реферат бесплатно, курсовые работы
 

Облік операцій комерційного банку

В обов'язковому порядку видаткові касові документи переда-ються контролерові для повторної перевірки і запису вказаної су-ми у видатковий касовий журнал. Після цього видаткові касові до-кументи внутрішнім шляхом передаються до каси.

Одержавши видатковий касовий документ, касир зобов'язаний:

перевірити наявність підписів службових осіб банку, які мають
право дозволяти видання грошей і тотожність цих підписів із зраз-ками, що є в нього;

порівняти суму, проставлену на документі цифрами, з сумою,
що зазначена літерами;

перевірити, чи є розписка в одержанні грошей на документі;

перевірити наявність даних про пред'явлення паспорта або ін-шого документа, який засвідчує особу одержувача грошей;

викликати одержувача грошей за номером видаткового документа і запитати про суму грошей, що одержується;

звірити номер контрольної марки з номером на чеку;

підготувати суму грошей, зіставити суму видачі з сумою, яка
вказана на видатковому документі, видати їх одержувачеві та під-
писати касовий документ.

Якщо клієнт отримує готівку за кількома видатковими доку-ментами з різних рахунків, то готівка видається за кожним доку-ментом окремо.

Наприкінці операційного дня касир звіряє суму прийнятих під звіт грошей з сумою видаткових документів і залишком грошей та складає Довідку касира видаткової каси, підписує довідку, а наведе-ні в ній касові обороти звіряє з записами в касовому журналі кон-тролера. Звірка підтверджується підписом касира в касовому жур-налі і контролера - на довідці касира.

Залишок грошей, сформований в установленому порядку, і ви-даткові касові документи за день разом із довідкою касира видат-кової каси касир здає під розписку в Книзі обліку прийнятих і ви-даних грошей завідувачеві каси, який, перевіривши довідку, підпи-сує її та підшиває в документи дня.

В установі банку, де видаткові операції здійснюються завідува-чем каси, довідка касира видаткової каси не складається, а видат-кові обороти каси долучаються до зведеної довідки про касові обо-роти.

Установа банку може видавати готівку юридичним і фізичним осо-бам за переказами без відкриття рахунків. За згодою сторін отриму-вачеві переказу може бути надіслане повідомлення про надходження на його ім'я переказу в порядку, встановленому банком отримувача. У разі звернення до установи банку отримувача переказу з ви-могою про виплату суми переказу працівник установи банку, який має видати готівку отримувачеві, перевіряє наявність інформації про надходження переказу

У разі підтвердження інформації про надходження переказу працівник установи банку отримує заповнене повідомлення про одержання переказу, перевіряє повноту його заповнення і відповід-ність даних, наведених у ньому, даним отримувача, зазначеним в електронному документі або в розрахункових документах. Для от-римувача - фізичної особи працівник установи банку перевіряє паспорт або документ, що його замінює. Для отримувача - юри-дичної особи працівник установи банку перевіряє паспорт або до-кумент, що його замінює, керівника або уповноваженої ним особи. Якщо переказ на ім'я юридичної особи отримує уповноважена ке-рівником особа, то ця особа подає ще й належним чином оформле-ну довіреність.

На підставі повідомлення працівник установи банку вносить ін-формацію про виплату переказу до системи грошового переказу. Працівник установи банку роздруковує один примірник повідом-лення, проставляє на ньому особистий підпис і відбиток печатки та надає його отримувачеві коштів разом із готівкою за переказом. Часткова виплата переказів не допускається.

Після закінчення операційного дня працівник установи банку, який здійснював виплату готівки за переказами отримувачам, формує і друкує зведений реєстр виплачених переказів і звіряє його з даними фактичного залишку готівки. На загальну суму ви-плачених переказів відповідно до зведеного реєстру складається видатковий касовий ордер, який разом із реєстром, повідомлення-ми та засвідченими довіреностями на уповноважених осіб додаєть-ся до касових документів дня (якщо виплата готівки здійснюється за генеральною довіреністю, то до касових документів дня дода-ється її копія, засвідчена уповноваженим працівником банку).

Якщо установа банку не може здійснити виплату отримувачеві переказу готівкою через те, що він протягом тридцяти робочих днів від дня надходження цієї суми не з'явився до банку, то устано-ва банку отримувача зобов'язана протягом трьох робочих днів по-вернути відповідну суму установі банку платника.

Виплата повернутих коштів готівкою здійснюється фізичним особам та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльнос-ті як виплата переказу без відкриття рахунку, а юридичним осо-бам - зарахуванням на їх поточні рахунки. Готівка, видана з каси установи банку, повинна бути відобра-жена за дебетом відповідних рахунків за балансом установи банку, з яких вона списується, і кредитом рахунка 1001 «Банкноти та мо-нети в касі банку» або 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку».

1.4 Порядок здійснення операцій вечірніми касами та ревізія каси

Приймання грошей від підприємств, організацій та населення після закінчення операційного дня здійснюють вечірні каси.

Прийняті гроші повинні бути зараховані на відповідні рахунки не пізніше наступного робочого дня. Проводити будь-які видатко-ві операції, за винятком операцій за вкладами та з цінними папера-ми, працівникам вечірніх кас забороняється.

Приймання грошей вечірніми касами здійснюється касиром під контролем бухгалтера-контролера, з яким укладається Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність за схоронність грошей та інших цінностей і який має право контрольного підпису від імені установи банку за прибутковими касовими документами.

Приймання грошей вечірніми касами може здійснюватися без бухгалтера-контролера з використанням контрольного касового апарата або комп'ютерної програми САКР. У цьому випадку пе-чатка, що є в касі, вилучається. Контрольний касовий апарат плом-бується завідувачем каси, якщо це передбачено конструкцією апа-рата. Ключ від підсумовуючого лічильника видається касирові, ключ для погашення підсумовуючого лічильника - завідувачеві саси.

Якщо приймання грошей здійснюється за допомоги бухгалтера-контролера, то особа, яка здає готівку, заповнює прибутковий доку-мент на внесення готівки і передає цей документ бухгалтерові-контролерові, який після перевірки заносить указану суму в прибутко-вий касовий журнал, а прибуткові документи передає до каси.

Прийнявши гроші, касир підписує прибуткові документи, про-ставляє на них штамп «Вечірня каса» і видає квитанцію за двома підписами (бухгалтера-контролера і касира), завірену печаткою вечірньої каси, яку закріплено за касиром.

Після закінчення приймання грошей касир та бухгалтер-контролер звіряють суму готівки з даними касового журналу і прибут-кових документів та підписують касовий журнал.

Якщо готівка здається до вечірньої каси за допомоги контроль-ного касового апарата, то після перевірки поданих клієнтом документів і прийняття грошей касир підписує документи і проставляє на зворотному боці квитанції разом з об'явою на внесення готів-ки відбиток штампа контрольного касового апарата. Квитанцію касир видає здавальникові грошей, а об'яву залишає в себе.

Після закінчення приймання грошей касир виймає з контроль-ного касового апарата контрольну стрічку, викреслює з неї всі не-правильно зараховані підсумовуючим лічильником суми згідно з зіпсованими документами, що в нього залишилися, підраховує за-гальну суму і звіряє її з фактичною наявністю грошей.

Загальну суму прийнятих грошей касир записує цифрами і літе-рами в контрольній стрічці, проставляє дату і засвідчує своїм під-писом усі зроблені в контрольній стрічці записи і виправлення.

Вранці наступного робочого дня касир вечірньої каси здає до-кументи завідувачеві каси під розписку в контрольній стрічці.

Завідувач каси до прийняття цінностей і документів зобов'яза-ний:

попередньо пересвідчитися, чи не проводилося погашення підсумовуючого лічильника контрольного касового апарата;

перевірити відповідність порядкових номерів від першої до ос-танньої операції та провести погашення підсумовуючого лічильника.

Після приймання цінностей і документів завідувач каси передає документи і контрольну стрічку головному бухгалтерові. Головний бухгалтер після підрахунку за документами загальної суми надход-жень зіставляє її з результатом, записаним на контрольній стрічці, підписує контрольну стрічку і разом з документами передає облі-ково-операційному працівникові для складання касового журналу та запису за рахунками бухгалтерського обліку.

Збирання безпосередньо на підприємствах і в організаціях гро-шової виручки організується апаратом інкасації Національного банку. У разі потреби комерційні банки можуть збирати виручку власними силами з дозволу Національного банку України.

Для створення відомчої інкасації готівки та цінностей установа банку повинна порушити клопотання перед територіальним уп-равлінням НБУ про необхідність такої служби. Клопотання з па-кетом документів і висновком подається НБУ для ухвали остаточ-ного рішення про надання дозволу конкретній установі банку на створення служби інкасації. Обслуговування підприємств і організацій інкасаторським апа-ратом здійснюється на підставі тристоронніх угод між господар-ським органом, апаратом інкасації НБУ та установою банку.

У разі інкасації грошової виручки власними силами установ банків укладається двостороння угода.

Список підприємств, організацій і установ, грошова виручка яких збирається інкасаторами, ведеться у відділі інкасації. На кож-не підприємство щомісяця складається явкова картка із присвоєн-ням їй номера, за яким підприємство зареєстроване у списку.

Кожному підприємству, залежно від обсягу грошової виручки, видається необхідна кількість інкасаторських сумок. На кожній сумці проставляється номер, де чисельником є номер господар-ської організації, під яким її зареєстровано у списку, а знаменни-ком - порядковий номер сумки.

Господарська організація подає установі банку два зразки плом-би з чітким відбитком пломбіра.

Начальник відділу інкасації складає схему маршрутів і графіки заїздів інкасаторів на підприємство для збирання грошової ви-ручки.

На кожний маршрут для збирання грошової виручки признача-ється бригада. Один із членів бригади призначається старшим бри-гади, другий - збирачем. Під час збирання виручки старший брига-ди і водій охороняють сумки з грошовою виручкою і спостерігають за роботою збирача. Якщо інкасація здійснюється двома працівни-ками, то обов'язки старшого бригади виконує водій.

Начальник відділу інкасації перед виїздом інкасаторів для зби-рання грошової виручки видає під розписку в Журналі для обліку явкових карток, сумок, печаток і доручень на інкасацію грошей:

інкасаторові-збирачеві:

доручення на інкасацію грошей;

явкові картки;

печатку відділу інкасації із зазначенням номера маршруту;
старшому бригади:

порожні сумки;

посвідчення особи водієві:

посвідчення особи;

спеціальне посвідчення на машину.

Начальник відділу інкасації періодично (не рідше 1 разу на мі-сяць) здійснює перевірку дотримання інкасаторами правил зби-рання грошової виручки і перевезення цінностей.

Інкасатор-збирач перед прийняттям сумки з грошовою вируч-кою, пред'являє здавачеві грошей посвідчення особи з фотокарт-кою, доручення на інкасацію грошей і явкову картку.

Приймаючи сумки, інкасатор-збирач перевіряє справність су-мок, опломбування, відповідність номерів, наявність дати, підписів службових осіб на накладній, відповідність вказаної у явковій картці суми виторгу записам у накладній та копії супровідної відо-мості, а також відповідність сум цифрами і літерами та наявність підпису касира в явковій картці. Після цього він передає службовій особі підприємства порожню сумку, розписується на копії супро-відної відомості, проставляє в ній дату і ставить печатку.

Старший бригади інкасаторів приймає від інкасатора-збирача сумку з грошовим виторгом та видає йому порожню сумку для одержання виторгу від наступного підприємства. Накладна на прийняту від підприємства сумку з грошовою виручкою і явкова картка залишається в інкасатора-збирача.

Сумки з грошовим виторгом інкасатори здають у касу установи банку.

Приймання касиром установи банку сумок з готівкою від стар-шого бригади інкасаторів проводиться у присутності всіх інкасато-рів цієї бригади.

Здаючи сумки з грошовою виручкою, інкасатори пред'являють накладні до сумок та явкові картки бухгалтерові-контролерові, який реєструє належні до приймання від інкасаторів сумки в Жур-налі обліку прийнятих сумок із готівкою.

Після здавання сумок старший бригади передає начальникові відділу інкасації Журнал обліку прийнятих сумок із готівкою та порожніх сумок і посвідчення особи, інкасатор-збирач передає до-ручення на інкасацію грошей, явкові картки, печатку і посвідчен-ня особи, водій - посвідчення особи та спеціальне посвідчення на машину.

Начальник відділу інкасації перевіряє, чи всі підприємства, ор-ганізації обслужено інкасаторами і чи відповідає кількість зданих інкасаторами сумок до каси банку кількості прийнятих ними сумок від підприємств, організацій, а після цього він робить відповідний запис у Журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та по-рожніх сумок, а також у Журналі для обліку явкових карток, су-мок, печаток і доручень на інкасацію грошей.

Про загальну суму грошового виторгу, здану інкасаторами, на-чальник відділу інкасації складає Довідку і передає її головному бухгалтерові.

Для поповнення залишку готівки операційної каси комерційні банки можуть купувати грошову готівку в установах НБУ та в ін-ших комерційних банках за відповідну плату.

Для обліку транзитних оборотів, пов'язаних з виконанням та-ких операцій в безпосередній кореспонденції з рахунком каси ви-користовуються такі рахунки:

181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками 1811 А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою 191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками 1911 П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою Підкріплення готівкою установ банків територіальними управ-ліннями НБУ здійснюється на підставі укладених між ними дого-ворів про касове обслуговування.

Доставляти гроші установи банку можуть власними силами або через інкасаторів територіальних управлінь Національного банку.

Відповідальність сторін щодо виявлених надлишків або недо-стачі грошей обумовлюється укладеною між ними угодою.

Для підкріплення готівкою комерційний банк завчасно надси-лає засобами електронної пошти НБУ до територіальних управ-лінь відповідні заявки за підписом уповноваженої особи банку. Форма, строк і час подання заявок обумовлюються територіаль-ним управлінням за домовленістю з банками в договорах про касо-ве обслуговування.

Підкріплення операційної каси установи комерційного банку проводиться з оборотної каси територіального управління НБУ з одночасним списанням відповідних сум із кореспондентського ра-хунку банку. Одночасно сплачується комісійна винагорода терито-ріальному управлінню Національного банку за продаж готівки.

У комерційному банку виконуються такі бухгалтерські прове-дення:

проведення розрахунків за готівку:

Д-т 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою» К-т 1200 «Кореспондентський рахунок у НБУ»;

сплата комісійної винагороди НБУ за готівку: Д-т 7100 «Комісійні витрати на розрахунково-касове обслугову-вання» К-т 1200 «Кореспондентський рахунок у НБУ» одержання готівки комерційним банком:

Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

К-т 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою».

Банки отримують готівку з доставленням власними силами безпосередньо з видаткової каси територіальних управлінь за до-віреністю, у разі доставлення готівки службою інкасації територі-альних управлінь - за описами цінностей у національній валюті, що перевозяться.

Установи банків, які мають надлишок готівки, а також зношені гроші, здають їх до оборотної каси територіального управління із зарахуванням цих сум на кореспондентський рахунок відповідної установи банку.

У комерційному банку виконуватимуться такі бухгалтерські проведення:

здавання готівки до оборотної каси територіального управлін-ня НБУ:

Д-т 1007 «Банкноти та монети в дорозі» К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;

одержання повідомлення з територіального управління НБУ про зарахування готівки на кореспондентський рахунок банку:

Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок у НБУ» К-т 1007 «Банкноти та монети в дорозі».

Установи банків, що мають надлишки готівки, можуть також передавати її іншим банкам, які мають потребу в підкріпленнях, за погодженням із територіальним управлінням НБУ

Передавання готівки проводиться після списання відповідної су-ми з кореспондентського рахунку установи банку - одержувача грошей і зарахування її на кореспондентський рахунок установи банку, що передає гроші.

Видавання готівки установою банку, що передає гроші, одержу-вачеві проводиться за прибутково-видатковим касовим ордером і довіреністю.

У комерційному банку, що купує готівку, виконуються такі бух-галтерські проведення:

проведення розрахунків за готівку:

Д-т- 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою» К-т - 1200 «Кореспондентський рахунок у НБУ»;

сплата комісійної винагороди за отримання готівки: Д-т - 7100 «Комісійні витрати на розрахунково-касове обслугову-вання» К-т - 1200 «Кореспондентський рахунок у НБУ»; одержання готівки комерційним банком:

Д-т - 1001 «Банкноти та монети в касі банку» К-т -1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою». У комерційному банку, що продає готівку, виконуються такі бухгалтерські проведення:

зарахування готівки на кореспондентський рахунок: Д-т - 1200 «Кореспондентський рахунок у НБУ» К-т -1911 «Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою»;

одержання комісійних доходів за продану готівку: Д-т - 1200 «Кореспондентський рахунок у НБУ» К-т - 6100 «Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуго-вування банків»;

передавання готівки з каси комерційного банку: Д-т -1911 «Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою» К-т - 1001 «Банкноти та монети в касі банку».

Відділення банків, які не мають самостійного балансу, можуть із дозволу банку, на балансі якого вони обліковуються, передавати го-тівку філіям і відділенням свого банку, іншим банкам, їхнім філіям. Підвідомчі філії можуть одержувати підкріплення готівкою з операційної каси комерційного банку. Плата за касове обслугову-вання при підкріпленні в межах однієї системи банку не береться. У разі підкріплення підвідомчих філій готівкою з операційної каси комерційного банку в комерційному банку виконуються такі бухгалтерські проведення:

проведення розрахунків за готівку: Д-т - 3901 «Рахунки, що відкриті для установ банку» К-т -1911 «Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою»;

передавання готівки з каси комерційного банку філії: Д-т -1911 «Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою» К-т - 1001 «Банкноти та монети в касі банку».

У підвідомчій філії, яка одержує підкріплення операційної каси комерційного банку, буде здійснено такі бухгалтерські проведення:

проведення розрахунків за готівку:

Д-т -1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою» К-т - 3900 «Рахунки, що відкриті в установах банку;

одержання готівки касою комерційного банку: Д-т - 1001 «Банкноти та монети в касі банку» К-т -1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою». Передавання готівки з однієї установи банку до іншої до прове-дення операцій за кореспондентським рахунком у територіально-му управлінні НБУ не допускається. У разі передавання готівки своїм філіям, розташованим за ме-жами області, а також іншим банкам, незалежно від місця їх розта-шування, у день її передавання надсилається повідомлення про пе-редавання готівки як банком, що передає готівку, так і банком, що її одержує, відповідному територіальному управлінню НБУ У по-відомленні про передавання готівки мають зазначатися наймену-вання банку, що видав готівку, дата її видання, сума готівки та най-менування банку-отримувача.

Ревізія грошових білетів, монети та інших цінностей, які збері-гаються у грошових сховищах і касах установ банків, а також пе-ревірка порядку їх зберігання проводиться:

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.