реферат бесплатно, курсовые работы
 

Організація діяльності "ПриватБанку"

Організація діяльності "ПриватБанку"

1

2

ЗМІСТ

1.Організація діяльності банку

2.Організація обліково-операційної роботи банку

2.1.Загальна характеристика обліково-операційної роботи

2.2.Первинна документація, документообіг та внутрішньобанківський

контроль

2.3.Аналітичний і синтетичний облік

3.Організація та облік розрахункових операцій

3.1.Поточні рахунки

3.2.Розрахунки платіжними дорученнями

3.3.Розрахунки платіжними вимогами

3.4.Розрахунки пластиковими картками

3.5.Розрахунки за допомогою системи "Клієнт-банк"

3.6.Міжбанківські розрахунки

3.7 Розрахунки акредитивами

4.Організація та облік депозитних операцій

4.1.Операції з депозитами юридичних осіб та їх облік

4.2. Операції з депозитами фізичних осіб та їх облік

5.Касові операції банку

6.Організація та облік позичкових операцій

7.Організація та облік операцій з іноземною валютою

8.Операції банку з цінними паперами

9.Облік не фінансових активів і пасивів банку

9.1. Облік основних засобів і нематеріальних активів

9.2. Облік розрахунків з працівниками банку

10.Економічний аналіз діяльності банку. Внутрішній та зовнішній аудит

1.Організація діяльності банку

Комерційний банк “Приватбанк” був заснований в 1992році. Він був одним із перших банків , який з'єднував усі держави СНД.

Приватбанк став одним із перших українських банків ,створених на основі приватного капіталу.

Основна мета - забезпечити найвищу якість послуг клієнтам як в Україні, так і поза її межами. Принципи роботи - відповідальність, чіткість, своєчасність та гнучкість в проведенні операцій.

Організаційна структура має вигляд (Додаток 1).

Кваліфіковані фахівці банку створюють для клієнтів ліквідну і надійну структуру активів, надаючи також консультативну підтримку і інших фінансових питаннях. Філіальна мережа банку продовжує рости за рахунок взятих в оренду приміщень банка “Україна ”, і досягла 1300 відділень і філіалів по всій території країни.

Для своїх клієнтів Черкаська філія КБ "Приватбанк" здійснює наступні операції:

-розрахунково-касове обслуговування юридичних і фізичних осіб у національній та іноземних валютах;

- операції залучення гривневих та валютних ресурсів на депозити та вклади ;

- кредитні операції і банківські гарантії ;

- прийом платежів від фізичних осіб готівкою з перерахуванням на

рахунки отримувачів коштів, комунальних платежів;

- видача та обслуговування карток Міжнародної платіжної системи

VISA INTERNATIONAL;

- обмін валют;

- міжнародні документальні операції;

- послуги Кіпрського філіалу;

- грошові перекази "Вестерн Юніон" в національній та іноземній валюті;

- розрахунково - інформаційне обслуговування клієнтів по системі “Клієнт Банку- Банк”

- продаж дорожніх чеків;

- інвестиційні операції .

2. Організація обліково-операційної роботи банку

2.1. Загальна характеристика обліково-операційної роботи.

Операційний відділ є самостійним підрозділом ЧФ КБ “Приватбанк" і підпорядковується Головному бухгалтеру філії та його заступнику згідно з наказом про розподіл обов'язків.

Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється по рішенню Правління КБ "Приватбанк". Підпорядковується безпосередньо Директору філії.

Основні завдання та обов'язки головного бухгалтера філії, як головного методолога та контролера за відображенням в обліку всіх операцій, полягає в тому що він має право вимагати від структурних підрозділів забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку і контролю, подання необхідних документів щодо оформлення операцій, дотримання встановленого порядку прийняття, оприбуткування, зберігання і витрат грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей, а також має право вимагати від будь-якого підрозділу банку подання пояснень, а за потреби і безпосередньо втручатися в його робочі процедури, якщо отримані дані вимагають сумнів. Організовує перевірки стану бухгалтерського обліку філії банку та його територіально-відокремлених робочих місць

Операційний відділ очолює начальник, який здійснює загальне керівництво і організовує роботу відділу. Основна мета посади начальника операційного відділу це забезпечення роботи операційного відділу по якісному і своєчасному обслуговуванню клієнтів банку, забезпечення контролю за відображенням в обліку всіх операцій, які здійснюються операційним відділом. А також начальник операційного відділу повинен забезпечити складання і подання в установлені строки необхідної звітності.

2.2. Первинна документація, документообіг та

внутрішньобанківський контроль

Розрахункові документи складаються на бланках визначеної форми, українською мовою. При прийнятті розрахункового документа працівником операційного відділу перевіряється наявність всіх необхідних реквізитів. Розрахункові документи, в яких є помилки або зазначені не всі реквізити, повертаються клієнту. В разі правильності заповнення розрахункового документа економіст-виконавець перевіряє наявність коштів на рахунку, якщо коштів достатньо, реквізити документа вводяться в машину. Після виконання розрахункового документа ставиться підпис відповідального виконавця і контролера.

Для підтвердження того, що операція пройшла, клієнту повертається один примірник розрахункового документа з підписами і штампом банку. Інший примірник документа підшивається в документи дня. В документи дня підшиваються також і інші документи які використовуються в роботі операційного відділу.

Для здійснення внутрішньобанківського контролю директор КБ "Приватбанк" затверджує розроблений головним бухгалтером план послідуючих перевірок обліково-операційної роботи відділу бухгалтерського обліку та операційного відділу КБ "Приватбанк" на кожен квартал року. Здійснюється перевірка меморіальних документів по валютних операціях, перевірка нарахування відсотків по депозитах фізичних осіб, перевірка своєчасності перерахування сальдо документів та комунальних платежів, перевірка внутрішньобанківських документів, перевірка правильності ведення податкового обліку, перевірка касових документів та правильності відображення по символах касових оборотів, перевірка обліку грошових книжок в картках зразків підписів, перевірка правильності збереження і використання в роботі печаток і штампів та інше.

Для виконання грошово-розрахункових операцій використовується певна документація а саме:

- об'ява на внесення готівки;

- прибутковий касовий ордер;

- видатковий касовий ордер;

- акредитив ;

- платіжне доручення;

- меморіальний ордер;

- грошовий чек.

2.3. Аналітичний і синтетичний облік

Ведення синтетичного обліку здійснюється за допомогою балансових рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України. На рівні аналітичного обліку на аналітичних рахунках фіксується детальна інформація про кожного контрагента та кожну операцію. Аналітичні рахунки повинні містити обов'язкові параметри. На прикладі розглянемо формування номеру особового рахунку юридичної особи-клієнта ЧФ КБ "Приватбанк":

Особовий номер - 260043788601

2600 - балансовий рахунок

4 - ключ

3 - юридичні особи

786 - порядковий номер клієнта

01 - основний поточний рахунок

В книзі реєстрації відкритих поточних рахунків вказується додатково, в якій валюті ведеться поточний рахунок, наприклад:

/980 - гривні

/840 - долар USD

/978 - ЄВРО

Для зручності на всі види операцій в машину вводяться умовні цифрові позначення, наприклад, якщо головному економісту потрібно провести операцію перерахування коштів з рахунку на інший рахунок, економіст набирає

11 для виклику форми платіжного доручення,

12 - меморіальний ордер,

13 - платіжна вимога,

16, 17 - позабалансові рахунки,

1 - об'ява на внесення готівки,

5 - чек.

Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожними відповідним рахунками синтетичного обліку.

ІІІ. Організація та облік розрахункових операцій

Поточні рахунки.

Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, приватні підприємства та інші юридичні особи для спрощення розрахунків відкривають в банку поточні рахунки. За поточним рахунком здійснюються різні платежі: до бюджету, розрахунки з іншими суб'єктами господарювання та інші платежі та надходження на поточні рахунки. Для розрахунково-касового обслуговування банком поточного рахунку клієнта, між банком і клієнтом укладається договір на розрахунково-касове обслуговування (Додаток № 2).

В банку клієнт заповнює заяву на відкриття рахунку (Додаток № 3).

Для того, щоб економіст, який здійснює платіж по розрахунковому документу мав змогу звірити підписи осіб, які мають право підписувати розрахунковий документ, клієнт подає до банку картку із зразками підписів та відбитком печатки (Додаток № 4).

Після відкриття поточного рахунку і укладання з банком договору на розрахунково-касове обслуговування клієнт може надавати банку розрахункові документи і здійснювати операції по своєму поточному рахунку.

Клієнт для зручності може отримати в банку грошову чекову книжку.

Грошові чеки виготовляються на замовлення банку Банкнотно-монетним двором НБУ на спеціальному папері з дотриманням усіх обов'язкових вимог. Грошові чеки та чекові книжки є бланками суворого обліку.

Порядок видачі чекових книжок клієнтам:

- клієнт заповнює заяву на видачу чекової книжки (Додаток № 5);

- заява передається виконавцю по рахунку;

- виконавець перевіряє правильність оформлення і передає в касу для видачі чекової книжки;

- після оформлення чекової книжки, остання віддається клієнту, за яку клієнт сплачує плату в сумі згідно тарифу.

Клієнт за допомогою грошового чека може отримати готівку на виплату заробітної плати, коштів на відрядження і на здійснення платежів готівкою.

При видачі грошової чекової книжки, відповідальний виконавець в картці із зразками підписів та відбитком печатки записує факт видачі чекової книжки При отриманні заповненого грошового чека відповідальний виконавець звіряє чек із записом в картці із зразками підписів та відбитком печатки.

Порядок оформлення і виконання операції по грошовому чеку:

Клієнт-власник грошової чекової книжки виписує чек

Виконавець перевіряє чек: правильність заповнення і наявність всіх необхідних реквізитів; відрізає марку, ставить свій підпис і передає чек контролеру, марку віддає клієнту.

Контролер знову перевіряє чек, дивиться чи достатньо коштів на рахунку клієнта; на підставі видаткового чека (в комп'ютері) робить відповідну проводку , підписує чек і внутрішнім шляхом передає чек в касу банку. Дана операція обов'язково регіструється в касовому журналі.

Касир звіряє номер чека і номер марки, запитує в клієнта його прізвище та видає суму коштів, зазначену в чеку.

При закритті рахунку чекова книжка разом із незаповненими чеками повертається до банку, підшивається в документи дня і книжка списується з позабалансового рахунку Дт 9821 Кт 9910 -1 грн. Для отримання виписок із поточних рахунків підприємство оформляє довіреність на ім'я особи, яка має право отримувати такі виписки . Такою особою може бути головний бухгалтер підприємства, касир або інша особа.

Банк за розрахунково-касове обслуговування отримує плату - комісійні платежі. Для цього підприємство оформляє розпорядження на списання коштів (Додаток № 6), на підставі якого банк з поточного рахунку перераховує суму комісійних на рахунок 6110.

Поточний рахунок може відкриватися також фізичній особі. Для цього клієнт заповнює заяву на відкриття рахунку, заповнює картку із зразками підписів, де також заповідальне розпорядження .

Розрахунки платіжними дорученнями

Найбільш поширеним документом при розрахункових операціях є платіжне доручення. За його допомогою здійснюються розрахунки між підприємствами та організаціями за товари та надані послуги, сплачуються внески до різного виду фондів, податкових органів, бюджету. За допомогою платіжних доручень сплачуються комісійні платежі банку, відсотки за кредит. Якщо платіж здійснюється до податкових органів, то в графі "Призначення платежу" вказується:

+; код ДПІ; вид платежу; дата реєстрації декларації; № декларації; термін сплати; останній день звітного періоду; код ОКПО (за ІІІ особу).

Платіжне доручення оформляється платником згідно з вимогами заповнення реквізитів розрахункових документів. Банком платника платіжне доручення приймається до виконання протягом десяти календарних днів з дати його виписки.

Банк приймає до виконання платіжне доручення від платника лише за умови, якщо сума його платіжного доручення не перевищує суми, що є на його рахунку.

Банк може списувати з рахунку клієнта суму, що перевищує залишок на його рахунку в разі укладеного договору між банком та клієнтом.

Платіжні доручення можуть використовуватися як для здійснення міжбанківських розрахунків, так і для розрахунків між клієнтами одного банку.

Якщо клієнти обслуговуються в одному банку, кошти з одного рахунку перераховуються на іінший, тобто Дт 2600 Кт 2600 на суму платежу.

Розрахунки платіжними вимогами

Операції за розрахунками вимогами-дорученнями КБ "Приватбанк" використовував раніше, на даний час вимоги-доручення не використовуються.

Розрахунки пластиковими картками

КБ “Приватбанк” здійснює випуск та обслуговування за допомогою пластикових карток. Корпоративна картка - платіжна картка, емітована на ім'я особи клієнта - юридичної особи або фізичної особи - підприємця. Видається довіреній особі клієнта на підставі та на умовах договору про відкриття картрахунків. Банком в якості корпоративних карток здійснюється випуск карток VISA Classic .

Філія при розповсюдженні корпоративних карток фактично виступає агентом Головної установи банку. Всі договора укладаються від імені Головної установи банку. Строк обслуговування корпоративних карток - 1 рік.

Для отримання корпоративних карток клієнт подає до банку:

заяву - анкету (Додаток № 7);

перелік користувачів карток;

ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів по кожному користувачу згідно переліку

Випуск проводиться як клієнтам так і юридичним особам, які не мають поточного рахунку. Рахунок для обліку операцій може відкриватися в національні валюті, в доларах США, або може бути мультивалютним. Випуск корпоративних карток потребує внесення клієнтом гарантійного забезпечення, суми, за яким обліковуються на окремих аналітичних рахунках, відкритих на балансовому 2605,також на балансі Головної установи банку. Локальних карток банку - пластикові картки з магнітною смугою, що містять реквізити, які ідентифікують клієнта та його рахунки в банку. Використовуються виключно як засіб для одержання готівки через банкомати та касу ( емулятор ПОС - терміналу) установ банку. Їх використання для безготівкової оплати за товари (послуги) на підприємствах торгівлі (послуг) є неможливим;

- карток VISA (VISA Electron, VISA Classic та VISA Gold). Використо- вуються як засіб для одержання готівки через ПОС - термінали та мережу банкоматів, а також для безготівкової оплати за товари (послуги) на підприємствах торгівлі (послуг), які мають електронні термінали або імпринтери (не стосується карток VISA Elecnron) з логотипами “VISA” або “VISA Electron”.

Особові рахунки для бухгалтерського обліку операцій в розрізі держателів карток, відкриваються на балансі Головної установи: для локальних карток банку - аналітичний рахунок до балансового рахунку 2620; для карток VISA- аналітичний рахунок до балансового рахунку 2625.

Платіжні картки в рамках зарплатних проектів(Додаток№8) .Випускаються банком в разі укладання з підприємством відповідного договору. Для перерахування зарплати відкривається окремий внутрішньобанківський рахунок - аналітичний рахунок на балансовому 2909.

Розрахунки за допомогою системи "Клієнт - банк"

Програмно-технічний комплекс "Клієнт банку - банк" застосовується для оперативного ведення клієнтом своїх рахунків у "Приватбанку" та обміну технологічною інформацією. Система "клієнт - банк" є складовою програми автоматизації банківської діяльності та джерелом надходження розрахункових документів через системи автоматизації банку до системи електронних платежів НБУ чи внутрішньої платіжної системи і складається з клієнтської та банківської частини.

Клієнтська частина системи "Клієнт - банк" забезпечує автоматичне ведення поточного стану рахунку клієнта в банку. Електронні розрахункові документи, що подаються клієнтом у банк, мають відповідати формату платіжних документів системи електронних платежів НБУ із зазначенням електронних цифрових підписів відповідальних осіб платника.

Банківська частина системи "Клієнт - банк" забезпечує перевірку наведених електронних підписів кожному електронному розрахунковому документу клієнта та за платіжним файлом.

Електронний розрахунковий документ має такі ж реквізити (наприклад, платіжне доручення), як і на паперовому носії, крім підпису клієнта, який формується в електронному вигляді і передбачається в договорі, укладеному між банком та клієнтом.

В кінці дня по кожному окремому клієнту формується реєстр прийнятих документів по системі "Клієнт - банк", друкується та підшивається в документи дня.

Міжбанківські розрахунки

Якщо суб'єкти господарювання обслуговуються в різних банках, виникає необхідність міжбанківських розрахунків. Для зручності організація міжбанківських розрахунків проводиться за допомогою електронної пошти. За допомогою електронної пошти можуть пересилатись всі розрахункові документи.

Після вводу документа в комп'ютер провідний економіст здійснює перевірку документа, тобто здійснюється внутрішньобанківський контроль. Якщо в комп'ютер вводиться номер особового рахунку клієнта з помилкою, функцію перевіряючого виконує машина автоматично, шляхом знаходження помилки за допомогою ключа в номері особового рахунку.

Бухгалтерські проводки складаються автоматично машиною, після вводу документа в комп'ютер.

В кінці кожного дня Головне відділення КБ "ПриватБанк" в м. Дніпропетровськ висилає за допомогою електронної пошти виписку по кореспондентському рахунку філії в головному банку про стан кореспондентського рахунку , а на кожне 1 число місяця ЧФ КБ "ПриватБанк" за допомогою електронної пошти висилає підтвердження про те, що розбіжностей по стану кореспондентського рахунку із даними Головної Контори немає.

Розрахунки акредитивами

По акредитивам в гривні операція регламентується інструкцією № 135.

Операції по таким акредитивам не централізовані і проводяться самостійно філіалами і відділеннями ПриватБанк .

Відкриття акредитива супроводжується поданням заяви в 4-х екземплярах(Додаток№9).

А також ведеться реєстр документів за акредитивом в 4-х екземплярах (Додаток№10).

Виконується при цьому проводка Дт рахунок клієнта - Кт рахунок покриття .

IV.Організація та облік депозитних операцій

Операції з депозитами юридичних осіб та їх облік

ЧФ КБ "ПриватБанк" приймає тимчасово вільні кошти в національній валюті від юридичних осіб.

Відкриття і ведення депозитних рахунків юридичних осіб здійснюється згідно Інструкції про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті, затвердженої Постановою НБУ від 18.12.1998 року № 527 із змінами та доповненнями, внесеними Постановою НБУ від 22.07.1999 року № 364 та внутрішнього положення "Про депозити та вклади".

Документи, необхідні для відкриття депозитного рахунку повинні подавати в банк особи, що мають право першого і другого підписів. Повноваження цих осіб перевіряються уповноваженим працівником банку. Якщо депозитний рахунок відкривається підприємству, про його відкриття банк зобов'язаний повідомити податкові органи.

Юридична особа для відкриття депозитного рахунку повинна представити банку пакет необхідних документів.

Депозитні рахунки юридичними особами відкриваються на підставі депозитного договору (Додаток № 11), що укладається між банком та клієнтом на певний термін. Якщо термін складає менше 1 року, то такий депозит є короткостроковим; якщо термін депозиту більше року, то такий депозит вважається довгостроковим.

Після підписання депозитного договору кошти на депозитний рахунок перераховуються з поточного рахунку підприємства.

Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з депозитного рахунку не дозволяється.

Мінімальна сума депозиту для юридичних осіб становить 10000 гривень.

Власник депозитного рахунку отримує дохід у вигляді відсотків (Додаток№12), які можуть перераховуватись(Додаток№13) або на поточний рахунок, або на поновлення депозиту. Відсоткова ставка по депозитах складає від 14% до 17% в залежності від суми депозиту та строку. Банк може коригувати процентну ставку за депозитами в залежності від змін облікової ставки НБУ та ситуації на зовнішньому ринку кредитних ресурсів. В такому разі банк надсилає повідомлення клієнту про зміну процентної ставки. В разі, коли повідомлення банку залишається без відповіді, банк самостійно змінює процентну ставку за депозитом.

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.