реферат бесплатно, курсовые работы
 

Документальне оформлення та облік овердрафту

Для отримання технічного овердрафту юридичним особам необхідно надати:

- заявку на отримання технічного овердрафту, з описом здійснюваної клієнтом операції, в результаті якої очікується поступлення грошових засобів на розрахунковий рахунок (з вказаною датою поступлення);

- копію договору, платіжних доручень, інших документів, які свідчать про вказану в заявці операцію.

Ліміт овердрафту для кожної юридичної особи розраховується індивідуально за методикою розрахунку овердрафту. Для кожного виду овердрафту - своя методика розрахунку ліміту.

РОЗДІЛ 2. ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІК ОВЕРДРАФТУ

2.1 Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій

Облік банку можна визначити як систему реєстрування та підбиття підсумків операцій, виконуваних у банківському бізнесі, і з подальшим аналізом та перевіркою результатів і складанням відповідних звітів.

Бухгалтерський облік є інформаційною системою, що надає фінансову інформацію про банк як суб'єкт господарської діяльності.

Бухгалтерський облік є процесом визначення, вимірювання та передавання інформації економічного характеру.

Бухгалтерські дані відіграють істотну роль, коли йдеться про функціонування в конкурентному середовищі за умов обмежених ресурсів.

Система обліку являє собою сукупність процедур, що мають на меті фіксувати всі операції банку, а саме:

- визначати зміст здійснених операцій і записувати їх;

- описувати операції в часовому вираженні;

- підбивати підсумки виконаних операцій згідно з принципами міжнародних стандартів обліку;

- належним чином подавати операції з відповідними деталями.

На сучасному етапі розвитку банківської системи України ставиться питання про створення системи внутрішнього контролю банку, яка б охоплювала політику та процедури кожної банківської установи, сприяючи успішному виконанню її завдань.

Бухгалтерський облік є важливим елементом структури внутрішнього контролю. Зокрема, на управлінські рішення істотно впливає бухгалтерська інформація щодо готівки, стану розрахунків, цінних паперів, якими володіє банк, депозитних операцій, валютних коштів, кредитних ресурсів та його кредитного портфеля.

Бухгалтерська інформація базується на документах, які дають змогу простежити рух активів від моменту отримання дозволу на них та придбання до списання чи реалізації. Те саме стосується й пасивів -- ідеться про часовий період від виникнення зобов'язань до їх погашення. Адже банк не може успішно функціонувати в конкурентному середовищі без відповідної системи щоденного обліку всіх своїх операцій і зобов'язань. Лише за такої умови керівництво цієї установи постійно відстежує всі аспекти її діяльності, а отже, і ризики, яким вона піддається.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» функцію розробки єдиних правил бухгалтерського обліку покладено на НБУ (стаття 16).

Саме НБУ став ініціатором поступового переходу до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Вочевидь, співпраця банків України з міжнародними організаціями, кредитними установами на валютному, фондовому, інвестиційному ринках світу потребує додержання певних загальноприйнятих підходів щодо складання фінансової звітності. У противному разі користуватися фінансовою інформацією українських банків вкрай важко. Так, українські правила обліку спричиняли пряме спотворення балансу. Наприклад, балансова вартість кредитів коригувалася лише в тому разі, коли надходив термін їх повернення. Отже, серед українських банків виробилася звичка просто продовжувати термін дії кредитної угоди, навіть якщо кредит визначався як безнадійний.

Бухгалтерський облік кредитних операцій ґрунтується на принципах, загальноприйнятих у міжнародній практиці, зокрема:

- безперервності діяльності установи банку;

- стабільності правил бухгалтерського обліку;

- обережності;

- поділу звітних періодів (нарахування доходів та видатків);

- дати операції;

- переваги змісту над формою;

- оцінки активів та пасивів;

- окремого відображення активів і пасивів.

Кредити поділяються на овердрафт; факторинг; урахування векселів; строкові; субординовані.

До кредитних операцій, враховуючи принцип МСБО «перевага змісту над формою», належать також:

- операції фінансового лізингу;

- розміщення міжбанківських депозитів;

- операції купівлі активів за умови зворотного продажу (операції репо).

Фінансовий облік надання або отримання кредитів, визнання доходів (витрат) за кредитними операціями здійснюється за рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України (постанова Правління НБУ від 21.11.97 за № 388).

Чітко простежуються такі принципи бухгалтерського обліку кредитів за Планом рахунків.

При обліковуванні кредиту за рахунком Плану рахунків насамперед беруть до уваги цільове спрямування кредиту, що має перевагу над його формою.

Додержання загальних принципів бухгалтерського обліку кредитних операцій можливе при виконанні обов'язкового правила: пролонгована заборгованість, прострочена заборгованість, а також нараховані доходи та прострочені нараховані доходи мають обліковуватись за відповідними рахунками тієї групи Плану рахунків, в якій обліковується номінал кредиту (сума основного боргу за кредитною угодою); сумнівна заборгованість обліковується за окремими групами рахунків, але в розрізі балансових рахунків, що визначають конкретну групу кредитів, щодо яких заборгованість визнається сумнівною.

2.2 Основні правила обліку видачі та погашення кредиту овердрафт банком

При виконанні такої операції як овердрафт за рахунком клієнта (контрагента) в банку утворюється дебетове сальдо. Іншими словами, овердрафт являє собою кредитну лінію (можливість негайного отримання кредиту), погоджену банком, якою контрагент може скористатися з допомогою свого поточного рахунку. Здебільшого поточний рахунок клієнта, як і кореспондентський рахунок банку, має кредитовий залишок. Перевищення цього залишку при проведенні розрахункових операцій як банком, так і контрагентом можливе при підписанні відповідної угоди в разі відкриття кореспондентського рахунку банку або поточного рахунку клієнту. Так документально оформлюється можлива ситуація, що має назву основний (твердий) овердрафт, оскільки ядром (основою) його є постійна сума перевищення залишку за рахунком. В угоді зазначається ліміт овердрафту, умови його використання та проценти як плата за такий спосіб кредитування. Сума процентів за овердрафтом обчислюється з огляду на неоплачений денний залишок за рахунком та затверджену ставку процентів, що, як правило, перевищує процентну ставку, застосовувану в банку за кредитними ресурсами. За способом надання овердрафт підлягає сплаті до запитання.

Наприкінці операційного дня за фактом овердрафту, сума дебетового залишку переноситься на відповідні рахунки:

1520 овердрафт за кореспондентськими рахунками інших банків;

1620 овердрафт за кореспондентськими рахунками, які відкриті в інших банках;

2000 рахунки суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом;

2200 рахунки за овердрафтом фізичних осіб.

Отже, в банку виконується таке бухгалтерське проведення:

Дебет (Д-т) Рахунки за овердрафтом

Кредит (К-т) Кореспондентський рахунок банку або поточний рахунок контрагента.

Зрозуміло, що наприкінці наступного дня за рахунком (банку -- кореспондентського; контрагента -- поточного) ситуація може змінитися за результатами проведених розрахункових операцій.

У разі поповнення коштів на рахунку, що спричиниться до кредитового сальдо, відповідна сума спрямовується на погашення овердрафту, що в обліку супроводжується записом:

Д-т Кореспондентський рахунок банку (поточний рахунок контрагента)

К-т Рахунок за овердрафтом.

Сума за рахунками овердрафту, що залишилася непокритою у разі недостатності коштів, переноситься на наступний день.

Якщо ж дебетовий залишок за кореспондентським рахунком (поточним рахунком) збільшиться, то на відповідну суму збільшаться й записи за рахунками овердрафту:

Д-т Рахунки овердрафту;

К-т Кореспондентський рахунок банку (поточний рахунок контрагента).

Проценти за овердрафтом нараховуються щоденно або щомісяця згідно з обліковою політикою, прийнятою банком. Для розрахунку процентів при помісячному їх нарахуванні може застосовуватись метод процентного числа або звичайний метод.

Сплачуються проценти з поточного рахунку контрагента (кореспондентського рахунку банку) у терміни, що передбачені угодою.

Простежимо облік операцій за овердрафтом, скориставшись таким умовним прикладом.

Умови договору короткострокового кредитування за овердрафтом (далі - договір) виконувалися таким чином.

З 11 вересня по 17 вересня за поточним рахунком контрагента обліковувалось дебетове сальдо -- 20000 грн., а з 18 вересня по 2 жовтня -- 8000 грн. Процентна ставка визначена угодою за овердрафтом -- 54 %. Нарахування процентів здійснюється в останній день місяця, а сплата -- в перший день наступного місяця.

У розрахунку кількість днів визначається методом «30 / 360».

* 11 вересня при виникненні дебетового сальдо за поточним рахунком контрагента банк проводить запис:

Д-т 2000 «Рахунки суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом»

- 20000 грн.

К-т 2600 «Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності»

- 20000 грн.

* 18 вересня в обліку виконується бухгалтерське проведення на зменшення суми овердрафту:

Д-т 2600 «Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності»

- 12000 грн.

К-т 2000 «Рахунки суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом»

- 12000грн.

* Застосовуючи метод процентного числа, обчислимо проценти за овердрафтом контрагента за вересень:

Сума овердрафту

Кількість днів дії овердрафту за даною сумою

Сума коштів за овердрафтом

за зазначений період

20000

7

140 000

8000

13

104 000

244 000

Цей метод використовується для розрахунку процентів у разі постійної процентної ставки та змінного номіналу фінансового інструменту (як у наведеному прикладі).

Суть даного методу полягає в тому, що спочатку, множачи номінал на кількість днів, відшукують число до якого потім застосовується процентна ставка. Зрештою, отриманий результат є сумою процентного доходу.

У нашому прикладі нарахована сума процентного доходу дорівнює 366 грн.

Наприкінці місяця банк виконує бухгалтерський запис:

Д-т 2008 «Нараховані доходи за овердрафтом»

- 366 грн.

К-т 6020 «Процентні доходи за рахунками суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом»

- 366 грн.

У разі своєчасної сплати контрагентом процентів за овердрафтом у банку виконується бухгалтерське проведення:

Д-т 2600 «Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності»

- 366 грн.

К-т 2008 «Нараховані доходи за овердрафтом»

- 366 грн.

У разі несвоєчасної сплати процентів за овердрафтом, нарахована сума переноситься на відповідні рахунки простроченої заборгованості за кредитами. З огляду на це у Плані рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків доречно внести рахунок простроченої заборгованості у групу 200 «Рахунки суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом».

Погашення овердрафту проходить з поточного рахунку у сумі овердрафту та процентів за ним:

Д-т 2600 «Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності»

- 8366 грн.

К-т 2000 «Рахунки суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом»

- 8366 грн.

З огляду на умови прикладу, слід зазначити кілька особливостей договору кредитування у вигляді овердрафту. По-перше, за договором кредитування за овердрафтом, банк має перераховувати одержувачу суму платіжного доручення, а не різницю між сумою платіжного доручення та сумою залишку на поточному рахунку підприємства в банку. По-друге, банк, навіть за наявності в підприємства перед ним заборгованості, після першого платежу має право здійснювати платіж за другим платіжним дорученням, але тільки до досягнення суми ліміту овердрафту. По-третє, банк нараховує відсотки на суму дебетового залишку по поточному рахунку підприємства в банку (від'ємний залишок для підприємства).

РОЗДІЛ 3. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІК ОВЕРДРАФТУ НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ ЛЬВІВСЬКОЇ ФІЛІЇ АКІБ «УкрСиббанк» (Практичний приклад)

3.1 Умови надання, видачі та обслуговування овердрафту у Львівській філії АКІБ «УкрСиббанк»

Надання кредиту овердрафт у АКІБ «УкрСиббанк» здійснюється на основі діючого законодавства України, нормативних актів Національного банку України, а також на основі наступних нормативно-правових і внутрішньобанківських документів:

- Закону України «Про банки та банківську діяльність»;

- Закону України «Про заставу» № 2654-ХІІ від 02.10.1992р.;

- Закону «Про нотаріат» № 3425-ХІІ від 02.09.1993р.;

- «Положення Національного банку України про кредитування» затвердженого Постановою Правління НБУ № 246 від 28.09.1995р.;

- «Правила бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України», затверджені Постановою Правління НБУ № 255 від 18.06.2003р.;

- «Порядок реалізації кредитних процедур в АКІБ «УкрСиббанк» (з додатками).

Відбір клієнтів, які мають право на отримання овердрафту, проводиться за наступними критеріями:

- відсутність претензій до рахунків клієнта на момент надання овердрафту;

- своєчасність повернення і повнота розрахунків за попередніми кредитами.

- овердрафт не надається клієнтам, які мають прострочену заборгованість перед банком за будь-яким видом наданих послуг;

- позитивне рішення кредитного комітету філії (регіонального управління).

Кредитування здійснюється в національній валюті чи іноземній валюті.

Банк може одночасно заключати з клієнтом декілька договорів овердрафт в різних валютах.

Одночасна дія двох і більше договорів в одній валюті одного клієнта не допускається.

Надання овердрафту в іноземній валюті повинно здійснюватися з врахуванням обмежень, встановлених діючим законодавством.

Договір овердрафту заклечається на термін до 12 місяців. Типовий договір затверджується у встановленому порядку, згідно з Положенням про типові договори в АКІБ «УкрСиббанк» (Додаток…).

Надання бланкового овердрафту юридичній особі здійснюється тільки при умові підписання договору поруки, в якому поручитель виступає керівником підприємства, яке кредитується (директор, голова правління), або одним з власників (акціонер), частка корпоративних прав в підприємстві якого становить не менше 40%.

Надання бланкового овердрафту фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності здійснюється тільки при умові підписання договору поруки юридичної особи, а у випадку відсутності такого поручителя ліміт кредитування підприємця обмежується еквівалентом 50 тис. доларів США.

Бланковий овердрафт надається клієнтам, термін господарської діяльності яких перевищує 6 місяців.

Ліміти кредитування сумою до 2 млн. грн.. визначаються відповідно з методикою визначення ліміту.

Всі заявки на овердрафт лімітом понад 2 млн. грн.., а також заявки на надання овердрафту на умовах, відмінних від стандартних, повинні розглядатися відповідно з методикою, яка застосовується для аналізу при звичайному кредитування.

Ліміт овердрафту може бути змінений протягом терміну дії договору овердрафту, як за ініціативою банку, так і за ініціативою клієнта.

Банк самостійно зменшує ліміт овердрафту, повідомивши клієнта в термін, передбачений договором.

В автоматизованій банківській системі технічне встановлення ліміту по кожному договору овердрафту здійснюється працівниками, які отримали такі права згідно наказу керівництва філії чи за розпорядженням Департаменту кредитних операцій.

Філіями (регіональними управліннями) рішення про надання овердрафту може бути прийняте самостійно в межах встановлених для них лімітів повноважень на здійснення кредитних операцій.

Рішення про надання овердрафтів в обсягах, які перевищують повноваження філії, приймається Кредитним Комітетом Головного Банку відповідного рівня.

Плата за овердрафт може вираховуватися у вигляді:

- процентного доходу (відсотків);

- непроцентного доходу:

- комісії за встановлення ліміту по овердрафту;

- комісії за збільшення ліміту по овердрафту;

- комісії за проведення платежів за рахунок овердрафту.

Ліміт розраховується:

- при погодженні заявки на овердрафт;

- в період дії договору - щомісячно, в перші два робочих дні місяця;

- при погіршення фінансового стану клієнта.

При здійснення платежів за рахунок овердрафту, клієнт надає операціоністу платіжне доручення на суму, яка перевищує залишок грошей на рахунку.

Операціоніст перевіряє:

- наявність претензій до рахунку клієнта;

- суму платіжного доручення на відповідність сумі незаповненого ліміту клієнта по овердрафту на момент надання платіжного доручення.

Якщо претензії до рахунку відсутні, і сума платіжного доручення не перевищує суму незаповненого ліміту по овердрафту, операціоніст проводить платіж.

Нарахування відсотків в балансі банк проводить щоденно. Відсотки нараховуються на залишок по кожному траншу виходячи з терміну використання траншу і відповідної цьому терміну відсоткової ставки.

При терміні користування від одного до трьох днів (включно) з моменту надання кредитного траншу - застосовується ставка інтервалу «1-3 дні»;

При терміні користування від чотирьох до семи днів (включно) з моменту надання траншу - відсотки нараховуються по ставці інтервалу «4-7 днів» за весь період використовування траншу;

При терміні користування від восьми до п'ятнадцяти днів (включно) з моменту надання траншу - відсотки нараховуються по ставці інтервалу «8-15 днів» за весь період використовування траншу;

При терміні користування від шістнадцяти до тридцяти днів (включно) з моменту надання траншу - відсотки нараховуються по ставці інтервалу «16-30 днів» за весь період використовування траншу;

При терміні користування від тридцяти одного дня (включно) та більше з моменту надання траншу - відсотки нараховуються за підвищеною ставкою на весь період використання траншу.

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.