реферат бесплатно, курсовые работы
 

"Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

1.10.3. У випадку, якщо Держатель не погодиться з новим розміром процентної ставки, за якою нараховуються проценти на залишки коштів на Рахунку/Депозиту, він зобов'язаний діяти відповідно до порядку, встановленого п. 2.25. цих Правил.

1.11. Проценти на використану Кредитну лінію/Овердрафт/прострочений Кредит/прострочений Овердрафт станом на початок операційного дня нараховуються та сплачуються у валюті Кредитної лінії/Овердрафту /простроченого Кредиту/простроченого Овердрафту при кожному зарахуванні коштів на Рахунок за період з дати останнього нарахування процентів до дати зарахування коштів на Рахунок, а також в передостанній робочий день місяця, включаючи його.

1.12. Списання за Рахунком Операцій з використанням Картки у разі, якщо валюта Рахунку відрізняється від валюти проведення Операції проводиться наступним чином:

1.12.1. У разі, якщо валютою проведення Операції з використанням Картки є Долар США, Євро або Гривня та така валюта відрізняється від валюти ведення Рахунку, Банк списує з Рахунку кошти у валюті ведення Рахунку у сумі, що еквівалентна сумі Операції. Сума Операції перераховується у валюту ведення Рахунку за курсом, встановленим Банком на день списання.

1.12.2. У разі, якщо валюта розрахунку з використанням Картки є відмінною від Долара США, Євро або Гривні і така валюта відрізняється від валюти ведення Рахунку, Банк здійснює списання суми Операції у валюті Рахунку в розмірі, достатньому для розрахунку з банком-еквайром за проведену Операцію. Сума до списання виставляється Платіжною системою та перераховується Банком у валюту ведення Рахунку за курсом, встановленим Банком на день списання.

1.12.3. У разі, якщо Рахунок відкривається в іноземній валюті, Держатель доручає, а Банк зобов'язується здійснювати продаж іноземної валюти, розміщеної на Рахунку, для сплати Держателем комісій на користь Банку за послуги, надані останнім, в порядку встановленому чинним законодавством України.

1.13. Держатель доручає, а Банк зобов'язується в порядку договірного списання списувати з Рахунку, в тому числі за рахунок Незнижувального залишку, в строки та на умовах, викладених в Правилах, та в розмірах, визначених Тарифами, наступні суми:

1.13.1. суми всіх здійснених з використанням Карток операцій, нарахованих процентів, Кредиту, Овердрафтів, простроченої заборгованості, комісій, курсових різниць, плату по претензіях, непідтверджених банком-еквайром, інші платежі, які стали наслідком або виникли в зв`язку з використанням Карток Держателів відповідно до Тарифів;

1.13.2. вартість послуг, що наведені в Тарифах, у випадку користування Держателями цими послугами.

1.14. У разі, якщо Держатель не поповнить Рахунок таким чином, щоб забезпечити Банку можливість здійснення договірного списання з Рахунку сум, визначених Правилами, заборгованість, що виникла на Рахунку, вважається простроченою з наступного дня після настання строку платежу.

1.15. У разі, якщо Банк здійснює договірне списання за рахунок Незнижувального залишку на Рахунку, Картка стає неактивною до моменту повного розрахунку Держателя за наявною заборгованістю перед Банком та поповнення Держателем суми коштів Незнижувального залишку.

1.16. При надходженні на Рахунок коштів, вони в першу чергу направляються на погашення прострочених процентів за заборгованістю, простроченої заборгованості, на сплату строкових процентів за заборгованістю, погашення заборгованості, сплату комісій за розрахунково-касове обслуговування, оплату вартості послуг за Договором, Правилами та Тарифами, поповнення Незнижувального залишку, а решта коштів зараховується на Рахунок.

1.17. Перелік послуг, що надаються Банком, та їх вартість можуть бути змінені у випадку прийняття уповноваженим органом Банку відповідного рішення. Про зміну Тарифів, Банк повідомляє способом, встановленим п. 2.23. Правил, а також шляхом розміщення відповідного оголошення на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях Банку та на сайті www.usb.com.ua за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до вступу у дію таких змін.

1.18. У випадку, якщо Держатель не погодиться з новими Тарифами, про які він був повідомлений відповідно до умов п. 2.24. цих Правил / новим розміром процентної ставки, що нараховується на залишки коштів на Рахунках\ Депозитах, про який він був повідомлений у відповідності до положень п. 2.15.2. Правил / новим розміром процентної ставки за користування Кредитом/Овер драфтом/простроченим Кредитом/простроченим Овердрафтом, про який він був повідомлений у порядку, встановленому п. 2.16.2 цих Правил, він зобов'язаний не пізніше, ніж через 10 (десять) календарних днів з дня повідомлення його про відповідні зміни у порядку, встановленому положеннями цих Правил, повідомити про це Банк шляхом надання письмової заяви;

1.19. Держатель отримує в Банку 1 (один) примірник Договору, при цьому в статті «Реквізити та підписи Сторін» в обов'язковому порядку повинен бути проставлений підпис відповідального працівника Банку та печатка Банку.

1.20. Підключення Держателя до послуг отримання Виписок на адресу електронної пошти або послуги Мобільного банкінгу може бути проведено:

- шляхом надання заяви до Банку;

- шляхом звернення до Контакт-центру Банку.

1.20.1. Підключення Держателя до системи Інтернет банкінгу здійснюється ним самостійно через введення в системі Інтернет банкінгу ПІН 2 - коду, одержаного в ПІН-конверті при отриманні Картки в Банку. Держателі, що не отримали ПІН 2-код, здійснюють підключення до системи Інтернет банкінгу шляхом введення одноразового паролю, отриманого в Банкоматі Банку. Порядок підключення до системи Інтернет банкінгу здійснюється у відповідності до Інструкції користувача, розміщеної на сайті www.usb.com.ua. Інформація щодо здійснених Держателем операцій в системі Інтернет банкінгу фіксується в електронних протоколах роботи системи Інтернет банкінг, які зберігаються у Банку.

1.21. Для проведення договірного списання коштів з Рахунку за Послугою «Платежі», між Держателем та Банком укладається Додаткова угода до Договору, в якій зазначаються реквізити рахунку, на який зараховуватимуться кошти, списані з Рахунку. Переказ коштів на вказаний в Додатковій угоді рахунок проводиться після ініціювання Держателем здійснення відповідної операції в Банкоматах/Інформаційно-платіжних терміналах/через мобільний телефон, підключений до послуги Мобільного банкінгу/Інтернет банкінг. Для отримання Послуги «Платежі» в Банкоматах/Інформаційно-платіжних терміналах Банку, Держатель повинен обрати необхідний номер платежу, вказаний в Додатковій угоді. Правила оформлення запиту при отриманні Послуги «Платежі» через мобільний телефон, підключений до послуги Мобільного банкінгу, та Інтернет банкінг зазначені на сайті Банку www.ucb.com.ua, та інформаційних стендах, що розміщені в установах Банку. Сума, яка підлягає договірному списанню, вказується Держателем при наданні Послуги «Платежі» в Банкоматах/Інформаційно-платіжних терміналах/мобільному телефоні, підключеному до послуги Мобільного банкінгу/системі Інтернет банкінгу.

1.22. Держатель може надавати Банку доручення на проведення договірного списання коштів з Рахунку шляхом оформлення «Розпорядження на списання коштів». Договірне списання проводиться з Рахунку Держателя на рахунки інших фізичних або юридичних осіб, на власні рахунки в Банку або в інших банках, а також погашення Кредитів в Банку за реквізитами, зазначеними Держателем. Для здійснення договірного списання на підставі «Розпорядження на списання коштів» повинна виконуватись наступна умова - валюта Рахунку, з якого проводиться договірне списання, повинна співпадати з валютою рахунку, на який проводиться зарахування коштів.

2. Відповідальність Сторін.

2.2. Держатель несе відповідальність за Операції, здійснені з використанням усіх Карток, випущених до Рахунку, впродовж всього строку користування ними, а також протягом 90 (дев`яноста) календарних днів після закриття Рахунку та припинення дії Картки. На Держателя покладається обов'язок погашення заборгованості по Рахунку, включаючи заборгованість, яка виникла в результаті дій Держателів Додаткової Картки.

2.3. Держатель несе повну відповідальність за всі Операції, здійснені з використанням втрачених/викрадених Карток, здійснені після їх втрати/ крадіжки, у разі неповідомлення Банка про факт втрати/крадіжки Банку та впродовж 1 (однієї) години з моменту надходження повідомлення про це до Банку а також за Операції, проведені Держателем після розблокування Картки, прове-деного в порядку, визначеному п. 3.2.6 Правил.

2.4. Держатель несе повну відповідальність за можливі втрати коштів на Рахунку, які стали наслідком Компрометації Картки у разі відмови в наданні Банку інформації про свої контактні номери телефонів, факсів, адресу електронної пошти, надання недостовірної інформації про контактні номери телефонів, факсів, адресу електронної пошти або несвоєчасного повідомлення про зміну контактних номерів телефонів, факсів, адресу електронної пошти.

2.5. За несвоєчасне (пiзнiше наступного робочого дня після отримання вiдповiдного документа) чи помилкове з вини Банку здійснення переказу коштів з Рахунку Держателя, а також за несвоєчасне зарахування на Рахунок суми, яка належить Держателю, Банк сплачує останньому пеню у розмiрi 0,01 (нуль цілих одна сота) відсотка від суми несвоєчасно або помилково переказаної за кожний день прострочення, але не більше 10 (десяти) відсотків від суми переказу.

2.6. У випадку неповернення повної суми помилково зарахованих на Рахунок коштів протягом 3 (трьох) робочих днів від дати, коли Банк письмово або засобами телефонного зв'язку повідомив Держателя про їх зарахування на Рахунок, Держатель сплачує Банку за кожний день прострочення пеню у розмiрi 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка від неповернутої суми помилково зарахованих коштів, але не більше 10 (десяти) відсотків від суми переказу.

2.7. Банк зобов'язаний відшкодувати всі збитки, що виникли внаслідок недотримання ним вимог Договору та цих Правил за умови дотримання Держателями умов Правил та порядку звернення до Банку.

2.8. Банк не несе відповідальності за можливу безпідставну відмову третіх осіб від прийняття Карток до розрахунків, а також за ліміти та обмеження у використанні Карток, що встановлені третіми особами, які можуть порушувати інтереси Держателів.

2.9. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх обов'язків за цими Правилами у випадку настання та дії обставин, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти.

2.10. Банк не несе відповідальності перед Держателем за Операції, здійснені з використанням Карток Держателів, для здійснення яких необхідно вводити ПІН-код, за винятком випадків технічної несправності Банкоматів.

2.11. Банк не несе відповідальності перед Держателем за несанкціоновані останнім Операції з використанням Картки у разі відмови Держателя заблокувати Картку.

2.12. У разі невиконання Держателем обов'язків, визначених у пунктах 3.1.3. цих Правил, що призвело до виникнення у Держателя простроченої за-боргованості за Кредитом та/або процентами за користування Кредитом, Держатель сплачує на користь Банку штраф у розмірі, визначеному Тарифами.

2.13. Держатель несе відповідальність за сплату податків із сум, що зара-ховуються на Рахунок/Депозит.

2.14. Банк не несе відповідальності за збитки, завдані Держателю у разі розголошення інформації за Рахунком в результаті використання Держателем одноразових паролів, ПІН 2, а також вчинення інших дій під час здійснення операцій в системах Мобільного банкінгу, Інтернет банкінгу та отримання щомісячних Виписок на адресу електронної пошти.

3.2 Бухгалтерський облік розрахунково-касових операцій, виконуємих з використанням платіжних пластикових карток

Банки самостійно розробляють порядок бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток з урахуванням особливостей внутрішньо-банківської платіжної системи, дотримуючись основних принципів бухгалтерського обліку, визначених „Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України” [22] та положеннями внутрішньої платіжної системи:

1. Облік коштів за операціями з емісії та видачі платіжних карток

1.1. Для зарахування коштів під час емісії платіжних карток у банку-емітенті клієнтам відкривають такі карткові рахунки (далі - картрахунки):

для банків - на балансовому рахунку 1600;

для юридичних осіб, які не є фінансовими установами, та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - на балансовому рахунку 2605;

для фізичних осіб - на балансовому рахунку 2625;

для небанківських фінансових установ - на балансовому рахунку 2655.

Для обліку коштів за операціями з використанням платіжних карток банк може використовувати поточні рахунки клієнтів - балансові рахунки 2600, 2620, 2650.

Для обліку коштів за операціями фізичних осіб з використанням наперед оплачених платіжних карток банк відкриває картрахунок на балансовому рахунку 2625 для всіх емітованих ним наперед оплачених платіжних карток.

Для обліку коштів за операціями з використанням корпоративних карток бюджетних установ використовуються окремі аналітичні рахунки поточних рахунків бюджетних установ - відповідні балансові рахунки розділу 25 "Кошти бюджету та позабюджетних фондів України" Плану рахунків.

1.2. Під час застосування в розрахунках платіжної картки банком-емітентом для власних потреб як карткові використовуються такі рахунки:

3550 - під час використання корпоративної платіжної картки для оплати витрат у відрядженні;

3551 - під час використання корпоративної платіжної картки для здійснення розрахунків, пов'язаних із господарськими витратами;

3559 - під час використання корпоративної платіжної картки для здійснення інших операцій.

2. Переказ (зарахування) коштів на картрахунки фізичної особи

2.1. Переказ (зарахування) коштів на картрахунки фізичної особи може виконуватися за рахунок унесення готівкових коштів через ПТКС, касу банку-емітента, іншого банку шляхом переказу коштів із своїх поточних або депозитних рахунків, а також з рахунків інших осіб за їх дорученням.

2.2. Під час проведення операції з переказу (зарахування) коштів на картрахунку в банку-емітенті здійснюються такі бухгалтерські проводки:

2.2а) у разі внесення готівкових коштів через касу:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2625;

2.2б) у разі переказу з поточних та інших рахунків:

Дебет - 2620, 2630, інші рахунки; Кредит - 2625.

У разі потреби банк може використовувати транзитний рахунок 2924.

2.3. Переказ (зарахування) коштів на картрахунки може здійснюватися через банк-учасник платіжної системи (далі - банк-учасник) як у національній, так і в іноземній валюті.

У разі переказу коштів у банк-емітент у банку-учаснику на суму коштів, яка може включати також комісійні та вартість платіжної картки, здійснюються такі бухгалтерські проводки:

2.3а) у разі внесення в касу готівкових коштів у відповідній валюті:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2924;

2.3б) у разі переказу:

Дебет - 2620, 2630; Кредит - 2924;

2.3в) у разі переказу коштів банку-емітенту:

Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600.

У банку-емітенті в разі переказу (зарахування) коштів на картрахунки через банк-учасник здійснюються такі бухгалтерські проводки:

2.3г) під час зарахування коштів на кореспондентські рахунки:

Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924;

2.3д) під час зарахування коштів на картрахунки:

Дебет - 2924; Кредит - 2625.

3. Бухгалтерський облік операцій з переказу (зарахування) коштів на картрахунки юридичних осіб

3.1. Під час виконання операцій із зарахування коштів на картрахунки у банку-емітенті здійснюються такі бухгалтерські проводки:

3.1а) у разі внесення готівки у відповідній валюті в касу банку:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2605; 2655;

3.1б) у разі переказу з поточних рахунків:

Дебет - 2600, 2650; Кредит - 2605, 2655.

3.2. Під час зарахування коштів на картрахунки юридичних осіб, які відкриті в банку-емітенті, через банк-учасник здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет - 1001, 1002, 2600, 2650; Кредит - 2924;

3.2а) під час переказу суми коштів банку-емітенту:

Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600.

У банку-емітенті під час зарахування суми переказу на картрахунки юридичних осіб здійснюються такі бухгалтерські проводки:

3.2б) у разі зарахування коштів на кореспондентський рахунок:

Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924;

3.2в) у разі зарахування на картрахунки:

Дебет - 2924; Кредит - 2605, 2655.

3.3. У разі переказу коштів з поточних рахунків юридичних осіб в інших банках на картрахунки, які відкриті в банку-емітенті, здійснюються такі бухгалтерські проводки:

3.3а) у банку, що обслуговує ініціатора переказу коштів:

Дебет - 2600, 2650; Кредит - 1200, 1500, 1600;

3.3б) у банку-емітенті під час зарахування суми переказу:

Дебет - 1200, 1500, 1600; Кредит - 2605, 2655.

4. Бухгалтерський облік операцій еквайрингу під час розрахунків платіжними картками за товари (послуги)

4.1. Обслуговування торговців і виконання розрахунків з ними за операціями, здійсненими із застосуванням платіжних карток, банк-еквайр проводить на підставі договору.

4.2. У разі проведення розрахунків за придбані із застосуванням платіжної картки товари та отримані послуги в банку-еквайрі здійснюються такі бухгалтерські проводки:

4.2а) на суму оплати за товари (послуги), що здійснена банком-еквайром до одержання коштів від банку-емітента:

Дебет - 2924; Кредит - 2600;

4.2б) на суму одержаного грошового покриття з банку-емітента:

Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924.

4.3. У разі переказу коштів торговцю за товари (послуги) після одержання коштів з банку-емітента здійснюються такі бухгалтерські проводки:

4.3а) на суму одержаних коштів від банку-емітента:

Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924;

4.3б) на суму коштів під час зарахування їх на рахунки торговців:

Дебет - 2924; Кредит - 2600.

4.4. Якщо банк-еквайр одночасно є банком-емітентом, то в разі переказу/зарахування коштів торговцям за товари (послуги) здійснюються такі бухгалтерські проводки:

4.4а) під час переказу:

Дебет - 2605, 2625, 2655; Кредит - 2924;

4.4б) під час зарахування торговцю:

Дебет - 2924; Кредит - 2600.

4.5. У банку-емітенті під час переказу коштів за товари (послуги) та комісійних банку-еквайру здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет - 2605, 2625, 2655; Кредит - 2924;

Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600.

5. Бухгалтерський облік операцій з видачі готівкових коштів із викорис-танням платіжних карток через каси банку

5.1. У разі видачі готівкових коштів у національній та іноземній валютах з картрахунків клієнтів з використанням платіжних карток через каси банку на суму заявленої готівки здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет - 2924; Кредит - 1001, 1002.

Під час списання коштів, які отримані держателями платіжних карток через каси банку, з карткових рахунків, відкритих у банку-емітенті, що є одночасно банком-еквайром, здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет - 2605, 2625, 2655; Кредит - 2924.

5.2. У разі видачі готівки через каси банку держателям платіжних карток, емітованих іншими банками, здійснюються такі бухгалтерські проводки:

5.2а) на суму заявленої готівки:

Дебет - 2924; Кредит - 1001, 1002;

5.2б) на суму одержаних коштів від інших банків-емітентів:

Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924.

3.3 Рейтингова позиція банку на ринку пластикових платіжних карток в банківській системі України

Загальні засади емісії та здійснення операцій із застосуванням платіжних карток регулюються нормами законів України "Про Національний банк України" [2], "Про банки і банківську діяльність" [1], "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" [3], “Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням” № 137 [21], іншими законодавчими актами України.

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.