більш зручно (табл. 2.13).

Таблиця 2.13

Виплата іноземної валюти на витрати, пов'язані з відрядженням вТОВ „Укрпромбанк” за 2005-2006 рр., млн. грн.

Показники

01.01.2005

01.01.2006

Динаміка,

%

Приріст, %

Зміни

(+, -)

Готівка в іноземній валюті

3,3

3,1

94,0

6,0

- 0,2

Платіжні документи в іноземній валюті

8,1

9,8

121,0

21,0

1,7

Всього

11,4

12,9

113,2

13,2

1,5

Розглянемо також обмінні операції ТОВ „Укрпромбанк” з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті.

До них належать:

· купівля/продаж готівки іноземної валюти за готівку в гривнях;

· купівля/продаж платіжних документів в іноземній валюті за готівку в гривнях , а також продаж і оплата платіжних документів в іноземній валюті за готівку в іноземній валюті;

· приймання для направлення на інкасо готівки в іноземній валюті і платіжних документів в іноземній валюті;

· обмін готівки в іноземній валюті однієї держави на готівку іншої іноземної держави;

· приймання на експертизу грошових знаків іноземних держав і платіжних документів в іноземній валюті, справжність яких викликає сумнів;

· видача готівки за кредитними і дебетовими картками, а також приймання іноземної валюти готівкою для зарахування фізичним особам;

· розмін платіжного грошового знака іноземної держави на платіжні грошові знаки тієї самої іноземної держави.

Проаналізуємо обмінні операції в ТОВ „Укрпромбанк”:

1) збільшення в 2006 році продажу валюти спостерігається по всім іноземним валютам, але найбільше продаються російські рублі, їх було продано 12,9 млрд. гривень, що на 9,3% більше, ніж було в минулому році, в незначній кількості продавалися й долари США, їх продаж збільшився на 16,2% (320,0 млн. грн.). Найменше продавалася така валюта, як євро: продано - 134 млн. гривень (табл. 2.14).

Таблиця 2.14.

Обсяги продажу-купівлі іноземної валюти в ТОВ „Укрпромбанк” за 2005 - 2006 рр.

Показник

01.01.2005

млн. грн.

01.01.2006

млн. грн.

Динаміка,

%

Приріст,

%

Зміна

(+, -)

ПРОДАЖ ВАЛЮТИ

Долар США

1980,00

2300,00

116,20

16,20

+ 320,00

Євро

122,00

134,00

109,80

9,80

+ 12,00

Російські рублі

11800,00

12900,00

109,30

9,30

+ 1100,00

КУПІВЛЯ ВАЛЮТИ

Долар США

670,00

800,00

119,40

19,40

+ 130,00

Євро

97,00

130,00

134,00

34,00

+ 33,00

Російські рублі

2400,00

2700,00

112,50

12,50

+ 300,00

2) Перевищення суми купівлі іноземної валюти спостерігається по всім видам валют, але найбільша її кількість виявилась знову по російських рублях і становила 2700 млн. грн., що на 12,5% більше показників минулого року. Також відбувалося збільшення купівлі доларів США на 19,4% та євро на 34%.

2.3.2 Організація роботи щодо обслуговування фізичних осіб пластиковими картками та дорожніми чеками міжнародних платіжних систем

Також неторговельними операціями, які здійснюються у комерційному банку в іноземній валюті є операції з дорожніми чеками та платіжними картками. На сьогодні діє Положення «Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та видачі готівки», затверджене постановою Правління НБУ за №37 від 24 лютого 1997р. Проте цей документ регулює питання, пов'язані з використанням в Україні карток міжнародних систем.

ТОВ „Укрпромбанк” пропонує на сьогодні наступні послуги з використанням банківських платіжних карток MasterCard International та VISA International.

Зарплатні проекти. Зарплатний проект передбачає виплату заробітної плати, премій та інших виплат соціального характеру на карткові рахунки в банку.

Корпоративні платіжні картки. Корпоративні картки є надійним і зручним засобом для оплати представницьких та витрат на відрядження в Україні та за кордоном.

Проведемо аналіз використання платіжних карток в ТОВ „Укрпромбанк” (табл. 2.15).

Таблиця 2.15

Послуги населенню ТОВ „Укрпромбанк” за 2005-2006 рр.

Показник

01.01.2005 тис. грн.

01.01.2006

тис. грн.

Динаміка, %

Приріст,

%

Зміна

(+, -)

Платіжні картки

3181,00

7000,00

220,00

120,00

+ 3819,00

Компенсаційні виплати жертвам нацистських переслідувань

2300,00

2600,00

113,00

13,00

+ 300,00

За рахунок розширення сфери послуг населення в 2006 році значно збільшилися доходи від здійснення операцій з пластиковими картками на 7000 тис. гривень, що на 120% більше показників 2005 року.

Зросли доходи операцій від здійснення компенсаційних виплат жертвам нацистських переслідувань, вони становили 2600 тис. гривень, що на 13% більше 2005 року. Також банком розроблено порядок і впроваджено послугу по кредитуванню фізичних осіб - держателів пластикових карток.

Щодо кількості платіжних карток в 2006 році, то вона становила 1094,1 тисяч одиниць, в 2005 році - 737,6 тисяч одиниць, а вже в 2004 році - 596,1 тис. один. Тобто в порівнянні з минулими роками кількість платіжних карток збільшувалася, так якщо порівняти два останніх роки, то їх кількість збільшились на 48,3% (рис. 2.3).

Рис. 2.3 Кількість емітованих ТОВ „Укрпромбанк” платіжних карток

Проаналізуємо операції ТОВ „Укрпромбанк” з дорожніми чеками. Дорожній чек - паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті та використовують як засіб міжнародних розрахунків неторговельного характеру і є грошовим зобов'язанням чекодавця виплатити зазначену в чеку суму чекодержателю (власнику), підпис якого проставляється в зазначеному компанією-емітентом місці під час продажу.

Коло операцій з чеками включає: продаж, купівлю (сплату) та інкасо. ТОВ „Укрпромбанк” здійснює продаж дорожніх чеків Томас Кук Мастер Кард у доларах США та євро. Дорожні чеки у доларах США доступні у наступних номіналах: 20, 50, 100, 500, 1000; в євро - 50, 100, 200, з листопада 2005 року - 500. Комісія у при продажі дорожніх чеків становить 1%.

Взагалі, продаж дорожніх чеків Томас Кук здійснюється фізичними особами-резидентами та нерезидентами, а також юридичним особам-резидентам та представництвам юридичних осіб-нерезидентів. Враховуючи зміни, внесені до Положення „Про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України”, затвердженого Постановою Правління НБУ від 29.12.2000р. №520 норма продажу дорожніх чеків на одну особу протягом одного дня:

· фізичним особам-резидентам: у пункті обміну - на суму до 1000 доларів США або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ; в операційній касі - на суму до 6000 доларів США;

· фізичним особам-нерезидентам: лише в операційній касі на суму до 6000 доларів США або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ.

Зазначимо, що операції з продажу дорожніх чеків здійснюється на підставі:

· для фізичних осіб-резидентів: паспорт громадянина України або довідки на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України, та квитка або паспорта для виїзду за кордон;

· для фізичних осіб-нерезидентів: паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та за наявності підтверджуючих документів про джерела походження іноземної валюти у нерезидента.

Також здійснюється продаж дорожніх чеків на відрядження за кордон юридичним особам-резидентам та представництвам юридичних осіб-нерезидентів здійснюється на підставі заявки. Ще подається доручення на отримання коштів на відрядження у операційній касі банку. Добова норма коштів на одну особу складає 300 доларів США. На транспортні витрати видається 1000 доларів США на одного працівника. Уповноважений працівник установи банку видає клієнту третій екземпляр угоди про купівлю разом із сторінкою, яка містить правила користування чеками. Другий екземпляр угоди про купівлю зберігається у документах дня установи банку. Третій пересилається ГУМР.

Проаналізуємо скільки було продано дорожніх чеків в ТОВ „Укрпромбанк” (табл. 2.16).

Таблиця 2.16

Продаж дорожніх чеків в ТОВ „Укрпромбанк” за 2005-2006 рр.

Показники

01.01.2005

тис. дол. США

01.01.2006

тис. дол. США

Динаміка, %

Приріст,

%

Зміна

(+, -)

Фізичним особам-резидентам

430,0

522,0

121,4

21,4

92,0

Фізичним особам-нерезидентам

100,0

112,0

112,0

12,0

12,0

Юридичним особам-резидентам

113,3

126,4

111,6

11,6

13,3

Юридичним особам-нерезидентам

76,2

81,1

106,4

6,4

4,9

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.