реферат бесплатно, курсовые работы
 

Документарний акредитив, міжнародний лізинг

467

Лізингова компанія

11 5

2

9

Інвестор

1 3 8 10 12

Лізингоотримувач

Рис.2. Етапи проведення лізингової операції.

Етапи проведення лізингової операції

Лізингоотримувач направляє лізингодавцю в письмовій формі заяву про розгляд питання надання за лізингом устаткування визначеної специфікації. Строки визначають порядок фінансування угоди.

Лізингова компанія укладає договір з інвестором для цільового інвестування коштів на придбання устаткування для лізингоотримувача.

Лізингодавець укладає договір лізингу з лізингоотримувачем, відповідно до якого він зобов'язується за заявою лізингоотримувача надати йому в платне користування об'єкт лізингу.

Лізингодавець укладає контракт купівлі-продажу устаткування з постачальником, що погоджений з лізингоотримувачем.

Інвестор перераховує лізинговій компанії кошти необхідні для закупівлі устаткування.

Лізингова компанія проводить оплату за устаткування постачальнику передбаченій контрактом купівлі-продажу термін.

Постачальник відповідно до умов контракту купівлі-продажу здійснює відвантаження устаткування лізинговій компанії.

Лізингова компанія на основі договору лізингу передає устаткування лізингоотримувачу.

Лізингова компанія укладає з інвестором договір застави з метою надання гарантій повернення інвестованих коштів.

10) Протягом терміну дії договору лізингу лізингоотримувач здійснює лізингові платежі на користь лізингової компанії.

11) Відповідно із надходження лізингових платежів лізингова компанія повертає інвестору раніше отримані кошти.

12) По закінченні договору лізингу і виконання його умов об'єкт лізингу переходить у власність лізингоотримувача.

Умовно можна виділити чотири етапи лізингової угоди:

1 етап. Попередній. На цьому етапі здійснюється підготовча робота - консультування: розробка індивідуальної концепції лізингу, консультація при виборі лізингу.

2 етап. На другому етапі проводиться робота, що передує укладенню ряду юридичних договорів, проведення якої зумовлене складним характером багатосторонніх відношень при лізингу, необхідністю докладного вивчення умов і особливостей кожної угоди; вирішується питання про джерела фінансування угоди. На даному етапі оформлюється заявка майбутнього лізингоотримувача, готуються висновки про кредитоспроможність клієнта і розраховується ефективність лізингового проекту. Все це відбивається в замовленні-наряді, що направляється постачальнику.

3 етап. Цей етап відіграє головну роль в організації управління лізингом. На цьому етапі виробляється юридичне закріплення лізингової угоди. Оформляються наступні документи:

договір про купівлю-продаж об'єкту лізингу;

акт про прийняття об'єкту лізингу в експлуатацію;

лізингова угода;

договір про технічне обслуговування майна, що передається в лізинг;

договір на страхування об'єкту лізингу.

4 етап. Період безпосереднього використання лізингу. Цей етап супроводжується відображенням лізингових операцій в бухгалтерському обліку і звітності. На даному етапі відбувається оплата лізингодавцю лізингових платежів і після закінчення терміну лізингу оформляються відношення по подальшому використанню об'єкту лізингу.

Проведенню лізингових операцій передує велика організаційна робота. Для успішної діяльності банк повинен володіти можливостями широкої реклами лізингових операцій і їхніх переваг для потенційних лізингоотримувачів. Велике значення має вивчення лізингового ринку, його основних тенденцій, виявлення попиту на певні види обладнання. При цьому до уваги приймаються різноманітні чинники: коливання ринкових цін на те або інше обладнання, що користується попитом, ціни і тарифи на інші супутні лізингу послуги (ремонт, технічне обслуговування), зміна транспортних тарифів і т.д.

Загальною метою попередньої роботи є пошук потенційних клієнтів, зацікавлених в здійсненні лізингу. Разом з тим ініціатива в проведенні лізингових операцій може виходити і від майбутнього лізингоотримувача.

Всі подальші взаємовідносини між сторонами грунтуються на основі заявки-клопотання, яке надається лізингоотримувачу майбутнім користувачем. Воно підготовлюється в довільній формі і повинно містити технічний опис необхідного обладнання, його комерційні параметри, найменування і реквізити постачальника. Водночас з ним лізингоотримувач представляє документи, що характеризують окремі показники діяльності лізингоотримувача. Для оцінки можливості виконання лізингоотримувачем платіжних зобов'язань, лізингодавцю слід оцінити економічну діяльність клієнта з точки зору його платоспроможності. Оцінка платоспроможності лізиногоотримувача може вироблятися по загальній схемі, прийнятій для аналізу банком кредитоспроможності своїх клієнтів. Разом з тим лізингодавцю слід звернути увагу на те, що лізингова операція носить, як правило, довгостроковий характер, тому його повинна цікавити спроможність лізингоотримувача виконувати всі платіжні зобов'язання в перспективі, відповідній терміну лізингової угоди. На підставі проведеної роботи аналітичним відділом банку підготовлюються висновки про кредитоспроможності клієнта і рекомендації по встановленню з ним лізингових угод. В ряді випадків лізингодавець може вимагати надання йому необхідних гарантій.

У випадку позитивного рішення питання лізингодавець спрямовує постачальнику замовлення на постачання обладнання. Відношення між лізингодавцем і постачальником можуть також оформлюватися договором купівлі - продажу.

Після отримання лізингодавцем підписаного акту про прийняття в експлуатацію і виписаних рахунків він зобов'язується виконувати свою основну функцію в лізингових відносинах - провести оплату шляхом переказу на ім'я постачальника загальної суми постачання. Контрагенти обговорюють і особливості розрахунків між ними. Так, на основі взаємної домовленості постачальнику може бути наданий аванс в певному відсотку від вартості об'єкту лізингу (на практиці не більш 10-20%), оплата основної частини вартості здійснюється одноразово після підписання акту прийняття в експлуатацію або періодичними платежами протягом обумовленого періоду.

Лізингова угода укладається між лізингодавцем і лізингоотримувачем про надання лізингоотримувачем в користування для виробничої експлуатації об'єкту лізингу, опис якого додається в специфікації в лізинговій угоді в якості його неоплаченої частини.

В тексті умов лізингу міститься найменування фірми-постачальника, термін, до якого постачальник зобов'язується надати об'єкт угоди, і місце постачання.

Лизингодавець має право поступитись своїми правами по лізинговій угоді або будь-якими інтересами, що випливають з неї, повністю або частково третій особі без згоди користувача, але з повідомленням його про це.

Лізингова угода набирає чинності з дати введення обладнання як об'єкту угоди в експлуатацію і діє протягом встановленого в угоді терміну.

Лізингова угода вважається припиненою по закінченні терміну її чинності. Лізингоотримувач не може відмовитися від лізингу до закінчення закриття угоди (всю несплачену в термін лізингову плату і загальну суму наступних внесків, яка мала бути внесена, якщо б угода не була розірвана).

Лизингоотримувач має право розірвати угоду тільки у тому випадку, якщо при прийманні обладнання виявляються його недоліки, що виключають нормальну роботу і усунення яких неможливо. Про розірвання угоди він повинен повідомити лізингодавця у письмовій формі не пізніше 10 днів зі дня закінчення терміну постачання обладнання. Всі суперечки, що виникають в зв'язки з укладенням і виконанням лізингової угоди, вирішуються між сторонами в арбітражі або суді.

В лізинговій угоді вказується сума лізингового платежу, засіб його сплати і періодичність лізингових внесків.

Лізингові внески, як правило, в основному мають грошову форму, коли платіж проводиться за рахунок грошових засобів. У випадку натуральної форми платежу розрахунки проводяться на компенсаційній основі або товарами, створюваними на обладнанні, що орендується, або шляхом надання зустрічної послуги лізингодавцю. Можлива змішана форма платежу, коли поряд з грошовими виплатами допускаються платежі товарами або послугами.

При перерахуванні лізингових внесків в більшості випадків використовуються платежі з фіксованою загальною сумою платежу. Лізингова плата в цьому випадку включає в себе амортизаційні відрахування від вартості орендного обладнання, плату за користування позичковими засобами, суму комісійної винагороди лізингодавцю і плату за надання їм додаткових послуг по угоді. Лізинговий платіж з авансом (депозитом) допускає, що користувач майна представляє лізинговий платіжа в встановленому в момент підписання угоди розмірі, а інша сума платежу сплачується після підписання акту про приймання обладнання в експлуатацію. Мінімальна лізингова плата являє собою суму всіх лізингових платежів, що повинен здійснити користувач за весь період лізингу, і суму, яку він повинен сплатити, якщо має бажання придбати майно у власність після закінчення терміну лізингу.

На практиці переважають періодичні лізингові внески. В лізинговій угоді повинен бути прийнятий в якості додатку графік сплати періодичних лізингових внесків. Одноразовий платіж в поєднанні з періодичними внесками застосовується у випадку, якщо в угоді передбачена виплата лізингоодавцю авансу.

Амортизація на обладнання, що використається, може начислятися звичайним способом в залежності від балансової вартості обладнання, терміну його служби і встановленої норми амортизації і способом прискореної амортизації, при якому норма річних амортизаційних відрахувань на повне відновлення збільшується, але не більш ніж в два рази. Крім того, малі підприємства поряд з застосуванням прискореного засобу амортизації можуть в перший рік експлуатації машин і обладнання списувати до 20% першопочаткової вартості основних фондів із терміном служби понад трьох років.

Основними видами лізингу, визнаними у всьому світі, є фінансовий лізинг і оперативний лізинг, а критеріями для такого розмежування служать термін використання устаткування і об'єм обов'язків лізінгодателя.

Оперативний лізинг характеризується тим, що термін лізингу коротший, ніж нормативний термін служби майна, і лізингові платежі не покривають повної вартості майна. Тому лізінгодатель вимушений його здавати в тимчасове користування кілька разів, оскільки для нього зростає ризик по відшкодуванню залишкової вартості об'єкту лізингу. У зв'язку з цим за інших рівних умов розміри лізингових платежів у разі оперативного лізингу вищі, ніж при фінансовому лізингу.

Фінансовий лізинг є лізинг майна з повною виплатою вартості майна і характеризується тим, що термін, на який передається майно в тимчасове користування, наближається за тривалістю до терміну експлуатації і амортизації всій або більшій частині вартості майна. Протягом терміну договору лізінгодатель за рахунок лізингових платежів повертає собі всю вартість майна і отримує прибуток від лізингової операції. При фінансовому лізингу, як правило, обов'язок по технічному обслуговуванню і страхуванню лягає на лізінгополучателя. Цей вид лізингу є найбільш поширеним і містить в собі безліч різних форм, які отримали самостійну назву.

За об'ємом обслуговування передаваного майна лізинг підрозділяється на чистий і “мокрий" лізинг.

Чистий лізинг - це відносини, при яких все обслуговування майна бере на себе орендар. Тому в даному випадку витрати по обслуговуванню устаткування не включаються в лізингові платежі. Даний вид лізингу, як було вказано вище, характерний для фінансового лізингу.

“Мокрий" лізинг припускає обов'язкове технічне обслуговування устаткування, його ремонт, страхування і інші операції, які лежать на лізінгодателю. Окрім цих послуг, за бажанням орендаря орендодавець може узяти на себе обов'язки по підготовці кваліфікованого персоналу, маркетингу і рекламі готової продукції, постачанню сировини і т.п. Можна сказати, що “мокрий" лізинг характерний для оперативного лізингу.

Ринок лізингових послуг в нашій країні ще не склався, і практично немає лізингових компаній, які забезпечили б якісне технічне обслуговування об'єктів лізингу. У зв'язку з цим найбільш поширеним видом лізингу буде чистий лізинг.

Прямий лізинг. В даному випадку виробник устаткування самостійно здає об'єкт в лізинг. Тим самим постачальник і лізінгодатель виступають в одній особі. Має місце двостороння операція. У такому вигляді двосторонні лізингові операції не знайшли широкого розповсюдження, оскільки при збільшенні лізингових операцій виробник, як правило, створює свою лізингову компанію.

Задача 1

Вихідні дані

Варіант 4

За умови домовленості підприємство-експортер надає іноземному покупцеві розстрочку платежу, …%

40

вартості контракту на … роки

6

з розрахунку …% річних

2

з розрахунку …% за півріччя

1

Сума контракту складає … дол

1200

Сума кредиту, дол

480

Проценти із суми заборгованості до дати наступного платежу

Сума на 1 період

40

Період

Залишкова сума заборгованості, дол

Сума процентів за період, дол

1-ше півріччя

480

4,8

2-ге півріччя

440

4,4

3-тє півріччя

400

4

4-те півріччя

360

3,6

5-те півріччя

320

3,2

6-те півріччя

280

2,8

7-ме півріччя

240

2,4

8-ме півріччя

200

2

9-те півріччя

160

1,6

10-те півріччя

120

1,2

11-те півріччя

80

0,8

12-те півріччя

40

0,4

Сума

31,2

Проценти від дати видачі до дати оплати чергової трати

Період

База нарахування процентів, дол

Сума процентів за період, дол

1-ше півріччя

40

0,4

2-ге півріччя

40

0,8

3-тє півріччя

40

1,2

4-те півріччя

40

1,6

5-те півріччя

40

2

6-те півріччя

40

2,4

7-ме півріччя

40

2,8

8-ме півріччя

40

3,2

9-те півріччя

40

3,6

10-те півріччя

40

4

11-те півріччя

40

4,4

12-те півріччя

40

4,8

Сума

31,2

Проценти підрахуванням загальної суми процентів і поділенням її на рівні частини за числом тратт

Сума процентів за весь період дії кредиту, дол

Сума процентів за півріччя, дол

57,6

4,8

Умови платежів: Покупець отримує кредит у сумі 480 дол під 2% річних на 6 роки, проценти нараховуються від дати видачі до дати оплати чергової трати. Експортеру найвигідніше отримувати проценти обчислені від дати видачі до дати оплати чергової трати.

Задача 2

Вихідні дані

Варіант

Німецька фірма планує експортувати кухонний мікропроцесор до США на умовах ФОБ Гамбург. У результаті вивчення американського товарного ринку було отримано наступні дані:

4

1. Роздрібна ціна продажу аналогічного товару споживачеві на внутрішньому ринку США … дол.

220

Включаючи податок з продажу …% від роздрібної ціни

21,46

2. Націнка експортера …% від обсягу продаж

75

3. Націнка імпортера …% від обсягу продаж

35

4. Націнка оптовика …% від обсягу продаж імпортера

55

5. Націнка роздрібного торговця …% обсягу продаж оптовика

60

6. Митний збір - 3% ціни ФОБ

3

7. Вартість отримання вантажу з митниці і складування по прибуттю - 3% СІФ

3

8. Вартість накладних витрат (фрахт, транзит, страхування) - 15% ФОБ

15

Крефіціент зняття податку з продажу із роздрібної ціни на внутрішньому ринку

1,21

Роздрібна ціна на внутрішньому ринку США без податку з продажу, дол

181,13

Коефіцієнт зняття націнки роздрібного торговця

1,60

Ціна без націнки роздрібного торговця, дол

113,21

Коефіцієнт зняття націнки оптовика

1,55

Ціна без націнки оптовика, дол

73,04

Коефіцієнт зняття націнки імпортера

1,35

Ціна без націнки імпортера, дол

54,10

Коефіцієнт зняття вартості отримання вантажу з митниці і складування по прибуттю

1,03

Ціна СІФ + вартість отримання вантажу з митниці і складування по прибуттю, дол

52,53

Коефіцієнт зняття вартості накладних витрат (фрахту, транзиту, страхування)

1,15

Ціна ФОБ + митний збір, дол

45,67

Коефіцієнт зняття митного збору

1,03

Ціна ФОБ, дол

44,34

Ціна і загальна вартість товару: продавець продає, а покупець купує 10000 кухонних мікропроцесорів за ціною ФОБ 44,34 дол за одиницю. Загальна вартість контракту 443400 доларів США.

Задача 3

Вихідні дані

Варіант № 4

На територію України на умовах давальницької ввозиться сировина.

Ціна одиниці сировини - … дол США за одиницю

1,7

Кількість сировини - … одиниць

320

Загальна вартість сировини, дол США

544

Загальна кількість готової продукції - … дол США

75

Ціна одиниці готової продукції - … дол США

60

Загальна вартість готової продукції, дол США

4500

Частка давальницької сировини у вартості готової продукції,% (повинна бути більшою чи дорівнювати 20% згідно із Законом України "Про операції із давальницькою сировиною")

12,08889

Курс НБУ на момент пред'явлення векселя до оплати … грн/дол США

7,7

Умова поставки

СІФ

Ставка мита на сировину,%

10

Ставка мита на готову продукцію,%

30

ПДВ,%

20

Пеня за невчасне вивезення готової продукції,%/день

0,3

Готова продукція вивозиться протягом 90 календарних днів з моменту ввезення:

Митна вартість давальницької сировини, грн

4188,8

Мито на давальницьку сировину, грн

418,88

Митна вартість давальницької сировини, грн + Мито на давальницьку сировину, грн

4607,68

ПДВ, грн

921,536

Митний збір на ввезення сировини, грн

відмінено

Митний збір за вивезення готової продукції, грн

відмінено

Сума векселя, грн = Мито + ПДВ

1340,416

Сума векселя, дол США = Сума векселя, грн / Курс, грн/дол США

174,08

Сума платежів, грн

вексель оплачується, так як частка давальницької сировини у готової продукції менше 20%

Готова продукція вивозиться протягом 120 календарних днів з моменту ввезення:

За статтею 2 закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15.09.1995 р.:

Митна вартість давальницької сировини, грн

4188,8

Мито на давальницьку сировину, грн

418,88

Митна вартість давальницької сировини, грн + Мито на давальницьку сировину, грн

4607,68

ПДВ, грн

921,536

Митний збір на ввезення сировини, грн

відмінено

Митний збір за вивезення готової продукції, грн

відмінено

Сума векселя, грн = Мито + ПДВ

1340,416

Сума векселя, дол США = Сума векселя, грн / Курс, грн/дол США

174,08

Пеня, грн

405

Сума векселя + Пеня, грн

1745,416

Сума платежів, грн

вексель і пеня оплачуються

50% готової продукції реалізується в Україні:

За статтею 3 закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15.09.1995 р.:

50% вартості готової продукції, дол

2250

Митна вартість 50% готової продукції, грн

17325

Мито на 50% готової продукції, грн

5197,5

Митна вартість 50% готової продукції, грн + Мито на 50% готової продукції, грн

22522,5

ПДВ на 50% готової продукції, грн

4504,5

Митний збір на ввезення 50% вартості готової продукції, грн

відмінено

Сума платежів за 50% вартості готової продукції

9702

Задача 4

Вихідні дані

Із надбавкою зовнішньо-торговельної фірми

Без надбавки зовнішньо-торговельної фірми

Кількість електроприборів у замовленні на поставку, штук

80

80

Торгова надбавка, на яку розраховує імпортер на основі пропозиції цін на умовах СІФ,%

6

6

Тривалість транспортування, днів

24

24

Ціна 80 одиниць приборів зі складу у Дортмунді з упакуванням та транспортуванням, євро

200000

200000

Знижка за кількість зі сторони виробника,%

5

5

Знижка "сконто" при оплаті на протязі 10 днів,%

2

2

Торгова надбавка зовнішньоторговельної фірми,%

16

0

Вартість послуг банку,%

1,5

1,5

Витрати пов'язані з транспортуванням товару у Сідней:

Експедиторські витрати від Дортмунда до Сіднея, євро

18660

18660

Навантажувально - розвантажувальні витрати, євро

2150

2150

Оформлення митної документації, євро

870

870

Величина страхової премії, євро

3100

3100

Розрахуємо показники

Знижка виробника за кількість, євро

10000

10000

Знижка виробника "сконто", євро

4000

4000

Цільова ціна, євро

186000

186000

Торгова надбавка зовнішньоторговельної фірми, євро

11160

0

Продажна ціна експортера зі складу EXW, євро

197160

186000

Ціна СІФ, євро

221940

210780

Банківські послуги, євро

3329,10

3161,70

Ціна закупівельна імпортера у Сіднеї 80 одиниць приборів, євро

225269,10

213941,70

Ціна закупівельна імпортера у Сіднеї одиниці прибору, євро

2815,86

2674,27

Ціна продажу імпортера у Сіднеї 80 одиниць приборів, євро

238785,25

226778, 20

Ціна продажу імпортера у Сіднеї одиниці прибору, євро

2984,82

2834,73

Величина, на яку може скоротитися ціна при здійсненні прямого експорту, євро

150,09

1) Ціна продажу імпортера у Сіднеї одиниці прибору = 2984,82 євро.

2) При здійсненні прямого експорту ціна може скоротитися на 150,09 євро.

Задача 5

Вихідні дані

Варіант 4

Пропонується партія товару за ціною - … дол за одиницю продукції

35

Кількість продукції … одиниць

1500

Строк відвантаження - … місяці після підписання контракту

3

З урахуванням відстані перевезення товари можуть бути отримані покупцем через … місяці після відвантаження

1

Середньомісячна банківська депозитна ставка - …,%

4

Середньомісячна банківська депозитна ставка, коефіцієнт

0,04

Вартість партії товару, дол США

52500

Частка авансу,%

20

Частка готівкового платежу,%

30

Частка платежу (по факту отримання товару),%

30

Частка кредитного платежу через 2 місяці після отримання товару,%

10

Частка кредитного платежу через 3 місяці після отримання товару,%

10

Розмір авансу, дол США

10500

Розмір готівкового платежу, дол США

15750

Розмір платежу (по факту отримання товару), дол США

15750

Розмір кредитного платежу через 2 місяці після отримання товару, дол США

5250

Розмір кредитного платежу через 3 місяці після отримання товару, дол США

5250

Проценту по депозиту на розмір авансового платежу, дол США

1260

Проценту по депозиту на розмір готівкового платежу, дол США

1890

Проценту по депозиту на розмір кредитного платежу через 2 місяці після отримання товару, дол США

420

Проценту по депозиту на розмір кредитного платежу через 3 місяці після отримання товару, дол США

630

Контрактна вартість 1

50400

Проценти по депозиту на суму вартості партії товару, дол США

12600

Контрактна вартість 2

63000

Задача 6

Пропозиція 1. Надбавка до пропонованої ціни 1 (40% через 3 місяці) = 350000 * 0,4 * 3 *0,07 = 29400 (євро)

Надбавка до пропонованої ціни 1 (40% через 6 місяці) = 350000 * 0,4 * 6 *0,085 = 71400 (євро)

Ціна пропозиції із урахуванням обох надбавок = 350000 + 29400 + 71400 = 450800 (євро)

СІФ Гамбург = 450800 + 9000 + 100 = 460800 (євро)

Пропозиція 2. Ціна пропозиції = 200000/1,2450 = 160643 (євро)

ФОБ Нью-Йорк = 160643 + 1000/2 + 160643*75/360*0,07 = 163485,71 (євро)

Для імпортера найвигіднішою пропозицією є ФОБ Нью-Йорк.

Задача 7

Курс долара США = 7 грн/ 1 дол США.

Прибуток комісіонера = 25*8000*0,18 - 11000 = 25000 (грн)

Прибуток комітента = 25*8000 - 2000 - 0,05*27000*7-0,002*27000*7-0,18*25*8000 = 152172 (грн.)

Список використаної літератури

Козик В.В., Панкова Л.А., Карп'як Я.С., Григор'єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні опрації та контракти: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 608 с.

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.