реферат бесплатно, курсовые работы
 

"Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

При віддаленому розрахунковому обслуговуванні клієнти можуть управ-ляти грошовими потоками на своїх поточних рахунках незалежно від розкладу роботи банку й часу доби, не витрачаючи часу й коштів на обслуговування у відділенні:

· Ви здійснюєте всі необхідні операції з рахунком завдяки системі Інтернет-Клієнт-Банк

· Ви одержуєте оперативну інформацію про рух коштів на рахунку максимально зручним для Вас способом -- за телефоном, електронною поштою або за допомогою SMS-повідомлень

· Здійснення операцій у будь-який час доби, у будь-який день тижня

· Простота оформлення й використання

· Висока оперативність обслуговування завдяки застосуванню новітніх технологій і програмного забезпечення

· Високий ступінь захищеності операцій та інформації про них

Підключившись до послуги «Інтернет-Клієнт-Банк», клієнт зможе досяг-ти максимальної оперативності у своїй роботі. «Інтернет-Клієнт-Банк» -- це технологічно сучасна система, що активно розвивається, легка у використанні й навчанні, багатофункціональна та абсолютно безпечна:

· Ви готуєте й передаєте в банк такі фінансові документи:

· Платіжні доручення в національній та іноземній валюті

· Заявки на купівлю, продаж і конвертацію валюти

· Зарплатні відомості для зарахування коштів на карткові рахунки співробітників

· Конфіденційні листи з можливістю вкладення файлів

· Ви одержуєте оперативну інформацію про стан Ваших рахунків і рахунків підпорядкованих Вам організацій

· Ви можете інтегрувати систему з бухгалтерськими програмами

· Ви користуєтеся переглядом, роздруківкою та імпортуванням електронних документів

· Ви маєте доступ до архіву платіжних документів за тривалий період

· Ви користуєтеся автоматичним довідником при заповненні реквізитів платіжних доручень

· Ви поповнюєте й знімаєте кошти з депозиту «OnLine»

Переваги:

· Можливість виконання широкого спектра операцій

· Вигідні тарифи при щомісячній абонентській платі всього 50 грн.

· Цілковита безпека завдяки шифруванню даних, ефективним механізмам криптографічної аутентифікації та застосуванню електронного цифрового підпису під електронними документами

· Постійне розширення функціональності системи, яка дає змогу додавати нові модулі й шаблони документів

· Надання необхідного програмного забезпечення

· Можливість вибору модуля, який найбільше підходить до встановленого у Вас типу зв'язку:

2.2 Документи та бухгалтерські проводки при розрахунково-касових операційях в ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”

Загальні засади грошового обігу та функціонування платіжних систем в Україні, відносини у сфері переказу коштів регулюються Конституцією України, законами України "Про Національний банк України"[2], "Про банки і банківську діяльність" [1], "Про поштовий зв'язок", “ Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” [3] , іншими актами законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, а також Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів Міжнародної торгової палати, Уніфікованими правилами з інкасо Міжнародної торгової палати, Уніфікованими правилами по договірних гарантіях Міжнародної торгової палати та іншими міжнародно-правовими актами з питань переказу коштів.

Безготівкові грошові кошти в національній валюті - це банківські записи, про наявність у клієнта банку підтверджених випискою банку кредитних вимог до банку в грошових одиницях України, які виконують функцію засобу платежу по Україні та обліковується на рахунках у банках-резидентах [9].

Безготівкові грошові кошти в іноземній валюті - це банківські записи, про наявність у клієнта банку-резидента підтверджених випискою банку-нерезидента кредитних вимог до банку в грошових одиницях іноземної валюти, які виконують функцію засобу міжнародного платежу та обліковується на рахунках у банках-нерезидентах (на кореспондентських рахунках банків -резидентів).

Безготівкові розрахунки - це банківські операції перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Безготівкові розрахунки слід розглядати як цілісну систему, яка включає:

- класифікацію розрахунків;

- організацію розрахунків;

- форми відповідних документів;

- взаємовідносини платників з банками.

“Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” [9] встановлює загальні правила, види і стандарти розрахунків юридичних і фізичних осіб та банків у грошовій одиниці України на території України, що здійснюються за участю банків.

Для здійснення безготівкових операцій підприємства - учасники безготівкових розрахунків відкривають рахунки згідно “ Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах “ [10], а також рахунки для обліку коштів у розрахунках за конкретними операціями (акредитиви, розрахункові чеки тощо).

Під час здійснення безготівкових розрахунків можуть застосовуватись розрахункові документи на паперових носіях та в електронному вигляді.

Інструкція [9] встановлює правила використання під час здійснення розрахункових операцій таких видів платіжних інструментів (платіжні інструменти - це засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ коштів з відповідного рахунку платника):

1.Меморіального ордера (таблиця Г.2 додаток Г).

Меморіальний ордер - це розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунку платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" [3] та нормативно-правових актів Національного банку.

2. Платіжного доручення (таблиця Г.3 додаток Г).

Платіжне доручення - це розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача.

3. Платіжної вимоги-доручення.

Платіжна вимога-доручення - це розрахунковий документ, який складається з двох частин:

- верхньої - вимоги отримувача безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів;

- нижньої - доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку визначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок отримувача.

4. Платіжної вимоги.

Платіжна вимога - це розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або в разі договірного списання отримувача до банку, що обслуговує платника, здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок отримувача.

5. Розрахункового чека (таблиця Г.5 додаток Г).

Розрахунковий чек - це розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, у якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів.

6. Акредитива (таблиця Г.6 додаток Г).

Акредитив - це договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

Розрахункові документи складаються на бланках, форми яких наведені в додатку Г. Реквізити розрахункових документів за цими формами заповнюються згідно з вимогами додатка 8 до Інструкції [9]. Усі текстові елементи бланків мають бути виконані українською мовою. Відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа несе особа, яка оформила цей документ і подала до обслуговуючого банку.

Банки перевіряють відповідність заповнення реквізитів розрахункових документів клієнтів вимогам додатка 8 до Інструкції [9]:

- банк платника перевіряє заповнення таких реквізитів: "Платник", "Код платника", "Рахунок платника", "Банк платника", "Код банку платника", а та-кож "М. П." та "Підписи платника";

- банк отримувача - заповнення таких реквізитів: "Отримувач", "Код отримувача", "Рахунок отримувача", "Банк отримувача", "Код банку отримувача", а також "М. П. отримувача" та "Підписи отримувача";

- банк стягувача - заповнення таких реквізитів: "Стягувач", "Код стягувача", "Рахунок стягувача", "Банк стягувача", "Код банку стягувача", а також "М. П. стягувача" та "Підписи стягувача" .

Якщо розрахункові документи, у яких перевірені реквізити, заповнено з порушенням вимог, то банк, що здійснив перевірку, повертає їх без виконання.

Клієнт, виходячи з технічних можливостей своїх та обслуговуючого банку, може подавати до банку розрахункові документи як на паперових носіях, так і у вигляді електронних розрахункових документів, використовуючи системи дистанційного обслуговування. Спосіб подання клієнтом документів до банку передбачається в договорі банківського рахунку.

Банк виконує розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку коштів на рахунку клієнта, якщо інше не встановлено договором між банком і клієнтом.

Засобами безготівкових платежів підприємств в іноземній валюті при здійсненні зовнішньоекономічних контрактів є наступні:

1. Банківський переказ, який виконується згідно Положенню про оформлення та виконання документів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів” [13] (Додаток Д);

2. Документарний акредитив, технологія виконання якого наведена в «Положенні про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями» [14] (Додаток Е);

3. Інкасування чеків в іноземній валюті, яке виконується згідно з “Правилами бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній валюті” [19] (Додаток Ж);

Між готівковою і безготівковою формами розрахунків існує тісний зв'язок. Так, одержуючи виручку за реалізовану продукцію в безготівковій формі, підприємство повинно отримати в установленому порядку в банківській установі готівку для виплати заробітної плати, покриття різних витрат, на господарські потреби тощо. У цьому разі гроші, що надійшли в безготівковій формі, можуть бути отримані в банку в готівковій формі.

Облік готівково-безготівкових касових операцій з клієнтами банку проводиться згідно Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України № 495 [20]:

1. Операції з приймання готівки в національній та іноземній валютах від клієнтів через каси банків України відображаються в бухгалтерському обліку на підставі відповідних прибуткових касових документів, визначених Інструкцією про касові операції в банках України N 337 [15] такими бухгалтерськими проводками:

1а) приймання готівки від юридичних осіб для зарахування на власні поточні рахунки:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2520, 2530, 2600, 2650;

1б) приймання готівки для зарахування на розподільчі рахунки в іноземній валюті у випадках, передбачених законодавством України:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2603;

1в) приймання готівки від фізичних осіб для зарахування на поточні, вкладні (депозитні) рахунки:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2620, 2625, 2630, 2635;

1д) приймання готівки від фізичних та юридичних осіб для зарахування на рахунки інших юридичних та фізичних осіб:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2520, 2530, 2600, 2620, 2650, 2902.

2. Операції з видачі клієнтам готівки в національній та іноземній валютах з кас банків відображаються в бухгалтерському обліку на підставі відповідних видаткових документів, визначених Інструкцією про касові операції, такими бухгалтерськими проводками:

2а) видача готівки юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, а також підприємцям з їх поточних та інших рахунків:

Дебет - 2520, 2530, 2600, 2650; Кредит - 1001, 1002;

2б) видача готівки фізичним особам з поточних, вкладних (депозитних) рахунків:

Дебет - 2620, 2630, 2635; Кредит - 1001, 1002.

3. Операції з приймання готівки в національній валюті від фізичних та юридичних осіб та готівки в іноземній валюті від фізичних осіб для здійснення: 3а) переказу без відкриття рахунку та виплати переказу отримувачу готівкою відображаються такими бухгалтерськими проводками:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2902, 2909;

3б) видача переказу клієнту без відкриття рахунку в банку:

Дебет - 2902, 2909; Кредит - 1001, 1002.

4. Отримані комісійні за послуги банку, що сплачені готівкою, відображаються в бухгалтерському обліку такою бухгалтерською проводкою:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 6110.

5. Банк має відображати в бухгалтерському обліку операції з інкасації готівки клієнтів банку такими бухгалтерськими проводками:

5а) отримання коштів інкасаторами банку та доставки до банку:

Дебет - 1005; Кредит - 2600;

5б) після перерахування грошової виручки здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 1005;

6. Банк має відображати операції з отримання готівки за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування для подальшого зарахування на відповідні рахунки такими бухгалтерськими проводками:

Дебет - 1004; Кредит - 2920;

6а) під час зарахування на відповідні рахунки:

Дебет - 2920; Кредит - рахунки для обліку кредитів, депозитів, рахунки клієнтів тощо.

3. Технологія розрахунків в ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” з використанням банківських пластикових платіжних карток

3.1 Механізми розрахунково-касових готівкових та безготівкових розрахунків за допомогою платіжних карток

Механізм безготівкових розрахунків за допомогою платіжних карток в Україні обумовлений «Положенням про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням» [21].

Згідно з внутрішніми „Правилами здійснення операцій за банківськими картковими (поточними) та депозитними рахунками, відкритими клієнтами в АКБ „Укрсоцбанк” (Рішення Правління АКБ „Укрсоцбанк”, Протокол № 24 від 28.10. 2008 р.) розрахунково-касові операції з використанням банківських платіжних карток мають наступні режими:

1. Порядок ведення рахунків.

1.1. Банк на підставі наданих Держателем відповідно до вимог чинного законодавства України документів відкриває Держателю Рахунок або Рахунок та Депозит, випускає та надає Держателю Картку та ПІН - конверт до неї, а також забезпечує здійснення розрахунків за Операціями проведеними з використанням Картки, в межах Витратного ліміту.

1.2. Банк може відкрити Держателю Кредитну лінію в сумі, визначеній Договором. В залежності від виду Тарифного пакету Кредитна лінія може бути надана з встановленням забезпечення повернення коштів або без нього.

1.3. За письмовою заявою Держателя Банк може надати іншим його довіреним особам право користування коштами, що знаходяться на Рахунку, шляхом випуску Додаткових Карток. У разі отримання Карток таких осіб (Держателів Додаткових Карток) безпосередньо Держателем, який є власником рахунку, Картки вважаються отриманими Держателями Додаткових Карток.

1.4. Проведення Операцій з використанням Картки здійснюється наступним чином:

1.4.1. при проведенні Держателями операцій зняття готівкових коштів за Карткою в касі Банку та інших банків, обов'язковою умовою є пред'явлення ними паспорту або документу, що його замінює;

1.4.2. кожна операція за Рахунком щодо видачі або внесення готівкових коштів в касу Банку\Банкомат або в касу іншого банку супроводжується видачею Держателю Чека Платіжного термінала або Сліпа. Додатково до вказаних документів, Держателю може бути наданий касовий документ. Держатель ставить свій підпис на цих документах, попередньо перевіривши, що сума, що була внесена \ знята з Рахунку, відповідає сумі фактично внесених \ знятих коштів;

1.4.2.1. якщо Картка використовується в Банкоматі\Інформаційно-платіжному терміналі, введення Держателем ПІН-коду замінює підпис Держателя;

1.4.2.2. якщо реквізити Картки використовуються в системі Інтернет банкінгу, ідентифікація Держателя здійснюється на підставі введеного ним ПІН 2 - коду або одноразового паролю, отриманого через Банкомат;

1.4.3. видача Держателю готівкових коштів в касі Банку проводиться в межах ліміту залишку готівки в касі. У випадку необхідності отримання Держателем суми, що перевищує зазначений ліміт, така операція проводиться не пізніше наступного робочого дня після надання Держателем до Банку відповідного замовлення на отримання готівки;

1.4.4. підтвердженням виконання операції, здійсненої Держателем в сис-темі Інтернет банкінгу є відповідні повідомлення, що надаються системою Інтернет банкінг Держателю.

1.5. Держатель особисто або через інших осіб здійснює поповнення Рахунку/Депозиту способами, що не суперечать чинному законодавству України. Готівкові кошти, що вносяться через касу Банку, та безготівкові зарахування на Рахунок/Депозит зараховуються за умови зазначення у призначенні платежу номеру Рахунку та прізвища, ім'я, по батькові Держателя, який є власником Рахунку/Депозиту. При поповненні Рахунку через Платіжний термінал/Банкомат, що підтримує таку функцію, використовується тільки Картка.

1.6. При поповненні Рахунку/Депозиту готівковим або безготівковим шляхом у валюті Рахунку/Депозиту, Банк зараховує кошти на Рахунок не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту отримання їх Банком. При цьому в призначенні платежу повинні бути вказані реквізити, що зазначені в цих Правилах. У випадку надходження на Рахунок/Депозит грошових коштів у валюті, що не співпадає із валютою Рахунку/Депозиту, зарахування таких коштів не проводиться.

1.7. При зарахуванні на Рахунок/Депозит, власником якого є Держатель - нерезидент, коштів в національній або іноземній валюті Держателем або Держателем Додаткової Картки, до Банку повинні надаватись документи, що підтверджують джерела походження цих коштів. На Рахунки, власниками яких є Держателі-нерезиденти, забороняється зарахування коштів фізичних осіб-резидентів у готівковій та\або безготівковій формах.

1.8. При проведенні безготівкових платежів з використанням Картки для здійснення оплати вартості товарів (послуг), Держатель підписує Чек Платіжного терміналу або Сліп, попередньо перевіривши правильність зазначення в ньому суми коштів та дати здійснення операції. Після проведення операції, Держатель отримує копію оформленого Чеку Платіжного терміналу або Сліпа.

1.9. Банк нараховує та сплачує Держателю проценти на залишки коштів, що знаходяться на Рахунку/Депозиті у розмірах, визначених у відповідності до умов Договору та цих Правил. При розрахунку процентів не враховується день зарахування коштів на Рахунок/Депозит та враховується день списання коштів з Рахунку/Депозиту.

1.10. Банк має право змінити встановлений Договором розмір ставки, за якою нараховуються проценти на залишки коштів на Рахунку/Депозиту.

1.10.1.У разі зміни розміру процентної ставки в сторону збільшення, новий її розмір вважається погодженим Держателем.

1.10.2. У разі зміни розміру процентної ставки в сторону зменшення, Банк зобов'язаний повідомити про це Держателя не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати впровадження нового розміру процентної ставки шляхом публікації повідомлення у друкованих засобах масової інформації (газеті „Урядовий кур'єр”), а також шляхом розміщення відповідного оголошення на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях Банку, на сайті www.usb.com.ua та у щомісячних Виписках, які формуються у порядку, встановленому цими Правилами.

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.