реферат бесплатно, курсовые работы
 

Облік операцій комерційного банку

Облік операцій комерційного банку

3

Зміст

Вступ____________________________________________________ 3

1. Касова робота та облік прибуткових касових операцій______________ 4

1.1 Організація касової роботи в комерційних банках України_____ 4

1.2 Документація, документообіг та облік прибуткових

касових операцій __________________________________________ 7

1.3 Облік і контроль видаткових касових операцій ______________12

1.4 Порядок здійснення операцій вечірніми касами та ревізія

каси_____________________________________________________ 16

2. Основні положення про підготовку прогнозів оборотів_____________ 26

2.1 Порядок підготовки та розробки прогнозів касових оборотів __ 26

2.2 Складання прогнозних розрахунків касових оборотів

за окремими статтями ______________________________________29

3. Особливості аудиту в банківській діяльності ______________________38

3.1 Вимоги Національного банку України _____________________ 38

3.2 Важливі питання аудиту КБ______________________________ 39

Висновки ________________________________________________ 41

Список використаної літератури _____________________________42

Вступ

У даній роботі буде розглянуте питання з дисципліни облік та аудит в банках, але неможливо розглядати таке важливе питання без вступного слова, у якому йде мова про загальний облік операції комерційного банку.

Банківські операції відображаються в балансі відповідно в актив-ній і пасивній його частинах.

Баланс банку дає змогу отримати загальні дані про стан коштів банку, про розміщення цих коштів (актив), а також про джерела їх утворення(пасив).

Пасивні операції - це операції, пов'язані з формуванням банківських ресурсів. Вони відіграють первинну й вирішальну роль щодо активних операцій, для яких необхідною умовою є достатність ресурсів. Саме в результаті пасивних операцій банки отримують додаткові ліквідні кошти. Банківські ресурси - це сукупність коштів, що знаходяться їв розпорядженні банків і використовуються ними для проведення активних операцій. Відповідно до джерел формування кошти комерційного банку поділяють на власні й залучені.

Дана робота, її питання є дуже актуальними та привабливими для дискусії. Тому, що у наш час, у час коли Україна виходить на міжнародну арену Європейського співтовариства, вона як самостійна держава повинна мати розвинуту й також самостійну банківську систему.

Дана робота містить 43 сторінки друкованого тексту, 5 таблиць, та у кінці роботи надається список використаної літератури.

1. Касова робота та облік прибуткових касових операцій

1.1 Організація касової роботи в комерційних банках України

Специфіка здійснення комерційними банками операцій з розра-хунково-касового обслуговування клієнтів полягає в тому, що, не-зважаючи на інтенсивний розвиток сучасних платіжних технологій та форм безготівкових розрахунків, левова частка в грошовому забезпеченні господарського обороту суб'єктів підприємницької діяльності продовжує припадати на готівкові кошти. Ось чому банки, що прагнуть надавати комплексні банківські послуги, по-винні забезпечити якісне виконання всіх необхідних операцій з ка-сового обслуговування фізичних та юридичних осіб.

Касове обслуговування - це сукупність банківських операцій з прийняття готівкових коштів від клієнтів і зарахування їх на відпо-відні банківські рахунки та видання з клієнтських рахунків через касу банку готівкових коштів згідно з розпорядженням клієнтів на цілі, передбачені чинним законодавством.

Організація касової роботи комерційних банків регламентуєть-ся Національним банком України за його Інструкцією про касові операції в банківських установах, затвердженою постановою Правління НБУ № 337 від 14.08.2003 р. Ця Інструкція визначає порядок і вимоги щодо здійснення банками, їхніми філіями та відділеннями касових операцій в національній та іноземній валютах, регулює взаємовідносини банків із територіальними управліннями національного банку, іншими банками та клієнтами з цих питань. Операції з обслуговування готівково-грошового обороту клієн-тів здійснюються через операційні каси банків.

Структуру операційної каси і чисельність касових працівників, а також потребу встановлення банкоматів банк визначає самостійно.

Робочі місця касових працівників, які здійснюють приймання та оброблення готівки, мають бути обладнані приладами для контро-лю захисних елементів банкнот. Крім того, робоче місце з прий-мання готівки має бути обладнане так, щоби клієнт міг спостеріга-ти за перерахуванням готівки.

До складу операційних кас долучаються прибуткові та видаткові каси. Прибуткові каси, своєю чергою, можуть поділятися на денні та вечірні. Денні каси приймають готівкові кошти протягом операцій-ного дня банку. Ці кошти того ж дня повинні бути зараховані банком на рахунки клієнтів. Для обслуговування клієнтів, які здійснюють го-тівкові розрахунки у пізніші вечірні часи, банки відкривають вечірні каси, які приймають готівкові кошти від клієнтів після закінчення операційного дня. Кошти, що надходять до вечірніх кас, повинні бу-ти зараховані на рахунки клієнтів наступного дня. Залишок грошей в операційній касі обмежений граничним розміром, що визначаєть-ся за погодженням з Національним банком України залежно від об-сягу готівкового обороту банку та умов його роботи.

Для зберігання готівки, бланків суворої звітності та інших цін-ностей і документів в установі банку відводиться спеціальне примі-щення - грошове сховище. У сховищі повинні бути окремі сейфи, металічні шафи, стелажі й возики, які замикаються на ключ поса-довою особою, відповідальною за схоронність готівки та ціннос-тей у сховищі банку.

Облік прийнятих у сховище грошових білетів, монет та інших цін-ностей ведеться у Книзі обліку готівки операційної каси. Там прово-дяться записи загальних залишків цінностей за кожним рахунком на кожний операційний день до закриття грошового сховища.

Бланки суворої звітності обліковуються на позабалансовому рахунку 9821 «Бланки суворої звітності» в умовній оцінці за кожну книжку або аркуш.

Відповідальність за схоронність готівки й цінностей у сховищі та в операційних касах установ банків несуть особи, які уповнова-жені наказом керівника установи банку. Такими посадовими особа-ми можуть бути керівник або заступник керівника, головний бух-галтер установи банку або його заступник, завідувач каси. Грошові сховища, в яких зберігається готівка операційної каси та інші цінності, відчиняються і замикаються на три ключі та опе-чатуються печатками трьох службових осіб, відповідальних за схо-ронність цінностей. Всі грошові сховища, сейфи, металеві шафи, в яких зберігають-ся готівка і цінності, повинні мати дублікати ключів, які з докладним описом вкладаються в пакет, обшиваються тканиною і опеча-туються печатками трьох службових осіб, відповідальних за схо-ронність цінностей. Пакет із супровідним листом, підписаним тими ж особами, передається на зберігання у відділ безпеки комерційно-го банку або в найближчу установу банку. Документ про здання дублікатів ключів на зберігання іншій ус-танові банку разом із копіями опису та супровідного листа зберіга-ється у сейфі керівника та обліковується на позабалансовому рахунку 9819 «Інші цінності і документи». Касири операційних кас можуть виконувати операції з при-ймання і видання готівки тільки на основі касових документів, які перевірені та оформлені обліково-операційними працівниками і передані внутрішнім шляхом до каси. Касири операційних кас по-винні мати зразки підписів операційних працівників і контролерів, а операційні працівники - зразки підписів касирів. У кожній установі банку на касових працівників, інкасаторів, водіїв заводиться особова справа, в якій є заява про прийняття на роботу, автобіографія, копія наказу про призначення на посаду, ви-тяг з протоколу про прийняття заліку щодо знання Інструкції про касові операції в банках України, а також договір про повну мате-ріальну відповідальність. Працівники каси несуть повну матеріальну відповідальність за нестачу грошей і цінностей та інші недоліки в роботі, які завдали матеріальної шкоди банкові. Облік готівки в національній та іноземній валютах і дорожніх чеків здійснюється за рахунками першого класу розділу 10 «Каз-начейські та міжбанківські операції» Плану рахунків бухгалтер-ського обліку банків України, затвердженого постановою Прав-ління НБУ від 21.11.1997 № 388 (із змінами і доповненнями). Аналітичний та синтетичний облік готівкових коштів у націо-нальній валюті здійснюється за номінальною вартістю.

1.2 Документація, документообіг та облік прибуткових касових операцій

Приймання готівки в касу комерційного банку здійснюється на підставі первинних документів, які мають відповідати встановле-ним формам. Бланки касових документів виготовляються згідно з їх зразками друкарським способом або з використанням комп'ютер-ної техніки з відображенням обов'язкових реквізитів. До обов'язко-вих реквізитів прибуткових касових документів належать: датаздійснення операції, зазначення платника та отримувача, сума ка-сової операції, номер рахунку отримувача та назва банку отримува-ча, підписи платника або отримувача та працівників банку, уповно-важених здійснювати касову операцію. Крім обов'язкових касові документи можуть містити й інші реквізити, потрібні для здійснен-ня окремих операцій з готівкою. Виправлення первинних касових документів не допускаються. Суми записуються з великої літери, обов'язково з початку рядка, а також чітко, без скорочень, вільне місце прокреслюється. При зазначенні суми словами перше слово починається з великої літери, назва грошової одиниці зазначається у скороченій формі, а сума копійок - цифрами.

Приймання готівки здійснюється через каси банків за такими прибутковими касовими документами:

а) за заявою на переказ готівки - від юридичних осіб для зараху-вання на власні поточні рахунки, від фізичних осіб - на поточні, де-позитні рахунки, а також від юридичних та фізичних осіб - на рахун-ки інших юридичних або фізичних осіб, які відкритті в цьому само-му банку або в іншому банку, та переказу без відкриття рахунку;

б) за рахунками на сплату платежів - від фізичних осіб на ко-ристь юридичних осіб;

в) за прибутковим касовим ордером - від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями;

г) за документами, установленими відповідною платіжною системою, від фізичних і юридичних осіб - для відправлення переказу та виплати його отримувачеві готівкою в національній валюті.

Клієнт заповнює прибуткові касові документи і передає їх опе-раційному працівнику, для перевірки правильності заповнення всіх реквізитів.

При прийманні готівки без відкриття рахунку на суму, що пере-вищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, з метою ідентифікації осіб в прибутковому касовому документі обов'язково мають зазначатися такі реквізити:

для фізичних осіб: прізвище, ім'я та по батькові клієнта, дата
народження, серія та номер паспорта, дата видання та орган, що
його видав, місце проживання, ідентифікаційний номер;

для юридичних осіб: найменування, місце знаходження, ідентифікаційний код, реквізити банку, в якому відкрито поточний ра-хунок (із зазначенням його номера), прізвище, ім'я, по батькові особи - представника цієї юридичної особи, яка безпосередньо вносить або переказує готівку, дата народження, серія та номер паспорта, дата видання та орган, що його видав. Реквізити для ідентифікації осіб обов'язково мають бути зазна-чені в касових документах за допомоги технічних засобів або від руки на підставі пред'явлених клієнтом відповідних документів.

Після перевірки прибуткових касових документів операційний працівник підписує їх та записує внесену суму в прибутковому ка-совому журналі. Після цього прибуткові касові документи внут-рішнім шляхом передаються до каси.

Касир, що одержав прибуткові касові документи, зобов'язаний:

перевірити наявність і тотожність підписів операційних пра-цівників наявним у нього зразкам;

звірити відповідність указаних у них сум цифрами і літерами;

викликати особу, яка вносить гроші, та прийняти їх поаркуш-ним перерахуванням.

Якщо клієнт здає гроші до каси банку за кількома прибуткови-ми документами для зарахування на різні рахунки, то касир пови-нен приймати гроші за кожним документом окремо. На столі касира не повинно бути ніяких інших грошей, крім тих, що прийма-ються від особи, яка вносить гроші.

Після приймання грошей клієнтові видається квитанція або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки. Кви-танція має містити дату здійснення касової операції, підпис праців-ника банку, який прийняв готівку, відбиток печатки або електрон-ний підпис працівника банку, засвідчений електронним підписом системи автоматизації банку (САБ).

Якщо прибутковий документ заповнено з порушенням вимог або якщо сума наявних коштів менша, ніж сума платежу, то клієнт додає потрібну суму готівки або операція не виконується, а документ і готів-ка повертаються платникові. Порядок анулювання операції та повер-нення платежу визначаються залежно від внутрішнього порядку банку.

Наприкінці операційного дня на підставі прийнятих документів касир складає Довідку касира прибуткової каси про суму прийня-тих грошей та кількість документів, що надійшли до каси, і звіряє суму за довідкою з сумою прийнятих ним грошей. Довідка підпису-ється касиром, а вказані в ній касові обороти звіряються ним із за-писами в касових журналах операційних працівників. Звірення оформляється підписами касира в касовому журналі, а операцій-ного працівника - в довідці касира.

У разі постійних надходжень платежів від фізичних осіб (кварт-плата, комунальні платежі, плата за газ, електроенергію, телефон-ний зв'язок) між установами банків та юридичними особами, на ко-ристь яких приймаються платежі, можуть укладатися договори про порядок здійснення операцій у спільно створених системах із прий-мання та обліку платежів. У цих системах можуть застосовуватися документи на електронних носіях (магнітна картка з умонтованою мікросхемою), на яких міститься потрібна інформація про реквізи-ти платника, одержувача коштів і суми, що сплачуються.

Для ведення обліку операцій і формування потрібних облікових документів застосовуються комп'ютерні системи автоматизованої касової роботи (САКР), які функціонують у складі програмно-апаратного комплексу «Операційний день банку».

Усі операції, що їх виконує касир, фіксуються у протоколі робо-ти САКР у формі, що не допускає зміни його змісту.

Після закінчення вводу інформації касир друкує квитанцію з такими реквізитами:

найменування установи банку;

дата;

час виконання операції;

призначення платежу;

сплачена сума;

дані про платника та одержувача коштів.

Квитанція має містити електронний підпис касира та бути за-свідченою електронним підписом САКЕ За відсутності в САКР функції формування електронних підписів квитанцію підписує ка-сир і засвідчує відбитком печатки.

На кінець операційного дня виконані касиром прибуткові доку-менти мають формуватися засобами САКР автоматично. Операції за прийнятими платежами від фізичних осіб мають бути передані в систему автоматизації банку безпосередньо або через проміжні носії інформації того самого дня. Додатково в САКР може форму-ватися реєстр платежів щодо кожної юридичної особи - одержува-ча коштів, який надсилається їй в узгодженій у договорі формі. На підставі здійснених операцій в САКР формується зведений касо-вий ордер платежів. Суми платежів, прийняті через САКР, зарахо-вуються на відповідні рахунки, звичайно в день їх приймання, або в строки, обумовлені договором.

Установа банку приймає від юридичних і фізичних осіб готівку для здійснення переказу у внутрішньобанківській або внутрішньо-державній платіжних системах юридичній або фізичній особі. Платник і отримувач можуть бути як різними особами, так і од-нією.

Плата за послуги з переказу готівки встановлюється установою банку залежно від застосовуваної платіжної системи. Для здійснення переказу платник подає до установи банку-члена платіжної системи заповнену та засвідчену особистим підпи-сом заяву про переказ. Форма заяви про переказ визначається платіжною системою. Після прийняття заяви працівник установи банку, який здійснює операції з приймання переказів, перевіряє повноту заповнення за-яви, звіряє відповідність зазначених у заяві сум цифрами і словами, нараховує плату за здійснення операції, приймає готівку з поар-кушним перерахуванням. Якщо банк використовує внутрішньобанківську платіжну сис-тему, то працівник установи банку вносить дані, зазначені в заяві, до форми заяви в електронному вигляді та надсилає запит щодо отримання реєстраційного номера до головного банку. Після отримання реєстраційного номера переказу працівник ус-танови банку роздруковує один примірник заяви, проставляє на ньо-му особистий підпис і відбиток печатки та надає його платникові. Працівник банку попереджає платника про потребу повідомлення ним отримувача про здійснення переказу (якщо інформацію про це не передбачено заявою) та про реєстраційний номер переказу. У разі використання внутрішньодержавної платіжної системи реєстрація переказів і присвоєння реєстраційного номера прово-диться установою банку, що здійснює переказ. Після закінчення операційного дня працівник установи банку, який здійснював перекази, формує і друкує зведений реєстр при-йнятих переказів і звіряє його з даними фактичного залишку готівки в касі. На загальну суму прийнятої готівки відповідно до зведеного реєстру складається прибутковий касовий ордер, який разом із реєстром і заявами додається до касових документів дня. Вся готівка, яка надійшла до закінчення операційного дня, по-винна бути оприбуткована в операційній касі та відображена за де-бетом рахунка 1001 «Банкноти та монети в касі банку» або 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку» і кредитом відповід-них рахунків за балансом установи банку, на які зараховується го-тівка.

1.3 Облік і контроль видаткових касових операцій

Видача грошей з кас установ банку проводиться за такими до-кументами:

а) за грошовими чеками - юридичним особам, їхнім відокрем-леним підрозділам, а також підприємцям;

б) за заявою на видання готівки - фізичним особам із поточ-них депозитних рахунків та фізичним і юридичним особам переказ без відкриття рахунка;

в) за документом на отримання переказу готівкою, уста-новленим відповідною платіжною системою-фізичним і юри-дичним особам;

г) за видатковим касовим ордером - працівникам банку за
внутрішньобанківськими операціями.

Для одержання грошової чекової книжки клієнт заповнює за-яву про видання чекової книжки в одному примірнику, на якій після відповідної перевірки проставляється дозвільний напис уповнова-женого працівника банку.

До видання клієнтові грошової чекової книжки на кожному че-ку працівник банку заповнює реквізити (найменування банку, код банку, номер його поточного рахунка, найменування юридичної особи) та реєструє їхні номери в картках зразків підписів клієнта. Для здійснення видаткових касових операцій завідувач каси ви-дає під звіт касирам необхідну суму грошей під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей.

Бланки первинних касових документів, на підставі яких здій-снюється видання готівки та інших цінностей, мають відповідати встановленим формам. Виправлення у видаткових документах не допускаються.

Грошові чеки заповнюються тільки від руки кульковою руч-кою.

У грошових чеках, заявах на видання готівки, на підставі яких видається клієнтам готівка, незалежно від суми мають зазначати-ся дані паспорта особи - отримувача або документа, що його замі-нює, найменування документа, серія, номер і дата його видання, найменування установи, що його видала.

Грошові чеки дійсні протягом десяти календарних днів від дня їх виписки, не враховуючи дня виписки.

Видаткові касові документи на одержання готівки клієнт пред'являє операційному працівникові, який перевіряє наявність необхідної суми коштів на рахунку клієнта, для здійснення опера-ції, правильність заповнення всіх реквізитів, достовірність касово-го документа, зіставляє номер чека, підпис і печатку з наявними у нього зразками.

Операційний працівник підписує видаткові касові документи і видає особі, яка одержує гроші, для пред'явлення в касу контроль-ну марку від грошового чека.

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.