реферат бесплатно, курсовые работы
 

Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

На прискорення економічного зростання позитивно вплинула грошово-кредитна політика, реалізація якої сприяла збільшенню кредитів в економіку і рівня монетизації, забезпеченню стабільності валютного ринку та обмінного курсу при значному зростанні резервів Національного банку України. Прийнято ряд законів, відповідно до яких має поступово знижуватися податкове навантаження і розширюватись кредитування економіки. Ці процеси сприяли покращенню фінансового стану підприємств та збільшенню доходів бюджету.

Грошово-кредитна політика здійснюється відповідно до розвитку загальної макроекономічної ситуації та спрямовується на забезпечення внутрішньої та зовнішньої стабільності національної валюти. Станом на 1 січня 2006 р. монетарна база зросла на 24,1% (до 38,2 млрд. грн.), грошова маса - на 28,7% (до 95 млрд. грн.)

Проведений аналіз динаміки та структури грошової маси свідчить про її зростання на протязі всього аналізованого періоду. Але структура грошової маси не відповідає структурі грошової маси розвинених країн: занадто велика питома вага агрегату М0 - готівки в обігу. Питома вага цього агрегату в грошовій масі повинна бути 5%, а в Україні вона складає 33,67%.

Таке динамічне зростання монетарних агрегатів є адекватним сучасному розвитку економіки і спрямоване на підтримання економічного зростання і ремонетизацію економіки. Національний банк забезпечує потреби суб'єктів господарювання у платіжних засобах, не провокуючи монетарного тиску на споживчі ціни та обмінний курс.

Здійснювана на сучасному етапі грошово-кредитна політика враховує ряд факторів, зокрема:

· минулорічну дефляцію, яка викликала необхідність певного пожвавлення цінової динаміки як стимулу економічного розвитку;

Таблиця 2.6. Структура грошової маси в Україні на кінець періоду, млн. грн.

Період

M0

M1

M2

M3**

1991*

0.3

1.7

2.4

-

1992

5

21

25

-

1993

128

334

482

-

1994

793

1860

3216

-

1995

2623

4682

6846

6930

1996

4041

6315

9023

9364

1997

6132

9050

12448

12541

1998

7158

10331

15432

15705

1999

9583

14094

21714

22070

2000

12799

20762

31544

32252

2001

19465

29796

45186

45755

2002

26434

40281

64321

64870

2003

33119

53129

94855

95043

2004

42345

67090

125483

125801

2005

60231

98573

193145

194071

· необхідність підтримання стабільності номінального обмінного курсу за умов позитивного сальдо поточного рахунку платіжного балансу, що зумовлює значне розширення грошової пропозиції на внутрішньому ринку.

Розвиток валютного ринку України у січні - жовтні 2005 року характеризувався збільшенням попиту і пропозиції іноземних валют за умов збереження стабільності курсу гривні. Загальний обсяг операцій з купівлі та продажу доларів США, євро і російських рублів порівняно з відповідним періодом 2004 року збільшився на 15% до 86 млрд. дол. США у доларовому еквіваленті. У жовтні 2005 року обсяг валютних операцій порівняно з вереснем зменшився на 4.4% до 9.2 млрд. дол. США за рахунок зменшення обсягу операцій з євро і російськими рублями відповідно на 28.2 та 2.1% до 1.1 та 0.6 млрд. дол. США, разом з тим обсяг операцій з доларами США збільшився на 0.1% і становив 7.5 млрд. дол. США зрушення в структурі економічного зростання, які обумовлюють збільшення попиту на кредити і, відповідно, потреби в платіжних засобах.

У січні - серпні 2005 року монетарна база збільшилася на 27,4 відсотка, грошова маса - на 31 відсоток. Інтенсивне збільшення монетарних агрегатів (яке частково мало відновлювальний характер після істотного уповільнення наприкінці минулого року) спостерігається на тлі значного уповільнення темпів зростання ВВП. Приріст депозитів фізичних осіб у національній валюті за вісім місяців становив 55,7 відсотка. У той же час співвідношення темпів приросту загального обсягу вкладів фізичних і юридичних осіб у банківській системі (33,1 відсотка) та темпів збільшення інших монетарних агрегатів (зокрема, готівки та грошової маси) свідчить про уповільнення тенденції щодо збільшення частки грошей, які розміщені в банківській системі. Темп зростання готівки (27,1 відсотка за період) значно перевищує відповідні показники за роки економічного зростання, що обумовлює додатковий інфляційний ризик.

Розвиток економіки України в 2005 році характеризується значним уповільненням темпів економічного зростання. Збільшення ВВП протягом січня-липня 2005 р. порівняно з відповідним періодом минулого року становило 3,7 відсотка і мало низхідну динаміку з початку року: з 6,5 відсотка в січні помісячні його темпи знизилися до мінімального значення в червні (1,1 відсотка) та дещо збільшилися у липні (2,4 відсотка). Така динаміка є значно нижчою від прогнозованої. Промислове виробництво в зазначеному періоді зросло на 3,9 відсотка, а в червні та липні його динаміка була від'ємною.

Дещо поліпшилася ситуація на ринку праці, кількість безробітних, які перебувають на обліку, зменшилася за рік з 945 до 825,4 тис. осіб., або на 2,7 відсотка. У результаті цього рівень зареєстрованого безробіття, розрахований щодо працездатного населення працездатного віку, знизився з 3,4 до 2,9 відсотка.

Завдяки вжиттю заходів щодо поліпшення фіскальної політики, зокрема скасування наявних раніше численних податкових пільг, за сім місяців 2005 року вдалось досягти збільшення доходів державного бюджету на 53,2 відсотка, а їх частка у ВВП досягла 25,6 відсотка, порівняно з 21,2 відсотка у 2004 році. У структурі видатків відбулося зміщення в бік соціальних трансфертів, за підсумками року прогнозується дефіцит бюджету на рівні 5,4 млрд. грн., який покриватиметься за рахунок приватизаційних надходжень та можливого розміщення єврооблігацій на 600 млн. євро з терміном обігу 10 років.

У зв'язку з цим важливе значення для забезпечення стабільності гривні матиме вирішення проблеми посилення координації бюджетної та монетарної політики.

Тенденція зростання доходів населення за рахунок переважно соціальних платежів та зарплат у бюджетному секторі, що започаткована в кінці 2004 року, спостерігалася і в 2005 році. За результатами семи місяців 2005 року приріст реальної заробітної плати становив 17,5 відсотка, а приріст реальних наявних доходів населення - 25,8 відсотка. До кінця року очікується продовження підвищення доходів населення через планомірне збільшення мінімальної заробітної плати та зміни в системі оплати праці в бюджетних установах.

Після досягнення в 2004 році рекордного значення позитивного сальдо зовнішньої торгівлі на рівні 4,87 млрд. дол. США в 2005 році відбувається значне його зменшення. Кількісний склад банківської системи представлено у таблиці 2.7. За станом на 1 січня 2006 року в Державному реєстрі банків значиться 186 банків, з них 165 банків мають ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій, у тому числі: 133 банки - акціонерні товариства (з них: 92 - відкриті акціонерні товариства (2 банки - державні), 41 - закриті акціонерні товариства), 32 банк - товариства з обмеженою відповідальністю.

Таблиця 2.7. Кількісний склад банків України

Показники

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Кількість банків за реєстром (на кінець року)

195

189

182

179

182

186

у тому числі зареєстровано протягом року

1

3

5

5

7

5

Із загальної кількості:

Кількість банків, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій (на кінець року) та надають звітність

154

153

157

157

160

165

163

- акціонерні товариства:

137

136

136

133

132

133

відкриті

99

95

94

94

92

92

у тому числі державні

2

2

2

2

2

2

закриті

38

41

42

39

40

41

- товариства з обмеженою відповідальністю

17

17

20

24

28

32

- кооперативні

-

-

1

-

-

-

- кількість банків

31

21

20

19

19

23

у тому числі зі 100% іноземним капіталом

7

6

7

7

7

9

- статутний капітал*, млн. грн.

725

946

1046

1152

1630

3602

у тому числі зі 100% іноземним капіталом, млн. грн.

225

265

365

414

689

1056

Кількість банків, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій (на кінець року)

149

149

153

156

158

162

крім того, кількість інших фінансово-кредитних установ, яким надано ліцензію на здійснення банківських операцій

1

1

1

1

1

1

Статутний капітал діючих банків у гривневому еквіваленті*, млн. грн.

3666

4576

6003

8116

11605

16111

Кількість банків, виключених з Державного реєстру (за період)

9

9

12

8

4

1

За 2005 рік в Державному реєстрі банків зареєстровано 6 банків (ЗАТ «Міжнародний Іпотечний Банк», ТОВ КБ «Євробанк», ЗАТ «Внєшторгбанк (Україна)», ТОВ КБ «Фінансова Ініціатива», ТОВ «Банк інвестицій та заощаджень» та ТОВ «БМ Банк»). В стані ліквідації перебуває 20 банків (10,8% від загальної кількості банків у Державному реєстрі банків), з них 14 банків ліквідуються за рішенням Національного банку України, 5 банків - за рішенням господарських (арбітражних) судів та 1 банк - за рішенням зборів акціонерів (власників) банку.

Таблиця 2.8. Основні показники діяльності банків України за 2003-2005 рр.

Показники

На 01.01.2004, тис. грн.

На 01.01.2005, тис. грн.

Абсолютне відхилення, тис. грн.

На 01.01.2006, тис. грн.

Абсолютне відхилення, тис. Грн.

Темп приросту, %

Група 1 (найбільші банки)

10

10

0

12

0

-

Загальні активи

53862004

71356872

17494868

123501883

52145011

73,1

Кредити та заборгованість клієнтів

34355043

47890201

13535158

84686862

36796661

76,8

Зобов'язання

48903807

63696369

14792562

111392981

47696612

74,9

Балансовий капітал

4958196

7660502

2702306

12108902

Група 2 (великі банки)

14

14

0

15

1

7,1

Загальні активи

17144003

24250586

7106583

37600802

13350216

55,1

Кредити та заборгованість клієнтів

10704298

14946015

4241717

23031444

8085429

54,1

Зобов'язання

15212559

21185341

5972782

33656581

12471240

58,9

Балансовий капітал

1931442

3065244

1133802

3944221

878977

28,7

Група 3 (середні банки)

24

31

7

28

-3

-

Загальні активи

17080656

21772876

4692220

27811046

6038170

27,7

Кредити та заборгованість клієнтів

10324344

13823420

3499076

18552322

4728902

34,2

Зобов'язання

14535183

18678821

4143638

24302765

5623944

30,0

Балансовий капітал

2545476

3094056

548580

3508281

411195

13,4

Група 4
(малі банки)

99

105

6

108

3

Загальні активи

12148697

16967546

4818849

24964250

7996704

47,1

Кредити та заборгованість клієнтів

7119280

10859745

3740465

16006130

5146385

47,3

Зобов'язання

8700936

12365917

3664981

19074801

6708884

54,2

Балансовий капітал

3446763

4601629

1154866

5889449

4734583

27,9

Усього

Кількість банків

158

160

2

163

3

Загальні активи

100234360

134347880

34113520

213877982

179764462

59,1

Кредити та заборгованість клієнтів

62 502965

81495036

18992071

142276756

60781720

73,5

Зобов'язання

87352485

115926449

28573964

188427129

72500680

в 2,5 рази

Балансовий капітал

12881878

18421431

5539553

25450853

19911300

38,2

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.