реферат бесплатно, курсовые работы
 

Облік операцій комерційного банку

за розпорядженням керівника установи банку один раз на пів-
річчя, а також щороку станом на 1 січня нового року;

у разі зміни керівника, головного бухгалтера або завідувача каси;

у разі тимчасової зміни службових осіб, відповідальних за схо-ронність цінностей; в інших випадках - за розпорядженням керівників Національ-ного банку України або органів відповідних банків (загальних збо-рів акціонерів, членів Ради банку та в інших випадках, передбаче-них Законом України «Про господарські товариства» і статутами банків);

ревізія цінностей, що зберігаються під відповідальністю пра-цівників каси, які мають перехідні залишки валютних цінностей,
проводиться щомісяця. Результати цієї ревізії оформлюються за-писом у звітній довідці касового працівника, а також реєструють- ся у спеціальній книзі, де вказуються дата, прізвище та ініціали ка-сира, цінності якого було проревізовано.

Ревізія грошових білетів, монет та інших цінностей проводить-ся складом осіб, яких призначає письмовим наказом керівник уста-нови банку. До проведення ревізії залучаються підготовлені пра-цівники, не зв'язані з виконанням операцій з цінностями, один з яких призначається її керівником.

Ревізія проводиться у присутності службових осіб, відповідаль-них за схоронність цінностей. Про проведення ревізії за відсутно-сті службової особи окремо відмічається в акті за підписами всіх учасників ревізії.

Відповідальність за правильну організацію і виконання вста-новлених правил проведення ревізії несе керівник установи банку, який призначив ревізію. Ревізія проводиться раптово, з перевіркою всіх цінностей, за станом на одну й ту ж дату і в такій послідовності, яка унеможли-вила би приховування розкрадання і недостач грошей та цінно-стей. Ревізії, що проводяться, не повинні порушувати звичного перебігу операцій установ банків. У випадках виявлення недостачі або надлишку грошей і цінностей, розбіжностей в їх обліку або недоліків у забезпеченні схорон-ності цінностей, копія акта надсилається вищій установі банку. До акта, що надсилається вищій установі банку, додаються осо-бисте пояснення касового працівника, який допустив нестачу, пові-домлення керівника установи банку про вжиті заходи щодо від-шкодування з винних осіб збитків, усунення причин, які породжу-ють касові прорахунки і нестачі цінностей. Виявлені надлишки грошей відображаються за дебетом рахун-ка 1001 «Банкноти та монети в касі банку» і кредитом рахунка 3619 «Інша кредиторська заборгованість за господарською діяль-ністю банку». У разі віднесення виявлених надлишків грошей на рахунок доходів банку дебетується рахунок 3619 «Інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку» та креди-тується рахунок 6399 «Інші операційні доходи». Всі недостачі грошей, виявлені в результаті ревізії, незалежно від їх суми відносяться на рахунок винних осіб. При цьому дебету-ється рахунок 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку» аналітичний рахунок працівника, в якого виявлено недо-стачу, та кредитується рахунок 1001 «Банкноти та монети в касі банку». Погашення недостачі касовим працівником буде відобра-жено за дебетом рахунка 1001 «Банкноти та монети в касі банку» і кредитом рахунка 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівни-ків банку». Акти ревізій за останні 12 місяців і спеціальна Книга реєстрації щомісячних ревізій зберігаються у головного бухгалтера установи банку.

2. Основні положення про підготовку прогнозів оборотів

2.1 Порядок підготовки та розробки прогнозів касових оборотів

Прогноз готівкового обігу встановлює обсяг і джерела надходжень готівки до кас банків, обсяг і цільове спрямування видачі готівки з кас банків, обсяг випуску готівки або вилучення її з обігу в цілому по країні і регіонах.

Для обґрунтування прогнозних розрахунків касових оборотів здійснюється аналіз:

- змін у тенденціях соціально-економічного розвитку;

- тенденцій, що характерні для готівкового обігу;

- джерел надходжень готівки в каси банків та напрямів видачі її з кас банків;

швидкості повернення готівки в каси банків;

рівня інкасації торговельної виручки;

змін у напрямах використання грошових доходів населення та, джерел їх формування.

Порядок і форми складання розрахунків звітного балансу грошових доходів і витрат населення визначаються Державним комітетом статистики України, а прогнозного -- Міністерством економіки України.

Для складання звітного балансу грошових доходів і витрат населення територіальні управління Національного банку подають регіональним державним статистичним органам звітну інформацію про касові обороти.

Прогноз касових оборотів по Україні в цілому складається НБУ у розрізі регіонів, а по регіонах -- його територіальними управліннями на квартал із розподілом за місяцями.

Прогноз касових оборотів складається за такими джерелами надходжень і напрямами видачі готівки (табл. 1.1)

Таблиця 1.1

Джерела надходжень і напрями видачі готівки при

прогнозуванні касових оборотів

Назва статті

№ символів

1

2

3

1

Надходження готівки

1.2

Надходження торговельної виручки

02

1.3

Надходження виручки від усіх видів послуг

05

1.4

Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб

16

1.5

Надходження від підприємств поштового зв'язку

17

1.6

Надходження від продажу іноземної валюти

30

1.7

Інші надходження

32

1.8

Перерахування готівки із сховища цінностей до оборотної каси

38

2

Видача готівки

2.1

Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці

40

2.2

Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції

46

2.3

Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань

50

2.4

Видача на покупку товарів, оплату послуг і за виконані роботи

53

2.5

Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб

55

2.6

Видача за придбану іноземну валюту

56

2.7

Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку

59

2.8

Видача ні інші цілі

61

2.9

Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей

73

Територіальні управління НБУ для складання прогнозів касових обо-ротів отримують від органів виконавчої влади та від органів статистики такі звітні та прогнозні матеріали розрахунки:

- роздрібного товарообігу і дані про обсяги продажу товарів за безготівковим розрахунком;

- розрахунки доходів за видами платних послуг, що надаються населенню;

- розрахунки про надходження страхових платежів і виплати страхових відшкодувань;

- інформацію про фонд оплати праці;

- дані про обсяги реалізації послуг зв'язку населенню, прогнозні роз-
рахунки реалізації друкованих видань за раніше сплаченою перед-
платою, а також дані Про очікувані в цьому кварталі готівкові надход-ження за передплатою;

- дані про витрати на виплату пенсій і допомоги.

Територіальні управління Національного банку складають прогнози касових оборотів відповідно до Інструкції про організацію роботи з готів-кового обігу установами банків України.

Комерційні банки для визначення потреби в готівці можуть викорис-товувати методику прогнозних розрахунків касових оборотів за окремими статтями, яка пропонується для територіальних управлінь Національного банку.

Розподіл квартальних Прогнозів касових оборотів за місяцями устано-ви Національного банку здійснюють із врахуванням:

- кількості днів кожного місяця та інших особливостей;

- можливих змін (за місяцями) обсягу роздрібного товарообігу, фонду оплати праці, обсягу закупівлі сільськогосподарської продукції і продуктів її перероблення (залежно від сезонності роботи в окремих галузях промисловості, сільського господарства, будівництва, впливу святкових та вихідних днів тощо);

- строків сплати фізичними особами податків, зборів та інших платежів, часу масових відпусток.

2.2 Складання прогнозних розрахунків касових оборотів

за окремими стат-тями

Прогнозний розрахунок надходжень торговельної виручки складається за формою таблиці 2.1. За основу розрахунку береться прогноз роздрібного товарообігу торговельних підприємств (із врахуванням товарообігу сфери громадського харчування)

Таблиця 2.1

Прогнозний розрахунок касових оборотів із надходженням

торговельної виручки на _____квартал 200__р.

Найменування показників

Фактичне виконання за відповідний квартал минулого року

Прогноз на _____квартал 200__р.

1

2

3

1. роздрібний товарообіг

2. надходження торговельної виручки неторговельних підприємств від продажу товарів (символ 03)

3. Роздрібний товарообіг, усього (1+2)

4. надходження готівки за передплату періодичних видань

5. виручка, що не інкасується, усього

У тому числі:

5.1 продаж товарів за безготівковим розрахунком

5.2 вартість товарів, що продані в кредит населенню, за винятком сум, сплачених готівкою

5.3 реалізація газет і журналів у рахунок передплати

5.4 виручка, що використана торговельними підприємствами

5.4.1 на заробітну плату

5.4.2. на закупівлю с/г продукції і продуктів її перероблення

5.4.3 на інші витрати

6. здавання виручки всіма способами (3+4-5)

7. процент інкасації (6/3)

8. перехідна виручка

8.1 з минулого періоду (+)

8.2 на наступний період (-)

9. надходження виручки

(6+8.1-8.2)

У тому числі:

9.1 на пошту готівкою

9.2 у банк готівкою

9.3 у банк розрахунковими чеками і за безготівковим перерахуваннями від населення в оплату за товари

Необхідно пам'ятати, що видача готівки на заробітну плату збільшуєть-ся на суми видачі, що здійснюється у ті дні, які припадають на перші числа наступного кварталу в зв'язку з вихідними днями, і зменшується на суми, що виплачені в тому кварталі, який передує прогнозованому.

Якщо місяць закінчується середою, то платежі в ті строки, які припа-дають на наступний місяць, не прогнозуються.

Прогнозний розрахунок касових оборотів із видачі готівки на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань визначається на підставі прогноз-них і звітних матеріалів органів Пенсійного фонду України (про виплати трудових пенсій за віком, за інвалідністю, у разі втрати годувальника, за вислугу років та соціальних пенсій, виплати допомоги сім'ям на дітей, доп-лати, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», виплати пенсій та допомоги, які фінансуються за рахунок Державного бюджету України, додаткові грошові виплати, вип-лати пенсій та допомоги, що передбачені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», виплати, передбачені Законом України «Про зайнятість на-селення», Фонду соціального страхування (про виплати у зв'язку з тимча-совою непрацездатністю, виплати допомоги по вагітності та пологах, вип-лати одноразової допомоги при народженні дитини, виплати на похован-ня), органів Державного казначейства України (про виплати пенсій військовослужбовцям офіцерського складу).

Із загальної суми всіх видів допомоги і страхових відшкодувань виклю-чають податки, що утримують при виплаті допомоги у зв'язку з тимчасо-вою непрацездатністю, а також суми бюджетних асигнувань на оплату по-штових послуг при виплаті пенсій через підприємства поштового зв'язку. При розподілі виплат пенсій і допомоги за окремими каналами виплат (підприємства поштового зв'язку, каси банків) територіальні управління враховують слідуючи:

- допомога в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, по вагітності та пологах, при народженні дитини та інші види допомоги за рахунок бюджету соціального страхування виплачуються за місцем роботи одержувачів підприємствами, які одержують на ці цілі готівку в уста-новах банків трудові та соціальні пенсії, інша допомога за рахунок Пенсійного фонду України виплачуються через підприємства поштового зв'язку або за бажанням одержувачів можуть перераховуватися на поточні (вкладні) рахунки в установах банків;

- страхові суми за дорученням органів страхування виплачуються установами банків або перераховуються на поточні (вкладні) рахунки;

- пенсії, що належать пенсіонерам-військовослужбовцям та членам їх
сімей, виплачуються установами банків або через підприємства по-штового зв'язку.

Прогнозний загальний обсяг пенсій, допомоги і страхових відшкодувань розподіляється за каналами виплат на підставі відсотків фактичних виплат за кожним каналом.

Фактичний обсяг видачі готівки через підприємства поштового зв'яз-ку визначається як різниця між загальною сумою всіх видів пенсій, допо-моги, з одного боку, і сумами, що видаються через установи банків, -- з іншого.

Враховані в прогнозних розрахунках касових оборотів за пенсіями і допомогою суми видачі готівки через підприємства поштового зв'язку ма-ють збігатися з відповідними показниками прогнозних розрахунків касо-вих оборотів за операціями підприємств поштового зв'язку.

Складання прогнозного розрахунку касових оборотів із надходжень від підприємств поштового зв'язку і видачі підкріплень цим підприємствам наве-дено в таблиці

Підприємства поштового зв'язку здійснюють операції з приймання і видачі готівки. У результаті цих операцій у підприємств поштового зв'язку або створюється надлишок готівки, який має здаватися до банку, або ви-никає потреба в готівкових підкріпленнях, що надходять із кас банків

Таблиця 2.2

Прогнозний розрахунок касових оборотів за операціями
підприємств поштового зв'язку за
____квартал 200__р.

Найменування показників

Фактичне виконання за відповідний квартал минулого року

Прогноз на ___
квартал 200__р.

НАДХОДЖЕННЯ

1. реалізація послуг зв'язку населенню

2. Надходження торговельної виручки, в тому числі надходження готівки в рахунок передплати періодичних видань

3. Інші надходження

4. Надходження - усього (крім підкріплень, що одержані в банку)

ВИДАЧА

5. Виплата пенсій і допомоги

6. Інша видача

7. Видача - усього (крім готівки, що здається у банк)

8. Здавання надлишків готівки у банк (4-7)

9. Одержання готівкових підкріплень із банку (7 - 4)

При визначенні прогнозних розрахунків касових оборотів за операці-ями підприємств поштового зв'язку територіальні управління Національ-ного банку керуються такими положеннями:

- обсяг реалізації послуг зв'язку населенню розраховується на підставі
даних підприємств поштового зв'язку;

- надходження торговельної виручки передбачається відповідно до роз-
рахунків за операціями підприємств поштового зв'язку в сумах, що
визначені в прогнозному розрахунку касових оборотів із надходжень
торговельної виручки;

- видача пенсій і допомоги прогнозується відповідно до розрахунків за пенсіями і допомогою.

Сума інших операцій підприємств поштового зв'язку (за надходжен-нями або за видачею) розраховується за прогнозними розрахунками, ви-ходячи з фактичного їх рівня за періоди минулих років, аналогічні прогно-зованому.

Територіальні управління НБУ одержують від підприємств пошти дані про обсяг реалізації послуг зв'язку населенню (звітні та прогнозні). За іншими операціями, що здійснюються через пошту, розрахунки складаються на підставі звітних даних банків.

Територіальні управління Національного банку при визначенні про-гнозних розрахунків касових оборотів за операціями підприємств пошто-вого зв'язку в цілому по регіону забезпечують зв'язок прогнозних розра-хунків за відповідними символами касових оборотів (надходження торго-вельної виручки, на видачу пенсій, допомоги та страхових від шкодувань тощо).

Порядок складання прогнозного розрахунку за іншими статтями над-ходжень та видачі готівки є таким:

- прогнозування за статтями «Надходження виручки від усіх видів
платних послуг», «Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб»,
«Надходження від продажу іноземної валюти», «Інші надходження», «Ви-
дача на закупівлю сільськогосподарської продукції», «Видача на купівлю
товарів, оплату послуг і за виконані роботи», «Видача з рахунків за вклада-ми фізичних осіб», «Видача за придбану іноземну валюту», «Видача на інші
цілі» здійснюється на підставі аналізу динаміки фактичних надходжень та
видачі готівки за відповідними символами в минулому періоді з урахуван-ням змін факторів, що можуть вплинути на їх обсяги в періоді, який прогнозується;

- стаття «Інші надходження» при складанні прогнозних розрахунків
касових оборотів включає сукупність сум, які враховуються у звітності про
касові обороти за окремими символами: «Надходження податків і зборів»,
«Повернення заробітної плати», «Надходження від продажу акцій та інших
цінних паперів», «Інші надходження»;

- стаття «Видача на інші цілі» при складанні прогнозних розрахунків
включає сукупність сум, що обліковуються у звітності про касові обороти
банку за символами: «Видача на стипендії», «Видача на виплати за відряд-женнями», «Видача на викуп та погашення цінних паперів», «Видача на
інші цілі». Установи банків одержують від підприємств (включаючи установи та організації, що обслуговуються органами Державного казначейства Украї-ни) календар видачі заробітної плати (табл. ), до якого підприємство включає основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та ком-пенсаційні виплати

Таблиця 2.3

Календар видачі заробітної плати на 200_р.

Найменування підприємства

Найменування установи банку

Номер поточного рахунка

Місцезнаходження підприємства, телефон

(тис, грн)

числа

місяці

Строки виплати заробітної плати на _____рік встановлені за другу половину місяця _____числа, за першу половину місяця _____числа.

Виплата зарплати передбачається не менше, ніж два рази на місяць згідно зі статтею 115 Кодексу законів про працю України.

Керівник підприємства

Головний (старший) бухгалтер

М.П.

Якщо на підприємстві виплати заробітної плати передбачені не за один, а за кілька днів, то керівник підприємства за погодженням з установою банку встановлює, у які конкретно дні та в яких сумах підприємство одер-жуватиме готівку на заробітну плату.

Видача готівки на виплату заробітної плати в ті строки, що припада-ють на вихідні (святкові) дні, проводиться установами банків напередодні (за два робочих дні). У четвер може також проводитися видача готівки, якщо строк виплати заробітної плати припадає на п'ятницю.

Підприємствам, вихідні дні яких не збігаються з суботою і неділею, видача готівки на виплату заробітної плати в ті строки, що припадають на вихідні дні цих підприємств, проводиться напередодні (за два робочих дні).

Видача готівки підприємствам для розрахунків з працівниками, які звільня-ються або йдуть у відпустку, а також із позаштатними працівниками здійснюєть-ся банком незалежно від встановлених строків виплати заробітної плати. Строки видачі стипендій встановлюються керівниками відповідних навчальних закладів.

Установи банків задовольняють вимоги своїх клієнтів щодо видачі го-тівки на заробітну плату. Для регулювання касових ресурсів установи банків складають зведе-ний календар видачі заробітної плати щодо всіх підприємств, що ними обслуговуються (табл. 2.4 ).

Таблиця 2.4

Зведений календар видачі заробітної плати на 200_р.

№ поточних рахунків

Найменування підприємств

Усього

У календарі зазначаються строки видачі готівки на підприємствах і кон-кретні суми видачі за кожним місяцем.

У календарі видачі заробітної плати зазначаються платежі за всіма чис-лами місяця, включаючи й неробочі дні.

У календар включаються всі суми заробітної плати, премій, постійних надбавок, інших видів оплати праці, які виплачуються готівкою з кас банків.

Не включається в календар заробітна плата, що переказується підприє-мствами через підприємства поштового зв'язку і для зарахування на по-точні (вкладні) рахунки фізичних осіб в установах банків.

За підприємствами, що обслуговуються установою банку, яка не здійснює операцій із готівкою, календарі видачі на заробітну плату скла-даються і надсилаються установі банку, що здійснює касове обслуговування цих підприємств.

Територіальні управління Національного банку перевіряють роботу установ комерційних банків з організації готівкового обігу з метою вико-нання ними вимог цієї Інструкції в порядку, передбаченому чинним зако-нодавством України.

За результатами перевірок територіальні управління Національного банку до 12 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надають Де-партаменту готівково-грошового обігу Національного банку відповідну зведену інформацію про перевірені установи комерційних банків за фор мою 740-Н (квартальна), розробленою згідно з Правилами організації фінансової та статистичної звітності банків України з пояснювальною за-пискою, в якій наводяться виявлені факти порушень і вжиті заходи.

3. Особливості аудиту обліку в банківській діяльності

3.1 Вимоги Національного банку України

Перед початком аудиторської перевірки важливо чітко визначити перелік питань, що підлягають перевірці. Цей перелік установлюється угодою сторін і може включати як повну переві-рку всіх сторін діяльності банку, так і окремих його підрозділів. Звертається особлива увага на правильність формування статут-них фондів комерційних банків. Виконання вимог Національного банку України щодо правильності формування статутних фондів, які визначені у Положенні про порядок проведення зовнішнього аудиту юридичних осіб, акціонерів (учасників) комерційних бан-ків, яке затверджено Постановою Національного банку України від 21 лютого 1996 р. зі змінами і доповненнями, перевіряється особливо ретельно.

Бажано об'єднати зусилля внутрішнього і зовнішнього аудиту, з тим щоб забезпечити правильну оцінку стану роботи банків. Аудит банківської діяльності має кілька особливостей. Річ у тім, що у процесі аудиторських перевірок банків та інших фінансово-кредитних установ розглядаються різні сторони економічної дія-льності як самої кредитної системи, так і господарства, що обслу-говується. Це накладає на аудиторів особливу відповідальність за кваліфікованість обстежень, об'єктивність і достовірність виснов-ків, оскільки результати аудиту служать основою для підтвер-дження річного звіту, публікації балансу і загальної оцінки під-сумків роботи кредитної установи.

Аудит банку -- це визначення фінансового стану банку на ос нові перевірки правильності складання та підтвердження досто-вірності балансу, обліку прибутків і збитків, аналіз стану обліку відповідності обліку та дій банку вимогам чинного законодавст-ва, перевірка дотримання рівності прав акціонерів (учасників) під час розподілу дивідендів, голосування, надання прав на придбан-ня нових акцій тощо та підготовка висновків для надання інфор-мації керівництву та акціонерам банку. Це визначення висвітлено в Положенні про організацію внутрішнього аудиту в комерцій-них банках України затвердженого Постановою Правління НБУ № 114 від 20.03.1998 р. Якість і правильність розрахунку показ-ників платоспроможності позичальників досліджується особливо уважно. Також перевіряються правильність розрахунку коефіці-єнта загальної ліквідності, який характеризує, наскільки обсяг поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками можливо по-гасити за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів та інші показники фінансового стану.

3.2 Важливі питання аудиту КБ

У процесі аудиту комерційних банків звертається увага зокрема, на такі питання:

--раціональність організації робочого місця для спілкування з
клієнтами, рівень комп'ютеризації, наявність доступу до документів та штампів;

--забезпечення зберігання та використання печатки, штампів та бланків суворої звітності;

--з'ясування справжнього стану зберігання грошей, документів і майна;

— повнота і правдивість інформації про банківські операції;

— достовірність даних бухгалтерського обліку і звітності та відповідності правил їх ведення і складання чинному законодавстві;

— наявність наказів (розпоряджень) по установі банку про на-дання працівникам права контрольного підпису розрахункових
документів та зразків підписів.

Досліджується відповідність назви клієнта номеру його раху-нку, назви установи банку номеру його МФО.

Зокрема з'ясовується:

- чи всі вільні місця в чеках закреслені для запобігання дописувань;

- чи проставлені на документах необхідні підписи та відбит-ки печатки та чи відповідають вони заявленим зразкам;

- чи відповідають номери оплачених грошових чеків номерам, зареєстрованим у картці із зразками підпису;

- чи правильно зроблені відмітки на іменних чеках видатко-вих ордерів про пред'явлення паспорта отримувача, є на них підписи про отримання грошей та цінностей; чи відповідають номери пред'явлених до оплати розрахункових чеків номерам зафіксованим у книзі реєстрації чекових книжок тощо;

- чи немає випадків необґрунтованого затримання оплати документів.

Крім цього, виконується така робота:

- звіряються залишки аналітичного обліку з синтетичним за всіма балансовими рахунками на дату перевірки, за якими ве-деться додатковий облік у журналах, книгах та інвентарних картках;

- щомісячно перевіряється правильність оформлення помилкових записів у бухгалтерському обліку. Вивчаться правильність оформлення виправних ордерів У тексті виправленого ордеру треба вказати, коли та за яким документом, зроблено виправний запис на звороті ордера, який підшитий в ордерну книжку, ким допущено виправний запис та посаду виконавця. Щомісячно довідка про перевірку виправних ордерів зі зшитком копій цих ордерів надається головному бухгалтеру для обліку помилок, з'ясування причин їх виникнення та вжиття заходів щодо їх усунення;

- вивчаються операції за вкладами: установлюється наявність
інформації про перелік вкладів які відкриваються в іноземній валюті та національній; правильність прийняття, видачі та зараху-вання сум на рахунки вкладників; правильність застосування процентної ставки та нарахування відсотків порівняно з процентними ставками за депозитами та виданими кредитами.

При закінченні перевірки, яка виявила порушення чинних правил проведення операцій, в усіх випадках аудитор повинен ретельно розібратись в характері цих порушень, встановити їх причини та терміново вжити заходи щодо їх усунення.

Висновки

Таким чином, ознайомившись із спеціальними джерелами, можна зробити такі висновки і відносно аудиторської роботи і відносно загальної роботи банків: статутний фонд формується за рахунок пайових внесків власників банку (якщо це приватне підприємство), або за рахунок мобілізації коштів від випуску й розміщення акцій (якщо це акціонерне товариство).

Власні ресурси комерційного банку, тобто його власний капітал, є основою для залучення коштів інших суб'єктів ринку і необхідною умовою розвитку діяльності банку. Власні кошти утво-рюються за рахунок коштів акціонерів, засновників банку або з відрахувань від поточного прибутку. У банківському балансі власні кошти обліковуються в різних фондах банку.

Оскільки комерційні банки створюються переважно на корпоративних засадах, то статутний капітал здебільшого набирає форми акціонерного. Його величина дорівнює сумі випущених банком простих та привілейованих акцій. Збільшення акціонерного капіталу банку можливе за рахунок додаткових випусків акцій або за рахунок банківського прибутку, спрямованого на поповнення власних коштів банку. Роль статутного капіталу визначається його значенням як головного джерела коштів для забезпечення витрат на початкових етапах діяльності банку в процесі його заснування, а також як гарантії платежів банку за своїми зобов'язаннями.

Список використаної літератури

1. Алисов Е. А. Правове регулювання валютних відносин в Україні. -Харків: Фірма Консум, 1998. - 144 с.

2. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Підручник. - 2-ге вид., перероб. й доп. - К.: Тов. "Знання", КОО, 1999. - 308 с.

3. Валютне регулювання: Навч. посібник для студ. екон. факультетів вищих навч. закладів. /В.А.Ющенко. - К.: Знання, 1999. -360 с.

4. Галочинський А. Теорія грошей: Навч. посібник. - К.: Основи, 1998. -416с.

5. Гроші. Кредит. Банки: Підручник для вузів / Під ред. Е. Ф. Жуків. -М.: ЮНИТИ, 2000.-624 с.

6. Грошово-кредитна політика в Україні В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов , Н.І. Гребеник ,В.І. Міщенко /За ред. В. І. Міщенка. - К.: Тов. "Знання", КОО, 2000. - 308 с.

7. Мороз А.М., Савлук М.І., Пуховкіна М.І. Банківські операції: Підручник. - 2-те вид., випр. і доп. За ред. докт. екон. наук, проф. А.М.Мороза. -К.:КНЕУ, 2002. -476 с.

8. Мороз А.М., Савлук М.І., Пуховкіна М.І. Банківські операції: Підручник. - 2-те вид., випр. і доп. За ред. докт. екон. наук, проф. А.М.Мороза. -К.:КНЕУ, 2002. -476 с.

9. Про вдосконалення касового виконання державного бюджету України. Постанова КМУ і НБУ від 21.01.1998 № 68 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 3. - С. 208.

10. Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 р.: Закон України від 26.12.2002 р. № 372- IV // Україна: аспекти праці. -- 2003.-- №1. -- С. 15-21.

11. Про затвердження механізму обмеження витрачання бюджетних коштів ( Наказ Мінфіну України від 27.02.1998 № 45 ) // Офіційний вісник України. - К., 1998. - № 9. - С. 308.

12. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування позабюджетних коштів установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів Держаного бюджету. Наказ Головдержказначейства України від 25.05.1999 р. № 27 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 14. - С. 156.

13. Статистичний щорічник України 2000 р. /За ред. О. Г. Осауленка. -К.: Техніка, 2001.-596 с

Array

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.