реферат бесплатно, курсовые работы
 

Управління неторговими валютними операціями у ТОВ "Укрпромбанк"

Таким чином, зобов'язання банку на більш як 90% сформовані за ра-хунок коштів клієнтів до запитання. Дешеві зобов'язання ста-новлять основу ресурсної бази банку, тобто даний банк не несе значних витрат при сплаті процентів.

Частка строкових депозитів -- 0,61%, а міжбанківського кредиту -- 1,18%.

Отже, аналіз зобов'язань свідчить про те, що банк не має надійної бази кредитних ресурсів і наражається на великий ри-зик, вкладаючи такі кошти в кредити.

Розглянемо структуру активних операцій ТОВ „Укрпромбанк” (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Структура активних операцій ТОВ „Укрпромбанк”

Активи

 

2004

2005

2006

Відхилення
(2006-2004)

сума, тис. гри.

%

сума, тис. гри.

%

сума, тис. гри.

%

у сумі, тис. гри.

у структурі,
%

Валюта, монети

359715,50

9,25

402094,00

7,31

425630,00

6,70

65914,50

-2,55

Кошти на коррахунках у НБУ

401203,00

10,31

334270,00

6,08

345621,00

5,44

-55582,00

-4,88

Кошти на коррахунках в інших банках

754273,00

19,39

810271,00

14,74

805213,00

12,67

50940,00

-6,72

Депозити та кредити в інших банках

106710,00

2,74

132564,00

2,41

154632,00

2,43

47922,00

-0,31

Цінні папери у портфелі банку

371536,30

9,55

638106,90

11,61

645657,10

10,16

274120,80

0,61

Кредити надані, всього

1338122,00

34,40

2351512,00

42,78

3079955,60

48,45

1741833,60

14,05

Інвестиції капіталу

4752,00

0,12

8331,00

0,15

9562,00

0,15

4810,00

0,03

Нематеріальні активи

146848,00

3,77

182535,00

3,32

175452,00

2,76

28604,00

-1,01

Матеріальні активи

123944,00

3,19

213291,00

3,88

256894,00

4,04

132950,00

0,86

Інші активи

283258,00

7,28

424135,00

7,72

458610,00

7,21

175352,00

-0,07

Усього

3890361,80

100,00

5497109,90

100,00

6357226,70

100,00

2466864,90

0,00

З наведеної таблиці бачимо, що частка високоліквідних активів в загальній масі активів має сталу тенденцію до зниження, зростає лише сума наданих кредитів. Для того, щоб проаналізувати якість кредитного менеджменту розглянемо кредитний портфель банку за 2006 рік (табл. 2.6).

Таблиця 2.6

Аналіз кредитного портфелю ТОВ „Укрпромбанк” за 2006 р.

Класифікація кредитів у портфелі банку

Сума, тис. грн.

Структура, %

Коефіцієнт ризику, %

Сума резерву, тис. грн.

Стандартні

2227085,1

72,13

2%

44541,70

Під контролем

521546

16,89

5%

26077,30

Субстандартні

245110

7,94

5%

12255,50

Сумнівні

93210

3,02

50%

46605,00

Безнадійні

800,9

0,03

100%

800,90

Усього кредитний портфель

3087752

100,00

-

130280,40

З наведених даних можна зробити висновок про професіоналізм менеджерів банку, адже відсоток сумнівних та безнадійних кредитів є дуже не великим.

Розглянемо фінансовий стан банківської установи (табл. 2.7).

Таблиця 2.7

Аналіз фінансового стану ТОВ „Укрпромбанк”

Показники

Нормативне значення

Формула

2004

2005

2006

Норматив платоспроможності Н3

не менше 8%

(Капітал / Активи)*100

9,75

9,53

21,96

Норматив достатності капіталу Н4

не менше 4%

Основний капітал - Резерви на покриття кредитних ризиків / Активи *100

6,67

10,02

14,02

Норматив миттєвої ліквідності Н5

не менше 20%

(Кошти на коррахунку + каса) / Поточні рахунки * 100

28,37

19,86

18,56

Норматив загальної ліквідності Н6

не менше 100%

Активи / Зобов'язання * 100

123,03

123,71

128,14

Продовження таблиці 2.7

Показники

Нормативне значення

Формула

2004

2005

2006

Норматив співвідношення високоліквідних і робочих активів Н7

не менше 20%

Високоліквідні активи / Робочі активи * 100

77,75

46,18

39,52

Максимальний розмір ризику на одного позичальника Н8

не більше 25%

Сукупна заборгованість за позичками, міжбанківським кредитами і врахованими векселями / Капітал банку *100

1,62

0,00

3,77

Норматив максимального розміру наданих міжбанківських позик Н12

не більше 200%

Надані міжбанківські позики / Капітал банку * 100

14,67

12,60

11,09

Норматив максимального розміру отриманих міжбанківських позик Н13

не більше 300%

(Отримані міжбанківські позики + Залучені централізовані кошти) / Капітал банку * 100

43,29

49,37

40,38

З таблиці 2.7 бачимо, що всі основні нормативи знаходяться в межах рекомендованих значень. Тільки норматив миттєвої ліквідності у 2006 році не відповідає рекомендованому значенню, це пов'язано із зменшенням високоліквідних активів підприємства через направлення їх в сферу кредитування.

Загалом фінансовий стан банку можна охарактеризувати як стабільний. Щодо рекомендацій банку, то тут хотілося б відмітити про необхідність зміни політики стосовно ресурсної бази (слід вишукати більш надійні джерела ресурсів ніж поточні рахунки клієнтів).

2.2 Діяльність ТОВ „Укрпромбанк” на валютному ринку

Діяльність ТОВ „Укрпромбанк” на валютному ринку зосереджується, в основному, на операціях на міжбанківському валютному ринку, операціях по обслуговуванню торговельного обороту та неторгових валютних операціях. Загалом же поняття валютного ринку є досить широким, це економічна категорія, яка у загальному розумінні визначає систему соціально-економічних та організаційних відносин з приводу купівлі та продажу іноземних валют і платіжних документів, що виражені в іноземних валютах. Валютний ринок можна визначити також як певний механізм, через який здійснюються розрахунки в іноземній валюті. Основу цього механізму складають офіційні фінансові центри, в яких провадяться операції з купівлі-продажу валют на основі попиту та пропозиції учасників торгівлі.

Отже, валютний ринок являє собою переважно міжбанківський ринок, оскільки саме банки є установами, через які здійснюються розрахунки, та тому, що в процесі міжбанківських операцій безпосередньо формується курс валюти. Банки як учасники цього ринку обслуговують міжнародний обіг товарів та послуг, формують валютний курс під впливом попиту та пропозиції і є провідниками економічної політики держави. У діяльності комерційних банків організація та проведення міжнародних розрахунків, операції з іноземною валютою і касовому обслуговуванню клієнтури посідають важливе місце.

Оскільки світові валютні ринки обслуговують рух грошових потоків у міжнародному платіжному обороті, забезпечуючи при цьому між різними країнами рух товарів, послуг та перерозподіл капіталів, то національні валютні ринки забезпечують рух грошових потоків у середині країни та обслуговують зв'язок із світовими центрами.

Функціями валютного ринку є:

- обслуговування міжнародного обігу товарів, послуг та капіталів;

- формування валютного курсу під впливом попиту та пропозиції;

- утворення механізму для захисту валютних ризиків;

- використання державою валютного ринку як інструменту для здійснення грошово-кредитної та економічної політики.

Операції на міжбанківському валютному ринку України дозволяється здійснювати лише суб'єктами цього ринку, до яких належать: НБУ, уповноважені банки (комерційні банки, що отримали ліцензію НБУ на здійснення операцій з валютними цінностями), уповноважені фінансові установи.

Слід зазначити, що суб'єкти ринку купують іноземну валюту для власних потреб і за дорученням клієнтів (резидентів і нерезидентів). ТОВ „Укрпромбанк” має право здійснювати операції з купівлі іноземних валют за гривні без наявності зобов'язань у цих іноземних валютах для власних потреб та за кошти, що йому належать, у межах установленого нормативного значення загальної відкритої валютної позиції.

Операції з купівлі-продажу іноземної валюти за іноземну валюту здійснюється суб'єктами ринку на міжнародних валютних ринках та на міжбанківському валютному ринку України. Суб'єкти ринку мають право здійснювати операції з купівлі іноземних валют за іноземні валюти без наявності зобов'язань у цих іноземних валютах для власних потреб за кошти, що їм належать, та за дорученням клієнтів-резидентів, які є суб'єктами господарської діяльності України, на підставі договорів комісії.

Здійснимо аналіз проведення міжбанківських операцій в ТОВ „Укрпромбанк”:

1) Взагалі в 2006 році банк співпрацював з 216 фінансовими установами та 17 іноземними компаніями і міжнародними організаціями з 41 країни світу. Можна сказати, що у звітному році в порівнянні з минулим роком співробітництво з фінансовими установами збільшилась на 20%, а з іноземними компаніями - на 54,5% (табл. 2.8 та рис. 2.1).

2) Щодо міжнародних організацій, то співпраця ТОВ „Укрпромбанк” в 2006 році перевищила показники минулого року на 41,4%.

Таблиця 2.8

Кількість фінансових установ, які співпрацюють з ТОВ „Укрпромбанк” за 2005-2006 рр.

Показник

01.01.2005 р., од.

01.01.2006 р. од.

Динаміка,

%

Приріст,

%

Зміна,

(+, -)

Фінансові установи

180,0

216,0

120,0

20,0

+ 36,0

Іноземні компанії

11,0

17,0

154,5

54,5

+ 6,0

Міжнародні організації

29,0

41,0

141,4

41,4

+ 12,0

Усього

220,0

274,0

124,5

24,5

+ 54,0

Рис. 2.1 Фінансові установи, що співпрацюють з ТОВ „Укрпромбанк”

Отже, можна зробити висновок, що банк намагається розширити свою співпрацю з різними фінансовими іноземними компаніями і це буде сприяти розвитку банку. Через те що широке коло зарубіжних партнерів ТОВ „Укрпромбанк” не лише демонструє його визнання як повноправного учасника світової банківські системи, але й дозволяє повністю задовольняти потреби банку, пов'язані з їхньою діяльністю.

Розглянемо ще операції пов'язані з вкладами ТОВ „Укрпромбанк” в банки Європи та США:

1). Взагалі протягом 2006 року в банку активно здійснювалися міжбанківські операції на світовому ринку. Оскільки обсяги депозитів, розміщених в першокласних банках Європи та США, збільшилися майже вдвічі та склали 2,6 млрд. грн., що в порівнянні з минулим роком більше на 52,9% (або на 0,9 млрд. грн.) (табл. 2.9 та рис. 2.2).

2). Вклади в російських рублях збільшилися на 8,5%, що на 0,5 млрд. грн. більше, ніж показники минулого року. Найменше депозитів спостерігалося в євро - 0,4 млрд. грн., тобто їх кількість зменшилась на 33,3%, або на 0,1 млрд. грн..

Таблиця 2.9

Депозити ТОВ „Укрпромбанк”, які розміщені в банках Європи та США

Показник

01.01.2005,

млрд. грн.

01.01.2006,

млрд. грн.

Динаміка,

%

Приріст,

%

Зміна

(+, -)

Долар США

1,7

2,6

152,9

52,9

+ 0,9

Євро

0,3

0,4

133,3

33,3

+ 0,1

Російський рубель

5,9

6,4

108,5

8,5

+ 0,5

Рис. 2.2

Рис. 2.2 Депозити ТОВ „Укрпромбанк” в іноземних банках

Отже, ТОВ „Укрпромбанк” активно здійснює операції на міжбанківському валютному ринку України, а також надає своїм клієнтам повний спектр міжнародних валютних послуг: операції з купівлі-продажу валют на основі попиту та пропозиції учасників торгівлі, здійснює свої вклади в іноземні банки Європи та США.

Розглянемо динаміку здійснення валютних переказів в ТОВ „Укрпромбанк”. Відомо, що в банку успішно функціонує єдина система електронних платежів (СЕП), основою якої є власна Розрахункова палата. Взаємодія Розрахункової палати ТОВ „Укрпромбанк” з Центральною Розрахунковою палатою НБУ побудована на третій моделі обслуговування кореспондентського рахунку. Ця модель передбачає наявність у банку єдиного кореспондентського рахунку без ведення технічних рахунків філій. Розрахунковій палаті банку від імені головного банку відкрито один кореспондентський рахунок в НБУ. Філії ТОВ „Укрпромбанк” мають субкореспондентські рахунки в Розрахунковій палаті, і всі розрахунки проводяться тільки через рахунок у межах наявного залишку коштів на ньому.

Треба сказати, що здійснення міжбанківських розрахунків через Розрахункову палату дає змогу: ефективно та раціонально використовувати тимчасово вільно ресурси; забезпечувати своєчасність розрахунків; підвищити рівень надійності розрахунків; проводити вивірку міжбанківських та внутрішньобанківських розрахунків установ ТОВ „Укрпромбанк” у централізованому порядку; здійснювати контроль за станом обов'язкових резервів; керувати грошовими потоками; проводити контроль за станом економічних нормативів.

З таблиці 2.10 видно, що розрахунки через систему електронних платежів (СЕП) були збільшені на 17,9% в порівнянні з минулим роком. також відбувалось збільшення платежів через систему «Клієнт-банк» на 32%, бо в минулому році через цю систему було проведено платежів лише на 0,91 млн. грн., а як відомо система «Клієнт-банк» призначена для роботи клієнта з банківською установою і передбачає передачу платіжних документів клієнта до банку.

Платіжні обороти через Розрахункову палату в 2005 році становили 80,8 млн. грн., а в 2006 році - 91,2 млн. грн., що на 13% більше, ніж в минулому році, а це означає, що найбільше платежів проходить через Розрахункову палату ТОВ „Укрпромбанк”.

Таблиця 2.10

Показники оборотів за міжнародними розрахунками в ТОВ „Укрпромбанк”за 2005-2006 рр.

Показник

01.01.2005

млн. грн.

01.01.2006

млн. грн.

Динаміка,

%

Приріст,

%

Зміна

(+, -)

Розрахунки клієнтів через СЕП

7,80

9,2

117,9

17,9

1,4

Обслуговування кредитів та кредитних ліній

3,9

4,0

121,2

21,2

0,7

Експлуатація систем «Клієнт-банк»

0,91

1,2

132,0

32,0

0,29

Платіжні обороти через Розрахункову палату

80,8

91,3

113,0

13,0

10,5

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.