реферат бесплатно, курсовые работы
 

Організація процесу кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ "Аваль"

Необхідною умовою застосування такого підходу до ціноутворення за кредитними операціями є наявність у банку ефективної системи обліку витрат за кожним кредитом, а також управлінської інформації.

Висновок

Дослідження проведене в дипломній роботі показало, що на сучасному

етапі розвитку економічних відносин багато уваги кредитуванню, зокрема, умовам та методам надання позичок приділяють як науковці так і практики. У дипломній роботі економічний зміст кредитування показаний як складний і багатогранний процес з його принципами, умовами та методами.

Визначено, що на сучасному етапі в теорії та практиці кредитних відносин в Україні науковий підхід до кредиту як до економічної категорії ще належно не застосовується. Нехтування об'єктивними законами кредиту, який є економічними відносинами, з приводу зворотного руху позиченої вартості, а не позиченою вартістю, тобто позичкою, призводить до негативних наслідків у реалізації зазначених відносин на практиці. Це виражається у формі численних недоліків в організації кредитування клієнтів вітчизняними банками. Зазначені недоліки пов'язані з браком знань про об'єктивні закони існування кредиту. Із цієї причини чітко не визначено принципи організації банківського кредитування та поняття кредитоспроможності. Виходячи з цього, надано тлумачення та обґрунтування основним економічним поняттям, зокрема кредиту та принципам кредитування, на яких побудований процес кредитування.

Зважаючи на те, що позички є найприбутковішими активами банку і становлять основну частину їх активів, кредитна діяльність банку потребує ретельної організації. Організацію кредитної діяльності банку визначив чітко розроблена кредитна політика. Правильна організація процесу банківського кредитування, розробка ефективної та гнучкої системи управління кредитними операціями виступають основою фінансової стабільності і ринкової стійкості комерційних банків. Визначено, що кредитна політика комерційного банку окреслює коло ключових цілей і завдань банківської діяльності, визначає конкретні прийоми, способи і методи її реалізації з метою максимізації доходності кредитних операцій та досягнення прийнятного рівня ризиків банківської діяльності у сфері кредитування.

Стосовно фінансової діяльності досліджуваного банку, слід відзначити, що:

· активи банку зросли на 80,07 % за останні два роки. Зростання відбулося за рахунок росту кредитного портфеля. Ці дані свідчать про те, що в банку проводиться активна політика по зміцненню ліквідності та платоспроможності, підвищенню дохідності банку;

· доля залучених коштів клієнтів в структурі пасиву становить 76,5 %. Це свідчить про довіру до банку клієнтів - як юридичних осіб, так і населення. Тому зменшилась потреба в міжбанківських кредитах та депозитах, які складають 17866 тис. грн. за 2002 р. (порівняно з 73847 тис. грн. у 2000 р.) та їх доля в загальній структурі становить 4,16 %;

· усі питання, пов'язані з кредитуванням, розв'язуються позичальником і установою банку на договірній основі. Підставою для надання банком кредиту є підписаний між ним і позичальником кредитний договір. Кожний етап кредитування вносить свій вклад в якісні характеристики кредиту, визначає ступінь його надійності і дохідності для банку;

· основними критеріями оцінки кредитного портфеля є кредитний ризик і дохідність. Коефіцієнт ризику дорівнює 0,203 та не перевищує 50 %, а отже якість кредитного портфеля задовільна, його складають переважно “стандартні” позики, за якими рівень ризику складає 2 %. Кредитний портфель банку є дохідним - на одну гривню активів припадає 0,61 гривень доходу від здійснення кредитної діяльності банківською установою;

· резерви для покриття втрат від кредитної діяльності створюються для підвищення стабільності і надійності банківської системи, захисту інтересів клієнтів і є обов'язковими для комерційних банків. Банк створює і формує резерв для відшкодування можливих втрат на повний розмір чистого кредитного ризику за основним боргом, зваженого на відповідний коефіцієнт резервування, за всіма видами кредитних операцій у національній та іноземних валютах.

· головна мета процесу управління кредитним портфелем банку полягає в забезпеченні максимальної дохідності за певного рівня ризику.

З урахуванням закономірностей та тенденцій у кредитній справі, її стратегічних цілей, визначне місце відводиться вибору шляхів удосконалення методичних та організаційно-практичних основ процесу банківського кредитування, а також поліпшення охорони праці. Серед яких автор даної дипломної роботи порекомендував би такі:

· індивідуальний підхід банку до кожного конкретного суб'єкта кредитних відносин;

· збільшення обсягів споживчого кредитування можна шляхом розширення клієнтової бази за рахунок позичальників з різними рівнями доходів зі стійким фінансовим станом;

· особлива ретельність при визначенні всіх умов, які фіксуються в кредитній угоді;

· застосовувати систематичний аналіз виробничо-фінансової діяльності позичальників, якій би виступав не лише формою контролю, а й сприяв би вдосконаленню методів кредитування;

· розробляти нові та перспективні види кредитів, оскільки це може зацікавити, як постійних клієнтів, так і привернути увагу нових (видача банком різдвяних, новорічних, відпускних та інших видів кредитів з пониженою процентною ставкою);

· розробляти нові і ефективно використовувати вже існуючи методи установлення відсоткової ставки за кредит;

· співпрацювати з іноземними фізичними та юридичними особами;

· ретельніше проводити маркетингові дослідження, що дасть можливість швидко реагувати на ринкову кон'юктуру;

· заходи щодо розміщення, реконструкції санітарно-побутових приміщень, з метою доведення забезпеченості ними працюючих до чинних норм, додаткове обладнання цих приміщень.

Таким чином, організація банківської роботи з визначенням оптимальних умов і методів кредитування має бути спрямована на забезпечення надійного зацікавленого партнерства у взаємовідносинах банку з клієнтами, результатом яких має стати найбільш ефективне використання наданих у позику коштів, що позитивно впливають на загальний стан економічного розвитку країни, яка прагне знайти шлях справжніх відносин.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. №2121 III.

2. Закон України "Про власність" від 07.02.1991 р. № 697-12-ХІІ

3. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 №679-ХІУ зі змінами і доповненнями станом на 07.12.2000 р.

4. Інструкція «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків»

5. від 01.02.1998 р. зі змінами і доповненнями за станом на 17.12.2001 р.

6. Положення НБУ «Про кредитування» від 28.09.1995 р. №246 зі змінами і доповненнями станом на 12.12.1999 р.

7. Положення НБУ "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями від 06.07.2000 р. // Нормативні акти НБУ --2000- №9-с.50.

8. Адибеков М.Г. Кредитние операции: классификация, порядок привлечения й учет /Под ред. А_И. Ичкасова.-М.:Консалтбанкир, 1995. -88с.

9. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит, й банки.-М.: Финсгатинформ, 1995.-272с.

10. Банковское дело / Под ред. В.И. Колесникова й Л.П. Кроменецкой. М. ФинансьІ й статистика. 1996. С.216.

11. Банки й банковские операции: Учебник / Под ред. Жукова. - М.: Банки й биржи,

12. 1997. -471с.

13. Банківська енциклопедія / Під ред. проф. Мороза А.М.--К.: Ельтон, 1993.-- с. 147

14. Банківські операції: Підручник / За ред. проф. Мороза А.М.--К.:КНЕУ, 2000.-- 384с.

15. Банковские операции. 4.2. - Учетно-ссудньїе операции й агентские услуги банков: Учебное пособие / Под ред.О.Й. Лаврушина. - М.: ИНФРА-М, 1996. -208с.

16. Банковские операции: Учебное пособие / Под ред. О.Й. Лаврушина. - 4.1. М.:
ИНФРА-М, 1995-96с.

17. Банковские учреждения в развивающихся странах. - Т. 11. / Интерпретация финансовьіх отчетов. Крис Дж. Балтроп й Диана МакНотон. Всемирньїй банк. -Вашингтон, 1994.

18. Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина.- М.:Банковский й биржевой научно-конссультационньш центр. 1992. - с.169.

19. Банковское дело: стратегическое руководство.--М.: "Консалтбанкир", 1998-432 с.

20. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. - М.: ИКЦ. "ДИС", 1997. -288с.

21. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. Посібник. -- К.: Т-во "Знання",КОО,2000р.--243 с.

22. Вітлінський В., Наконечний Я. Методи формування резервів на, пркриття кредитних ризиків: Банківська справа. // Фінанси України. - 2005, №12.

23. Вітлінський В., Пернаківський О. Кредитний ризик та його

24. врахування при обчисленні ставки відсотку. // Банківська справа. - 2005, №5. Вітлінський В., Пернаковський О. Інтелектуалізована оцінка кредитоспроможності позичальника. // Фінанси України.- 1998, №6.

25. Волохов В. «Підвищення ефективності кредитування шляхом розподілу функцій в кредитному процесі» // «Вісник НБУ» - №1 2002 р. - с.30.

26. Воробієнко А. Банківські кредити // Все про бухгалтерський облік. №100/2000р.- с. 11.

27. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник / Під ред. М.І.Савлука. --

28. К.:"Лі6раМ998.--344с.

29. Галасюк Б.Б., Галасюк Б.Б. Понятия денежньїх потоков й условньїх денежньїх

30. потоков в контексте финансовой концепции капитала МСБУ // - 2000.-- С. 17-Версаль І. Показники ефективності банківської діяльності. // Фінанси України.

31. 1998. №7.

32. Галасюк В. В., Галасюк В'. В. Оцінка кредитоспроможності позичальників: Що оцінюємо? // Вісник НБУ. - 2001. -- №5. - С. 54--56.

33. Галасюк В.В., Галасюк В.В. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ. - 2001,- №9 - с. 54-57

34. Галасюк В.В. О необходимости использования понятия "условньш денежньїй поток 'У/ Финансовьіе риски. -- 2000. -- МУ. - С. 125-128.

35. Гладких Д. Ціноутворюючі фактори на ринку кредитних ресурсів // Вісник НБУ - 1999.- №2-с. 35.

36. Гриджук Д. М. Забезпечення кредитних зобов'язань у діяльності банків. -К.: "Істина", 2001.-256с.

37. Гроші та кредит / За ред. Б.С.Івасіва. Тернопіль: Карт-бланки, - 2000. - с.268;

38. Гроші,та кредит: Підручник / За ред. Проф. В.С. Івасіва - К:. ККЕУ, 1999. -404 с.

39. Гроші та редит / За ред. М.І.Савлука. -К.: Либідь, 1992. -с.189.

40. Гроші, банки та кредит у схемах і коментаріях/ За ред. Б.А.Луціва. - Тернопіль.: Карт-бланки, 2000.-С. 141.

41. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях. Навч. посібник / За ред. Б.Л.Луціва.--Тернопіль: Карт-бланш,2000.--225 с.

42. Заруба О. Вдосконалення кредитної політики в комерційних банках. //Банківська справа. - 1996.-№ 1

43. Заруба О. Фінансовий менеджмент в банках. - К., 1997.

44. Зимовець В. Сукупний банківський кредит та дисконтна ставка в перехідній економіці. // Економіка України. - 1998, №7.

45. Иванов В.М. Деньги й кредит -К.: МЛУП, 1999.- с.12

46. Иванов Д. Л. Международньїй банковский бизнес. - М, 1994. Коган М. Л. Предприятие - клиент банка. М.: Аркаюр, 1994.

47. Карлин Т.Р., Макмин А.Р. Анализ фннансових отчетов (на основе СААР). Учебник - М.: ИНФРА-М. 1999. -- 448с.

48. Ковалев В.В.. Финансовий анализ: Управление капиталом. - м.: ФинансьІ й статистика, 1995-432 с.

49. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. Посібник / За ред. В.В.Вітлінського -- К.: Т-во "Знання",КОО,2000.--251 с.

50. Кредитування: теорія і практика: Навч. посів. -- К.:.Т-во "Знання", КОО, 2000 --215с. (Вища освіта XXI століття).

51. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник .--К.: Т-во "Знання",КОО,2000.--215 с.

52. Лексис В. Кредит й банки. - М.: Перспектива, 1994. - 118с.

53. Львов В.С., Иванов В.В. Анализ финансового состояния коммерческого банка. -М.: Издательство агенства «Яхтсмен», 1996. - 144с.

54. Панова Г.С. Кредитная политика комерческого банка. - М., 1997. - 644с.

55. Маркова О.М. й др. Комерческие банки й их операции: Учебн. Пос./ О.М. Маркова, Л.С. Сахарова, В.Н. Сидоров. - м.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1995 -288с.

56. Матвієнко В. Держава і банки - К: Демократична Україна, 1996. - 159с.

57. Мирун Н.И., Герасимович А. Банковское обслуживание предприятий й населення. - К.: Національная академия управлення, 1996-278с.

58. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ, за ред. С.Ф. Голова. -- К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. -736с.

59. Метьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник / Пер. с англ. М: Аудит, ЮНИТИ, 1999. -663с.

60. Олексієнко М. Д. Банківські гарант та поручительства // Фінанси України, № 2000р.-с. 112.

61. Ольшаньїй А.Й. Банковское кредитование: Российский й зарубежньїй опьіт: Предоставление кредита, обеспечение возврата, предупреждение поступлений.

62. Операції комерційних банків: Курс лекцій. - Львів Центр Європи, 1997. - 280 с.

63. Опорний конспект лекцій семінару №4 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності для співробітників служби банківського нагляду НБУ. - Одеса, 1997.

64. Основи банківської справи / Під ред. Л.М. Мороза. К.: Лібрп. 1994. - с.62

65. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М., 1997.-464с.

66. Полфреман Д., Форд Ф. ОсновьІ банковского дела.-М.ИНФРА - М, 1996. - 622с.

67. Поляков 'В.П., Московкина Л.А. ОсновьІ денежного обращения й кредита: Учебное пособие - 2-е изд. -М.: ИНФРА-М, 1997 - 192 с.

68. Потійко Ю. Ще раз про кредит/ Вісник НБУ - 2000.- №12 - с.4.

69. Пуховкіна М.Ф., Клименко В.В. Основні напрямки регулювання кредитного ризику // Вісник НБУ, №5/1999 р.-с.37

70. Роуз П.С. Банковский менеджмент: Предоставление финансовьіх услуг. Пер. с
англ. - М. Дело, 1997.- 768с.

71. Савченко Г. Кредитування у формі овердрафт // Банківська справа -2000.-№5-с.56.

72. Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках: Пер. с англ. -М.1994-947с.

73. Словарь-справочник финансового менеджера. -- К.: "Ника-Центр", 1998. -- 480 с. (Серия "Библиотека финансового менеджера"; Вьіп. 1).

74. Словник-посібник економічних термінів: Рос.-укр.-англ. / О.М.Дрозд, В.В.Дубічинський, А.С.Д'яков та ін.; За ред. Т.Р.Кияка. -- К.:. Вид. Дім 1997. --264с. -- Бібліогр.: С. 9--12.

75. Соколов Я. В. Основи теории бухгалтерского учета -- М.: ФинансьІ й статистика, 2000.-- 496с.

76. Стратегия й тактика антикризисного управлення фьіирмой/ Под общей редакцией проф., д.з.н. А.П.Градова й проф., д.з.н. Б.Я.Кузина. -- Санкт-Петербург: Спеціальная литература, 1996. -- 510с.

77. Сугоняко О., Кампо В., Жуков А. Конституція і розвиток банківської діяльності: актуальні правові проблеми // Вісник НБУ, 2000. - №6. - С.26-28.

78. Сусіденко В. "Принципи банківського кредитування : зміст і реалізація в умовах перехідної економіки" / "Банківська справа", № 3 /1999 р.--с.37.

79. Техника финансового анализа / Пер. с англ. Под ред. Л. П. Бельїх. -- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.-663с.

80. Тимоти У. Кох. Управление банком. 41. - Уфа: Спектр, 1993.- 132с.

81. Тиркало Р.І.Андрушків Т.І. Кредитний ринок у системі фінансових ринків України // Банківська справа, -1998-№2-с. 26

82. Уайтинг Д.П. Осваиваем банковское дело: Пер. с англ. - М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1996.-240с.

Додатки

Додаток 1

Баланс Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль” за станом на 31 грудня 2005 року (тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

2005 рік

2004 рік

1

2

Кошти і залишки в НБУ

Казначейські та інші папери, що рефінансуються НБУ, і цінні папери, емітовані НБУ

56 727

37 866

3

Кошти в інших банках

37 688

48 262

4

Цінні папери на продаж

13 376

19 594

5

Кредити і заборгованість клієнтів

291 244

236 641

6

Інвестиційні цінні папери

1 614

861

7

Довгострокові інвестиції в асоційовані компанії і дочірні підприємства

-

-

8

Основні засоби і нематеріальні активи

24 943

18 729

9

Нараховані доходи до одержання

164

362

10

Інші активи

3 429

4 531

11

Усього активів

429 484

366 547

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

12

Кошти банку

21 479

77 074

13

Кошти клієнтів

329 167

223 259

14

Інші депозити

313

661

15

Боргові цінні папери, емітовані банком

-

-

16

Нараховані витрати до сплати

2 607

1 503

17

Інші зобов'язання

12 001

25 144

18

Усього зобов'язань

365 568

327 640

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

19

Статутний капітал

29 358

13 544

20

Капіталізовані дивіденди

21

Акції, викуплені у акціонерів

22

Емісійні різниці

39

33

23

Резерви

6 505

4 608

24

Результати переоцінки

499

522

25

Нерозподілений доход

27 516

20 199

26

у тому числі сума переоцінки

у випадку вибуття необоротних активів

23

134

27

Усього власного капіталу

63 917

38 906

28

Усього пасивів

429 484

366 547

Додаток 2

Звіт про прибутки та збитки Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль” за станом на 31 грудня 2005 року (тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

2005 рік

2004 рік

1.1

1.2

1

2.1

2.2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Процентний дохід

Процентні витрати

Чистий процентний дохід

Комісійний дохід

Комісійні витрати

Чистий комісійний дохід

Дивідендний дохід

Чистий торговий дохід

Дохід/збиток від інвестиційних цінних паперів

Дохід від довгострокових інвестицій

в асоційовані компанії

і дочірні установи й інші інвестиції

Інший операційний дохід

Операційний дохід

Загально адміністративні витрати

Витрати на персонал

Доход від операцій

Витрати на безнадійні заборгованості

Дохід до оподатковування

Податок на дохід

Дохід після оподатковування

Непередбачені доходи/витрати

Чистий прибуток/збиток банку

Чистий прибуток на одну просту акцію

Скоректований чистий прибуток

на одну просту акцію

63 985

(34 849)

29 135

20 694

(1 928)

18 766

3 551

708

52 160

(16 152)

(14 740)

21 268

(1 692)

19 576

(3 914)

15 662

15 662

0,04 645

49 858

(27 060)

22 798

16 412

(1 599)

14 813

1 924

22

103

39 662

(12 563)

(10 086)

17 012

(1 195)

15 817

(3 436)

12 381

15

12 396

0,03 895

Додаток 3

Структура активів Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль”

Додаток 4

Динаміка росту активів Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль”

Додаток № 5

Структура пасивів Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль”

Додаток 6

Динаміка росту структури пасивів Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль”

Додаток 7

Структура кредитного портфеля Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль”

Додаток 8

Класифікація кредитів по галузям економіки

Array

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.