реферат бесплатно, курсовые работы
 

Організація процесу кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ "Аваль"

Кредитні рахунки призначені для обліку кредитів, які надані шляхом оплати розрахункових документів чи перерахування на поточний рахунок позичальника відповідно до умов кредитної угоди.

Кредитні рахунки в іноземній валюті відкриваються уповноваженим банком у встановленому чинним законодавством України порядку на договірній основі юридичним особам - резидентам, фізичним особам - резидентам, які займаються підприємницькою діяльністю, та юридичним особам - нерезидентам - банківським установам.

Кредитні рахунки відкриваються уповноваженим банком незалежно від наявності поточного рахунку позичальника в цьому банку.

Після отримання і вивчення отриманої інформації банк вирішує питання щодо забезпечення кредиту. Згідно із Законом України від 02 жовтня 1992 р. “Про заставу” предметом її може бути майно, яке відповідно до законодавства може відчужуватися заставодавцем, та яке стане власністю заставодавця після укладання договору застави, в тому числі продукція, плоди та інші прибутки (майбутній урожай, приплід худоби), якщо це передбачене договором.

Згідно із Законом “Про заставу” не можуть заставлятися національні культурні та історичні цінності, що перебувають у державній власності і занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання, об'єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, що знаходяться у процесі корпоратизації.

Застава майна охоплює його приналежність та невіддільні плоди (якщо іншого не передбачено законом чи договором). Вона здійснюється шляхом передачі їх заставодержателю або у депозит нотаріальній конторі чи банку. Майно, що перебуває у спільній власності, передається в заставу тільки за згодою всіх співвласників. Зміна предмета застави відбувається тільки за згодою заставодержателя. Недотримання умов щодо форми договору застави, його нотаріального посвідчення тягне недійсність договору з наслідками, передбаченими законодавством України. Кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна.

Заставодавцем може бути як сам боржник, так і третя особа (майновий поручитель). Договір застави укладається в письмовій формі, а у випадках, коли предметом застави є нерухоме майно, транспортні засоби, він має бути нотаріально посвідчений. Нотаріальне посвідчення договору застави нерухомого майна здійснюється за місцем його знаходження, а договору застави транспортних засобів - за місцем їх реєстрації.

Згідно з чинним законодавством України в практиці комерційних банків може використовуватися кілька видів забезпечення використання зобов'язань у кредитних відносинах. Це - застава, порука та гарантія, штраф (пеня), страхування. Без забезпечення кредит може надаватися лише в тих випадках, коли джерело погашення позички високо надійне. В інших випадках при виборі виду забезпечення по кожній конкретній кредитній угоді необхідний економічний та юридичний аналіз операції, стану і можливостей позичальника.

Кредит без забезпечення (бланковий кредит) посідає незначне місце в структурі короткострокових кредитних вкладень.

Згідно чинного законодавства при наданні позичальнику кредиту в розмірі, що перевищує 10% власного капіталу (так званого “великого” кредиту), комерційний банк повинен повідомити про кожний такий випадок Національний банк України. Жоден із виданих великих кредитів не може перевищувати 25% власних коштів банку. Загальний обсяг наданих кредитів не може перевищувати восьмикратного розміру власних коштів комерційного банку.

З метою захисту інтересів кредиторів і вкладників банків кредитування позичальників здійснюється згідно з чинним законодавством України з дотриманням встановлених НБУ економічних нормативів діяльності комерційних банків та вимог щодо формування обов'язкових, страхових і резервних фондів, процедура створення яких регламентується Положенням НБУ “Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків”, затвердженим постановою Правління НБУ від 06 липня 2000 р. № 279. Згідно з цим положенням комерційні банки формують резерв для покриття можливих збитків, що можуть бути завдані в результаті його кредитної діяльності. Комерційні банки зобов'язані створювати резерви для відшкодування можливих втрат за основним боргом (без процентів та комісій) за всіма видами наданих кредитів у національній та іноземній валютах, включаючи надані депозити, кредити іншим банкам, суб'єктом господарювання (овердрафт, враховані векселі, факторингові операції, фінансовий лізинг), наданими гарантіями та поручительствами.

Не здійснює нарахування резерву за бюджетними кредитами, а також за кредитами та депозитами між установами в системі одного комерційного банку.

Резерв використовується на покриття безнадійної заборгованості, яка виникла від кредитної діяльності банку. Розмір резерву визначається відповідно до загальної суми усіх кредитів, класифікованих за ступенем ризику і з урахуванням коефіцієнта ризику.

Розділ 2. Основні умови та етапи процесу кредитування в Коростенському відділенні №1 АППБ "Аваль".

2.1 Характеристика фінансового стану та результатів діяльності банківської установи

Коростенське відділення №1 АППБ „Аваль” є підрозділом акціонерного поштово-пенсійного банку „Аваль”.

Банк Аваль входить до банківської холдингової групи Райффайзен Інтернешнл Бенк-Холдинг АГ (на сьогодні ця група володіє 93,5 % акцій банку). Аваль є одним із найбільших банків у нашій країні. Він посідає перше місце серед усіх банків України за розміром статутного капіталу, а також займає провідні позиції на ринку фінансових послуг.

Загальнонаціональна мережа Банку Аваль включає 1400 структурних підрозділів, розташованих у великих містах, обласних та районних центрах, містах обласного підпорядкування та окремих селах у всіх регіонах України. Переважна більшість із них є повнофункціональними відділеннями, що надають приватним та корпоративним клієнтам повний перелік стандартних та новітніх банківських послуг на найвищому рівні.

Одним з приоритетних напрямків активних операцій АППБ „Аваль” є кредитна діяльність, яка направлена на розвиток підприємств середнього та малого бізнесу. Кредити надаються як в національній так і в іноземній валюті. Банківська установа проводить кредитування як фізичних осіб на поточні потреби, так і юридичних осіб для здійснення господарської діяльності на умовах забезпеченості повернення кредиту. При отриманні кредиту, забезпеченням може виступити як майно самого позичальника, так і майно особи, яка надасть за нього поруку. Також вигідним забезпеченням з позиції збереження грошей є надання в заставу грошового вкладу розміщеного в банківській установі. Грошовий вклад є надійним забезпеченням, а тому надання кредиту здійснюється на більш вигідних умовах. За рахунок отримання відсотків за вкладом можна здійснити сплату відсотків за користування кредитом та частину коштів за кредитом.

Результати діяльності Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль” представлено в додатках 1, 2 до даної дипломної роботи (баланс та звіт про прибутки та збитки). За цими даними проведемо горизонтальний та вертикальний аналіз діяльності банківської установи.

Аналіз активів банківської установи наведено у таблиці 2.1 та 2.2 та додатку 3.

Таблиця 2.1

Активи Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль”

Найменування показника

Сума активів на 01.01.04 (тис. грн.)

Сума активів на 01.01.05 (тис. грн.)

Сума активів на 01.01.06 (тис. грн.)

Кредити

152 251

241 093

296 612

Міжбанківські кредити та депозити

30 403

40 357

24 934

Каса та коррахунки в НБУ

31 300

37 866

56 727

Коррахунки в інших банках

4 454

8 016

12 865

Вкладення в цінні папери

6 232

20 455

15 290

Основні засоби та нематеріальні акти-ви

13 245

22 076

25 564

Інші активи

5 033

1 135

2 973

Резерви під кредитні ризики

- 4 413

- 4 452

- 5 481

Усього активів

238 505

366 546

429 484

Проведемо порівняльний аналіз структури активів (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2

Порівняльний аналіз активів Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль”

Найменування показника

2003 рік

2005 рік

Темп приросту, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Кредити

152 251

63,84

296 612

69,06

94,82

Міжбанківські кредити та депозити

30 403

12,75

24 934

5,81

-17,99

Каса та коррахунки в НБУ

31 300

13,12

56 727

13,21

81,23

Коррахунки в інших банках

4 454

1,87

12 865

3,00

188,84

Вкладення в цінні папери

6 232

2,61

15 290

3,56

145,34

Основні засоби та нематеріальні акти-ви

13 245

5,55

25 564

5,95

93,01

Інші активи

5 033

2,11

2 973

0,69

-40,93

Резерви під кредитні ризики

- 4 413

-1,85

- 5 481

- 1,28

24,2

Усього активів

238 505

100,0

429 484

100,0

80,07

В загальній сумі активів переважають кредити, а отже, банківська установа в політиці управління активними операціями надає перевагу кредитуванню. За останні два роки кредитна діяльність виросла майже у два рази, а все тому що банк при рішенні питань стосовно кредитування максимально враховував потреби клієнтів, в основному вітчизняних товаровиробників. Процентні ставки по кредитам встановлювались індивідуально по кожному проекту, враховуючи досвід співробітництва банка та клієнта, на основі конюктури ринка. У процесі аналізу і відбору кредитних проектів Кредитним комітетом банка комплексно вивчався фінансовий стан всіх потенційних позичальників, а також цільове використання кредиту. На практиці реалізовувалися вимоги високої якості і ліквідності застави, які надавалися на забезпечення кредиту. Активи банку зросли на 80,07 % за останні два роки. Зростання відбулося за рахунок росту кредитного портфеля. Високоліквідні активи (кошти в касі, на кореспондентському рахунку в НБУ, в інших банках) та робочі активи (кошти на коррахунках, в касі, вклади в майно, цінні папери, розміщені в інших банках, надані в кредит тощо) набули також певного росту. Ці дані свідчать про те, що в банку проводиться активна політика по зміцненню ліквідності та платоспроможності, підвищенню дохідності банку. Динаміка росту активів наведена в додатку 4.

В таблицях 2.3, 2.4 і додатку 5 наведено аналіз пасивів банку.

Таблиця 2.3

Пасиви Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль”

Найменування показника

Сума активів на 01.01.04 (тис. грн.)

Сума активів на 01.01.05 (тис. грн.)

Сума активів на 01.01.06 (тис. грн.)

Статутний капітал

13 544

13 544

29 358

Вклади населення

55 748

87 444

144 974

Депозити юридичних осіб

13 658

60 914

69 871

Кошти клієнтів

49 795

74 456

113 710

Міжбанківські кредити та депозити

52 497

73 847

17 866

Коррахунки інших банків

2 538

3 226

3 614

Нерозподілений прибуток

14 480

20 199

15 662

Загальні резерви

3 930

4 608

6 505

Інші пасиви

32 315

28 308

27 924

Всього пасивів

238 505

366 546

429 484

Проведемо аналіз структури пасивів банківської установи (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Аналіз структури пасивів Коростенського відділення №1 АППБ „Аваль”

Найменування показника

2003 рік

2005 рік

Темп приросту, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Статутний капітал

13 544

5,68

29 358

6,84

116,76

Вклади населення

55 748

23,37

144 974

33,76

160,05

Депозити юридичних осіб

13 658

5,73

69 871

16,27

411,57

Кошти клієнтів

49 795

20,88

113 710

26,47

128,35

Міжбанківські кредити та депозити

52 497

22,01

17 866

4,16

-65,96

Коррахунки інших банків

2 538

1,06

3 614

0,84

42,39

Нерозподілений прибуток

14 480

6,07

15 662

3,65

8,16

Загальні резерви

3 930

1,65

6 505

1,51

65,52

Інші пасиви

32 315

13,59

27 924

6,5

-13,58

Всього пасивів

238 505

100,0

429 484

100,0

80,07

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.